Министерство на финансите
брой: 3, от дата 8.1.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.92


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г., бр. 39, 71 и 105 от 2008 г., бр. 4 и 100 от 2009 г., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16 от 2012 г., бр. 20 и 110 от 2013 г., бр. 1 от 2015 г., бр. 8 и 70 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г. и бр. 58 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 8 думите „по чл. 40“ се заменят с „по чл. 94а, ал. 2“.
§ 2. В чл. 5 се създава ал. 3:
„(3) Правото на избор по чл. 21, ал. 11 от закона за регистрация за целите на данъка върху добавената стойност по правилата на съответните държави членки, където получателите са установени, имат постоянен адрес или обичайно пребивават, се счита, че е упражнено от доставчика при издаване на първия му идентификационен номер по ДДС от друга държава членка след уведомяване на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в срока по чл. 97в от закона.“
§ 3. В чл. 9 се създава ал. 7:
„(7) Условието по чл. 15, т. 3 от закона се смята за изпълнено и когато посредникът е идентифициран за целите на ДДС в държава членка А или В, но е осъществил съответното вътреобщностно придобиване под идентификационен номер по ДДС, издаден от държава членка Б.“
§ 4. В чл. 12, ал. 6 и 7 думите „по чл. 40“ се заменят с „по чл. 94а, ал. 2“.
§ 5. В чл. 20 се създава ал. 5:
„(5) За целите на определяне на данъчната основа по смисъла на чл. 27 от закона за разход за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоки или услуги, които са дълготрайни активи по смисъла на закона, се взема предвид разход за изхабяването им като част от стойността на данъчната основа, за начисления данък върху която е приспаднат данъчен кредит, изчислен за всеки данъчен период по линейния метод за срока на полезния живот на стоката или услугата. При определяне на този срок следва да се вземе предвид периодът, през който се очаква стоката или услугата да бъде икономически използваема от едно или повече лица, но не по-кратък от 20 години за недвижимите имоти, съответно 5 години за останалите стоки и услуги. За стоки и услуги, за които данъчната основа не може да се определи по този ред, данъчната основа е пазарната цена.“
§ 6. В чл. 21, ал. 1, т. 1 думите „заверен, след потвърдено напускане“ се заменят с „удостоверяващ напускането“.
§ 7. Създава се чл. 31г:
„Други доставки на услуги за посрещане на непосредствените нужди на плавателни съдове и въздухоплавателни средства
Чл. 31г. (1) За доказване на доставка по чл. 31, т. 12, буква „а“ от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона:
а) договор с корабопритежателя за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на превозното средство, или друг документ, доказващ извършване на услугата (приемно-предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);
б) фактура за доставката;
в) декларация по образец – приложение № 26, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината, или друг документ, в който са декларирани обстоятелствата, съдържащи се в приложение № 26, част първа или част втора, която е приложима; в този случай не се доказва критерият по чл. 31в, ал. 1, т. 2;
2. за плавателен съд по чл. 31, т. 2, букви „в“ и „д“ от закона:
а) договор с корабопритежателя за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на превозното средство, или друг документ, доказващ извършване на услугата (приемно-предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);
б) фактура за доставката.
(2) За доказване на доставка по чл. 31, т. 12, буква „б“ от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага с документите по чл. 31а – за въздухоплавателни средства, и по чл. 30, ал. 1 и 2 – за железопътния превозвач.“
§ 8. Създава се чл. 49а:
„Отложено начисляване на данъка от вносителя за стоки, включени в приложение № 3 от закона
Чл. 49а. (1) За упражняване правото на отложено начисляване по реда на чл. 167а от закона вносителят декларира това обстоятелство и вписва данъка в митническия документ за внос.
(2) Изпълнението на условията по чл. 167а, т. 3 и 4 от закона се проверява служебно от митническите органи:
1. по чл. 167а, т. 3 – чрез проверка в публичната част от регистъра по чл. 94, ал. 1 от закона, на посочената в чл. 169 от закона публична информация;
2. по чл. 167а, т. 4 – по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) При установено изпълнение на условията по чл. 167а от закона данъкът не се взема под отчет, като митническите органи допускат вдигането на стоките, без данъкът да е ефективно внесен или обезпечен.
(4) При отложено начисляване на данъка при внос по чл. 57, ал. 5 от закона за вносителят възниква задължение за отразяването му в отчетните регистри по чл. 124 от закона, като:
1. посочи издадения протокол по чл. 57, ал. 6 от закона в 15-дневен срок от данъчното събитие по чл. 54 от закона в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ на дневника за продажби за този данъчен период с код „03“ и посочи данъчната основа в колони 9 и 11, съответно данъка в колони 10 и 12, на приложение № 10;
2. посочи митническия документ за внос, по който е отложено начисляването на данъка, и попълни колони от 1 до 8 вкл. на приложение № 10 на дневника за продажби за този данъчен период.
(5) Вносителят упражнява правото на при­спадане на данъчен кредит в срока по чл. 72 от закона, като:
1. посочи издадения протокол по чл. 57, ал. 6 от закона в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ на дневника за покупките на дневника за покупки с код „03“ и посочи данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колона 11 на приложение № 11;
2. посочи митническия документ за внос, по който е отложено начисляването на данъка, като попълва само информацията в колони от 1 до 8 на приложение № 11 на дневника за покупките.“
§ 9. В чл. 60, ал. 4, т. 4 след думите „по чл. 57, ал. 1“ се добавя „и 5“.
§ 10. В чл. 73 се създава ал. 8:
„(8) В случаите по чл. 97б, ал. 6 от закона лицето подава по електронен път до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите чрез използване на квалифициран електронен подпис уведомление, че желае да продължи регистрацията си по чл. 97б от закона.“
§ 11. В чл. 74 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Регистрацията по чл. 101, ал. 1 от закона се извършва чрез:
1. подаване в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на заявление за регистрация по образец – приложение № 1, или
2. заявяване на регистрация по избор по чл. 100, ал. 1 и 2 от закона пред Агенцията по вписванията.“
2. В ал. 2 основният текст се изменя така:
„(2) В случаите на ал. 1, т. 1 към заявлението за регистрация се прилагат следните документи:“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) В случаите по ал. 1, т. 2, когато лицето не е заявило за вписване електронен адрес за кореспонденция пред Агенцията по вписванията, задължително заявява такъв адрес по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в 3-дневен срок от вписването в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. При промяна на електронния адрес уведомяването се извършва по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от регистрираното лице в 7-дневен срок, освен ако уведомяването за промяната е направено чрез заявяване за вписване в Агенцията по вписванията.“
§ 12. В чл. 77 се създава ал. 7:
„(7) Алинея 1 не се прилага при прекратяване на юридическо лице с ликвидация, когато в срока за подаване на заявлението лицето подаде декларация (свободен текст) в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, че желае да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър.“
§ 13. В чл. 81, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. когато лицето е вносител по чл. 57, ал. 1 и 5 и по чл. 58, ал. 2 от закона във връзка с чл. 49, ал. 4 и чл. 50, ал. 2 от този правилник;“.
§ 14. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „чл. 156, ал. 2“ се добавя „и 14“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Когато регистрирано на основание чл. 156 от закона лице, за което са налице условията на чл. 21, ал. 8 от закона, не подаде заявление за дерегистрация в срока по чл. 157, ал. 3 от закона, се счита, че лицето е упражнило правото си на избор по чл. 21, ал. 10 от закона.“
§ 15. В чл. 97а, ал. 1 думите „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“ се заменят с „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“.
§ 16. В чл. 105 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до митницата“ се заменят с „до териториалната дирекция в Агенция „Митници“.
2. В ал. 5 думите „Началникът на митницата“ се заменят с „Директорът на териториалната дирекция в Агенция „Митници“.
3. В ал. 6 думите „началникът на митницата“ се заменят с „директорът на териториалната дирекция в Агенция „Митници“.
4. В ал. 7 думите „началникът на митницата“ се заменят с „директорът на териториалната дирекция в Агенция „Митници“.
§ 17. В чл. 111г се правят следните изменения:
1. В ал. 2, изречение второ думите „не по-малък от“ се заменят с „на“, а думите „но не по-малко от 50 хил. лв.“ се заличават.
2. В ал. 3, изречение второ думите „не по-малък от“ се заменят с „на“, а думите „но не по-малко от 50 хил. лв.“ се заличават.
3. В ал. 4, изречение второ думите „не по-малък от“ се заменят с „на“, а думите „но не по-малко от 50 хил. лв.“ се заличават.
§ 18. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 9 накрая се добавя „или по електронен път по параметрите и изискванията към структурата на файловете, определени в приложение № 12“.
2. Алинея 14 се изменя така:
„(14) Лицата предоставят информация от регистъра по ал. 13 по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс до 14-о число на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се отнася. При прекратяване на регистрацията по чл. 109 от закона регистърът се предоставя на технически носител или по електронен път в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите заедно със справка-декларацията за последния данъчен период в съответствие с приложение № 22.“
3. В ал. 18 навсякъде след думите „по чл. 21, ал. 6“ се добавя „и 10“.
§ 19. В глава деветнадесета се създава чл. 122:
„Задължение на данъчно задължено лице, което е установено само на територията на страната при доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на друга държава членка
Чл. 122. В случаите на чл. 97в от закона данъчно задълженото лице подава по електронен път до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите чрез използване на квалифициран електронен подпис уведомление в 7-дневен срок от издаването или от отнемането на идентификационен номер по ДДС от друга държава членка.“
§ 20. В § 1, ал. 1, т. 7 от допълнителните разпоредби последната запетая и думите „прилагана към 1 януари 2016 г.“ се заличават.
§ 21. В приложение № 1, в раздел „Б“ ред „   Чл. 97б от ЗДДС – задължителна регистрация за всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели – данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страната“ се изменя така:
  Чл. 97б от ЗДДС – задължителна регистрация за всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на страната с получатели – данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страната.“
§ 22. В приложение № 8 в раздел „Б“ се правят следните изменения:
1. Ред „   Чл. 107, т. 4, буква „а“ от ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на юридическо лице – търговец с ликвидация“ се изменя така:
   Чл. 107, т. 4, буква „а“, подбуква „бб“ от ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на юридическо лице – търговец с ликвидация, когато юридическото лице – търговец, не е избрало да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър.“
2. Ред „   Чл. 107, т. 4, буква „б“ от ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на регистрирано лице – кооперация с ликвидация“ се изменя така:
   Чл. 107, т. 4, буква „б“ от ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на регистрирано лице – кооперация с ликвидация, когато лицето не е избрало да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър.“
3. Ред“ „   Чл. 107, т. 4, буква „в“ от ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване с ликвидация на регистрирано лице – юридическо лице, което не е търговец“ се изменя така:
   Чл. 107, т. 4, буква „в“ от ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване с ликвидация на регистрирано лице – юридическо лице, което не е търговец, когато лицето не е избрало да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър.“
§ 23. В приложение № 10 наименованието на колона 8а се изменя така: „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“.
§ 24. В приложение № 11 наименованието на колона 8а се изменя така: „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“.
§ 25. В приложение № 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „Изисквания към конкретни полета“ полето „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“ се изменя така:
„Полето „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“.
Регистрирани лица, които са доставчици и/или получатели по доставки на стоки  и/или услуги, описани в част І на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, посочват код „01“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“. Регистрирани лица, които са доставчици и/или получатели по доставки на стоки, описани в част ІІ на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, посочват код „02“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“. Регистрирани лица, които прилагат отложено начисляване на данък при внос по чл. 167а от закона за стоки, описани в приложение № 3 на закона, посочват код „03“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“.

Код
Описание
01
Доставка по част I на приложение 2 от ЗДДС
02
Доставка по част IІ на приложение 2 от ЗДДС
03
Внос на стоки по приложение 3 от ЗДДС

2. В раздел „Дневник за продажбите – структура на файловете на техническия носител“ в таблицата ред

02 – 27
 
Доставка по чл. 163а от ЗДДС
не
символен
(2)
Валиден вид на доставката:
Възможните стойности са:
01 – Доставка по част I на приложение 2 от ЗДДС;
02 – Доставка по част II на приложение 2 от ЗДДС.

се изменя така:

02 – 27
 
Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС
не
символен
(2)
Валиден вид на доставката:
Възможните стойности са:
01 – Доставка по част I на приложение 2 от ЗДДС;
02 – Доставка по част II на приложение 2 от ЗДДС;
03 – Внос по приложение 3 от ЗДДС.

 
3. В раздел „Дневник за покупките – структура и изисквания към файловете на техническия носител“ в таблицата ред

03 – 45
 
Доставка по чл. 163а от ЗДДС
не
символен
(2)
Валиден вид на доставката:
Възможните стойности са:
01 – Доставка по част I на приложение 2 от ЗДДС;
02 – Доставка по част II на приложение 2 от ЗДДС.

се изменя така:
 
03 – 45
 
Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС
не
символен
(2)
Валиден вид на доставката:
Възможните стойности са:
01 – Доставка по част I на приложение 2 от ЗДДС;
02 – Доставка по част II на приложение 2 от ЗДДС;
03 – Внос по приложение 3 от ЗДДС.
 
 
§ 26. В приложение № 16 изречението „Декларирам, че посоченото по-горе лице не е регистрирано за целите на ДДС в държава – членка на Европейския съюз, освен за целите на прилагане на режим извън Съюза в случаите на промяна на държавата членка по идентификация по избор на лицето.“ се заменя с „Декларирам, че посоченото по-горе лице няма седалище и адрес на управление и няма постоянен обект на територията на Европейския съюз.“
§ 27. В приложение № 18 таблицата

Настоящото заявление подавам за:
 
Регистрация за прилагане на специалния режим в Съюза
 
Промяна на данни относно регистрацията за прилагане на специалния режим в Съюза

се изменя така:

Настоящото заявление подавам за:
 
Регистрация за прилагане на специалния режим в Съюза по чл. 156, ал. 1 ЗДДС
 
Регистрация за прилагане на специалния режим в Съюза по чл. 156, ал. 14 ЗДДС
 
Промяна на данни относно регистрацията за прилагане на специалния режим в Съюза

§ 28. В приложение № 30, раздел „Правото (задължението) за прекратяване на регистрацията за прилагане на специалния режим в Съюза реализирам на основание:“, в таблицата ред

 
чл. 157, ал. 1, т. 3 ЗДДС – регистрираното лице не желае да прилага режима в Съюза
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустановите прилагането на специалния режим:
……………..........................................................

се изменя така:

 
   чл. 157, ал. 1, т. 3 ЗДДС – регистрираното лице не желае да прилага режима в Съюза
   чл. 157, ал. 1, т. 13 ЗДДС – регистрираното лице не желае да прилага режима в Съюза
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови прилагането на специалния режим:
……………..........................................................…..

Преходни и заключителни разпоредби
§ 29. За целите на чл. 21, ал. 8, т. 3 от закона при изчисляване на общата стойност без ДДС на доставките по чл. 21, ал. 6 от закона за първа „текуща календарна година“ се счита 2019 г.
§ 30. Когато последният данъчен период по чл. 87, ал. 4 от закона изтича през месец декември 2018 г., лицето е длъжно да внесе данъка в държавния бюджет по сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в срок до края на февруари 2019 г.
§ 31. Лицата, регистрирани по избор съгласно чл. 100 от закона към 31 декември 2018 г., могат да прекратят регистрацията си по закона, считано от 1 януари 2019 г., когато е налице обстоятелството по чл. 108, ал. 2 от закона.
§ 32. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на:
1. Параграф 16, който влиза в сила от 7 януари 2019 г.
2. Параграфи 21, 22, 26, 27 и 28, които влизат в сила от 1 февруари 2019 г.
3. Параграфи 8, 9, 13, 15, 23, 24 и 25, които влизат в сила от 1 юли 2019 г.
Министър: Владислав Горанов
55