Министерски съвет
брой: 3, от дата 8.1.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.53


Решение № 959 от 31 декември 2018 г. за утвърждаване на Списък на репуб­ликанските пътища, за приемане на Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, и за определяне на съоръжение, за което се събира такса по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата за ползване на отделно съоръжение по републиканските пътища

 

РЕШЕНИЕ № 959 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за утвърждаване на Списък на републиканските пътища, за приемане на Списъка на репуб­ликанските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, и за определяне на съоръжение, за което се събира такса по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата за ползване на отделно съоръжение по републиканските пътища
На основание чл. 3, ал. 4 и чл. 10, ал. 3 и 4  от Закона за пътищата
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Утвърждава Списъка на републиканските пътища съгласно приложение № 1.
2. Приема Списъка на републиканските пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура – винетна такса, съгласно приложение № 2.
3. Определя моста на р. Дунав в посока Русе – Гюргево за частта на територията на Република България за съоръжение, за което се събира такса по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата за ползване на отделно съоръжение по републиканските пътища.
4. Отменя Решение № 945 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 109 от 2004 г.; изм. и доп. с решения на Министерския съвет № 300 и 515 от 2006 г., № 301 и 677 от 2011 г., № 666 от 2012 г., № 852 от 2015 г., № 255, 315 и 869 от 2016 г., № 68 от 2017 г. и № 45, 119 и 618 от 2018 г.).
5. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
 
 

ВИЖ приложението

 
 
 
Забележка: Такса за ползване на пътна инфраструктура (винетна такса) не се заплаща за участъците от републиканските пътища, попадащи в границите на населените места, трайно обозначени със знаци Д11 и Д12, а също така за обходните и околовръстните пътища, попадащи в границите на населените места.
В текста са използвани следните съкращения: ок.п. – околовръстен път; о.п. – обходен път; п.к. – пътно кръстовище; п.в. – пътен възел; ГПП – Граничен полицейски пост; Бл – област Благоевград; Бс – област Бургас; Вн – област Варна; ВТ – област Велико Търново; Вд – област Видин; Вр – област Враца; Гб – област Габрово; Дб – област Добрич; Кн – област Кюстендил; Кж – област Кърджали; Лч – област Ловеч; Мн – област Монтана; Пз – област Пазарджик; Пк – област Перник; Пл – област Плевен; Пд – област Пловдив; Рз – област Разград; Рс – област Русе; Сс – област Силистра; Сл – област Сливен; См – област Смолян; СО – Софийска област; Сф – област София; СЗ – област Стара Загора; Тщ – област Търговище; Хс – област Хасково; Ш – област Шумен; Яб – област Ямбол.
11