Народно събрание
брой: 23, от дата 19.3.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение за избиране на председател на Комисията за финансов надзор

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на председател на Комисията за финансов надзор
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 1 и чл. 6, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор във връзка с Решение на Народното събрание за предсрочно прекратяване на мандата на председателя на Комисията за финансов надзор (ДВ, бр. 17 от 2019 г.)
РЕШИ:
Избира Бойко Атанасов Атанасов за председател на Комисията за финансов надзор.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 15 март 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
1930