Министерски съвет
брой: 28, от дата 5.4.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Постановление № 67 от 2 април 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67  ОТ 2 АПРИЛ 2019 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 58 от 2001 г.; Решение № 3722 от 2002 г. на Върховния административен съд – бр. 43 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2003 г.; Решение № 654 от 2004 г. на Върховния административен съд – бр. 10 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 48 от 2011 г.; Решение № 12586 от 2016 г. на Върховния административен съд – бр. 19 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2017 г., бр. 88 от 2018 г.; Решение № 1944 от 2019 г. на Върховния административен съд – бр. 16 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 9а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Държавните ловни стопанства“ се заменят с „Държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите“ и думите „ал. 2, т. 1 – 6“ се заменят с „ал. 9, т. 1 – 6“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „Изпълнителната агенция по горите“ се заменят със „съответното държавно предприятие“;
б) в т. 1 думите „документите по чл. 9, ал. 19“ се заменят с „декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 9, ал. 19, т. 4 и 7“.
§ 2. В чл. 9б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Офертите се разглеждат в съответното държавно предприятие от комисия, назначена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или на оправомощено от него длъжностно лице, след изтичането на срока за представянето им.“
2. В ал. 6 думите „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“ се заменят с „органа, издал акта за определяне на състава й“.
§ 3. В чл. 9д се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 думата „класирането“ се заменя с „предложение за класиране“.
2. В ал. 2 думите „изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите“ се заменят с „органа, издал акта за определяне на състава й“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При поискване от страна на кандидат в конкурса органът по ал. 2 е длъжен да осигури достъп до протокола на комисията. Отказ за достъп до информация, съдържаща се в протокола, се постановява, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.“
§ 4. В чл. 9е се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
2. В ал. 2 накрая се добавя „и може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й пред съответния административен съд“.
3. В ал. 3 думите „Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите“ се заменят с „Директорът на държавното предприятие“.
§ 5. В чл. 9ж се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ал. 1, т. 1 – 6“ се заменят с „ал. 9, т. 1 – 6“ и думите „директора на държавното ловно стопанство“ се заменят с „директора на съответното държавно предприятие“.
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
§ 6. В чл. 9з, в основния текст съюзът „и“ се заменя със „след“.
§ 7. В чл. 25, ал. 2 т. 1 – 3 се отменят.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2508