Народно събрание
брой: 22, от дата 15.3.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.1


Закон за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.

 

УКАЗ № 45
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г., приет от 44-то Народно събрание на 28 февруари 2019 г.
Издаден в София на 7 март 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Законът урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването на земеделските стопанства в Република България през 2020 г., наричано по-нататък „преброяването“.
(2) Преброяването се извършва с цел:
1. изготвяне на интегрирана статистика за установяване на структурата на земеделските стопанства в страната, на производствените методи, на мерките и подмерките за развитие на селските райони и на агроекологичните показатели;
2. осигуряване на хармонизирана, сравнима и съгласувана статистика при ползване на стандартни класификации и общи определения на изследваните променливи за всички държави – членки на Европейския съюз;
3. осигуряване на актуални данни за усъвършенстване на държавната политика в областта на земеделието и на допълнителна статистическа информация за разработването на политиката в областта на агроекологията;
4. актуализиране на статистическия регистър на земеделските стопанства с необходимата информация като база за изготвяне на официална статистика;
5. въвеждане на идентификатор на земеделското стопанство при включване в статистическия регистър на земеделските стопанства.
(3) При преброяването се събират посочените в приложение № 1 основни данни (променливи) за:
1. земеделското стопанство;
2. земеделския стопанин и управителя на земеделското стопанство;
3. ползваната земя;
4. отглежданите селскостопански животни;
5. ползваната земеделска техника;
6. работната сила и други доходоносни дейности в стопанството;
7. подпомагането по мерките и подмерките от Програмата за развитие на селските райони;
8. ползваните сгради за животни;
9. управлението на оборския тор.
Чл. 2. Преброяването включва:
1. подготовка:
а) съставяне на списък на земеделските стопанства, които ще бъдат анкетирани;
б) разработване на инструментариум, организиране на обучения, отпечатване на материали, популяризиране и други;
в) провеждане на пробно преброяване по чл. 20;
2. анкетиране – събиране на информация на място или онлайн за всяко земеделско стопанство от списъка по т. 1, буква „а“ чрез попълване на статистически въпросник, включващ основните данни (променливи), посочени в приложение № 1;
3. обработка, съпоставяне на предоставени данни от административни източници, контрол, обобщаване и разпространение на резултатите.
Чл. 3. (1) Анкетирането на земеделските стопанства започва в 8,00 ч. на 1 септември 2020 г. и приключва в 20,00 ч. на 18 декември 2020 г.
(2) От 8,00 ч. на 1 септември до 24,00 ч. на 18 септември 2020 г. анкетирането се извършва онлайн чрез предоставяне на индивидуални данни от земеделския стопанин, управителя на стопанството или от упълномощени от тях лица с помощта на уеб-базирано приложение и попълване на електронен статистически въпросник за земеделското стопанство.
(3) От 8,00 ч. на 19 септември до 20,00 ч. на 18 декември 2020 г. анкетирането се извършва от анкетьор чрез интервю със земеделския стопанин, управителя на стопанството или с упълномощени от тях лица и попълване на статистически въпросник на хартиен носител или чрез онлайн въвеждане с помощта на преносимо електронно устройство.
(4) Когато по обективни причини анкетирането не може да приключи в срока по ал. 1, същият може бъде удължен със заповед на министъра на земеделието, храните и горите с не повече от два месеца.
(5) Контролът за изчерпателност на събраната информация и за точност при попълването на данните в статистическия въпросник започва на 2 септември 2020 г. и завършва три месеца след края на анкетирането по ал. 1, съответно по ал. 4.
(6) Информация за основните данни (променливи), посочени в приложение № 1, се събира:
1. по т. 3 – 10, 12 и 14 – 16 – за период 12 месеца, приключващ на 31 август 2020 г.;
2. по т. 11 – към 31 август 2020 г.;
3. по т. 13 – за период три години, приключващ на 31 декември 2020 г.
(7) Министерството на земеделието, храните и горите осигурява единна входна точка за въвеждане на данни. Данните, събрани със статистически въпросник на хартиен носител, се въвеждат от оператори.
Чл. 4. Министърът на земеделието, храните и горите предприема необходимите мерки за гарантиране на качеството на предаваните данни и метаданни съгласно чл. 11, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011 (OB, L 200/1 от 7 август 2018 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2018/1091“.
Глава втора
ОБЕКТ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
Чл. 5. Обект на изследване при преброяването са земеделски стопанства, отговарящи най-малко на един от критериите, посочени в приложение № 2.
Чл. 6. (1) Органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите изготвя списъка на земеделските стопанства по чл. 2, т. 1, буква „а“.
(2) С цел идентифициране на земеделските стопанства и провеждане на преброяването Националният статистически институт предоставя на органа по ал. 1 информация от Регистъра на статистическите единици за икономическите субекти, извършващи селскостопанска дейност:
1. единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
2. наименование на субекта;
3. основна икономическа дейност;
4. информация за контакт – електронен адрес, интернет страница, телефонен номер, пощенски адрес и други, които ще се използват.
(3) При поискване от органа по ал. 1 административните звена и структури на Министерството на земеделието, храните и горите, държавните органи и органите на местното самоуправление са длъжни по реда на чл. 20, ал. 6 от Закона за статистиката да предоставят безплатно информация и/или данни, включително лични, от регистрите и базите данни, които поддържат, не по-късно от два месеца преди преброяването.
(4) Основните източници на административни данни за преброяването са:
1. интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), създадена с Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ, L 347/608 от 20 декември 2013 г.);
2. системата за идентификация и регистрация на едър рогат добитък, създадена с Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на едър рогат добитък и относно етикетирането на говеждо месо и продукти от говеждо месо и за отмяна на Регламент (ЕО) № 820/97 на Съвета;
3. системата за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите, създадена с Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 г. за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите и за изменение на Регламент (EO) № 1782/2003 и на директиви 92/102/ЕИО и 64/432/ЕИО;
4. лозарският регистър, създаден в съответствие с чл. 145 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, L 347/671 от 20 декември 2013 г.);
5. регистърът за биологичното земеделие, създаден съгласно Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (OB, L 189/1 от 20 юли 2007 г.);
6. административни източници, свързани с конкретни мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони.
Глава трета
ОРГАНИ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО
Чл. 7. Министърът на земеделието, храните и горите съвместно с областните управители и кметовете на общините организира и ръководи преброяването на земеделските стопанства.
Чл. 8. Органи на преброяването са:
1. органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите;
2. областните дирекции „Земеделие“;
3. Централната комисия по преброяването;
4. областните комисии по преброяването.
Чл. 9. Министърът на земеделието, храните и горите:
1. одобрява Програма на преброяването на земеделските стопанства през 2020 г., наричана по-нататък „програма на преброяването“;
2. одобрява статистическия въпросник по чл. 2, т. 2;
3. ръководи и осигурява популяризирането сред населението на целите и задачите на преброяването;
4. определя със заповед:
а) реда, начина и правилата за определяне на участниците в преброяването;
б) реда, начина и правилата за провеждане на обученията;
в) лицата, които обучават участниците в преброяването;
5. предоставя на Европейската комисия информация съгласно чл. 5, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/1091 за променливи със слабо или нулево присъствие в страната;
6. внася в Министерския съвет доклад за приключване на преброяването и за основните резултати от него в срок до 30 юни 2022 г.
Чл. 10. Органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите:
1. координира и методически ръководи подготовката и провеждането на преброяването на територията на цялата страна;
2. разработва програма на преброяването в съответствие с българското законодателство и правото на Европейския съюз;
3. разработва статистическия инструментариум за провеждане на преброяването;
4. представя образеца на статистическия въпросник за утвърждаване от председателя на Националния статистически институт на основание чл. 20, ал. 5 от Закона за статистиката;
5. съставя списък на земеделските стопанства по чл. 2, т. 1, буква „а“ за провеждане на преброяването;
6. изготвя методически указания и съдейства при райониране на страната на преброителни участъци и контролни райони;
7. организира и ръководи обучението на експерти, анкетьори, оператори, контрольори, придружители и други участници в преброяването;
8. определя земеделските стопанства, в които се упражнява контрол върху събраната информация;
9. изготвя доклада по чл. 9, т. 6;
10. обработва и разпространява резултатите от преброяването;
11. изготвя и предоставя на Евростат данните по чл. 5, параграф 1 и чл. 7, параграф 1, както и доклад за качеството по чл. 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1091.
Чл. 11. (1) Областните дирекции „Земеделие“:
1. осъществяват общо методическо ръководство на преброяването на територията на съответната административна област;
2. чрез общинските служби по земеделие участват във всички дейности по преброяването на територията на съответната община;
3. съвместно с областните комисии по преброяването актуализират списъка по чл. 2, т. 1, буква „а“, включително чрез проверка на място;
4. съгласувано с органа на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите районират съответната област на преброителни участъци и контролни райони;
5. разпределят по общински служби по земеделие и населени места материалите, необходими за преброяването;
6. организират съвместно с областните комисии по преброяването и с органите на местното самоуправление разяснителна кампания сред населението за целите и начина на провеждане на преброяването;
7. съвместно с органа на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите организират и провеждат обучението на участниците в преброяването в областта, общините и населените места съгласно заповедите на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 9, т. 4;
8. проверяват работата на участниците в преброяването и извършват проверки на определените по реда на чл. 10, т. 8 земеделски стопанства;
9. приемат и проверяват събраните и приети от контрольорите статистически въпросници;
10. организират и контролират въвеждането в уеб-базираното приложение на индивидуалните данни, събрани със статистически въпросник на хартиен носител.
(2) Директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“ определя със заповед конкретните участници в преброяването при спазване на изискванията на чл. 9, т. 4, буква „а“.
Чл. 12. (1) Централната комисия по преброяването е временен орган, който се състои от председател – представител на Министерството на земеделието, храните и горите, заместник-председател – представител на Националния статистически институт, секретар – представител на Министерството на земеделието, храните и горите, и членове, които са представители на Министерството на земеделието, храните и горите, Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, неправителствени организации в земеделието и представителни организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.
(2) Министърът на земеделието, храните и горите, по предложение на ръководителите на ведомствата и организациите по ал. 1, определя със заповед поименния състав на Централната комисия по преброяването.
(3) Дейността на комисията се ръководи от нейния председател.
(4) Централната комисия по преброяването:
1. обсъжда и дава становища по програмата на преброяването и по другите документи за подготовката, организацията и провеждането на преброяването;
2. обсъжда и предлага мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на органите, извършващи преброяването;
3. приема и оценява резултатите от дейността на областните комисии по преброяването и оповестява приключването му;
4. до края на 2021 г. изготвя и представя на министъра на земеделието, храните и горите и на председателя на Националния статистически институт доклад за извършеното преброяване и за основните резултати от него, с което приключва дейността си.
Чл. 13. (1) В едномесечен срок от издаването на заповедта по чл. 12, ал. 2 министърът на земеделието, храните и горите по предложение на директора на съответната областна дирекция „Земеделие“ издава заповед за определяне поименния състав на областните комисии по преброяването за всяка област.
(2) В състава на комисиите по ал. 1 се включват представители на областните дирекции „Земеделие“, областните дирекции по безопасност на храните, областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, териториалните статистически бюра, областните и общинските администрации, териториалните звена на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството и неправителствените организации в земеделието.
(3) Ръководителите на ведомствата и организациите по ал. 2 предлагат членовете на областната комисия по преброяването.
(4) Областната комисия по преброяването е временен орган и се състои от председател, секретар и от 7 до 9 членове.
(5) Председател на областната комисия по преброяването е директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“, а секретар – експерт по агростатистика от съответната областна дирекция „Земеделие“.
(6) Дейността на областната комисия по преброяването се ръководи от нейния председател.
(7) Областната комисия по преброяването:
1. съдейства при актуализиране на списъка по чл. 2, т. 1, буква „а“;
2. следи за провеждане на преброяването в областта в съответствие с програмата на преброяването и при спазване на методическите указания;
3. по предложение на областната дирекция „Земеделие“ определя населени места, райони или квартали с особени местни условия, които анкетьорите да посещават с придружители;
4. предприема мерки за отстраняване на пропуски и грешки в работата на участниците в преброяването в областта;
5. информира Министерството на земеделието, храните и горите за подготовката и провеждането на преброяването в областта;
6. до 30 юни 2021 г. изготвя и представя на Централната комисия по преброяването доклад за извършеното преброяване на територията на областта и за основните резултати от него, с който комисията приключва дейността си.
Чл. 14. За провеждане на преброяването министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице, както и директорът на съответната областна дирекция „Земеделие“, сключват договори с физически лица за извършване на дейностите по преброяването.
Чл. 15. (1) Анкетьорът събира индивидуалните данни за земеделските стопанства и при техническа възможност ги въвежда онлайн в уеб-базираното приложение по чл. 11, ал. 1, т. 10 или ги записва в статистическия въпросник на хартиен носител. При анкетирането анкетьорът се ръководи от методическите указания за попълване на статистическия въпросник, както и от указанията на контрольора и на отговорния експерт по агростатистика от съответната областна дирекция „Земеделие“.
(2) При необходимост в населени места, райони или квартали по чл. 13, ал. 7, т. 3 анкетьорите посещават земеделските стопанства заедно с придружители.
(3) Придружителите подпомагат анкетьорите и изпълняват техните указания.
Чл. 16. (1) Контрольорът ръководи, контролира и подпомага анкетьорите от съответния контролен район. Той отговаря за пълнотата и качеството на събраните и въведени данни.
(2) В своята дейност контрольорът се ръководи от методическите указания за попълване на статистическите въпросници и при необходимост търси съдействие по:
1. организационни въпроси – от председателя на областната комисия по преброяването;
2. методически въпроси – от отговорния експерт по агростатистика в съответната областна дирекция „Земеделие“.
(3) Контрольорът проверява въведените индивидуални данни от анкетьорите и по предварителен график, изготвен от областната дирекция „Земеделие“, представя на отговорния експерт по агростатистика от съответната областна дирекция „Земеделие“ обобщена справка за контролния район.
Чл. 17. Лицата, определени за анкетьори и контрольори, преминават задължително обучение по чл. 11, ал. 1, т. 7.
Глава четвърта
ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО
Чл. 18. Средствата, необходими за преброяването, се осигуряват от бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите и при условията на чл. 13 от Регламент (ЕС) 2018/1091.
Глава пета
РЕД И НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕБРОЯВАНЕТО
Чл. 19. (1) При изготвяне на списъка по чл. 2, т. 1, буква „а“ органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите ползва всички налични административни източници. Списъкът се предоставя на областните дирекции „Земеделие“ за преглед и актуализиране.
(2) Областните дирекции „Земеделие“ със съдействието на органите на местното самоуправление, областните дирекции по безопасност на храните и областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ проверяват пълнотата на списъка по ал. 1, актуализират го и при необходимост го допълват със земеделски стопанства, които не са включени. Актуализацията на списъка може да бъде извършена след проверка на място. Ръководителите на съответните ведомства определят със заповед експертите, които участват в проверките на място.
(3) Областните дирекции „Земеделие“ обучават лицата, които ще участват в проверката на място.
(4) При проверката на място се посещават земеделски стопанства, за които се попълва въпросник за уточняване на дейността им.
Чл. 20. (1) Министърът на земеделието, храните и горите със съдействието на областните управители и кметовете на общините организира пробно преброяване на земеделски стопанства. Целта на пробното преброяване е да се проверят в реални условия организацията, провеждането, инструментариумът на преброяването и онлайн въвеждането на индивидуалните данни.
(2) Министърът на земеделието, храните и горите със заповед определя населените места, в които се провежда пробното преброяване, след съгласуване с органите на местното самоуправление.
(3) Пробното преброяване се провежда в периода от 1 септември 2019 г. до 11 октомври 2019 г., като:
1. от 1 септември до 10 септември 2019 г. данните се въвеждат онлайн от земеделските стопани;
2. от 11 септември до 11 октомври 2019 г. данните се събират чрез анкетьори и се контролират от експерти по агростатистика от областните дирекции „Земеделие“.
(4) Резултатите и изводите от пробното преброяване се вземат предвид при организацията, провеждането и разработването на инструментариума на преброяването.
Чл. 21. (1) При преброяването анкетьорите сами или с придружители посещават земеделските стопанства в своя преброителен участък всеки календарен ден от 8,00 до 20,00 ч. Анкетираният земеделски стопанин може да поиска посещението да се извърши в други часове, като посочи причините за това.
(2) Земеделските стопани и управителите на земеделските стопанства са длъжни да осигурят на участниците в преброяването достъп до офиса и/или стопанските сгради във времето по ал. 1.
(3) В съответствие с чл. 20, ал. 1 и 3 и чл. 21 от Закона за статистиката земеделските стопани и управителите на земеделски стопанства са длъжни да предоставят достоверни данни, включително лични данни, посочени в приложение № 1.
Чл. 22. Анкетьорите и контрольорите получават данни за земеделските стопанства от земеделския стопанин, от управителя на стопанството или от упълномощени от тях лица.
Чл. 23. (1) На всеки анкетьор, контрольор и придружител се издава служебна карта, съдържаща трите имена, снимка, номер и срок на валидност. Образецът на служебната карта се оповестява чрез средствата за масово осведомяване.
(2) Лицата по ал. 1 са длъжни при посещенията си в земеделските стопанства да се легитимират със служебната си карта.
(3) След приключване на преброяването служебните карти по ал. 1 се връщат в областните дирекции „Земеделие“ заедно с материалите от преброяването.
Чл. 24. (1) Данните за земеделските стопанства по приложение № 1 може да се предоставят онлайн в срока по чл. 3, ал. 2 чрез единна входна точка за въвеждане на данни от земеделския стопанин, от управителя на стопанството или от упълномощени от тях лица.
(2) Събраните на хартиен носител индивидуални данни се въвеждат от оператори онлайн в уеб-базираното приложение по чл. 11, ал. 1, т. 10.
Чл. 25. При извършване на контролни посещения се използват анкетни карти за проверка на:
1. пълнотата на списъка на земеделските стопанства по чл. 2, т. 1, буква „а“;
2. точността на регистрираните данни.
Чл. 26. След приключване на преброяването органът на статистиката в Министерството на земеделието, храните и горите обобщава индивидуалните данни, въведени в уеб-базираното приложение по чл. 11, ал. 1, т. 10, изготвя и предоставя на Евростат валидираните данни по чл. 5, параграф 1 и чл. 7, параграф 1, както и доклад за качеството по чл. 11, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2018/1091 в сроковете по чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1091.
Чл. 27. Резултатите от преброяването се публикуват в специални издания и на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, в статистическия годишник на Националния статистически институт или се оповестяват по друг подходящ начин.
Глава шеста
ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ И ОПАЗВАНЕ НА ТАЙНАТА
Чл. 28. (1) Статистическата информация, получена след обработката на статистическите въпросници, се използва само за статистически цели.
(2) Забранява се разпространяването по какъвто и да е начин на индивидуални данни, получени по време на преброяването, с изключение на предвидените в Закона за статистиката случаи.
Чл. 29. (1) Получените при преброяването индивидуални данни се защитават съгласно изискванията на този закон и на Закона за статистиката.
(2) Индивидуалните данни, получени при преброяването, не могат да се ползват като доказателство пред органите на изпълнителната и на съдебната власт.
Чл. 30. (1) На лицата, които събират, контролират, въвеждат и обработват данните от преброяването, се забранява да разгласяват или да предоставят на други лица и организации индивидуални или обобщени данни, получени по време на преброяването.
(2) Забраната по ал. 1 се прилага и след прекратяването на работата с данните.
Чл. 31. (1) Министърът на земеделието, храните и горите определя необходимите организационни и технически мерки за опазване на статистическата тайна, в т.ч. и изискване до работа с данните да бъдат допускани само лица, подписали клетвени декларации за опазване на тайната.
(2) Анкетьорите, операторите, контрольорите и придружителите подписват клетвените декларации по ал. 1 при получаване на служебните си карти по чл. 23, ал. 1.
Чл. 32. Разпоредбите на чл. 15, 16, 18 и 21 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (OB, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“, не се прилагат за субекта, чиито лични данни са събирани и обработвани при преброяването на основание чл. 89 от Регламент (ЕС) 2016/679.
Чл. 33. (1) Попълнените по време на преброяването статистически въпросници на хартиен носител се унищожават след изтичането на три години от датата на валидиране на резултатите, но не по-рано от 2025 г.
(2) Унищожаването на статистическите въпросници се извършва съгласно Закона за Националния архивен фонд.
Глава седма
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 34. (1) Физическо лице, което не предостави данните по чл. 1, ал. 3 или предостави неверни данни, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 6000 лв.
Чл. 35. Анкетьор, оператор, контрольор или друг участник в преброяването, който не изпълни задълженията си по този закон, се наказва с глоба в размер от 500 до 1000 лв.
Чл. 36. Лице, което има достъп до индивидуални данни и ги предостави или използва за други цели освен посочените в чл. 28 или наруши забраната по чл. 30, се наказва с глоба в размер от 2000 до 6000 лв., ако деянието не съставлява престъпление.
Чл. 37. (1) Нарушенията по закона се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по предложение на директорите на областните дирекции „Земеделие“.
(2) Въз основа на съставените актове министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице издава наказателни постановления.
(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Единна входна точка за въвеждане на данни“ е уеб-базирано приложение за въвеждане на данни при преброяването на земеделските стопанства.
2. „Животинска единица“ е стандартна мерна единица по смисъла на чл. 2, буква „г“ от Регламент (ЕС) 2018/1091.
3. „Земеделски стопанин“ или „стопанин“ е физическо или юридическо лице, от името на което и/или за сметка на което земеделското стопанство извършва дейността си и което носи юридическата и икономическата отговорност за дейността на стопанството и поема стопанския риск.
4. „Земеделско стопанство“ или „стопанство“ е отделна единица, както технически, така и икономически, която има единно управление и която произвежда селскостопанска продукция или поддържа в добро земеделско и екологично състояние земеделски земи, които вече не се използват за производствени цели, и други дейности по смисъла на чл. 2, буква „а“ от Регламент (ЕС) 2018/1091.
5. „Идентификатор“ е индивидуален номер на всяко стопанство, в който се включва ЕКАТТЕ на населеното място, на чиято територия е стопанството.
6. „Използвана земеделска площ“ или „ИЗП“ е площта по смисъла на чл. 2, буква „д“ от Регламент (ЕС) 2018/1091.
7. „Индивидуални данни“ са данните за отделна статистическа единица, включително лични данни.
8. „Инструментариум“ е съвкупност от всички документи и технически средства, необходими за подготовката, организацията и провеждането на преброяването.
9. „Лични данни“ са данни по смисъла на чл. 2 от Закона за защита на личните данни и на чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679.
10. „Променлива“ е характеристика по смисъла на чл. 2, буква „к“ от Регламент (ЕС) 2018/1091.
11. „Резултати от преброяването“ е обобщената информация от обработените данни за земеделските стопанства и извършените въз основа на тях анализи.
12. „Семейна градина“ са площи по смисъла на чл. 2, буква „ж“ от Регламент (ЕС) 2018/1091.
13. „Управител на земеделско стопанство“ е физическо лице, което осъществява непосредственото ежедневно управление на земеделското стопанство.
§ 2. С този закон се създават условия за прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1091 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. относно интегрирана статистика за земеделските стопанства и за отмяна на регламенти (ЕО) № 1166/2008 и (ЕС) № 1337/2011.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Министърът на земеделието, храните и горите издава заповедта по чл. 12, ал. 2 в тримесечен срок от влизането в сила на закона.
§ 4. Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието, храните и горите.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 28 февруари 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
Приложение № 1 към чл. 2, т. 2
Списък на основни данни (променливи), които ще се наблюдават при провеждане на преброяването на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.
1. Административни и географски данни за земеделското стопанство:
а) географско местоположение на стопанството от координатната мрежа на статистическите единици INSPIRE за общоевропейско ползване;
б) адрес за контакт и адрес на седалището на стопанството, електронен адрес и телефони за връзка;
в) единен граждански номер/личен номер на чужденец (ЕГН/ЛНЧ) на физически лица или единен идентификационен код (ЕИК) по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел – за юридически лица и еднолични търговци;
г) наименование на стопанството на юридическите лица и едноличните търговци и трите имена на стопанина – за физическите лица;
д) юридически статут на стопанството;
е) способ на счетоводно записване;
ж) регистрационни номера на стопанството за регистрация в административни източници.
2. Данни за управителя на земеделското стопанство:
а) година на раждане и пол;
б) селскостопанска квалификация и професионално обучение;
в) година на класифициране като управител.
3. Използвана (стопанисвана) земеделска площ – вид на собствеността и начин на стопанисване.
4. Биологично земеделие – по направления.
5. Предназначение на продукцията на стопанството.
6. Разпределение на площите по култури:
а) зърнено-житни култури;
б) зърнено-бобови и протеинови култури;
в) технически култури – маслодайни, влакнодайни, медицински и ароматни култури, подправки и други технически;
г) окопни фуражни култури;
д) фуражни култури;
е) картофи;
ж) пресни зеленчуци, дини, пъпеши и ягоди;
з) цветя и декоративни растения;
и) семена и посадъчен материал;
к) угари;
л) постоянно затревени площи, включително поддържани в добро земеделско и екологично състояние;
м) трайни насаждения по видове;
н) семейни градини;
о) общо използвана земеделска площ на открито.
7. Използвана земеделска площ (ИЗП) под стъклено или високо достъпно покритие:
а) зеленчуци, включително дини, пъпеши и ягоди;
б) цветя и декоративни растения;
в) трайни насаждения;
г) други.
8. Неизползвани земеделски земи, горски и други площи.
9. Площи за отглеждане на култивирани гъби.
10. Поливни площи.
11. Селскостопански животни и птици в стопанството по категории:
а) говеда;
б) биволи;
в) еднокопитни;
г) овце;
д) кози;
е) свине;
ж) птици (бройлери, кокошки, пуйки, патици, гъски, щрауси и други);
з) зайци;
и) пчели;
к) буби;
л) животни, отглеждани за кожа;
м) други.
12. Ползвана земеделска техника по видове.
13. Принос за развитието на селските райони – стопанства, които са се възползвали по видовете мерки и подмерки за развитие на селските райони.
14. Сгради за животни и управление на оборския тор:
а) животинска паша;
б) сгради за животни;
в) управление на оборския тор;
г) съоръжения за съхранение и обработка на оборския тор;
д) наторена ИЗП.
15. Работна сила и други доходоносни дейности:
а) постоянно заети работници – семейна и несемейна работна ръка по пол;
б) работници – временно наети по пол;
в) изпълнители по договори;
г) мерки за безопасност на земеделското стопанство;
д) други доходоносни дейности, пряко свързани със земеделското стопанство;
е) други доходоносни дейности, несвързани пряко със земеделското стопанство.
16. Застраховки и иновации.
 Приложение № 2 към чл. 5
Преброяването обхваща всички земеделски стопанства, отговарящи най-малко на един от следните критерии:
1. Обработва (стопанисва) най-малко:
а) 0,5 хектара използвана земеделска площ;
б) 0,3 хектара обработваема земя;
в) 0,1 хектара картофи;
г) 0,1 хектара пресни зеленчуци, дини, пъпеши и ягоди;
д) 0,5 хектара постоянно затревени площи;
е) 0,1 хектара трайни насаждения (чиста култура);
ж) 0,3 хектара общо овощни, ягодоплодни, черупкови и други трайни насаждения с изключение на разсадници и лозя;
з) 0,1 хектара лозя;
и) 0,1 хектара (чисти) специализирани култури (тютюн, хмел, подправки, медицински и ароматни култури, цветя, декоративни растения, посевен и посадъчен материал, разсадници);
к) 0,2 хектара общо медицински и ароматни култури и подправки, цветя и декоративни растения, посевен и посадъчен материал, разсадници;
л) 100 кв. метра оранжерии;
м) 100 кв. метра култивирани гъби.
2. Отглежда най-малко:
а) 1 крава;
б) 1 биволица;
в) 2 говеда;
г) 2 бивола;
д) 1 женско животно за разплод (еднокопитни);
е) 2 работни животни (еднокопитни);
ж) 5 прасета;
з) 1 свиня майка;
и) 5 овце майки;
к) 2 кози майки;
л) 50 кокошки носачки;
м) 100 пилета за угояване;
н) 10 пчелни семейства;
о) 10 зайкини;
п) 1 репродуктивно мъжко животно, използвано за естествено покриване – бик, жребец, нерез;
р) специални видове животни или птици – 400 пъдпъдъка, 30 други птици (пуйки, гъски, патици и други), щрауси, ангорски кози, ангорски зайци, норки, нутрии и др.;
с) отглеждат различни видове животни и птици, сумата от животинските единици на които е по-голяма или равна на 1,7.
1557