Министерски съвет
брой: 18, от дата 1.3.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.10


Постановление № 33 от 22 февруари 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33  ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 30 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. с цел осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите до медицинска помощ, в това число в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на диагностиката и лечението“: по бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“ – с 18 000 000 лв., по бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“ – с 10 000 000 лв., и по бюджетна програма „Психиатрична помощ“ – с 2 000 000 лв., по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г .
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
1362