Президент на Републиката
брой: 24, от дата 22.3.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.47


Указ № 54 за назначаване, считано от 21 март 2019 г., на членове на Централната избирателна комисия

 

УКАЗ № 54
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 46, ал. 4, изречение второ от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам, считано от 21 март 2019 г., членове на Централната избирателна комисия, както следва:
Александър Андреев Андреев
Бойчо Иванов Арнаудов
Георги Славчев Баханов
Димитър Генчев Димитров
Емил Цветанов Войнов
Ерхан Юксел Чаушев
Ивайло Кирилов Ивков
Йорданка Цвяткова Ганчева
Катя Иванова Иванова
Мария Христова Бойкинова
Мирослав Александров Джеров
Николай Иванов Николов
Силвия Тодорова Стойчева
Таня Анчева Цанева
Цветанка Петкова Георгиева.
Издаден в София на 20 март 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
2114