Министерски съвет
брой: 19, от дата 5.3.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.18


Постановление № 35 от 28 февруари 2019 г. за създаване на Национален комитет по международно хуманитарно право

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 ОТ 28 ФЕВРУАРИ 2019 Г.
за създаване на Национален комитет по международно хуманитарно право
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Създава Национален комитет по международно хуманитарно право като консултативен орган към Министерския съвет, наричан по-нататък „комитетът“.
Чл. 2. Комитетът е мултидисциплинарен и междуведомствен орган с консултативен характер по въпросите на международното хуманитарно право със следните функции:
1. консултира и подпомага компетентните ведомства, органи и институции в прилагането на международното хуманитарно право;
2. обсъжда и анализира актуални въпроси с хуманитарен елемент и подпомага компетентните ведомства при вземане на решения по въпроси в областта на международното хуманитарно право;
3. изготвя становища и доклади за съответствие на националното законодателство с международни актове в областта на международното хуманитарно право;
4. определя и препоръчва действия за насърчаване спазването на международното хуманитарно право в съответствие с поетите международни ангажименти, националното законодателство и приетите от Европейския съюз „Насоки за утвърждаване на спазването на международното хуманитарно право“;
5. обсъжда и анализира въпроси, свързани със спазването на международното хуманитарно право при въоръжен конфликт, като закрила на културните ценности, опазване на околната среда, закрила на хуманитарния и здравен персонал, оказване на медицински грижи при извънредни ситуации, включително природни бедствия, регламентирано използване на методите и средствата за водене на конфликт;
6. осъществява дейности по разпространение и популяризиране на международното хуманитарно право и повишаване на информираността на обществото и институциите за ролята и значението му;
7. участва в различни форми на международно сътрудничество и обмен на добри практики, включително в глобални и регионални срещи със сходни органи на други държави.
Чл. 3. (1) Комитетът се състои от председател, заместник-председател и членове.
(2) Председател на комитета е министърът на външните работи, а заместник-председател – заместник-министър на отбраната. Те имат всички правомощия на членове на комитета с право на глас.
(3) Членове на комитета с право на глас са:
1. заместник-министър на правосъдието;
2. заместник-министър на вътрешните работи;
3. заместник-министър на образованието и науката;
4. заместник-министър на здравеопазването;
5. заместник-министър на труда и социалната политика;
6. заместник-министър на културата;
7. заместник-министър на околната среда и водите;
8. заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството;
9. заместник-министър на икономиката;
10. председателят на Държавната агенция за бежанците;
11. председателят на Държавната агенция за закрила на детето;
12. председателят на Българския червен кръст.
(4) Поименният състав на комитета се определя със заповед на министъра на вън­шните работи по предложение на съответните ръководители на ведомства и организации.
(5) Председателят на комитета по своя инициатива или по предложение на заместник-председателя или на член на комитета може да кани за участие в заседанията представители на други държавни институции, неправителствени организации, международни организации и други, които участват в работата на комитета без право на глас.
Чл. 4. (1) Комитетът провежда заседания най-малко веднъж в годината.
(2) Заседанията на комитета се свикват от неговия председател. Председателят по своя инициатива или по предложение на заместник-председателя или на член на комитета може да свиква извънредни заседания. Предложенията за свикване на извънредни заседания се правят писмено.
(3) Дневният ред и материалите за редовните заседания се изпращат на председателя, на заместник-председателя и на членовете на комитета най-късно седем работни дни преди датата на заседанието. Дневният ред и материалите за извънредните заседания се подготвят от лицата, предложили провеждането им, и се изпращат на председателя, на заместник-председателя и на членовете на комитета не по-късно от три работни дни преди заседанието.
(4) Промени и предложения по дневния ред може да предлага председателят, заместник-председателят и всеки член на комитета най-късно два работни дни преди датата на заседанието. Промените и предложенията в дневния ред се гласуват от комитета.
(5) Заседанията на комитета се откриват и провеждат, ако на тях присъстват повече от половината от членовете му.
(6) При обективна невъзможност да участват в заседанията на комитета председателят, заместник-председателят и членовете му се представляват на дадено заседание от изрично упълномощени за това длъжностни лица.
Чл. 5. (1) Комитетът приема решения с обикновено мнозинство от своите членове.
(2) При необходимост по предложение на председателя комитетът може да приема решения и неприсъствено, като проектът на решение се представя за подпис от всички членове на комитета с изключение на командированите и ползващите законоустановен отпуск. Решението се счита за прието, ако бъде подписано от две трети от членовете на комитета, и се вписва в протокола от следващото заседание.
(3) Към протокола от заседанието членовете на комитета могат да приложат особено мнение по приетите решения.
(4) Протоколът от заседанието се подписва от председателя и от секретаря на комитета и се изпраща на заместник-председателя и на членовете му в двудневен срок от заседанието.
Чл. 6. (1) За изпълнение на функциите по чл. 2 Комитетът може да изисква информация по въпросите от своята компетентност от други държавни органи.
(2) Комитетът може да привлича външни експерти и представители на други държавни институции и на неправителствени организации и да създава експертни работни групи по конкретни въпроси, свързани с непосредственото изпълнение на функциите си, като определя техните задачи и начина на работа. Ръководителите на работните групи, които не са членове на комитета, участват в заседанията му без право на глас.
Чл. 7. Комитетът изготвя ежегоден доклад за дейността си.
Чл. 8. (1) Председателят на комитета:
1. представлява комитета;
2. определя дневния ред, насрочва и ръководи заседанията на комитета;
3. организира и контролира изпълнението на решенията на комитета;
4. информира Министерския съвет за решенията на комитета и за изразените възражения и особени мнения по тях и предлага приемането на съответни актове на правителството;
5. определя ръководителите и състава на работните групи по чл. 6, ал. 2.
(2) При отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместник-председателя.
Чл. 9. (1) Административното и техническото обслужване и експертното осигуряване на комитета се осъществява от дирекция „Права на човека“ на Министерството на външните работи.
(2) Звеното по ал. 1 изпълнява функциите на секретариат на комитета.
(3) Секретариатът осъществява експертното осигуряване на комитета, като:
1. организира събирането и обобщава представените становища по разглежданите от комитета материали;
2. изразява становища и предложения по законосъобразността и целесъобразността на предложените за приемане от комитета решения;
3. организира и координира, а при необходимост – участва в подготовката на проекти на актове за внасянето им за разглеждане в заседания на Министерския съвет;
4. координира работата на създадените от комитета експертни работни групи по чл. 6, ал. 2;
5. координира и подпомага изпълнението и отчитането на изпълнението на дейността на комитета, включително като организира и координира подготовката на ежегодния доклад за неговата дейност;
6. изпълнява други задачи, възложени от председателя на комитета.
(4) Дейността на секретариата се ръководи и организира от секретар на комитета, предложен от звеното по чл. 9, ал. 1 и одобрен от председателя, заместник-председателя и от членовете на комитета.
(5) Секретарят на комитета:
1. организира подготовката и провеждането на заседанията на комитета;
2. изготвя протоколите от заседанията на комитета;
3. съхранява протоколите от заседанията и придружаващите ги материали;
4. подпомага председателя на комитета в неговата работа;
5. изпълнява и други задачи, възложени от председателя на комитета.
Заключителни разпоредби
§ 1. В срок 10 дни от влизането в сила на постановлението съответните ръководители на ведомства да направят предложения за състава на комитета до министъра на вън­шните работи.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 21 и чл. 22а, ал. 1 от Закона за администрацията.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на външните работи.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
1531