Президент на Републиката
брой: 18, от дата 1.3.2019 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 33 за назначаване на Емилия Иванова Кралева за постоянен представител на Република България при Службата на Организацията на обединените нации, преговорите и форумите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и международните организации във Виена със седалище във Виена, Република Австрия

 

УКАЗ № 33
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Емилия Иванова Кралева за постоянен представител на Република България при Службата на Организацията на обединените нации, преговорите и форумите на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и международните организации във Виена със седалище във Виена, Република Австрия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 20 февруари 2019 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1335