Министерски съвет
брой: 107, от дата 28.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.21


Постановление № 337 от 20 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата, приет с Постановление № 245 на Министерския съвет от 2000 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 337
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата,
приет с Постановление № 245 на Министерския съвет от 2000 г.
 
(обн., ДВ, бр. 98 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 42 и 62 от 2001 г., бр. 18, 54 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г.,
бр. 13 и 45 от 2009 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г. и бр. 90 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Собственикът или ползвателят на пътно превозно средство по чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата заплаща такса за ползване на платената пътна мрежа по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата – винетна такса, а собственикът или ползвателят на превозно средство по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата заплаща такса за изминато разстояние по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата – тол такса.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За осигуряване на дейностите по събирането на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата Агенция „Пътна инфраструктура“ изгражда, оперира и поддържа Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, която се състои от електронна система за издадените електронни винетки и електронна система за събиране на тол такси.“
4. Създават се ал. 4 – 6:
„(4) Агенция „Пътна инфраструктура“ осъществява всички дейности по техническата и софтуерната поддръжка на компонентите на Електронната система по ал. 3, управлява процесите и контролира правилното отчитане на дължимите такси и събирането им.
(5) Агенция „Пътна инфраструктура“ поддържа системите за генериране и продажба на електронни винетки и маршрутни карти, организира разпространяването и поддръжката на бордови устройства, отговарящи на съответните технически изисквания за целите на тол таксуването в съответните области на пътни такси на агенцията.
(6) Агенция „Пътна инфраструктура“ администрира приходите, които са постъпили от пътните такси по чл. 10 от Закона за пътищата, изготвя отчети и прогнози за тях.“
§ 2. В чл. 73а, ал. 1 думите „заплаща винетна такса“ се заменят със „заплащат пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. До 31 декември 2018 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ организира разпространяването и продажбата на винетни стикери, както и отчитането на реализираните приходи.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. параграф 1, т. 1, който влиза в сила:
а) от 1 януари 2019 г. – по отношение на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3,5 тона, и
б) от 16 август 2019 г. – по отношение на пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона;
2. параграф 1, т. 2, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
11240