Министерски съвет
брой: 15, от дата 19.2.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 26 от 13 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2010 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 ОТ 13 ФЕВРУАРИ 2019 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, приет с Постановление № 202 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2011 г., бр. 9 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г. и бр. 56 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 13, ал. 1, т. 3 думите „чл. 95, ал. 7“ се заменят с „чл. 95, ал. 8 и 10“.
§ 2. В чл. 13б се правят следните изменения:
1. В ал. 2 изречение второ се отменя.
2. В ал. 3 думите „чл. 95, ал. 7“ се заменят с „чл. 95, ал. 8 и 10“.
§ 3. В приложението към чл. 1а, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Област 4. Природни науки, математика и информатика се изменя така:
„Област 4. Природни науки, математика  и информатика
Професионално направление 4.1. Физически науки, 4.2. Химически науки, 4.3. Биологически науки, 4.5. Математика, 4.6. Информатика и компютърни науки
Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности:

Група от показатели
 Съдържание
Доктор
Доктор на науките
Главен асистент
Доцент
Професор
А
Показател 1
50
50
50
50
50
Б
Показател 2
-
100
-
-
-
В
Показатели 3 или 4
-
-
-
100
100
Г
Сума от показателите от 5 до 10
30
100
-
200
200
Д
Сума от точките в показател 11
-
100
-
50
100
Е
Сума от показателите от 12 до края
-
-
-
-
150
(100 за ПН 4.5
и ПН 4.6)

Таблица 2. Брой точки по показатели:

Група от показатели
Показател
Брой точки
А
1.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“
50
Б
2.  Дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“
100
В
3.  Хабилитационен труд – монография, или
4.  Хабилитационен труд – научни публикации в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (Web of Science и Scopus)*
100 за монография
25 за публ. в Q1
20 за публ. в Q2
15 за публ. в Q3
12 за публ. в Q4
10 за публ. в
издание със SJR без IF
6 за други# публ.
Г
5.  Публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен труд
30
6.  Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ или за присъждане на научна степен „доктор на науките“
20
7.  Научна публикация в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (Web of Science и Scopus), извън хабилитационния труд*
25 за публ. в Q1
20 за публ. в Q2
15 за публ. в Q3
12 за публ. в Q4
10 за публ. в
издание със SJR без IF
6 за други# публ.
8.  Публикувана глава от книга или колективна монография
15
9.  Изобретение, патент или полезен модел, за което е издаден защитен документ по надлежния ред
25
10.  Публикувана заявка за патент или полезен модел
15
Д
11.  Цитирания в научни издания, монографии, колективни томове и патенти, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация (Web of Science и Scopus)*
2
1 в други# публ.
Е
12.  Придобита научна степен „доктор на науките“
75
13.  Ръководство на успешно защитил докторант (n е броят съръководители на съответния докторант)
50/n**
14.  Участие в национален научен или образователен проект
10
15.  Участие в международен научен или образователен проект
20
16.  Ръководство на национален научен или образователен проект
20
 
17.  Ръководство на българския екип в международен научен или образователен проект
50
18.  Привлечени средства по проекти, ръководени от кандидата
1 точка за всеки 5000 лв.
19.  Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в училищната мрежа
40/n
20.  Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се използва в училищната мрежа
20/n


 
 Q1, Q2, Q3 и Q4 обозначават четирите квартила (четвъртини), в които Journal Citation Reports (JCR) на Web of Science групира научните списания с импакт-фактор (IF) във всяка научна област. При отчитане на публикация в списание, което се появява в повече от една научна област в базата данни Web of Science, се използва най-високият квартил за съответното списание за годината на публикуване. Ако за дадена публикация в годината на публикуване не е наличен квартил за списанието, се използва наличният квартил за най-близката до нея година.
Scimago Journal Rank (SJR) обозначава метриката на научните издания, реферирани в Scopus.
При отчитане на публикации с повече от 30 (тридесет) съавтори кандидатът трябва да има доказан съществен принос. Съществен принос в дадена научна публикация се доказва по поне един от следните начини: (1) кандидатът е първи в списъка на съавторите, (2) кандидатът е посочен в публикацията като автор за кореспонденция, (3) кандидатът представи писмо от автора за кореспонденция на статията или от публично обявения ръководител на научния колектив, подготвил публикацията, в което се удостоверява конкретният съществен принос на кандидата в тази публикация. Наличието на писма, удостоверяващи съществен принос в статии с повече от тридесет съавтори, се проверява в процедурата по проверка на допустимостта на кандидатите. Съответствието между съдържанието на писмото и съдържанието на съответната публикация се удостоверява в писмен вид в рецензиите и становищата на членовете на научното жури.
*Само за ПН 4.5 и ПН 4.6 се въвеждат следните допълнителни коефициенти за умножение на точките при отчитане на съответния показател:
За показатели B4 и Г7 – коефициент 3.
За показател Д11 – коефициент 4.
*Само за ПН 4.1, ПН 4.2 и ПН 4.3 се използват и квартилите (четвъртините) Q1, Q2, Q3 и Q4 съгласно метриката SJR (https://www.scimagojr.com/). При отчитане на публикация в списание, което се появява за съответната година и в квартилите на JCR и в квартилите на SJR, се използва по-високият от тези квартили.
#Само за ПН 4.5 и ПН 4.6 се дават точки за „други“ научни публикации (за показатели B4 и Г7), които трябва да са реферирани и индексирани в поне една от следните бази данни с научна информация: Zentralblatt, MathSciNet, ACM Digital Library, IEEE Xplore и AIS eLibrary, както и точки за цитирания (показател Д11) в „други“ научни издания, монографии и колективни томове, които са реферирани и индексирани в поне една от тези бази данни.
Професионално направление 4.4. Науки за земята
Таблица 1. Минимални изисквани точки по групи показатели за различните научни степени и академични длъжности

Група от показатели
Съдържание
Доктор
Доктор на науките
Главен асистент
Доцент
Професор
А
Показател 1
50
50
50
50
50
Б
Показател 2
-
100
-
-
-
В
Показатели 3 или 4
-
-
-
100
100
Г
Сума от показателите от 5 до 9
30
100
-
200
200
Д
Сума от показателите от 10 до 12
-
100
-
50
100
Е
Сума от показателите от 13 до края
-
-
-
-
150

Таблица 2. Брой точки по показатели

Група от показатели
Показател
Брой точки
А
1.  Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“
50
Б
2.  Дисертационен труд за присъждане на научна степен „доктор на науките“
100
В
3.  Хабилитационен труд – монография
100
4.  Хабилитационен труд – научни публикации (не по-малко от 10) в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация
60/n за всяка публикация
Г
5.  Публикувана монография, която не е представена като основен хабилитационен труд
30
6.  Публикувана книга на базата на защитен дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ или за присъждане на научна степен „доктор на науките“
30
7.  Научна публикация в издания, които са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация
40/n или разпределени в съотношение на базата на протокол за приноса
8.  Научна публикация в нереферирани списания с научно рецензиране или в редактирани колективни томове
20/n или разпределени в съотношение на базата на протокол за приноса
9.  Публикувана глава от колективна монография
10/n
Д
10.  Цитирания или рецензии в научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация или в монографии и колективни томове
5
11.  Цитирания в монографии и колективни томове с научно рецензиране
3
12.  Цитирания или рецензии в нереферирани списания с научно рецензиране
2
Е
13.  Придобита научна степен „доктор на науките“
40
14.  Ръководство на успешно защитил докторант
(n е броят съръководители на съответния док­торант)
40/n
15.  Участие в национален научен или образователен проект
10
16.  Участие в международен научен или образователен проект
20
17.  Ръководство на национален научен или образователен проект
20
18.  Ръководство на международен научен или образователен проект
40
19.  Привлечени средства по проекти, ръководени от кандидата
1 точка за всеки 5000 лв.
20.  Публикуван университетски учебник или учебник, който се използва в училищната мрежа
40/n
 
21.  Публикувано университетско учебно пособие или учебно пособие, което се използва в училищната мрежа
20/n
22.  Публикувана заявка за патент или полезен модел
20
23.  Призната заявка за полезен модел, патент или авторско свидетелство
40

2. В забележките:
а) в т. 4 се създава изречение трето: „По преценка на научното жури или на факултетния, съответно на научния съвет чуждестранни научни издания с рецензиране, които не са реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация, се приравняват на български научни издания с рецензиране.“;
б) в т. 6 думите „области 4, 5, 6 и 7“ се заменят с „професионално направление 4.4. Науки за земята от област 4 и области 5, 6 и 7“;
в) в т. 9 се създава изречение пето: „Отчитат се само рецензиите за публикации на кандидата, но не и рецензии, писани от кандидата.“;
г) създава се т. 14:
„14. Не се извършва деление на броя съръководители на докторанта, ако те са от различни научни области.“
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
1161