Народно събрание
брой: 29, от дата 8.4.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.4


Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

 

УКАЗ № 75
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, приет от 44-то Народно събрание на 27 март 2019 г.
Издаден в София на 4 април 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.; Решение № 2 на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 19 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 33, ал. 4 се създава ново изречение второ: „Когато за приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на чл. 36.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.
§ 2. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 накрая думите „в едномесечен срок от постъпването й в съда заедно с административната преписка“ се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Решението на тричленния състав на Върховния административен съд не подлежи на касационно обжалване, с изключение на делата, чийто предмет са актовете по чл. 30, ал. 2, т. 17 и производства по глава шестнадесета, раздел I.“
§ 3. В чл. 47 ал. 1 се отменя.
§ 4. Член 49 се изменя така:
„Чл. 49. При освобождаване на основание чл. 48, ал. 1 на главния инспектор или на инспектор Народното събрание избира нов главен инспектор с мандат по чл. 132а, ал. 2 от Конституцията или инспектор с мандат по чл. 132а, ал. 3 от Конституцията.“
§ 5. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При изтичане на мандата или при предсрочното му прекратяване на основание чл. 48, ал. 1, т. 1 главният инспектор и инспекторите, подали молба до съответната колегия на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата, могат да бъдат възстановени на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В случаите, в които молбата за възстановяване на длъжност по ал. 1 не бъде уважена, съответната колегия на Висшия съдебен съвет се произнася с решение в срока по ал. 1, с което главният инспектор и инспекторите се възстановяват на длъжността съдия, прокурор или следовател, заемана преди избора, или на равна по степен длъжност в органите на съдебната власт.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 2“.
§ 6. В чл. 63, ал. 8 накрая се добавя „за които е предвидено касационно обжалване“.
§ 7. В чл. 80, ал. 2 думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.
§ 8. В чл. 83 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 само един от членовете на състава на окръжен съд може да бъде младши съдия.“
§ 9. В чл. 86, ал. 2 думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.
§ 10. В чл. 93, ал. 2 думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.
§ 11. В чл. 106, ал. 2 думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.
§ 12. В чл. 114, ал. 5 думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.
§ 13. В чл. 122, ал. 5 думите „във връзка с“ се заменят с „и утвърдените от него правила за“.
§ 14. В чл. 167, ал. 3 думата „постановяването“ се заменя с „влизането в сила“.
§ 15. В чл. 173, ал. 11 накрая се добавя „и незабавно го изпраща на президента на републиката“.
§ 16. В чл. 183, ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така: „Членовете на конкурсната комисия включват един хабилитиран учен по правни науки по съответната материя, както и четирима членове със статут на действащ съдия, прокурор или следовател, определени, както следва:“.
§ 17. В чл. 189, ал. 5 в текста преди т. 1 изречение второ се изменя така: „Членовете на конкурсната комисия включват един хабилитиран учен по правни науки по съответната материя с академична длъжност доцент или професор, както и четирима членове със статут на действащ съдия, прокурор или следовател, определени, както следва:“.
§ 18. В чл. 205 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) При постъпило възражение съответната колегия на Висшия съдебен съвет изслушва подалия възражението атестиран магистрат, който се уведомява най-малко 7 дни преди датата на заседанието.
(3) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет изразява писмено становище по възражението и при необходимост събира допълнителна информация.
(4) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет, след преценка на всички обстоятелства, приема предложената комплексна оценка от атестирането или връща преписката на Комисията по атестирането и конкурсите за изготвяне на нова комплексна оценка, или определя нова комплексна оценка на магистрата.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Решението на съответната колегия, с което се приема предложената комплексна оценка от атестирането или се определя нова комплексна оценка, подлежи на обжалване пред тричленен състав на Върховния административен съд. Решението на съда е окончателно.“
§ 19. В чл. 314 ал. 6 се отменя.
§ 20. В чл. 320, ал. 3, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква „б“ накрая се добавя „включително и дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1“.
2. Буква „г“ се отменя.
§ 21. В чл. 349, ал. 3 думите „за повишаване“ се заменят със „за повишаване и понижаване“.
Преходни разпоредби
§ 22. Започналите до влизането в сила на този закон конкурси за младши съдии и младши прокурори и за първоначално назначаване в органите на съдебната власт се довършват при досегашните условия и ред.
§ 23. Започналите до влизането в сила на този закон конкурси за повишаване и преместване в органите на съдебната власт се довършват при досегашните условия и ред.
Законът е приет от 44-то Народно съб­рание на 27 март 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
2413