Народно събрание
брой: 18, от дата 1.3.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония

 

УКАЗ № 36
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония, приет от 44-то Народно събрание на 20 февруари 2019 г.
Издаден в София на 23 февруари 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за ратифициране на Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония
Член единствен. Ратифицира Протокола към Северноатлантическия договор относно присъединяването на Република Северна Македония, подписан на 6 февруари 2019 г. в Брюксел.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 февруари 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
1302