Министерски съвет
брой: 107, от дата 28.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.149


Постановление № 345 от 21 декември 2018 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 345
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата, приета с Постановление № 291 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ,  бр. 89 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2017 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
НАРЕДБА
за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за събиране на:
1. такса за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата – мостове, тунели и/или планински проходи, посочени в списък, приет с решение на Министерския съвет и обнародван в „Държавен вестник“;
2. такса за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях по чл. 10, ал. 5 от Закона за пътищата.
Чл. 2. Агенция „Пътна инфраструктура“ сигнализира пътищата и пътните съоръжения, за които се събират такси по чл. 1, т. 1.
Чл. 3. Пътните превозни средства на Министерството на вътрешните работи, на Националната служба за охрана, на Държавна агенция „Национална сигурност“, на Неотложната медицинска помощ и на въоръжените сили не заплащат такси по чл. 1.
Чл. 4. (1) Ползването на републиканските пътища включва движението и/или паркирането на пътни превозни средства по републиканските пътища или по техни участъци.
(2) Потребители на републиканската пътна инфраструктура са:
1. физически лица и юридически лица, които използват републиканските пътища, с пътни превозни средства, регистрирани в Република България – местни потребители;
2. физически лица и юридически лица, които използват републиканските пътища, с пътни превозни средства с чуждестранна регистрация – чуждестранни потребители.
Чл. 5. Събирането на таксите по чл. 1 не следва пряко или непряко да води до дискриминация въз основа на националността на превозвача, страната или мястото на регистрация на превозвача или на превозното средство или въз основа на началния или крайния пункт на транспортната операция.
Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ
Чл. 6. Пътно превозно средство има право да преминава по съоръженията, посочени в списъка по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата, само срещу заплащане от водача на такса за ползване на съоръжения.
Чл. 7. (1) Таксата за ползване на съоръжения по чл. 6 се заплаща от водача на пътното превозно средство в левове.
(2) Водачите на чуждестранни пътни превозни средства могат да заплащат таксата по ал. 1 и в евро.
Чл. 8. (1) Заплащането на таксата по чл. 6 се извършва на контролно-пропускателни пунктове преди или след преминаване по съоръжението.
(2) За заплащането на таксата по ал. 1 на водача на пътното превозно средство се издава платежен документ. Когато заплащането се извършва на входа на съоръжението, водачът е длъжен да съхранява платежния документ до напускане на съоръжението.
Чл. 9. Събирането на таксите за ползване на съоръжения се извършва от длъжностни лица на Агенция „Пътна инфраструктура“ и на Агенция „Митници“.
Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪБИРАНЕ НА ТАКСИ ЗА СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ИЛИ НА ЧАСТИ ОТ ТЯХ
Чл. 10. (1) Таксата за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях се заплаща за извършване на дейности в обхвата на пътя и в обслужващите зони като:
1. изграждане на:
а) търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях;
б) площадки за оказване на пътна помощ срещу заплащане и на пътни връзки към тях;
в) рекламни съоръжения;
г) нови подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и тяхната експлоатация в обхвата на пътя с изключение на тези, предназначени за обслужване експлоатацията на пътя;
2. експлоатация на:
а) търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях;
б) площадки за оказване на пътна помощ срещу заплащане и на пътни връзки към тях;
в) рекламни съоръжения;
3. ремонт на подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения и тяхната експлоатация в обхвата на пътя с изключение на тези, предназначени за обслужване експлоатацията на пътя;
4. временно ползване на части от пътното платно и земи в обхвата на пътя.
(2) Превозването на тежки и извънгабаритни товари се извършва срещу заплащане на такса за движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства.
Чл. 11. (1) Таксите по чл. 10, ал. 1, т. 1, 3 и 4 и ал. 2 са еднократни и се заплащат преди издаване на разрешението за съответното специално ползване.
(2) Таксите по чл. 10, ал. 1, т. 2 са годишни и се заплащат изцяло или на равни тримесечни вноски до 10-о число на текущото тримесечие.
(3) Таксите по чл. 10 се заплащат по сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
(4) Таксите по чл. 10, ал. 2, които се събират от длъжностните лица на Агенция „Митници“ на граничните контролно-пропускателни пунктове, постъпват по бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“.
Глава четвърта
КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 12. Контролът по чл. 10, ал. 2 на пътните превозни средства на граничните контролно-пропускателни пунктове се осъществява от длъжностни лица на Агенция „Митници“.
Чл. 13. Установяването на нарушения по наредбата, съставянето на актове, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват при условията и по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 10, ал. 6 във връзка с чл. 10, ал. 4 и 5 от Закона за пътищата.
11288