Президент на Републиката
брой: 24, от дата 22.3.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.47


Указ № 50 за назначаване на Богдан Константинов Паташев за извънреден и пълномощен посланик на Република България при Светия престол

 

УКАЗ № 50
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Богдан Константинов Паташев за извънреден и пълномощен посланик на Република България при Светия престол.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 15 март 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2076