Президент на републиката
брой: 28, от дата 5.4.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.10


Указ № 65 за назначаване на Ради Драгнев Найденов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн със седалище в гр. Берн, Конфедерация Швейцария

 

УКАЗ № 65
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Ради Драгнев Найденов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн със седалище в гр. Берн, Конфедерация Швейцария.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 28 март 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2528