Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София   София
брой: 5, от дата 15.1.2019 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.220


Конкурс за главен асистент

 

7. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по научно направление 4.3. Биологически науки, по 01.06.01. Антропология за нуждите на секция „Антропология и анатомия“ – един. Срок за подаване на документите – 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 209, тел. 02/979 23 11.
80