Президент на републиката
брой: 28, от дата 5.4.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.9


Указ № 63 за назначаване на Марин Райков Николов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия със седалище в гр. Лондон

 

УКАЗ № 63
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Марин Райков Николов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия със седалище в гр. Лондон.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 28 март 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2526