Министерски съвет
брой: 108, от дата 29.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Решение № 946 от 27 декември 2018 г. за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, през 2019 г.

 

РЕШЕНИЕ № 946
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията,
различни от източноправославното, през 2019 г.
На основание чл. 173, ал. 3 от Кодекса на труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Определя следните дни от 2019 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, за които се ползва платен или неплатен годишен отпуск при условията на чл. 173, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 57, ал. 5 от Закона за държавния служител:
1. За Католическата църква в България:
а) вторият ден на Великден – 22 април;
б) „Св. Апостоли Петър и Павел“ – 29 юни;
в) „Всички Светии“ – 1 ноември;
г) Непорочното зачатие на Св. Богородица – 8 декември.
2. За мюсюлманското вероизповедание:
а) Рамазан байрам – 4, 5 и 6 юни;
б) Курбан байрам – 12 и 13 август;
в) Рождението на Мохамед – 8 ноември.
3. За Религиозната общност на евреите в България:
а) Песах – 28 април;
б) Рош Ашана – 30 и 31 септември;
в) Йом Кипур – 9 октомври;
г) Сукот – 21 и 22 октомври.
4. За Арменска апостолическа православна църква:
а) Рождество Христово – 6 януари;
б) Цветница – 14 април;
в) Възкресение Христово – 21 април;
г) Преображение Господне – 28 юли;
д) Успение Богородично – 18 август;
е) Кръстовден – 15 септември.
5. За общество „Бяло братство“:
а) Ден на пролетното равноденствие – 22 март;
б) рождението на Учителя Петър Дънов – 12 юли;
в) Съборни дни – 19, 20 и 21 август;
г) Денят на кончината на Учителя – 27 декември.
6. За църквите на адвентистите от седмия ден – шест съботни дни, ако според трудовото или служебното им правоотношение са задължени да работят в тези дни.
7. За Общество за Кришна съзнание:
а) Гаура Пурнима – 21 март;
б) Рама Навами – 13 април;
в) Нарасимха Чатурдаши – 17 май;
г) Кришна Джанмаштами – 23 август;
д) Ратха Ятра – 14 септември.
8. За Диамантен път на будизма – България – Весак (ден на раждане, просветление и паранирвана на Буда Шакямуни) – 18 май.
9. За Свидетели на Йехова в България:
а) Възпоминанието за смъртта на Исус Христос – 19 април;
б) Конгресни дни – 12 и 13 юли, 23 август и 6 и 7 септември.
10. За евангелските църкви – ден на Реформацията – 31 октомври.
11. За Будистка общност в България:
а) Будистка Нова година – 5 февруари;
б) Денят на Буда (Весак) – 19 май;
в) Денят Дхарма – 17 юли;
г) Денят Бодхи – 8 декември.
12. За Бахайска общност в България:
а) Ноу-Руз – 21 март;
б) Резван – 21 април;
в) Декларацията на Баб – 24 май;
г) Възнесението на Бахаулла – 29 май;
д) Рождението на Баб – 29 октомври;
е) Рождението на Бахаулла – 30 октомври.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
11345