Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 19, от дата 5.3.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.49


Наредба № 1 от 15 февруари 2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ  И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 1 от 15 февруари 2019 г.
за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят:
1. редът и условията за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (техника);
2. издаването на удостоверение за регистрация на учебни форми за извършване на обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника;
3. осъществяване на контрол за дейностите по т. 1 и 2;
4. информацията, която се включва в регистъра по чл. 7 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ) относно:
а) регистрация, отчет и контрол на техниката и на лицата, придобили правоспособност за работа с нея;
б) лицата, които притежават разрешение за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника;
в) преподавателите, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за работа с техника.
Чл. 2. (1) Обучението за придобиване на правоспособност за работа с техника се извършва от учебни форми, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от министъра на земеделието, храните и горите при условията и по реда на тази наредба. За извършване на обучението се регистрират лицата по чл. 13б, ал. 2 от ЗРКЗГТ.
(2) Лицата по ал. 1 организират и извършват обучението в учебни центрове при условията и по реда, предвидени в тази наредба, в съответствие с изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника по чл. 13в, ал. 1 от ЗРКЗГТ.
Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
Раздел I
Изисквания към учебния център
Чл. 3. Учебният център трябва да има учебен кабинет, офис и санитарно помещение.
Чл. 4. (1) Помещението, използвано за учебен кабинет, отговаря на следните изисквания:
1. със светла височина на помещението не по-малка от 2,40 м и има осигурена естествена светлина през деня и изкуствено осветление вечер, а за помещения за практическо обучение – и с необходимата вентилация;
2. да позволява поддържането на температура не по-ниска от 18 °С;
3. с осигурени не по-малко от 1,5 кв. м площ от помещението за всеки обучаван, като общата площ на помещението не може да е по-малка от 30 кв. м;
4. да е осигурен свободен достъп по време на обучението и изпитите;
5. да е оборудван с технически средства за провеждане на обучението с дидактически материали, учебно-технически средства за онагледяване на учебния процес съгласно изискванията на учебната документация за съответната категория.
(2) В учебния кабинет се осигуряват:
1. работно място (катедра, маса) за преподавателя;
2. работно място (чин, маса) за всеки обучаван, където той може да пише и работи с учебните помагала.
Чл. 5. (1) Помещението, използвано за офис на учебната форма, трябва да отговаря на следните изисквания:
1. има площ не по-малко от 9 кв. м;
2. има естествена светлина през деня;
3. на входната врата да е обявено работното време;
4. да е осигурен свободен достъп в обявеното работно време.
(2) В помещението, използвано за офис, на видимо място трябва да е поставено копие на удостоверението за регистрация на учебната форма за извършване на обучение, списък с преподавателите и категориите, за които сеизвършва обучението, списък на учебната техника, съдържащ марката и модела на техниката, и списък с цените за извършване на обучението.
Раздел IІ
Изисквания към учебните площадки и  полигони
Чл. 6. (1) Учебните площадки и полигони са с форма и размери, които позволяват извършване на практическите упражнения, определени в учебната документация за съответната категория.
(2) Учебните площадки са с разположение, размери и обезопасеност, отговарящи на всички изисквания за безопасност при работа със съответния вид техника при създаване на машинно-тракторни агрегати за движение на заден ход, паркиране, захождане за прикачване на агрегати и транспорт с прикачени агрегати.
(3) Учебните полигони (земеделска земя) са с разположение, размери и обезопасеност, отговарящи на всички изисквания за пожарна безопасност при работа със съответния вид техника.
Раздел IІІ
Изисквания към учебната техника
Чл. 7. Учебната форма трябва да разполага с техника съгласно приложение №1 за провеждане на практическото обучение за придобиване на правоспособност за работа с техника за съответната категория.
Раздел IV
Изисквания към преподавателите
Чл. 8. Преподавател по теоретично и/или практическо обучение може да бъде лице с придобита степен на висше образование по една от специалностите съгласно списъка по приложение № 2, който притежава свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника съобразно категорията, за която провежда обучението.
Чл. 9. Преподавателят по теоретично и/или практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника е длъжен:
1. да спазва изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника по чл. 13в, ал. 1 от ЗРКЗГТ при извършване на обучението;
2. да води документите във връзка с обучението;
3. своевременно да вписва данните в документите във връзка с обучението;
4. при провеждане на обучението да спазва изискванията за:
а) дневната натовареност на обучаваните;
б) графика за провеждане на теоретичното обучение;
в) продължителността на учебните часове.
Раздел V
Изисквания към учебната документация
Чл. 10. (1) Учебната документация за придобиване на правоспособност за работа с техниката се изготвя от комисията по чл. 17, ал.1 и се предоставя на министъра на земеделието, храните и горите за утвърждаване със заповед.
(2) Обучението на ученици в професионална паралелка се извършва по учебен план и учебни програми за професията и специалността.
Раздел VІ
Изисквания към лицата, които кандидатстват за придобиване на правоспособност за работа с техниката
Чл. 11. (1) Условията, на които следва да отговарят лицата за придобиване на право­способност за работа с техниката, са:
1. за категория Твк и Твк-З:
а) навършени 18 години;
б) придобита правоспособност за управление на моторно превозно средство (МПС);
в) завършено теоретично и практическо обучение в учебна форма;
г) завършено основно образование;
2. за категория Твк-Г и Твк-М:
а) придобита правоспособност за работа с техника – категория Твк;
б) завършено теоретично и практическо обучение в учебна форма;
3. за категория Тпс:
а) навършени 18 години;
б) завършено теоретично и практическо обучение в учебна форма;
в) завършено основно образование.
(2) Лицата, на които е наложено наказание „временно лишаване от правоспособност“ по чл. 18, ал. 2 от ЗРКЗГТ, преминават теоретично обучение и практическо обучение в учебна форма.
Раздел VІІ
Изисквания към лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката
Чл. 12. (1) Кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката се записват от учебните форми в регистрационна книга.
(2) При записване в регистрационната книга на кандидатите се издава книжка за обучение, която се заверява с подпис и печат на учебната форма.
(3) Завършването на теоретичното и практическото обучение от кандидата се удостоверява с подпис на съответния/ите преподавател/и в книжката за обучение.
(4) Регистрационната книга по ал. 1 се съхранява 10 години от датата на издаване на последната книжка за обучение. При прекратяване дейността на учебната форма регистрационната книга се предава в съответната областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) по адреса на съдебната регистрация, съответно търговската регистрация – за юридическите лица и едноличните търговци.
Чл. 13. (1) Теоретичното обучение се провежда с предварително определена група. За провеждане на обучението учебната форма изготвя месечен график на занятията в кабинета по теоретично обучение съгласно изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника по чл. 13в, ал. 1 от ЗРКЗГТ.
(2) Преди започване на обучението по ал. 1 учебната форма писмено уведомява комисията по чл. 17, ал. 1 за датите на началото и края на провежданото обучение.
Чл. 14. Лицата, притежаващи удостоверение за регистрация за теоретично и практичес­ко обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника, са длъжни да:
1. осигурят провеждането на обучението на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката в съответствие с условията и реда, определени в тази наредба и учебната документация по чл. 13в, ал.1 от ЗРКЗГТ;
2. не допускат извършването на обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за работа с техника:
а) в помещение, което не отговаря на  изискванията, определени в чл. 4;
б) която не отговаря на изискванията, определени в чл. 7;
в) от преподавател, който не отговаря на изискванията, определени в чл. 8;
г) на учебна площадка, която не отговаря на изискванията, определени в чл. 6;
3. организират дейността в офис, който отговаря на изискванията, определени в чл. 5;
4. осигурят воденето на регистрационната книга на кандидатите за придобиване на правоспособност съгласно изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техника по чл. 13в, ал. 1 от ЗРКЗГТ.
Глава трета
УСЛОВИЯИРЕДЗАИЗДАВАНЕНА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧЕБНИ ФОРМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ТЕХНИКАТА
Чл. 15. (1) Удостоверение за регистрация на учебна форма за извършване на обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката се издава, когато:
1. учебният кабинет, учебната площадка, учебният полигон, учебната техника и помещението за офис отговарят на изискванията съответно по чл. 4, 5, 6 и 7;
2. преподавателите, които извършват обучението, отговарят на изискванията по чл. 8.
(2) Лицата по чл. 2, ал. 1 извършват обучението само в учебни кабинети и с техника (приложение № 3), преподаватели (приложение № 4), включени в списъка към заявлението за издаване на удостоверение за регистрация на съответната учебна форма.
Чл. 16. (1) За издаване на удостоверение за регистрация на учебна форма за теоретично и практическо обучение лицата по чл. 2, ал. 1 подават заявление по образец (приложение № 5), към което прилагат документи по чл. 13б, ал. 3 от ЗРКЗГТ и документи, удостоверяващи изискванията на чл. 4, 5, 6, 7 и 8.
(2) Копията от документите (с изключение на нотариално заверените) се заверяват собственоръчно с подпис на представляващия учебната форма и с мокър печат, като оригиналите се представят за достоверност на проверяващия от комисията по чл. 17, ал. 1 при извършване на проверката по чл. 18, ал. 1.
Чл. 17. (1) Документите по чл. 16 се подават в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор и се разглеждат в двуседмичен срок от получаването им от комисия, определена със заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
(2) Когато заявлението не съдържа всички изискуеми документи, отговарящи на нормативно установените изисквания, комисията по ал. 1 писмено уведомява заявителя и определя срок за отстраняване на недостатъците им, който не може да бъде по-кратък от 10 работни дни.
Чл. 18. (1) За установяване на съответствието на учебния кабинет, офиса, учебната площадка, учебния полигон и на техниката с нормативните изисквания на чл. 4, 5, 6 и 7 се извършва проверка на място от представител на комисията по чл. 17, ал. 1, служител на ОДЗ по чл. 22, ал. 5, т. 2 и представител на лицата по чл. 2, ал. 1 в срок до един месец от подаване на заявлението. В случаите по чл. 17, ал. 2 срокът започва да тече от датата на отстраняване на недостатъците.
(2) За направената проверка се съставя протокол съгласно приложение № 6 и в три­дневен срок представителят на комисията по чл. 17, ал. 1 го представя в МЗХГ.
Чл. 19. (1) Удостоверението за регистрация на учебна форма за теоретично и практичес­ко обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката (приложение № 7) се издава от министъра на земеделието, храните и горите за срок  5 години.
(2) Обучението за придобиване на право­способност за работа с техниката се извършва в учебна форма по чл. 2 след получаване на удостоверението за регистрация на учебна форма за теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката.
Глава четвърта
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ТЕХНИКАТА
Раздел I
Организация на изпита за придобиване на правоспособност за работа с техниката
Чл. 20. (1) Изпит за придобиване на правоспособност за работа с техниката могат да полагат само лица, преминали обучение в регистрирана учебна форма по чл. 2, ал. 1.
(2) Изпит за придобиване на правоспособност могат да полагат лица, завършили успешно ХІІ клас в професионална паралелка по специалност, за която се дава възможност за явяване на изпит за категория за право­способност.
(3) За придобиване на правоспособност за работа с техниката кандидатите се представят на изпит от лицата, притежаващи удостоверение за регистрация на учебната форма, провела обучението им.
Чл. 21. (1) Учебната форма уведомява комисията по чл. 17, ал. 1 за насрочване на дата за провеждане на изпит, когато броят на кандидатите за явяване на изпит е от 5 до 20 души.
(2) Уведомлението се подава на електронната поща на комисията най-малко 20 календарни дни преди датата за провеждане на изпита.
(3) Въз основа на полученото уведомление по ал. 1 комисията по чл. 17, ал. 1 в срок до 10 календарни дни представя на учебната форма по електронната поща извлечение от протокола за определяне на състава на изпитната комисия, датата и мястото на провеждане на изпита.
Чл. 22. (1) Изпитът за придобиване на правоспособност има за цел проверка на знанията и уменията на кандидатите самостоятелно да работят с техниката в съответствие с квалификационната им характеристика.
(2) Изпитът за придобиване на правоспособност се провежда от изпитна комисия в състав – председател и членове.
(3) За председател на изпитната комисия се определя лице, посочено в списък, утвърден със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Представители на комисията по чл. 17, ал. 1 не могат да бъдат включени в списъка.
(4) Комисията по чл. 17, ал. 1 определя състава на изпитната комисия за всеки конкретен изпит съгласно изискванията на ал. 5 и 6.
(5) В състава на изпитната комисия за категории Твк, Твк-З и Твк-М се включват:
1. лице, посочено в заповедта на министъра на земеделието, храните и горите по ал. 3;
2. служител от ОДЗ, посочен в заповед на директора на ОДЗ за определяне на членове на изпитни комисии;
3. представител на учебната форма, преподавател по теоретично или практическо обучение за съответната категория.
(6) В състава на изпитната комисия за категории Твк-Г и Тпс се включват:
1. лице, посочено в заповедта на министъра на земеделието, храните и горите по ал. 3;
2. представител на учебната форма, преподавател по теория или практика за съответната категория.
Чл. 23. (1) Изпитът се състои от две части:
1. теоретичен изпит;
2. практически изпит.
(2) Лицата, желаещи да се явят на изпит за придобиване на правоспособност за работа с техниката, представят в учебната форма заявление до председателя на изпитната комисия за допускане до изпит (приложение № 8), придружено със следните изискуеми документи за съответната категория правоспособност:
1. копие от документ за завършено образование;
2. копие от свидетелството за правоуправление на МПС;
3. документ за завършено обучение в учебна форма или служебна бележка за лицата по чл. 20, ал. 2.
Чл. 24. (1) Теоретичният изпит се провежда писмено по вариант от тестове, утвърдени от комисията по чл. 17, ал. 1.
(2) Чрез теста се проверяват знанията на кандидатите за:
1. общото устройство на машините;
2. изискванията за правилна експлоатация на машините;
3. извършване на регулировки;
4. правилата за безопасна работа с техниката;
5. елементи от конструкцията на техниката, състоянието на които влияе върху безопасността и опазването на околната среда;
6. фактори, способстващи за възникване на аварии, нещастни случаи и пътнотранспортни произшествия (ПТП);
7. законодателството в Република България по отношение на осигуряване на безопасността на техниката, административната и друга отговорност при работа и транспорт;
8. методи за оказване на доболнична помощ на лица, пострадали при аварии, нещастни случаи и ПТП.
(3) Вариантът, по който се провежда изпитът, се изтегля публично от един от кандидатите.
(4) За решаване на изпитния тест на кандидатите се предоставя 1 час.
(5) За издържал теоретичния изпит се смята кандидатът, който е отговорил вярно поне на 70 % от въпросите.
(6) До практическата част се допускат само кандидати, издържали теоретичната част на изпита.
Чл. 25. (1) Практическият изпит се провежда на машини, съответстващи на дадена категория правоспособност за работа с техниката.
(2) Практическият изпит за категория Твк се провежда в следната последователност:
1. запалване на трактора, маневри и движение по определен маршрут;
2. агрегатиране с навесна или прикачна машина;
3. преминаване от работно в транспортно положение и обратно;
4. регулировка на работни органи и изпълнение на конкретни операции;
5. маневри и движение с агрегатираната машина, спиране, включително и екстремно;
6. правила за безопасна работа и транспорт, оценка на експлоатационни и транспортни ситуации и реагиране.
(3) Практическият изпит за категории Твк-З, Твк-Г и Твк-М се провежда в следната последователност:
1. запалване на машината, маневри и движение по определен маршрут, спиране, включително и екстремно;
2. преминаване от работно в транспортно положение и обратно;
3. регулировка на работни органи и изпълнение на конкретни операции;
4. правила за безопасна работа и транспорт, оценка на експлоатационни и транспортни ситуации и реагиране.
(4) Практическият изпит за категория Тпс се провежда в следната последователност:
1. разглобяване и сглобяване на отделни технически възли и агрегати;
2. регулиране на работещи инструменти;
3. пускане и спиране на машината, включително и аварийно;
4. изпълнение на отделни технически операции.
(5) Продължителността на практическия изпит е от 10 до 15 минути за един кандидат.
(6) Комисията прекратява практическия изпит, ако с действията на кандидата по време на провеждането му се създаде опасност за аварии, злополуки и ПТП.
Чл. 26. (1) Изпитната комисия отстранява от изпита кандидат, който не спазва реда за неговото провеждане. Това се отразява в изпитния протокол със забележка, която се заверява с подписите на председателя и члена/овете на комисията.
(2) За кандидати, които не са се явили или са отстранени от изпит, в протокола се записва съответно „не се явил“ или „отстранен“.
Чл. 27. (1) Учебната форма предоставя заявленията за явяване на изпит с придружаващите ги документи и картата за проверка на знанията за правоспособност от решения тест за всеки кандидат в съответната ОДЗ по регистрация в едноседмичен срок след провеждане на изпита.
(2) Документите по ал. 1 се съхраняват в ОДЗ за срок 5 години.
(3) След изтичане на срока по ал. 2 документите се унищожават със заповед на директора на ОДЗ.
Раздел II
Протокол за изпит
Чл. 28. (1) Резултатите от изпита се отразяват в протокол (приложение № 9) от председателя на изпитната комисия.
(2) Протоколът от изпита се изготвя в 3 екземпляра (по един екземпляр за комисията по чл. 17, ал. 1, ОДЗ и учебната форма) и съдържанието му се заверява с подпис и печат от ръководителя на учебната форма.
Чл. 29. (1) Протоколът се счита за редовен, ако е попълнен правилно и е подписан от всички членове на комисията.
(2) Поправка на вписвания в протокола не се допуска.
(3) Служебна бележка от протокола се предоставя на всички лица, успешно положили изпита за правоспособност за работа с техниката.
(4) Председателят на изпитната комисия в срок 3 дни след провеждане на изпита представя протокола на комисията по чл. 17, ал. 1.
(5) Протоколите от проведени изпити се съхраняват в МЗХГ на хартиен и електронен носител за срок 50 години.
Чл. 30. Разходите по провеждане на изпита и работата на изпитните комисии за придобиване на правоспособност за работа с техниката се финансират от съответната учебна форма.
Глава пета
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ТЕХНИКАТА
Раздел I
Издаване на свидетелства за правоспособност за работа с техниката
Чл. 31. (1) Свидетелствата за правоспособност за работа с техниката са документи, удостоверяващи правото на работа с техника от съответната категория.
(2) Свидетелствата за правоспособност за работа с техниката се издават и подменят от министъра на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 32. (1) Свидетелство за правоспособност за работа с техниката (приложение № 10) се издава при:
1. първоначално придобиване на право­способност;
2. придобиване на нова категория право­способност;
3. възстановяване на правоспособността;
4. подмяна на стар образец с нов;
5. подмяна поради изтичане на срока на валидност;
6. повреждане, унищожаване, загубване или кражба.
(2) Свидетелството за правоспособност за работа с техниката се издава за срок 10 години.
Чл. 33. (1) За първоначално издаване на свидетелство за правоспособност лицето представя в ОДЗ следните документи:
1. заявление (приложение № 11);
2. медицинско свидетелство по:
а) формуляр за водач на МПС – за категориите Твк, Твк-З, Твк-Г и Твк-М;
б) формуляр за работа – за категория Тпс;
3. снимка на електронен носител с формат, изискван за документи за самоличност;
4. документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, събирани по ЗРКЗГТ;
5. образец от подписа на лицето, поставен пред служител на ОДЗ или председателя на изпитната комисия.
(2) Документите по ал. 1 в едноседмичен срок от тяхното получаване се предоставят от ОДЗ на министъра на земеделието, храните и горите за издаване на свидетелство за правоспособност за работа с техниката.
(3) Свидетелствата за правоспособност за работа с техниката се издават от МЗХГ и се изпращат на ОДЗ за връчване на съответните лица в срок до 20 дни от получаването на документите по ал. 1.
Чл. 34. (1) За издаване на свидетелство за правоспособност при придобиване на нова категория или поради изтичане на срока на валидност лицето представя в МЗХГ документите по чл. 33, ал. 1.
(2) При получаване на новото свидетелство за правоспособност лицето предава старото за съхранение в ОДЗ.
(3) Старото свидетелство за правоспособност се унищожава по ред, определен в заповед на министъра на земеделието, храните и горите.
Чл. 35. (1) За издаване на свидетелство за правоспособност поради унищожаване, загубване или кражба лицето представя документи по чл. 33, ал. 1 и декларация за удостоверяване на обстоятелствата, довели до необходимостта от издаване на ново свидетелство за правоспособност.
(2) За издаване на свидетелство за правоспособност поради повреждане лицето представя документите по чл. 33, ал. 1 и повреденото свидетелство за правоспособност, което се унищожава.
Чл. 36. (1) Издаване на свидетелство поради признаване на чуждестранно свидетелство за правоспособност се допуска само в случай, че Република България има споразумение със съответната държава за взаимно признаване на свидетелствата за правоспособност или държавата, издала чуждестранното свидетелство, е членка на Европейския съюз или е страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
(2) Чуждестранното свидетелство за правоспособност се изземва и съхранява в ОДЗ.
Раздел II
Отнемане, съхранение и връщане на свидетелства за правоспособност за работа с техниката
Чл. 37. Отнемането на свидетелството за правоспособност се извършва с мотивирана заповед от директора на ОДЗ на основание:
1. влязло в сила наказателно постановление, решение или присъда, с които е наложено наказание „лишаване от правоспособност“;
2. наложена принудителна административна мярка „временно отнемане на свидетелството за правоспособност“ по чл. 18, ал. 2 от ЗРКЗГТ.
Чл. 38. Свидетелството за правоспособност в зависимост от основанието за отнемането му се връща при изтичане на срока на наложеното наказание или принудителната административна мярка.
Чл. 39. В заповедта за отнемане на свидетелството за правоспособност се записват номерът на свидетелството и датите на отнемане и връщане.
Чл. 40. Отнетите свидетелства за право­способност се съхраняват в ОДЗ до настъпване на правното основание за връщането им.
Глава шеста
ОТЧЕТ НА ЛИЦАТА, ПРИДОБИЛИ ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА С ТЕХНИКАТА, И НАЛОЖЕНИТЕ ИМ НАКАЗАНИЯ
Чл. 41. В Министерството на земеделието, храните и горите се води публичен регистър на:
1. регистрираната техника, включващ идентификационни данни от свидетелството за регистрация;
2. лицата, придобили правоспособност за работа с техниката, включващ данни:
а) от свидетелството за правоспособност;
б) за учебната форма, номер и дата на протокола за всяка придобита категория правоспособност;
в)за наложените наказания и приложените принудителни административни мерки;
3.лицата, които притежават удостоверение за регистрация за извършване на теоретично и практическо обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа с техниката, включващ данни за:
а) наименование на учебната форма;
б) ЕИК/БУЛСТАТ;
в) адрес;
г)номер на удостоверението за регистрация за съответната категория;
д) срок на валидност на удостоверението за регистрация за съответната категория;
4. преподавателите, извършващи обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за работа с техниката, включващ:
а) трите имена;
б) специалност;
в) номер на дипломата за съответната образователна степен;
г) наименование на учебната форма, в която лицето е преподавател.
Чл. 42. Заявленията за издаване на свидетелство за правоспособност за работа с техниката с придружаващите ги документи се съхраняват в МЗХГ за срок 5 години.
Чл. 43. Служебна информация за лицата, придобили определена категория правоспособност за работа с техниката, както и за наложените им наказания, се представя на други органи при спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и Закона за защита на личните данни.
Глава седма
КОНТРОЛ
Чл. 44. (1) За срока на валидност на удостоверението за регистрация се извършват текущи проверки на материалната база, учебната техника и дейността на учебните форми.
(2) Проверките се извършват от:
1. представители на комисията по чл. 17, ал. 1;
2. оправомощени длъжностни лица от ОДЗ по чл. 15, ал. 1 на ЗРКЗГТ.
Чл. 45. При констатирани нарушения при извършени проверки по чл. 44, ал. 1 на разпоредбите на чл. 13 и 14 комисията по чл. 17, ал. 1 и длъжностните лица по чл. 44, ал. 2, т. 2 правят мотивирано предложение до министъра на земеделието, храните и горите за издаване на заповед за отмяна на издаденото удостоверение за регистрация.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Учебна форма“ са получилите удостоверение за регистрация от министъра на земеделието, храните и горите:
а) лица, регистрирани по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
б) лица, регистрирани по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
в) професионални гимназии, професионални колежи, средни училища с паралелки за професионална подготовка и висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование.
2. „Преносима и/или стационарна техника“ са моторни триони и храсторези, гатери, гатер-банцизи, въжени линии и системи за извоз на дървени материали.
3. „Чуждестранно свидетелство за правоспособност“ е документ, издаден от друга държава, легализиран по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.), даващ право за работа със съответния вид техника.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 13, ал. 2 от ЗРКЗГТ и отменя Наредба № 12 от 2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (ДВ, бр. 35 от 2009 г.).
§ 3. В Наредба № 2 от 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ДВ, бр. 11 от 2016 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1 се създава т. 3:
„3. превозни средства за всякакви терени и многоцелеви извънпътни превозни средства за транспортиране на хора и товари.“
2. В чл. 9, ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. документ за установяване на самоличност на заявителя;“
б) точка 4 се изменя така:
„4. документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация – преведен на български език, когато собственикът не е регистриран в Република България;“
в) точка 7 се отменя.
3. В чл. 11 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато не са представени документите по ал. 1, т. 1, техниката трябва да е преминала на изпитване и оценка за съответствие с приложимите изисквания за безопасност по реда на наредбата по чл. 10, ал. 3 от ЗРКЗГТ.“
4. В чл. 15 т. 4 се изменя така:
„4. техниката трябва да е преминала на изпитване и оценка за съответствие с приложимите изисквания за безопасност по реда на наредбата по чл. 10, ал. 3 от ЗРКЗГТ – при възстановяване на регистрация на техника с прекратена регистрация при условията на чл. 18, ал. 2, т. 2 и 4.“
5. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 4 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 2, ал. 4
 

ВИЖ приложениeтo

 
 
 
§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 10 от 2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители (ДВ, бр. 89 от 2004 г.).
Министър: Румен Порожанов
Приложение № 1 към чл. 7
Списък на техниката за извършване на практическо обучение

Вид техника
Категория
Твк
Твк-З
Твк-М
Твк-Г
Тпс
Верижни и колесни трактори и агрегатираните към тях машини
Специализирана и специална самоходна земеделска техника
Специализирана и специална самоходна мелиоративна техника
Специализирана и специална самоходна горска техника
Моторни триони и храсторези
Вертикални  и/или хоризонтални банцизи
Въжени линии и системи за извоз на дървени материали
Колесен трактор
х
 
 
 
 
 
 
Верижен трактор
х
 
 
 
 
 
 
Лемежен плуг
х
 
 
 
 
 
 
Дискова брана
х
 
 
 
 
 
 
Култиватор за слята обработка
х
 
 
 
 
 
 
Култиватор за междуредова обработка
х
 
 
 
 
 
 
Сеялка за сеитба на зърненожитни култури
х
 
 
 
 
 
 
Сеялка за точна сеитба
х
 
 
 
 
 
 
Почвообработваща фреза
х
 
 
 
 
 
 
Машина за разхвърляне на минерални торове
х
 
 
 
 
 
 
Машина за разхвърляне на органичен тор
х
 
 
 
 
 
 
Валяци и зъбни брани
х
 
 
 
 
 
 
Машина за растителна защита
х
 
 
 
 
 
 
Окачна (навесна) косачка
х
 
 
 
 
 
 
Машина за балиране на сено и слама
х
 
 
 
 
 
 
Самоходен зърнокомбайн
 
х
 
 
 
 
 
Самоходна сенокосачка
 
х
 
 
 
 
 
Самоходен силажокомбайн
 
х
 
 
 
 
 
Хедер за царевица/слънчоглед
 
х
 
 
 
 
 
Булдозер
 
 
х
 
 
 
 
Самоходна товаро-разтоварна машина
 
 
х
 
 
 
 
Самоходна машина за земекопно-транспортна работа
 
 
х
 
 
 
 
Самоходна машина за прокарване на напоителни канали
 
 
х
 
 
 
 
Самоходна машина за почистване на канали
 
 
х
 
 
 
 
Автогрейдер
 
 
х
 
 
 
 
Плуг с коренител
 
 
х
 
 
 
 
Плуг риголвач
 
 
х
 
 
 
 
Хоризонтален банциг
 
 
 
 
 
х
 
Вертикален банциг
 
 
 
 
 
х
 
Гатер-банциг
 
 
 
 
 
х
 
Мобилен гатер-банциг
 
 
 
 
 
х
 
Приспособление за заточване
 
 
 
 
 
х
 
Бензиномоторен верижен трион
 
 
 
 
х
 
 
Електромоторен верижен трион
 
 
 
 
х
 
 
Моторна коса – храсторез
 
 
 
 
х
 
 
Въжена линия
 
 
 
 
 
 
х
Въжена линия на трактор
 
 
 
 
 
 
х
Кран товарач
 
 
 
х
 
 
 
Фронтален челюстен товарач
 
 
 
х
 
 
 
Специализиран горски трактор (горски влекач)
 
 
 
х
 
 
 
Колесен трактор
 
 
 
х
 
 
 
Кранова уредба
 
 
 
х
 
 
 
Лебедка
 
 
 
х
 
 
 

 
Приложение № 2 към чл. 8
Списък на професиите и специалностите, при притежаването на които се допуска назначаване за преподавател по теоретично и/или практическо обучение на кандидатите за придобиване на право­способност за работа със земеделска и горска техника

Название на професионал­ното направление
Специалност
Общо инженерство
1
Земеделска техника
 
2
Управление на техниката в земеделието
 
3
Механизация на селското стопанство
 
4
Комплексна механизация в селското стопанство и селскостопанска техника
 
5
Управление на техниката в растениевъдството
 
6
Строителни и специални машини
 
7
Аграрно инженерство
 
8
Горско стопанство
 
9
Подемно-транспортна и строителна техника
 
10
Горско стопанство и механизация на горското стопанство
Машинно инженерство
1
Автотранспортна и земеделска техника
 
2
Машиностроителна техника и технологии
 
3
Земеделска техника и технологии
 
4
Инженерна логистика и строителна техника
 
5
Дървообработващи машини и съоръжения
 
6
Автотранспортна и земеделска техника
 
7
Автомобили, трактори и кари
 
8
Подемно-транспортни, пътни и строителни машини
 
9
Автомобилен транспорт, трактори и кари
 
10
Транспортна техника и технологии
 
11
Двигатели с вътрешно горене

 
Приложение № 3 към чл. 15, ал. 2
Списък на учебната техника

№ по ред
Наименование на машините
Марка
Модел
Регистрационен №
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Управител: ………………………………….....……………
(име, фамилия, подпис и печат)
Приложение № 4 към чл. 15, ал. 2
Списък на преподавателите

№ по ред
Име, презиме и фамилия
Диплома за завършено образование (№, дата, издадена от),
специалност
Преподавател по
теория/практика
1.
 
 
 
2.
 
 
 
3.
 
 
 
4.
 
 
 

Управител: ………………………………….....……………
(име, фамилия, подпис и печат)
Приложение № 5 към чл. 16, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
Фирма: .............................................................................................................................................................................
ЕИК на търговеца/БУЛСТАТ: ..................................................................................................................................
Адрес: ....................................................................................................................................., тел. .............................
Управител: ......................................................................................................................, ЕГН ...................................
Моля да ми бъде издадено удостоверение за регистрация на учебна форма за извършване на теоретично и практическо обучение на кандидати за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника за категория …………………………
1. Прилагам следните документи:
а) документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация, преведен на български език, когато заявителят не е регистриран в Република България;
б) нотариално заверено копие от пълномощно – когато заявителят е представител;
в) копие на акта за създаване или преобразуване на професионални гимназии, професионални колежи, средни училища с паралелки за професионална подготовка и висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование.
2. За удостоверяване на изискванията по чл. 4, 5 и 8 прилагам:
а) описание на помещенията, които се ползват за учебен кабинет и за офис, информация за собственика и основанието за ползването им от заявителя. Ако документът, въз основа на който се ползват помещенията и площадките, не подлежи на вписване или не е вписан в имотния регистър, се представя копие от съответния документ;
б) копие на свидетелствата за професионална квалификация на преподавателите и дипломите за завършено образование (документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка към удостоверение за регистрация за извършване на обучение);
в) списък на преподавателите по образец (приложение № 4).
3. За удостоверяване на изискванията по чл. 7 прилагам:
а) копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за учебната техника;
б) списък на учебната техника по образец (приложение № 3).
4. За удостоверяване на изискванията по чл. 6 прилагам:
а) декларация, че има осигурена учебна площадка за провеждане на обучението с форма и размери, които позволяват извършване на упражненията, определени в съответната учебна документация.
Забележка.
Копията на документите се заверяват с мокър печат на лицето по чл. 2, ал. 1 и подпис на управителя.
Оригиналите на документите се представят за проверка.
Дата: .........................        Подпис: .................................
Приложение № 6 към чл. 18, ал. 2
П Р О Т О К О Л
Днес, ………………………… г., комисия в състав:
председател: ……………………….....................................………………………… – представител на комисията по чл. 17;
членове: 1. …………………………………………...................... – служител на ОДЗ – гр. ................……………….....…………..;
2. ……………………………………………………………...................… – представител на учебната форма, направи преглед на:
І. Учебен кабинет за съответствие с изискванията на чл. 4.
1. Резултати от проверката на учебния кабинет:

 
Изисквания
Съответствие
1.
Светла височина на помещението не по-малка от 2,40 м
 
2.
Естествено осветление
 
3.
Изкуствено осветление
 
4.
Вентилация за помещения за практическо обучение
 
5.
Осигурено поддържането на температура не по-ниска от 18 °С
 
6.
Общата площ на помещението не по-малка от 30 кв. м
 
7.
Работни места за курсистите и преподавателя
……… бр. +1
8.
Дидактически материали, предвидени в учебната документация за категории ………...................
 
9.
Аудио-визуална техника
 

2. Забележки на комисията: .......................………………………………………………………………
…………………………………………………………........................................……………………………………………
3. Заключение на комисията: Учебният кабинет е:

ГОДЕН
НЕГОДЕН
За провеждане на теоретично обучение за категория……..
ГОДЕН
НЕГОДЕН
За провеждане на теоретичен изпит

ІІ. Офиса на учебната форма за съответствие с изискванията на чл. 5.
Резултати от проверката на офиса на учебната форма:             

 
Изисквания
Съответствие
1.
Площ не по-малко от 9 кв. м
 
2.
Естествена светлина през деня
 

ІІІ. Санитарно помещение: ………………………………………...........................................…………………….
ІV. Учебните площадки и полигони за съответствие с изискванията на чл. 6.
1. Резултати от проверката:
1.1. Адрес на учебната площадка:
1.2. Размери на учебната площадка: дължина ..............……………. м/широчина .................………………… м.
2. Забележки на комисията: ...............................………………………………………………………………………………………………
3. Заключение на комисията: Учебната площадка и полигоните са годни/негодни за провеждане на практически упражнения и практически изпит за категория ……….............
V. Учебната техника за съответствие с изискванията на чл. 7.
1. Резултати от проверката на учебната техника:

№ по ред
Наименование на машините
Марка, модел
Регистрационен №
Състояние
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
3.
 
 
 
 

2. Забележки на комисията: ………………………………................................………………………………………………………………
3. Заключение на комисията: Учебната техника ОТГОВАРЯ/НЕ ОТГОВАРЯ на изискванията за обучение и провеждане на изпит за категория ……………………………
Възражения на ръководителя на учебната форма: ............................…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………........................................………………………………………………
КОМИСИЯ:
Председател: ………………………..……...……
Членове:      1. ………………………………………
                     2. ………………………………………
Ръководител на учебната форма: …………………………………………………..
                                                                      (подпис)
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за комисията по чл. 17, ал. 1 и за учебната форма.
Приложение № 7 към чл. 19, ал. 1
 

 
 
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
 
 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
НА УЧЕБНА ФОРМА
№ ………………/…………
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА  ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА РАБОТА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА
КАТЕГОРИЯ „….............……“
Издадено на:
ЕИК/БУЛСТАТ:
Седалище:
Адрес на управление:
Валидност: 5 ГОДИНИ
МИНИСТЪР:
Настоящото удостоверение се издава на основание чл. 13б, ал. 1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.
Приложение № 8 към чл. 23, ал. 2
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ИЗПИТНАТА КОМИСИЯ
.................................................
гр. ...........................................
ЗАЯВЛЕНИЕ
от .....................................................................................................................................................................................,
                      (име, презиме, фамилия)
ЕГН ..............................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Моля да бъда допуснат/а до изпит за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника категория ....................................
Прилагам следните документи:
1. копие от документ за завършено образование;
2. копие от свидетелството за правоуправление на МПС (при явяване на изпит за категория Твк, Твк-З, Твк-Г и Твк-М);
3. документ за завършено обучение в учебна форма или служебна бележка за лица, завършили успешно ХІІ клас в професионална паралелка по специалност, за която се дава възможност за явяване на изпит за категория за правоспособност.
Дата: .......................          Подпис: ..................
Приложение № 9  към чл. 28, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ПРОТОКОЛ
№ ..........................................
Днес, ................................... г., в ..................................................................................................................................
гр./с. .................................................., община ........................................., област .........................................................,
на основание чл. 28, ал. 1 от Наредба № 1 от 2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение изпитна комисия, определена с протокол № ........................ на комисията по чл. 17, ал. 1 и Заповед № ………………………………….. на министъра на земеделието, храните и горите, в състав:
Председател: ………………………..……...……
Членове:      1. ………………………………………
                     2. ………………………………………
проведе изпит за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника
категория ............................. – ...........................................................................................................................................
На изпита кандидатите получиха следните оценки:

ЕГН
Име, презиме, фамилия
Изпитен билет
Теория
Практика
Забележка
1.
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 
5.
 
 
 
 
 
 
6.
 
 
 
 
 
 
7.
 
 
 
 
 
 
8.
 
 
 
 
 
 
9.
 
 
 
 
 
 
10.
 
 
 
 
 
 
11.
 
 
 
 
 
 
12.
 
 
 
 
 
 
13.
 
 
 
 
 
 
14.
 
 
 
 
 
 
15.
 
 
 
 
 
 
16.
 
 
 
 
 
 
17.
 
 
 
 
 
 
18.
 
 
 
 
 
 
19.
 
 
 
 
 
 
20.
 
 
 
 
 
 

 

Рекапитулация:
 
 
 
1. По списък:
І___І___І
Председател:
..........................................................................
2. Явили се:
І___І___І
 
(подпис)
3. Издържали:
І___І___І
Членове:
1. ................................................................
4. Не издържали:
І___І___І
 
(подпис)
5. Отстранени:
І___І___І
 
2. .................................................................
 
 
 
(подпис)

Ръководител на учебната форма: ..........................................................................................................
(имена, подпис и печат)
Приложение № 10  към чл. 32, ал. 1
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ
• Свидетелството за правоспособност е светлозелено на цвят, ламинирано, с размери 85 х 54 mm.
•  Лицевата му страна съдържа знамената на Република България и ЕС, като в горния ляв ъгъл се поставя цветна снимка на лицето и с черен цвят на български език се попълва служебната информация в следната последователност:
1. Република България;
2. свидетелство за правоспособност;
3. категория;
4. фамилия;
5. име;
6. презиме;
7. единен граждански номер;
8. месторождение;
9. срок на валидност;
10. подпис на притежателя;
11. номер на свидетелството.
•  Данните, съдържащи се в т. 1, 4, 5 и 6 от свидетелството, се повтарят с латински букви, а в т. 2 – на английски език.
•  На обратната страна с черен цвят на български език и с латински букви се изписват пълното наименование на органа, издаващ документа, и категориите правоспособност.
Приложение № 11 към чл. 33, ал. 1, т. 1
ДО
МИНИСТЪРА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ......................................................................................................................, ЕГН ..................................................,
месторождение ............................................................................................................................................................,
(област, населено място)
л.к. № .................................................................................., издадена на .................................................................
от МВР гр. ....................................................................................................................................................................,
постоянен адрес: ..........................................................................................................................................................,
(област, община, гр./с., ул., №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)
настоящ адрес: .............................................................................................................................................................
(област, община, гр./с., ул., №, ж.к., бл., вх., ет., ап.)
ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Заявявам, че желая да ми бъде издадено свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника – категория ....................
Прилагам следните документи:
1. медицинско свидетелство за водач на МПС за категории Твк, Твк-З, Твк-М и Твк-Г;
2. медицинско свидетелство за работа за категория Тпс;
3. копие от свидетелство за управление на МПС категория ...................................., № ..............................,
изд. на ...................................... от ...................................................... (за категория Твк, Твк-З, Твк-Г и Твк-М);
4. свидетелство за придобита правоспособност, категория ......................................, изд. на ..............................
от ........................... (ако има придобита);
5. снимка по образец за лични документи – на електронен носител;
6. документ за платена такса: № ......................................., дата ......................................................................
7. образец от подпис, положен пред служител на ОДЗ или председателя на изпитната комисия.
Дата: ......................           Подпис: ........................
1267