Министерски съвет
брой: 17, от дата 26.2.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.38


Постановление № 30 от 20 февруари 2019 г. за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 ОТ 20 ФЕВРУАРИ 2019 Г.
за приемане на Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки, приета с Постановление № 251 на Министерския съвет от 2017г. (ДВ, бр. 91 от 2017г.).
§ 2. В Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постанов­ление на Министерския съвет № 73 от 2016г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2016г.; изм. и доп., бр. 91 от 2017г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) създава се нова т. 6:
„6. условията и редът за възлагане на обществени поръчки чрез електронната платформа по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП;“
б) досегашната т. 6 става т. 7 и в нея думата „вписват“ се заменя с „публикуват“ и думите „в Портала“ се заменят с „на Портала“;
в) досегашните т. 7 – 10 стават съответно т. 8 – 11.
2. Член 2 се отменя.
3. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Опциите по чл. 21, ал. 1 от ЗОП са клаузи в договора, които обхващат очакванията на възложителя за възлагане на допълнителни дейности или количества в срока за неговото изпълнение, без да задължават възложителя да ги възложи. При уреждане на предпоставките и условията за реализиране на опциите се спазва чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(2) В случай че се предвиждат опции, те се включват в прогнозната стойност на поръчката, която възложителят задължително посочва в обявлението или в обявата, а в приложимите случаи – в решението за откриване на процедурата, съответно в поканата до определени лица. В съответния документ възложителят описва опциите, а при възможност посочва и техния обем и стойността им.“
4. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Подновяванията по чл. 21, ал. 1 от ЗОП включват периодично повтарящи се дейности при обстоятелства, посочени в договора, без да се налага неговото изменение.
(2) В случай че се предвиждат подновявания, те се включват в прогнозната стойност на поръчката, която възложителят задължително посочва в обявлението или в обявата, а в приложимите случаи – в решението за откриване на процедурата, съответно в поканата до определени лица. В съответния документ възложителят описва подновяванията, а при възможност посочва обем, стойност, както и прогнозен график за тяхното възлагане.“
5. В чл. 7, ал. 3 думите „или връзка към електронната преписка на поръчката в профила на купувача“ се заличават.
6. В чл. 8:
а) в ал. 4 след думите „чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7“ се добавя „и чл. 149, ал. 1, т. 13“;
б) в ал. 5 след думите „чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7“ се добавя „и чл. 149, ал. 1, т. 13“, а думите „един месец след изтичане на законоустановения срок за неговото изготвяне“ се заменят с „31 март на годината, следваща отчетната финансова година“.
7. В чл. 9:
а) в ал. 1 думите „със съвкупния оборот“ се заменят със „с оборота“ и думите „предприятие от идентични“ се заменят с „предприятие от всички идентични“;
б) в ал. 3 думите „един месец след изтичане на законоустановения срок за неговото изготвяне“ се заменят с „31 март на годината, следваща отчетната финансова година“.
8. Създава се глава трета „а“ „Централизирана електронна платформа“ с чл. 9а – 9л:
„Глава трета „а“
ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА
Раздел I
Общи положения
Чл. 9а. (1) Централизираната електронна платформа, наричана по-нататък „платформата“, се води и поддържа по начин, който гарантира защита на информацията, включително чрез нейното периодично и оперативно архивиране.
(2) Платформата поддържа запис за всяка операция, извършена от потребителите, свързана с възлагането на обществени поръчки, включително данни за създаването и обмена на документи, както и за отделните участници в операциите. Записите са доказателствено средство за цялостност и пълнота на информация, за авторството и времето на всяко действие.
Чл. 9б. За нуждите на възлагането на обществени поръчки платформата осигурява електронен обмен на информация със системи и регистри с първична информация, определени със заповед на министъра на финансите.
Чл. 9в. (1) Платформата отчита астрономическото време по стандарт UTC (Coordinated Universal Time), основан на Препоръка 460-4 „Standard Frequency and Time Signal Emissions – Стандартна честота и излъчване на времеви сигнал“ от 1986г. на Международния съюз по телекомуникации (ITU – International Telecommunications Union).
(2) Астрономическото време за настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час, минута и секунда, изписани в съответствие със Стандарт БДС ISO 8601:2006 по часовата зона на възложителя и се удостоверява с квалифициран електронен времеви печат.
Чл. 9г. (1) Всички действия и бездействия в платформата на лица, оправомощени от възложителите и стопанските субекти, с които се създават права или задължения или непосредствено се засягат права или законни интереси на други лица, се приемат за извършени от възложителя, съответно от стопанския субект.
(2) Възложителите и стопанските субек­ти носят отговорност за достоверността, актуалността и пълнотата на въведената от тях информация в платформата, както и за спазването на сроковете, съобразно компетентността им.
Чл. 9д. (1) Възложителите събират, обработват и предоставят лични данни във и чрез платформата само във връзка с възлагането на обществени поръчки и съобразно изискванията на европейското и националното законодателство.
(2) Събраните данни не могат да се използват за цели, различни от посочените в ал. 1, освен когато това е разрешено със закон.
Чл. 9е. (1) При непланирано прекъсване на функционирането на платформата, което настъпва в последния час на последния ден, в който изтича преклузивният срок за извършване на определено действие, срокът изтича в края на двадесет и четвъртия час на първия следващ присъствен ден.
(2) Удължаването по ал. 1 се прилага и когато непланираното прекъсване е за повече от два часа в последния ден на преклузивния срок.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 най-късно на следващия ден АОП публикува съобщение за прекъсването на Портала за обществени поръчки, а ако това е невъзможно – на интернет страницата на Министерството на финансите.
Раздел II
Регистрация в платформата
Чл. 9ж. (1) Всички действия, свързани с възлагането на обществени поръчки в платформата, се извършват от възложители и стопански субекти, които са регистрирани в нея.
(2) Регистрацията се извършва от оправомощено лице, с квалифициран електронен подпис или с удостоверение за електронна идентичност. С регистрацията се създава профил на организацията в платформата, а лицето придобива качеството на администратор.
(3) Администраторът по ал. 1 може да присъединява към профила на организацията други лица, на които предоставя права за извършване на определени дейности, включително като администратор, съобразно вътрешната организация или актовете на възложителя или на стопанския субект. Присъединените лица се регистрират с потребителско име и парола, с което им се създават потребителски профили в рамките на профила на съответния възложител или стопански субект.
(4) С регистрацията лицата по ал. 1 и 3 се съгласяват с правилата по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП.
(5) Прекратяване правата на администратор се извършва от друг администратор, определен от възложителя или стопанския субект. Когато това е невъзможно, прекратяването се извършва от АОП след получаване на писмено искане от възложителя и стопанския субект. Прекратяването има действие за в бъдеще.
Чл. 9з. (1) При преобразуване на възложител или стопански субект праводателите и правоприемниците уреждат правата си по отношение профила на преобразувания възложител или стопански субект, включително достъпа до него на администраторите на участващите в преобразуването субекти, като при необходимост уведомяват АОП за служебно предоставяне или прекратяване достъпа на определени лица.
(2) Уведомлението по ал. 1 се изпраща по електронна поща, подписано с електронен подпис, придружено с доказателства, когато информацията за правоприемството не е публично достъпна.
Чл. 9и. (1) За всеки възложител в платформата се открива партида, по която се вписват наименование, код по БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код (ЕИК) на юридическото лице, което възложителят представлява, пощенски и електронен адрес за кореспонденция, населено място, пощенски код, адрес на профила на купувача (URL). По партидата се извършват всички последващи вписвания.
(2) За всяко от лицата по чл. 175, ал. 2 от ЗОП в платформата се създава уникален номер, под който се вписват наименование, код по БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код (ЕИК), както и обявленията за избор на подизпълнител за поръчки в областите „Отбрана“ и „Сигурност“.
(3) В случаите по чл. 8, ал. 1 от ЗОП документите във връзка с възлагане на поръчката се публикуват по партидата на възложителя, определен в споразумението за съвместно възлагане.
Раздел III
Обмен на документи и съобщения
Чл. 9к. (1) Обменът на документи и съобщения между възложители, кандидати, участници и изпълнители на обществени поръчки се осъществява чрез платформата, освен в случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП.
(2) Документите и съобщенията се считат за връчени с постъпването им на потребителския профил на получателя, което се удостоверява от платформата чрез електронен времеви печат.
(3) Потребителите на платформата са задължени да следят профилите си в нея за наличието на съобщения и документи.
Раздел IV
Подготовка и подаване на заявления за участие, оферти и проекти
Чл. 9л. (1) Платформата съхранява в криптиран вид до тяхното отваряне:
1. заявленията за участие;
2. офертите, в т.ч. съдържащите се в тях ценови предложения;
3. конкурсните проекти, в т.ч. документите по чл. 39, ал. 2.
(2) Документите по ал. 1 се криптират с уникален ключ, генериран в интернет браузър на потребителя.
(3) Генерираният ключ се съхранява единствено от кандидатите и участниците, които следва да декриптират с него документите по ал. 1 в платформата, в периода от:
1. изтичането на срока за получаване на заявления или оферти или проекти до обявените дата и час за тяхното отваряне;
2. изпращането на съобщението за отваряне на ценовите предложения до обявените дата и час за тяхното отваряне.
(4) Кандидати и участници, които не са декриптирали документите по ал. 1 в срока по ал. 3, се отстраняват от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.“
9. В чл. 10, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. платформата, включително до Регистъра на обществените поръчки;“.
10. В чл. 11:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Регистърът на обществените поръчки, наричан по-нататък „регистъра“, представлява електронна база данни, част от платформата, с информация за възлаганите обществени поръчки в страната.“;
б) алинеи 3 и 4 се отменят.
11. Член 12 се отменя.
12. Член 13 се отменя.
13. В чл. 14:
а) в ал. 1:
аа) в т. 2 думите „решението за откриване на процедура за възлагане“ се заменят с „откриване“;
бб) в т. 3 думите „процедура за възлагане на“ се заличават;
б) в ал. 2, изречение второ думите „за което АОП е уведомена чрез изпращане на информация при производство по обжалване“ се заличават;
в) в ал. 3 думите „За договорите за обществени поръчки“ и запетаята след тях се заменят с „Когато договорите за обществени поръчки са“, а след думите „възлагане на поръчка“ се поставя запетая и се добавя „за изменение“.
14. В чл. 15:
а) в ал. 1 думите „както и информация при производство по обжалване“ и запетаята пред тях се заличават, а думите „специализиран софтуер, предоставен от АОП“ се заменят с „платформата“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) В случаите по чл. 203, ал. 3 от ЗОП в деня на получаването на уведомлението за образуване на производството или най-късно на следващия работен ден възложителят обявява спиране на поръчката чрез платформата.“;
в) създава се ал. 4:
„(4) Възложителите въвеждат информацията по чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП в платформата по утвърден образец.“
15. Членове 17 – 19 се отменят.
16. В чл. 20:
а) в ал. 1 думите „общи условия за предоставяне на услугата, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на АОП“ се заменят с „правилата по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП“;
б) алинея 2 се отменя.
17. В чл. 21 ал. 2 се изменя така:
„(2) Информацията по чл. 155, ал. 1, т. 2 от ЗОП за прекратяване на процедура се изпраща до Службата за публикации на Европейския съюз чрез обявлението по ал. 1.“
18. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Възложителите осигуряват неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до всички документи, публикувани на създадените и поддържани от тях профили на купувача.“
19. В чл. 24:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст думите „чл. 42, ал. 2, т. 1, 4 – 6 и 8 ЗОП“ се заменят с „чл. 36а, ал. 1, т. 1, 2, 5 – 11 от ЗОП“;
бб) точка 1 се изменя така:
„1. всички решения, обявления и обяви, които подлежат на публикуване – в деня на публикуването им в регистъра;“
вв) в т. 2 думите „т. 3 – 10“ се заменят с „т. 3 – 11“;
гг) точка 3 се изменя така:
„3. поканите по чл. 34, ал. 1 и чл. 191, ал. 1 от ЗОП и чл. 64, ал. 3 – в деня на изпращането им на определените лица;“
дд) в т. 5 думите „т. 4 – 10“ се заменят с „т. 4 – 8, 10 и 11“;
ее) създава се нова т. 7:
„7. договорите за подизпълнение – в 30-дневен срок от получаването им от изпълнителя;“
жж) досегашната т. 7 става т. 8 и се изменя така:
„8. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения – в деня на публикуване на обявлението за изменение на договор за обществена поръчка или на рамково споразумение в регистъра;“
зз) досегашната т. 8 става т. 9 и се изменя така:
„9. становищата и мотивите на АОП по чл. 232, ал. 8 и 10, чл. 233, ал. 4 и чл. 235, ал. 3 от ЗОП – в срок 5 работни дни от получаването им от възложителя;“
ии) досегашната т. 9 става т. 10;
кк) досегашната т. 10 става т. 11 и се изменя така:
„11. информацията по чл. 193 от ЗОП – в деня на публикуването й в регистъра.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Документите по ал. 1, които се отнасят до определена обществена поръчка, рамково споразумение или квалификационна система, се обособяват в електронна преписка в профила на купувача.“;
г) в ал. 4 думите „Възложителите поддържат профила на купувача“ се заменят с „Профилът на купувача се поддържа“.
20. В чл. 26, ал. 2 след думата „срокове“ се поставя запетая и се добавя „относими към предмета на поръчката“.
21. В чл. 27 думата „Към“ се заменя с „При изготвяне на графика по чл. 26, ал. 1, както и към“.
22. В чл. 28:
а) алинея 4 се изменя така:
„(4) Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време на възложителя. При обмен на информация чрез платформата последният ден на срока изтича в края на двадесет и четвъртия час.“;
б) създава се ал. 6:
„(6) Разликата между определения срок за получаване на заявленията за участие или офертите и датата и часа за тяхното отваряне не може да е по-малко от 12 часа.“
23. В чл. 31 ал. 1 се отменя.
24. В чл. 33:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Възложителите могат да изискват представяне на планове, графици и други документи, за да оценяват организацията на изпълнение в съответствие с методиката за оценка. Не се допуска оценяване на пълнотата и начина на представяне на информацията в документите. В тези случаи в документацията за участие се определят ясни и конкретни условия, на които следва да отговарят плановете и графиците, и информацията, която трябва да съдържат.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) При включване на показател за оценка, свързан със срок, възложителят определя минимални и/или максимални граници, като отчита сложността на поръчката, необходимото време за нейното изпълнение, а когато е приложимо – и гаранционната поддръжка.“
25. В глава пета, раздел II се създава чл. 35а:
„Чл. 35а. (1) Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.
(2) Възложителят определя срока по ал. 1 в календарни дни. Срокът започва да тече от датата, определена за краен срок за получаване на оферти.
(3) Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да потвърдят валидността на офертите си за определен от него нов срок. Участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.“
26. В чл. 37, ал. 4 в основния текст думите „от който да е видно правното основание“ и запетаята пред тях се заличават.
27. В чл. 39:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.“;
б) в ал. 2:
аа) точка 1 се изменя така:
„1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя;“
бб) в т. 3 думата „документите“ се заменя с „документът“;
в) в ал. 3:
аа) в т. 1:
ааа) букви „а“, „в“ и „г“ се отменят;
ббб) в буква „е“ след думата „мостри“ се добавя „макети“;
бб) точка 2 се изменя така:
„2. ценово предложение, което обхваща цена на придобиване и всички други предложения по показатели с парично изражение;“
г) алинея 5 се отменя.
28. Членове 40 и 41 се изменят така:
„Чл. 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП са, както следва:
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. при кооперациите – лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;
9. при сдружения – членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел или управителят, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
10. при фондациите – лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
11. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива;
12. за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
(2) В случаите по ал. 1, т. 11 и 12, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.
(3) Кандидатите или участниците са длъжни при поискване от страна на възложителя да представят необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП независимо от наименованието на органите, в които участват, или от длъжностите, които заемат.
Чл. 41. (1) Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени лица.
(2) Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.
(3) В ЕЕДОП по ал. 1 могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, което го подписва, може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
(4) При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП за тези обстоятелства.
(5) Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице, което представлява кандидата или участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на представителната му власт.“
29. Член 44 се отменя.
30. В чл. 46 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 новонастъпилите обстоятелства се вземат предвид от комисията при изготвяне на документите по чл. 106, ал. 1 от ЗОП.“
31. Наименованието на раздел V от глава пета се изменя така:
„Подаване на заявления за участие и оферти“.
32. Член 47 се изменя така:
„Чл. 47. (1) Документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават чрез платформата съобразно правилата за нейното използване по чл. 229, ал. 1, т. 12 от ЗОП и при спазване на изискванията, поставени от възложителя.
(2) В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП, когато заявлението или офертата или части от нея не се подават чрез платформата, те се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.
(3) Когато поръчката е разделена на обособени позиции, кандидатът или участникът представя документи по чл. 39, ал. 2 и 3 за всяка обособена позиция поотделно. При еднакви критерии за подбор на две или повече обособени позиции документите по чл. 39, ал. 2 се представят общо.
(4) При открита процедура и публично състезание се представят документите по чл. 39, ал. 2 и 3.
(5) В процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 2 – 7 от ЗОП на етапа на предварителен подбор се представят документите по чл. 39, ал. 2.
(6) При подаване на оферти в ограничена процедура, състезателен диалог и партньорство за иновации се представят документите по чл. 39, ал. 3. В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП документите се придружават с опис, а ценовото предложение се представя в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
(7) При подаване на първоначални оферти в процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 3 – 5 от ЗОП се представят документите по чл. 39, ал. 3, като в случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП те се придружават с опис.
(8) В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП, когато възложителят възлага поръчката въз основа на първоначално подадените оферти съгласно чл. 76, ал. 16 от ЗОП, ценовото предложение се представя в отделен плик. В тези случаи, когато оферта се подава за повече от една обособени позиции, документите по чл. 39, ал. 3 се представят отделно опаковани, ако е поискано от възложителя.
(9) Когато се представят мостри или макети по реда на чл. 39а, ал. 8 от ЗОП, те се обозначават по начин, от който е видно:
1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
2. номер на офертата, изпратена чрез платформата, когато е приложимо;
3. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
4. наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се представят.
(10) В случаите по ал. 9, когато мострите или макетите са изпратени преди офертата, в нея се посочва входящият номер при регистрация в деловодството на възложителя, а когато са изпратени чрез пощенска или друга куриерска услуга – номерът на пратката.“
33. В чл. 48:
а) в ал. 1:
аа) основният текст се изменя така: „Получените оферти или заявления за участие се завеждат в регистър, който съдържа:“;
бб) точка 3 се изменя така:
„3. причините за връщане на заявлението за участие или офертата в случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП;“
вв) създава се т. 4:
„4. данните по т. 1 – 3 за получените мостри или макети, когато е приложимо.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП при получаване на заявлението за участие или на офертата върху опаковката се отбелязват данните по ал. 1, т. 2, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичането на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.“;
в) алинеи 3, 4 и 5 се отменят;
г) в ал. 6 думата „Получените“ се заменя с „В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП получените“.
34. В глава пета раздел VІ с чл. 49 и 50 се отменя.
35. В чл. 51:
а) в ал. 1, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато е приложимо“;
б) в ал. 4 т. 3 се изменя така:
„3. отговаря за правилното съхранение на документите, които не са в платформата, до приключване на работата на комисията;“
в) алинея 8 се изменя така:
„(8) Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след предоставяне на списъка с кандидатите или участниците.“;
г) в ал. 9 т. 2 се изменя така:
„2. в хода на провеждане на процедурата е възникнал конфликт на интереси;“
д) в ал. 13 накрая се поставя запетая и се добавя „включително да опазват документите от неправомерен достъп“.
36. Наименованието на раздел VІІІ от глава пета се изменя така:
„Действия на комисията при разглеждане на заявления за участие и оферти“.
37. В чл. 54 ал. 1 – 5 се изменят така:
„(1) Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
(2) Когато заявленията за участие или офертите са получени чрез платформата, възложителят осигурява на лицата по ал. 1 възможност за проследяване на действията на комисията по отваряне на документите.
(3) Председателят на комисията отваря по реда на тяхното постъпване заявленията за участие или офертите и оповестява тяхното съдържание.
(4) В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП най-малко трима от членовете на комисията подписват предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
(5) В случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише предложението за изпълнение на поръчката и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.“
38. В чл. 55:
а) в ал. 2, т. 1 думите „а ако обжалвано – не е“ се заменят с „или е обжалвано, но не е“;
б) в ал. 3 след думата „преговори“ се добавя „или диалог“, а след думите „отговарят на“ се добавя „изискванията за лично състояние и на“.
39. В чл. 56:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия.“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Когато методиката за комплексна оценка включва показатели по чл. 70, ал. 7, т. 3, буква „б“ от ЗОП, присъдените от комисията оценки следва да са мотивирани.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4.
40. В чл. 57, ал. 3 думите „чл. 54, ал. 2“ се заменят с „чл. 54, ал. 1“.
41. В чл. 60:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който съдържа:
1. състав на комисията;
2. кандидатите и участниците в процедурата;
3. класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник, когато е приложимо;
4. в случай на прекратяване на процедурата – посочване на правното основание и съответни мотиви;
5. когато е приложимо – предложение за отстраняване на кандидати или участници заедно със съответните мотиви;
6. описание на представените мостри, снимки или макети – когато е приложимо.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предоставя на възложителя заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения, представените мостри, макети и/или снимки и др.“;
г) алинея 4 се отменя.
42. Създава се чл. 60а:
„Чл. 60а. В протокола на комисията по чл. 181, ал. 4 от ЗОП се посочват номер и дата на протоколите от извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите и се описват предложенията на комисията за вземане на решение от възложителя.“
43. В чл. 61:
а) в т. 1 след думата „отваря“ се добавя „офертите“, а думите „запечатаните непрозрачни опаковки“ се заличават;
б) в т. 2, в началото се добавя „в случаите по чл. 39а, ал. 5 – 7 от ЗОП“.
44. В глава пета раздел IХ с чл. 62 и 63 се отменя.
45. В глава пета наименованието на раз­дел X се изменя така:
„Провеждане на процедури, които съдържат етап на преговори“.
46. В чл. 65:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Възложителят може да не прилага чл. 64, ал. 2 и 3, когато сключва договори на основание:
1. чл. 79, ал. 1, т. 3 и 4, чл. 164, ал. 1, т. 3 и 4 и чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП и има само един поканен участник;
2. чл. 79, ал. 1, т. 7 и 8 и чл. 164, ал. 1, т. 9 и 10.“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 възложителят посочва необходимата информация за провеждане на процедурата в решението за нейното откриване и след влизането му в сила сключва договор за обществена поръчка. При подписването на договора определеният за изпълнител представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.“
47. Член 66 се отменя.
48. В чл. 67 ал. 5 се отменя.
49. Член 72 се изменя така:
„Чл. 72. За целите на предоставяне на информацията по чл. 29, ал. 2 от ЗОП договорът за обществена поръчка се счита за изпълнен от извършването на последното действие, свързано с предоставяне на уговорения резултат, или от извършването на последното дължимо плащане – в зависимост от това кое обстоятелство настъпва последно. В случаите, когато има гаранционен срок, той не се взема предвид.“
50. Член 74 се изменя така:
„Чл. 74. За договори и рамкови споразумения, унищожени на основанията по чл. 119, ал. 1 от ЗОП, възложителите изпращат до регистъра обявление за приключване на договор за обществена поръчка.“
51. Член 75 се отменя.
52. В чл. 77 ал. 1 се отменя.
53. Член 78 се изменя така:
„Чл. 78. Когато възложителят провежда вътрешен конкурентен избор въз основа на рамково споразумение, срокът за получаване на оферти по чл. 82, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде уговорен между възложителя и избраните изпълнители. Когато не се постигне споразумение, срокът се определя от възложителя и не може да бъде по-кратък от 7 дни, а в случаите по чл. 93 от ЗОП – не по-кратък от 5 дни.“
54. В чл. 80 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато обществената поръчка съдържа обективно делими части, някои от които са включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възложителят е длъжен да отдели тези части в една или в няколко поръчки, които запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В този случай всяка поръчка се възлага по реда, приложим към общата стойност на всички поръчки, с изключение на случаите по чл. 21, ал. 6 от ЗОП.“
55. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. (1) Минималният срок за получаване на проекти е 30 дни от датата на изпращането за публикуване на обявлението за конкурс за проект, съответно от изпращането на покани до одобрените кандидати в ограничен конкурс.
(2) Когато след провеждане на конкурс за проект възложителят възнамерява да възложи поръчка по чл. 79, ал. 1, т. 9 от ЗОП, това се посочва в обявлението за конкурс за проект.“
56. Член 83 се изменя така:
„Чл. 83. (1) Минималният срок за получаване на заявления за участие в ограничен конкурс е 30 дни от датата на изпращането за публикуване на обявлението за конкурс за проект.
(2) При ограничен конкурс възложителят може да ограничи в обявлението броя на участниците, които ще покани да представят проекти, но техният брой не може да е по-малък от 5.“
57. В чл. 84, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „изготвен на български език“.
58. В чл. 85 ал. 2 се отменя.
59. В чл. 87, т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „когато е приложимо“.
60. В чл. 89:
а) в ал. 1 думите „се представят по реда на чл. 47, ал. 1 и чл. 48, ал. 2 – 5“ се заменят със „се подават чрез платформата“;
б) в ал. 2 думите „Конкурсният проект и документите по ал. 1“ се заменят с „В случаите по чл. 39а, ал. 7 от ЗОП конкурсният проект или части от него“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) При получаването на документите по ал. 2 върху опаковката се отбелязват данните по чл. 48, ал. 1, т. 2, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат конкурсни проекти, които са представени след изтичането на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.“
61. В чл. 90 ал. 1 се изменя така:
„(1) Преди разглеждането на конкурсните проекти от журито се осигурява тяхната анонимност. В случаите по чл. 89, ал. 2 предварителните действия по осигуряване на анонимността на проектите се извършват от длъжностни лица, определени от възложителя.“
62. В чл. 91:
а) в ал. 3:
аа) в изречение второ думите „се отваря и пликът по чл. 90, ал. 5 и“ се заличават;
бб) създава се изречение трето: „Не по-късно от два работни дни преди датата на заседанието възложителят обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на неговото провеждане.“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Участниците са длъжни да декриптират документите по чл. 39, ал. 2 в периода от изпращането на съобщението по ал. 3 до обявените дата и час за отварянето им чрез уникалния ключ, който съхраняват.“;
в) в ал. 5 изречение първо се изменя така:
„Журито разглежда по реда на чл. 54, ал. 7 – 9 и 11 – 13 документите по чл. 39, ал. 2 на участниците, чиито проекти са класирани.“;
г) алинея 7 се изменя така:
„(7) Докладът се подписва от всички членове на журито и се предоставя на възложителя заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в хода на работата му, като протоколи, оценителни таблици, мотивите за особените мнения, представените макети и/или снимки и др.“
63. В чл. 92:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Заявлението за участие в ограничен конкурс за проект съдържа документите по чл. 39, ал. 2 и се представя чрез платформата.“;
б) алинея 2 се отменя;
в) алинея 6 се изменя така:
„(6) Проектът се представя по реда на чл. 89.“
64. В чл. 93 ал. 1 се изменя така:
„(1) Преди разглеждането на конкурсните проекти от журито се осигурява тяхната анонимност. В случаите по чл. 89, ал. 2 предварителните действия по осигуряване на анонимността на проектите се извършват от длъжностни лица, определени от възложителя.“
65. В чл. 94 думите „ал. 3, 4, 6 и 7“ се заменят с „ал. 3 и 5 – 7“.
66. Член 95 се изменя така:
„Чл. 95. В 10-дневен срок от утвърждаването на доклада възложителят издава решение за класирането на участниците в конкурса, в което се посочват и присъдените награди и плащания, когато е приложимо.“
67. Наименованието на глава девета се изменя така:
„Възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица“.
68. Член 96 се отменя.
69. Създава се чл. 96а:
„Чл. 96а. (1) Офертите се подават чрез платформата, а когато това е невъзможно, се прилага редът по чл. 47, ал. 2 и чл. 48, ал. 2 и 6.
(2) Офертите съдържат документите по чл. 39, ал. 3 и се прилагат декларациите по чл. 192, ал. 3 от ЗОП.
(3) С подаването на оферта участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.“
70. В чл. 97:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Възложителят със заповед определя комисия от нечетен брой лица за разглеждане и оценка на получените оферти или за провеждане на преговори.
(2) За членовете на комисията по ал. 1 се прилагат изискванията по чл. 51, ал. 8 – 10 и 13. Когато член на комисията не може да изпълнява задълженията си по обективни причини или за него е възникнал конфликт на интереси, възложителят определя със заповед нов член. В случаите, когато е налице конфликт на интереси, действията на отстранения член не се вземат предвид и се извършват повторно от новия член.“;
б) алинеи 4 – 6 се изменят така:
„(4) В случаите по чл. 39а, ал. 6 и 7 от ЗОП техническото предложение на всеки от участниците се подписва най-малко от трима членове на комисията и се предлага по един от присъстващите представители на другите участници да го подпише, с което публичната част от заседанието приключва.
(5) Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника, като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни.
(6) Преди утвърждаване на протокола по чл. 192, ал. 4 от ЗОП възложителят го връща на комисията, когато констатира нарушение в нейната работа, което може да бъде отстранено. Протоколът се изпраща на участниците чрез съобщение на техните потребителски профили в платформата.“
71. В чл. 98:
а) в ал. 1:
аа) създава се нова т. 1:
„1. доклад за резултатите от действията по чл. 21, ал. 2 от ЗОП;“
бб) досегашната т. 1 става т. 2;
вв) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея думата „копие“ се заменя със „справка“, а накрая се поставя запетая и се добавя „когато е приложимо“;
гг) досегашните т. 3 – 9 стават съответно т. 4 – 10;
б) в ал. 3 думата „организират“ се заменя с „отговарят за“.
72. В чл. 99:
а) в ал. 1 след думите „чл. 124, ал. 2, т. 2“ се добавя „и средната стойност на съвкупното производство по“, а думата „определя“ се заменя с „определят“;
б) в ал. 2 накрая се добавя „по чл. 124, ал. 2 от ЗОП“.
73. В чл. 100 ал. 3 се отменя.
74. В чл. 101 думите „За включване на“ се заменят със „За включване в“, а думите „заявление, което съдържа“ се заличават.
75. В чл. 105 думите „до изпълнителния директор на АОП“ се заменят със „за публикуване“.
76. В чл. 106:
а) в ал. 1 т. 7 се изменя така:
„7. при участници обединения – копие от документите по чл. 37, ал. 4 за създаване на обединението, както и документ, от който е видно лицето, което представлява участниците в обединението.“;
б) в ал. 2:
аа) в т. 2, буква „а“ думите „и/или“ се заменят с „или“;
бб) създава се т. 3:
„3. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.“;
в) в ал. 3:
аа) в т. 1 думите „по ал. 1, т. 2, 3 и 5“ се заменят с „по ал. 1, т. 2 – 4“;
бб) в т. 2 числото „4“ се заменя с „5“;
г) в ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „както и от лицето, което по пълномощие представлява кандидата или участника, ако има такова“;
д) алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато кандидатът е юридическо лице, декларациите по ал. 1, т. 4 могат да се представят от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.“;
е) създава се нова ал. 7:
„(7) С подаването на оферта участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валид­ност на офертите и с проекта на договор.“;
ж) досегашната ал. 7 става ал. 8.
77. В чл. 107 ал. 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 новонастъпилите обстоятелства се вземат предвид от комисията при изготвяне на документите по чл. 106, ал. 1 от ЗОП.“
78. В глава тринадесета, в наименованието на раздел I думите „и 5“ се заличават.
79. В чл. 108:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) За включване в списъка по чл. 57, ал. 4 от ЗОП възложителите изпращат до АОП информация по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП, в която посочват най-малко:
1. при установени обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗОП:
а) описание на обстоятелството, номера на решението, с което е установено, и датата на влизането му в сила;
б) данни за обществената поръчка, във връзка с която е настъпило обстоятелството, включително датата и номера на публикацията в регистъра и в „Официален вестник“ на Европейския съюз;
2. при установени обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП:
а) данни за договора за обществена поръчка, включително страните, предмета, общата стойност, изплатените суми и/или обезщетения, датата на сключване, а когато е приложимо – и датата и правното основание за разваляне на договора или за неговото прекратяване;
б) кратко описание на неизпълнението на договора по буква „а“, неговото процентно изражение спрямо стойността или обема на договора;
в) датата на влизането в сила на съдебното решение или на документа по чл. 57, ал. 3, т. 2, буква „в“ от ЗОП.“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите по чл. 230, ал. 3 от ЗОП възложителите прилагат копие на влезлия в сила акт или на документа, с който се доказва съответното обстоятелство.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4;
г) създава се ал. 5:
„(5) Не се включва в списъка по чл. 57, ал. 4 от ЗОП лице, за което информацията не е подадена при условията на ал. 2 – 4.“
80. В глава тринадесета, в наименованието на раздел II думите „Условия и ред за издаването“ се заменят с „Одобряване“.
81. Член 109 се изменя така:
„Чл. 109. (1) Лицата по чл. 231, ал. 1 от ЗОП изпращат до изпълнителния директор на АОП проекти на стандартизирани изисквания и документи заедно с мотиви за необходимостта от тяхното одобряване. В мотивите се представя информация за вида и съдържанието на предлаганите за одобряване документи, обектите и предметите на поръчките, както и възложителите, които ще ги прилагат.
(2) Агенцията по обществени поръчки изпраща за съгласуване проектите на документи по ал. 1 на органите и организациите по чл. 231, ал. 2 от ЗОП и ги публикува на Портала за обществени поръчки, като определя срок за изразяване на становища, който не може да бъде по-малък от 30 дни.
(3) Получените становища по ал. 2 се отразяват от вносителя.
(4) Проектите се предлагат за одобряване от министъра на финансите и от министъра, отговорен за съответния ресор, след постигането на съгласие от вносителя и лицата по чл. 231, ал. 2 от ЗОП по окончателните предложения.
(5) При възникване на необходимост стандартизираните изисквания и документи по чл. 231, ал. 3 от ЗОП се актуализират или се отменят по реда на тяхното одобряване.“
82. В чл. 114:
а) алинея 1 се отменя;
б) в ал. 2, в основния текст думите „по ал. 1“ се заменят с „по чл. 229, ал. 1, т. 14 от ЗОП“.
83. Член 114а се отменя.
84. В чл. 115 думите „ал. 1, т. 5 – 8“ се заменят с „ал. 1, т. 2, букви „г“ – „е“.
85. В чл. 120 думите „ал. 1, т. 5 – 8“ се заменят с „ал. 1, т. 2, букви „г“ – „е“.
86. В чл. 121, в ал. 5 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 9“.
87. Членове 122а и 122б се отменят.
88. В чл. 122в:
а) в ал. 1, изречение второ думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 9“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Становището на външния експерт по чл. 232а, ал. 4 от ЗОП се прилага към становището на АОП от предварителния контрол по чл. 232 от ЗОП като самостоятелна и неразделна част от него.“;
в) създава се ал. 3:
„(3) Възложителят отбелязва номера на предварителното становище по ал. 1 в решението за откриване на процедурата.“
89. В чл. 123:
а) алинея 1 се отменя;
б) създава се ал. 4:
„(4) Когато процедурата е прекратена преди издаването на становището по ал. 3, осъществяването на контрола се преустановява и това се отбелязва в становището.“
90. Членове 128, 129 и 130 се отменят.
91. Член 132 се изменя така:
„Чл. 132. В деня на изпращането за публикуване в регистъра на решението за откриване на процедура по чл. 233, ал. 1 от ЗОП възложителят изпраща по реда на чл. 117 доказателствата за описаните в мотивите обстоятелства. В писмото по чл. 117, ал. 1 се посочват партидата на възложителя и номерът на решението за откриване.“
92. Член 133 се отменя.
93. В чл. 134 думите „и чл. 133, ал. 3“ се заличават.
94. В чл. 135:
а) в ал. 1 накрая думите „или чл. 133, ал. 3“ се заличават;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Становищата по ал. 1 се изпращат едновременно на възложителя и на органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП.“
95. В глава четиринадесета раздел IV с чл. 136 и 137 се отменя.
96. В чл. 138:
а) създава се нова ал. 1:
„(1) Контролът по чл. 235 от ЗОП се осъществява преди сключването на допълнително споразумение за изменение на договор за обществена поръчка на основание по чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП, когато договорът е на стойност, равна или по-висока от стойностните прагове по чл. 229, ал. 2 от ЗОП, и стойността на изменението отговаря на изискванията на чл. 229, ал. 3 от ЗОП.“;
б) досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така:
„(2) За осъществяване на контрола по ал. 1 възложителят е длъжен да изпрати в АОП:
1. проект на обявление за изменение на договора за обществена поръчка;
2. мотиви за прилагане на избраното основание;
3. доказателства за изпълнение на изиск­ванията на ЗОП.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „Документите по ал. 1“ се заменят с „Документите по ал. 2“.
97. Член 139 се изменя така:
„Чл. 139. (1) Агенцията по обществени поръчки предоставя становище относно законосъобразното прилагане на основанието в 30-дневен срок от получаването на документите по чл. 138, ал. 2, което се изпраща на възложителя и на органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП.
(2) Агенцията по обществени поръчки уведомява органите по чл. 238, ал. 1 от ЗОП, когато установи, че в регистъра е публикувано обявление за изменение, което подлежи на контрол по чл. 229, ал. 1, т. 2, буква „е“ от ЗОП, но такъв не е осъществен поради неспазване на чл. 235, ал. 2 от ЗОП.“
98. Наименованието на глава петнадесета се изменя така:
„Вътрешни правила на публични възложители за управление на цикъла на обществените поръчки“.
99. В преходните и заключителните разпоредби се създават § 1а и 1б:
„§ 1а. (1) Подаване, вписване или отказ за вписване, поддържане и актуализиране на информацията за процедурите, публикувани в Регистъра на обществените поръчки, действащ преди въвеждане на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП, се извършват по досегашния ред.
(2) Информацията по ал. 1 се води и поддържа по начин, който гарантира нейната защита, и се архивира след изтичане на 10 години от откриване на процедурите, но не по-рано от една година след приключване изпълнението на договорите.
(3) Информацията по ал. 1 за създадена квалификационна система се архивира след изтичане на 10 години от:
1. датата на прекратяването й, или
2. изтичане на срока на нейното действие.
(4) Информацията по ал. 1, свързана с рамково споразумение или с динамична система за покупки, се архивира след изтичане на 10 години считано от:
1. крайния срок на действие на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки, или
2. тяхното прекратяване.
(5) За процедурите, публикувани в Регистъра на обществените поръчки по ал. 1, възложителят изпраща по образец информация при производство по обжалване в деня на получаване на уведомлението за образуване на производството или най-късно на следващия работен ден.
§ 1б. На Портала за обществени поръчки се осигурява публичен достъп за срок 3 години от датата на публикуване на информацията за поръчки, възлагани чрез събиране на оферти с обява преди въвеждането на платформата. След изтичането на този срок информацията за съответната поръчка се архивира.“
100. Приложение № 1 към чл. 8, ал. 4 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 8, ал. 4
МЕТОДИКА
за определяне цената на договор, сключван на основание чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 и чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП
1. Цената на договора се определя въз основа на необходимите разходи (себестойността) за изпълнение на възлаганите дейности, увеличена с предвидената печалба и с всички други разходи по т. 5.
2. Себестойността (необходимите разходи) на доставката, услугата или строителството – предмет на такъв договор, следва да бъде изчислена от предприятието изпълнител съобразно приложимите стандарти (счетоводни, технологични и/или специфични за съответната дейност) и да включва само необходими за изпълнението разходи.
2.1. Независимо от прилаганите методи („по поръчки“, „по технологични процеси“ или други съобразно спецификата на дейността) калкулацията на себестойността следва да е съобразена с изискванията на приложимите национални и международни счетоводни стандарти (СС № 2 и МСС2). В случаите, когато приложимата счетоводна база са Международните счетоводни стандарти (МСС), тяхното съобразяване изцяло и без изменения се отнася за елементите от Методиката, за които са приложими.
2.2. Себестойността като база за определяне цената на договорите по чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 и чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП e подчинена на следните правила и ограничения:
2.2.1. Себестойността на материалните запаси извън тези по т. 2.2.2 включва: всички разходи по закупуването и преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до тяхното настоящо местоположение и състояние.
2.2.2. Себестойността на произведената продукция включва стойността на вложените материали, разходите за преработка и други разходи:
2.2.2.1. стойността на вложените материали включва:
2.2.2.1.1. разходи по закупуване, в които се включват – покупна цена; митни сборове и други данъци и акцизи (различни от тези, които впоследствие предприятието може да си възстановява от данъчните органи);
2.2.2.1.2. разходи по доставката, като разходи, свързани с транспорт, товаро-разтоварни операции, монтаж и пробна експлоатация; разходите по доставката, включени в себестойността на договорите по чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 и чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП, не следва да надвишават 7 на сто от стойността на вложените материали;
2.2.2.1.3. други разходи, необходими за привеждане на материалите в готов за тяхното използване вид и които могат директно да се отнесат към придобиването на завършените стоки и материали (например: комисионата за посредник по доставката, разходите за анализ на качеството и др.).
Търговските отстъпки, рабатът и други подобни компоненти се приспадат при определяне на разходите по закупуване.
Когато материалните запаси представляват продукция, добита от биологични активи, себестойността им се определя на базата на справедливата стойност, намалена с разходите за продажба към момента на добиването.
2.2.2.2. Разходите за преработка включват:
2.2.2.2.1. преките производствени разходи – пряко свързани с произвежданите единици (например прекият труд – възнаграждения и осигуровки на заетия в производството персонал);
2.2.2.2.2. непреки производствени разходи – систематично начисляваните постоянни и променливи общопроизводствени разходи, които от своя страна могат да бъдат постоянни и променливи:
2.2.2.2.2.1. постоянни разходи – непреки производствени разходи, които остават сравнително постоянни и които не се влияят пряко от обема на производството и се разпределят на базата на нормалния капацитет на производствените мощности; нормален капацитет е очакваното средно производство за няколко периода или сезона при нормални условия, като се взема предвид загубата на капацитет в резултат на планирана поддръжка;
(например разходи за амортизация; разходи за външни услуги – наем и поддръжка на сгради и оборудване с производствено предназначение, застраховка на използваните активи; лихви по кредити за производственото оборудване, като лихвите могат да бъдат част от себестойността само в случай че се прилагат международни счетоводни стандарти и др.);
2.2.2.2.2.2. променливи разходи – непреки производствени разходи, които се изменят пряко или почти пряко в зависимост от обема на производството и се разпределят на базата на реалното използване на производствените мощности;
(например в зависимост от спецификата на дейността такива разходи може да са разходи за електроенергия, непреки спомагателни материали, външни услуги, възнаграждения и осигуровки на помощния персонал и др.);
2.2.2.3. други разходи, свързани с производството на продукцията;
(например разходи с непроизводствен характер, като разходи за външни услуги – проектиране по индивидуален проект на клиента и др.).
2.2.3. Себестойността на услугите включва:
2.2.3.1. възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя;
2.2.3.2. съответната част от общопроизводствените (непреки) разходи;
2.2.3.3. други разходи, пряко свързани с услугата (например стойността на пряко вложените материали, ако са предвидени такива; разходи за външни услуги и др.).
2.2.4. Себестойността на материалните запаси по т. 2.2.1, произведената продукция по т. 2.2.2 и услугите по т. 2.2.3 не включва:
2.2.4.1. административните разходи;
2.2.4.2. финансовите разходи (с изключение на свързаните с производството на продукцията и извършване на услугата, като например курсови разлики от промяна на валутни курсове);
2.2.4.3. разходите по продажбите;
2.2.4.4. извънредните разходи;
2.2.4.5. лихви, глоби, неустойки и др. със санкциониращ характер;
2.2.4.6. наднормативните количества бракувани материали, вложения за тях труд или други производствени разходи;
2.2.4.7. материални, трудови и други производствени разходи, които са извън нормалните граници (като например възнаграждения за извънреден труд, разходите за доработки и др.);
2.2.4.8. разходите за външни услуги, включени в т. 2.2.2.3 и 2.2.3.3, които надхвърлят максимално допустимия размер; максимално допустимият размер на тези разходи трябва да е 20 на сто от общия размер на себестойността.
В ограничени случаи, определени с § 8 и 9 на МСС 32, разходите по ползвани кредити, които са определени в МСС 23 „Разходи по заеми“, се включват в себестойността на материалните запаси.
3. Предвиденият процент печалба не може да надвишава 10 на сто от разходите (себестойността), определена в съответствие с т. 2. Когато дейност – предмет на договор по чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 и чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП, е финансирана със средства от европейски фондове и програми, процентът печалба се изчислява само ако това е допустимо за съответната форма на финансиране и правилата на конкретната операция го позволяват.
4. Преди сключването на договор по чл. 14, ал. 1, т. 5 – 7 и чл. 149, ал. 1, т. 13 от ЗОП лицето изпълнител предоставя на възложителя съответните калкулационни документи (сметки/схеми), съдържащи необходимите данни за фактическа себестойност, съобразно спецификата на конкретния договор и копие от счетоводната си политика.
4.1. Върху тази стойност следва да се определи (съгласно ограниченията по т. 3) допустимият размер печалба като елемент на крайната цена. Това следва да се направи, след като възложителят се убеди, че:
4.1.1. себестойността (необходимите разходи) е определена в съответствие с изискванията в т. 2 и в нея са включени единствено разходи, необходими за изпълнение на възлаганата дейност, съобразени с нейния обем и времетраене; възложителят може да изиска от изпълнителя да представи допълнителни разчети за начина, по който е определена себестойността по всеки неин елемент;
4.1.2. нивата на разходите по отделните елементи на калкулацията са обективно определени, като за „обективни“ се приемат такива равнища на разходите, които са изчислени в съответствие с действащите правила и стандарти (съгласно т. 2) и/или обичайно се отчитат при изпълнение на същата или сходна дейност от независими стопански субекти, и/или от лицето – изпълнител по договори с трети независими лица.
5. В крайната цена, след извършените калкулации по т. 4, се включват дължимите ДДС, акцизи, мита, такси и др. съгласно нормативен акт. Тези суми следва да се посочат на отделен ред, за да се проследи спазен ли е механизмът на изчисление на печалбата.
В крайната цена е недопустимо включването на лихви за просрочени плащания, глоби, неустойки и др. със санкциониращ характер.“
§ 3. В Устройствения правилник на Агенцията по обществени поръчки, приет с Постановление № 53 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 25 от 2017 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) в ал. 2:
аа) в т. 2:
ааа) в основния текст думите „свързана с прилагане“ се заменят с „по прилагане“ и запетаята пред тях се заличава;
ббб) буква „б“ се изменя така:
„б) предоставяне на разяснения по запитвания;“
ввв) създават се букви „г“ – „е“:
„г) контрол чрез случаен избор на процедури за възлагане на обществени поръчки;
д) контрол на процедури на договаряне;
е) контрол на изменения на договори за обществени поръчки на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 от ЗОП;“
бб) в т. 4 думите „организиране и управление на“ се заменят с „координиране на“, а думата „изготвяне“ се заменя със „за одобряване“;
вв) точки 5, 6, 7 и 8 се отменят;
гг) точки 11 и 12 се изменят така:
„11. поддържане и управление на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП;
12. разработване и утвърждаване на образ­ци на документи и правила за използване на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП;“
дд) точка 13 се отменя;
ее) точка 14 се изменя така:
„14. извършване на мониторинг на обществените поръчки чрез обобщаване и анализ на:
а) информацията в платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП;
б) резултатите от дейността по т. 2;
в) друга информация, получена в агенцията;“
жж) точка 20 се отменя;
зз) точка 23 се изменя така:
„23. изготвяне и изпращане до ЕК на мониторингов доклад за състоянието на пазара на обществени поръчки в страната;“
ии) в т. 25 думите „чл. 72, ал. 7“ се заменят с „чл. 72, ал. 8“;
кк) в т. 27 думите „по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП“ се заменят с „по чл. 22, ал. 1, т. 1, 2 и 9 от ЗОП“, а след думите „и информацията по“ се добавя „чл. 36, ал. 1, т. 5 и 6 и“;
б) в ал. 3:
аа) точка 1 се отменя;
бб) в т. 2 след думите „административни актове“ се добавя „и заповеди“;
вв) точка 4 се отменя.
2. В чл. 6 думата „секратр“ се заменя със „секретар“.
3. В чл. 7, ал. 1 предлогът „в“ се заменя с „на“.
4. В чл. 8, ал. 1:
а) в т. 10 думите „организира разработването на“ се заменят с „утвърждава“;
б) създава се т. 11:
„11. организира и контролира изготвянето на годишен доклад за дейността на агенцията.“
5. В чл. 10:
а) точка 11 се отменя;
б) в т. 14 думата „координира“ се заменя с „отговаря за“;
в) в т. 15 думите „дейностите, свързани с“ се заличават, а думите „на РОП и на единна национална електронна уеббазирана платформа“ се заменят с „на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП“.
6. В чл. 11, т. 3 думите „дирекция „Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг“ се заменят с „дирекция „Електронно възлагане и мониторинг“.
7. В чл. 12:
а) в т. 3 думите „отговаря за“ се заменят с „осигурява“, а накрая се добавя „в областта“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. оказва методическа помощ на възложителите по прилагане на ЗОП чрез:
а) изготвяне на общи методически указания;
б) предоставяне на разяснения по запитвания;
в) участие в преки консултации;“
в) точки 6 и 7 се изменят така:
„6. сезира компетентните органи за упражняване на последващ контрол по спазването на ЗОП въз основа на информация от постъпили жалби и сигнали;
7. подпомага при необходимост дирекция „КОП“ при изготвяне на становища за съответствие със ЗОП на проектите на стандартизирани изисквания и документи;“
г) в т. 8 след думата „включване“ се добавя „на стопански субекти“;
д) точка 11 се изменя така:
„11. участва в дейността на експертния съвет за сътрудничество и осигурява неговото административно обслужване;“
е) в т. 13 думите „методическия съвет“ се заменят с „експертния съвет за сътрудничество“;
ж) точка 15 се отменя;
з) в т. 16 думите „чл. 72, ал. 7“ се заменят с „чл. 72, ал. 8“;
и) точка 17 се изменя така:
„17. участва в изготвяне на мониторинговия доклад за състоянието на пазара на обществени поръчки;“
к) точка 22 се изменя така:
„22. подпомага изготвянето на проекти на вътрешни правила по чл. 10, т. 8 във връзка с функциите и дейността на дирекцията;“.
8. В чл. 13:
а) точка 3 се отменя;
б) точки 6, 7 и 8 се изменят така:
„6. участва в дейността на експертния съвет за сътрудничество;
7. подпомага изготвянето на проекти на вътрешни правила по чл. 10, т. 8 във връзка с функциите и дейността на дирекцията;
8. участва в процеса по одобряване на стандартизирани изисквания и документи, използвани при възлагане на обществени поръчки, като:
а) изразява становища за съответствие на проектите със ЗОП, и
б) организира процедурата по съгласуване на проектите и одобряването им от органите по чл. 231, ал. 3 от ЗОП;“
в) точка 14 се отменя;
г) точка 16 се отменя.
9. В чл. 14:
а) в основния текст думите „Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг“ се заменят с „Електронно възлагане и мониторинг“;
б) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. осигурява публичност на информацията, изпратена за вписване в РОП, когато е приложимо;
3. отговаря за въвеждане, развиване, поддържане и функциониране на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП;“
в) в т. 4 думата „портала“ се заменя с „Портала за обществени поръчки“;
г) в т. 5 думите „извършва служебно“ се заменят с „отговаря за служебното“;
д) в т. 6 абревиатурата „РОП“ се заменя с „платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП“;
е) точка 7 се изменя така:
„7. организира и участва в разработване на Общи условия за използване на платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП;“
ж) точка 8 се отменя;
з) точка 9 се изменя така:
„9. подпомага изготвянето на проекти на вътрешни правила по чл. 10, т. 8 във връзка с функциите и дейността на дирекцията;“
и) в т. 10 думите „единната централизирана платформа“ се заменят с „платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП“;
к) в т. 11 думите „интернет страницата на агенцията“ се заменят с „Портала за обществени поръчки“;
л) точка 15 се изменя така:
„15. подготвя статистическите данни, необходими за мониторинговия доклад за състоянието на пазара на обществени поръчки;“
м) в т. 16 думите „поддържа и актуализира информацията“ се заменят с „поддържа и участва в дейностите по актуализиране на информацията“;
н) точка 20 се изменя така:
„20. проучва добрите практики при възлагането на електронни обществени поръчки и подпомага изпълнителния директор при въвеждането им;“
о) създава се нова т. 23:
„23. участва при необходимост в процеса по одобряване на стандартизирани изисквания и документи, използвани при възлагане на обществени поръчки;“
п) досегашната т. 23 става т. 24.
10. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Работното време на служителите при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите по ал. 1 е с променливи граници от 8,00 до 18,30 ч. със задължително присъствие в периода от 10,00 до 16,30 ч. и с обедна почивка 30 минути между 12,00 и 14,00 ч. В тези случаи извън времето на задължителното присъствие служителите могат да отработват дневното работно време в друг ден от същата или следващата работна седмица.
(3) Работното време по ал. 2 се отчита чрез електронна система за контрол на достъпа в сградата на агенцията или по друг подходящ начин. Конкретната организация на работа и контролът по спазване на установеното работно време се уреждат със заповед на изпълнителния директор.
(4) Административното обслужване на трети лица се извършва всеки работен ден от 9,30 до 17,30 ч. с изключение на постоянно предоставяните автоматизирани електронни услуги чрез РОП и платформата по чл. 39а, ал. 1 от ЗОП.“
11. В чл. 17, ал. 4:
а) точка 1 се изменя така:
„1. имената по документ за самоличност и адрес;“
б) точка 2 се отменя.
12. В приложението към чл. 7, ал. 3:
а) на ред „дирекция „Контрол на обществените поръчки“ числото „24“ се заменя с „21“;
б) на ред „дирекция „Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг“ думите „Електронно възлагане, стандартизиране и мониторинг“ се заменят с „Електронно възлагане и мониторинг“, а числото „20“ се заменя с „23“.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1март 2019г. с изключение на § 2, т. 1, буква „а“, т. 2, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13, буква „б“, т. 14, т. 15, т. 16, т. 17, т. 19, буква „а“, подбукви „бб“ и „кк“ и буква „б“, т. 22, буква „а“, т. 27, буква „в“, т. 29 по отношение на чл. 44, ал. 2, т. 32, т. 33, т. 37 по отношение на чл. 54, ал. 2, 4 и 5, т. 43, буква „б“, т. 60, т. 61, т. 62, буква „б“, т. 63, т. 64, т. 68, т. 69 по отношение на чл. 96а, ал. 1, т. 70, буква „б“ по отношение на препратката към чл. 39а, ал. 6 и 7 от ЗОП в чл. 97, ал. 4 и по отношение на изречение второ в чл. 97, ал. 6, т. 94, буква „б“ и т. 99 (§ 1а и 1б), които влизат в сила от 1 ноември 2019г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
НАРЕДБА
за външните експерти при предварителен контрол на обществени поръчки
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за:
1. включване на външни експерти в списъка по чл. 232а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП);
2. избор на външен експерт с компетентност в областта на предмета на обществената поръчка, определена за контрол по чл. 232, ал. 3, т. 1 от ЗОП;
3. възлагане и изпълнение на проверката на проекти на технически спецификации и методики за оценка;
4. определяне и заплащане на възнагражденията на външните експерти.
Чл. 2. (1) Изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) определя със заповед списък на областите, в които са необходими специалисти за проверка.
(2) Заповедта и списъкът по ал. 1 се публикуват на Портала за обществени поръчки (ПОП).
Раздел II
Условия и ред за кандидатстване, включване и изключване на външните експерти от списъка
Чл. 3. (1) В списъка на външните експерти по чл. 232а, ал. 2 от ЗОП се включват физически лица, които отговарят на следните изисквания:
1. притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“;
2. имат придобита правоспособност, когато е приложимо;
3. имат най-малко 4 години професионален опит в заявената област, придобит през последните 10 години, които предхождат подаването на заявлението;
4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани;
5. не са поставени под запрещение;
6. не са лишени от право да упражняват професия или дейност в областта от списъка по чл. 2, ал. 1, за която са подали заявление по чл. 4, ал. 3.
(2) Външен експерт може да бъде включен в списъка само за две области.
Чл. 4. (1) Физическите лица, които желаят да бъдат включени в списъка, подават заявление до изпълнителния директор на АОП.
(2) Заявлението по ал. 1 е по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на АОП.
(3) Лицата по ал. 1 задължително посочват в заявлението областта от списъка по чл. 2, ал. 1, в която притежават компетентност, като имат право да заявяват не повече от две области.
(4) Със заявлението по ал. 1 лицето декларира, че:
1. не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда;
2. не е поставено под запрещение и не е лишено от право да упражнява професия или дейност в областта, за която кандидатства;
3. няма да разгласява информация, станала му известна във връзка с проверките на документите;
4. изразява съгласие за съхраняване и обработване на личните му данни във връзка с включване в списъка и възлагане на проверката.
(5) Към заявлението по ал. 1 се представят копия на следните документи:
1. диплома за завършена степен на образование;
2. документи, които удостоверяват придобита правоспособност и професионалния опит в заявената област по чл. 2.
(6) Всички документи по ал. 5, които са на чужд език, се придружават и с превод на български език.
(7) Документът по ал. 5, т. 1 не се представя, ако информацията е достъпна чрез публичен регистър. В този случай лицето посочва в заявлението данни, които позволяват достъп до документа или до информацията в него.
Чл. 5. (1) Заявления за включване в списъка се подават ежегодно от 1 до 31 октомври. По изключение изпълнителният директор на АОП може да определи и да обяви на ПОП и друг срок за набиране на експерти.
(2) Заявленията се попълват чрез специализиран софтуер, достъпен чрез ПОП, и се изпращат подписани с електронен подпис. Лицето, изпратило заявлението, получава автоматично съобщение за потвърждение, в което е посочен номерът, под който заявлението е заведено в системата на АОП.
(3) Документите по чл. 4, ал. 5 се изпращат до АОП по електронна поща с придружително писмо, подписано с електронен подпис, в 7-дневен срок считано от получаване на потвърждението по ал. 2, но не по-късно от срока за подаване на заявления. В придружителното писмо се посочва номерът на заявлението.
(4) Не се разглеждат заявления за включване в списъка, които са получени извън сроковете по ал. 1.
Чл. 6. (1) Получените заявления и документите към тях се разглеждат от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на АОП. Комисията се състои от нечетен брой лица, включително председател и секретар.
(2) В комисията се включват служители на АОП, Министерството на финансите и Националния център за информация и документация.
Чл. 7. (1) Комисията разглежда заявленията и документите към тях в срок до един месец от крайния срок за подаване на заявления.
(2) Комисията може да проверява заявените данни, както и да изисква допълнителна информация от лицата.
(3) Когато комисията установи, че са подадени заявления за повече от две области, тя изисква от лицето да уточни за кои две области желае вписване в списъка. Комисията не разглежда подадените заявления, в случай че лицето не отговори в срок 3 работни дни от получаване на искането.
Чл. 8. (1) Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство.
(2) Действията на комисията се документират в протокол, който се подписва от всички членове.
(3) Комисията предлага на изпълнителния директор на АОП за включване в списъка по чл. 232а, ал. 2 от ЗОП лицата, които отговарят на изискванията по чл. 3.
(4) При несъответствие с изискванията по чл. 3 комисията предлага на изпълнителния директор на АОП да откаже включване на съответното лице в списъка по чл. 232а, ал. 2 от ЗОП.
Чл. 9. (1) В 10-дневен срок от получаването на предложението на комисията по чл. 8, ал. 3 и 4 изпълнителният директор на АОП със заповед одобрява за включване в списъка на външните експерти лицата, които отговарят на изискванията по чл. 3.
(2) Със заповедта по ал. 1 изпълнителният директор на АОП мотивирано отказва включването на лицата, които не отговарят на изискванията по чл. 3.
(3) Заповедта се публикува на ПОП, а на лицата, включени в нея, се изпраща съобщение за публикуването й на посочения от тях електронен адрес за кореспонденция, с което те се считат за уведомени.
Чл. 10. (1) Включването в списъка е валидно за срок 3 години считано от датата, посочена в заповедта по чл. 9, ал. 1.
(2) Включването се подновява служебно за нов 3-годишен период след подаване на декларация до изпълнителния директор на АОП, че няма промяна в обстоятелствата.
(3) Декларацията се подава в едномесечен срок преди изтичане на валидността по електронна поща, подписана с електронен подпис.
Чл. 11. (1) Списъкът на експерти по чл. 232а, ал. 2 от ЗОП съдържа:
1. регистрационен номер и дата на включване в списъка, а когато е приложимо – и дата на изключване;
2. име и фамилия на експерта съгласно документа за самоличност;
3. пощенски и електронен адрес за кореспонденция, телефон, факс и др.;
4. област на компетентност съгласно списъка по чл. 2, ал. 1;
5. дата на валидност на включването.
(2) Списъкът се публикува на ПОП, като информацията по ал. 1, т. 3 се заличава.
Чл. 12. (1) Външният експерт се изключва от списъка:
1. по негово искане, изразено в писмена форма;
2. при настъпване на обстоятелства, които водят до неизпълнение на условията по чл. 3;
3. когато представи три или повече пъти становища, които съдържат неясни, непълни, необосновани или неверни заключения и/или препоръки, както и представени след срока, определен в договора;
4. когато се установи, че е бил включен в списъка въз основа на неистински, преправен или с невярно съдържание документ;
5. когато не е подадена декларация по чл. 10, ал. 2 за служебно подновяване.
(2) Изключването се извършва с мотивирана заповед на изпълнителния директор на АОП, като лицето се уведомява с изпращане на заповедта на електронния му адрес за кореспонденция.
(3) В случаите по ал. 1, т. 3 и 4 изключеният от списъка експерт може да кандидатства за включване отново в списъка не по-рано от изтичане на една година от датата на изключването.
(4) Външният експерт е длъжен да уведоми писмено изпълнителния директор на АОП в 3-дневен срок от настъпването на:
1. промяна на обстоятелствата, свързани с изискванията по чл. 3;
2. трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за срок, по-дълъг от един месец, като посочи конкретния период.
Раздел III
Определяне на външен експерт, възлагане и изпълнение на проверката
Чл. 13. (1) Проверката на проектите на техническа спецификация и методика за оценка се възлага на външен експерт, когато не са стандартизирани по реда на чл. 231 от ЗОП и:
1. критерият за възлагане е най-ниска цена, или
2. методиката за оценка:
а) включва показател, оценяван чрез експертна оценка, или
б) критерият за възлагане е ниво на разходите за целия жизнен цикъл.
(2) Проверката обхваща съответствие на проектите на документи с изискванията на ЗОП и с разпоредбите на законодателството, което регламентира дейностите от предмета на проверяваната обществена поръчка.
Чл. 14. (1) Външният експерт се избира на случаен принцип чрез специализиран софтуер, поддържан от АОП, измежду външните експерти от списъка, включени в областта, която съответства на предмета на поръчката, определена от възложителя. В случаите по чл. 12, ал. 4, т. 2 външният експерт не участва в избора.
(2) Проверката на документите може да се възложи на повече от един външен експерт, когато:
1. процедурата е с обособени позиции, или
2. предметът на поръчката обхваща повече от една област по чл. 2, ал. 1 и те са разграничени в техническата спецификация.
Чл. 15. При възлагане на проверка на външен експерт, изтеглен по реда на чл. 14, се изпращат:
1. уведомително писмо с посочване на възложителя и предмета на определената поръчка;
2. проектите на техническата спецификация и на методиката за оценка, когато е приложимо;
3. проект на договор;
4. образци на: декларация за липса на конфликт на интереси във връзка с възложената проверка; справка декларация за отработени часове; становище за извършена проверка;
5. указания за попълване на образеца на становището.
Чл. 16. (1) След получаването на уведомителното писмо по чл. 15, т. 1 външният експерт е длъжен в срок до 16,00 ч. на следващия работен ден да изпрати в АОП подписани с електронен подпис договора и декларацията по чл. 15, т. 4 или мотивиран отказ за извършване на проверката.
(2) В случай че в срока по ал. 1 външният експерт не отговори, се приема, че е налице мълчалив отказ.
(3) При отказ на първия изтеглен външен експерт се изтегля нов външен експерт по реда на чл. 14, на когото се изпращат документите по чл. 15. Когато в списъка няма други експерти в същата област, повторен избор не се провежда.
(4) Срокът за извършване на проверката от външния експерт се определя от АОП в зависимост от обема и сложността на поръчката. Срокът се посочва в договора за възлагане и не може да е по-дълъг от 7 дни.
(5) Външният експерт няма право да разпространява информация за обстоятелствата, фактите и документите, които са му станали известни във връзка с извършване на проверката.
(6) Външният експерт не може да приема каквато и да е облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с възложената проверка.
Чл. 17. За резултатите от проверката външният експерт изготвя становище, което подписва с електронен подпис и изпраща на АОП.
Чл. 18. Проверката на проектите на техническа спецификация и методика за оценка се извършва от експерти на АОП, когато независимо от наличието на обстоятелствата по чл. 13, ал. 1 се установи, че:
1. изтеглените външни експерти откажат извършването на проверката (включително чрез мълчалив отказ);
2. външният експерт не изпрати становището в определения в договора срок;
3. е налице пълно или частично неизпълнение на възложената проверка;
4. няма включени външни експерти в областта, съответстваща на предмета на поръчката, или когато има само един експерт, който не участва в избора – в случаите по чл. 12, ал. 4, т. 2;
5. възложителят е посочил, че предметът на поръчката попада в област, която е извън списъка по чл. 2, ал. 1.
Раздел ІV
Условия и ред за определяне и изплащане на възнагражденията на външните експерти
Чл. 19. (1) Възнаграждението на външния експерт се определя на базата на отработен астрономически час. За всеки отработен час се заплаща възнаграждение в размер 10 лв.
(2) Броят на отработените часове не може да надвишава 40 астрономически часа общо, като той се установява от справка декларация за извършена работа, попълнена от външния експерт и изпратена до АОП заедно със становището за извършената проверка.
(3) Справката декларация по ал. 2 е по образец, утвърден от изпълнителния директор на АОП.
Чл. 20. Възнаграждението на външния експерт е за сметка на бюджета на АОП, като сумите се изплащат по банков път в 30-дневен срок от приемането на становището от АОП съгласно условията на договора.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба „Професионален опит“ е времето, през което лицето е извършвало дейности в заявената област на компетентност по трудово, служебно и/или гражданско правоотношение.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба се приема на основание чл. 232а, ал. 6 от Закона за обществените поръчки.
1298