Народно събрание
брой: 11, от дата 5.2.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

 

РЕШЕНИЕ
за преименуване на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диаман­диев“ – Пловдив
Народното събрание на основание чл. 9, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование 
РЕШИ:
Преименува Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив, в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диаман­диев“ – Пловдив.
Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 31 януари 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
779