Народно събрание
брой: 106, от дата 21.12.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.13


Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

 

УКАЗ № 311
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка, приет от  44-то Народно събрание на 13 декември 2018 г.
Издаден в София на 18 декември 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм., бр. 49 и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от 2005 г., бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г., бр. 24, 42 и 44 от 2009 г., бр. 97 и 101 от 2010 г., бр. 48 и 62 от 2015 г., бр. 51 и 59 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г. и бр. 7 и 20 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 изречение второ се изменя така: „Без да се засяга основната цел за поддържане на ценовата стабилност, Българската народна банка подкрепя основните икономически политики на Европейския съюз, за да допринесе за постигането на неговите цели, както са посочени в чл. 3 от Договора за Европейския съюз.“
§ 2. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) Българската народна банка не може да разгласява и да предава на други лица получената информация, представляваща банкова, професионална, търговска или друга правно защитена тайна за банките и за другите участници в паричния оборот и в кредитните отношения, освен в случаите на обмен на информация в рамките на установеното тясно сътрудничество с Европейската централна банка (ЕЦБ) по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ, L 287/63 от 29 октомври 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1024/2013“.“
§ 3. В чл. 13, ал. 1 след думата „банковата“ се добавя „професионалната“.
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „изискванията по чл. 11, ал. 4 за изпълнение на служебните му задължения, ако е във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца или ако е признат за виновен за съществено нарушение на служебните задължения“ се заменят с „изискванията, които са необходими за изпълнението на неговите задължения, или ако е признат за виновен за извършено сериозно нарушение“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Решението за предсрочно прекратяване на правомощията на управителя на Българската народна банка може да бъде отнесено за разглеждане пред Съда на Европейския съюз на основание нарушение на Договорите за Европейския съюз или на правна норма за тяхното прилагане.“
§ 5. В чл. 16 се правят следните допълнения:
1. В т. 15 след думата „банки“ се добавя „в условията на тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013“.
2. В т. 16 накрая се добавя „в условията на тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013“.
§ 6. В чл. 20, ал. 3 изречение първо се изменя така: „Надзорът върху банковата система се осъществява от подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“, в условията на тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, съгласно определен в закон ред и издадените за неговото прилагане нормативни актове.“
§ 7. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Главният одитор и одиторите в звеното за вътрешен одит трябва да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ и да притежават сертификат „вътрешен одитор в публичния сектор“, издаден от министъра на финансите, и/или международно признат сертификат в областта на одита и счетоводството.“
2. Алинея 5 се отменя.
§ 8. В чл. 23 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „банкова“ се добавя „професионална“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Служителите на банката трябва да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност, като тези обстоятелства се установяват служебно.“
§ 9. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 думите „и в други средства за масова информация“ се заличават.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Българската народна банка издава наредба по прилагането на ал. 4.“
§ 10. В чл. 27, ал. 2 думите „финансовите къщи“ се заменят с „финансовите институции“.
§ 11. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея в изречение първо думите „на Министерския съвет и на други органи и институции“ се заменят с „от институциите, органите, службите или агенциите на Европейския съюз, от Министерския съвет или от правителствата на други държавичленки на Европейския съюз, както и от други органи и институции“ и в изречение второ след думата „институции“ се добавя „по изречение първо“, а думите „дават указания“ се заменят с „оказват влияние“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При установено тясно сътрудничество с ЕЦБ съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 ал. 1 не се прилага по отношение на ЕЦБ във връзка с изпълнение на задачите й по същия регламент.“
§ 12. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Българската народна банка не може да предоставя кредити и гаранции под каквато и да е форма на Министерския съвет, на общините, на други държавни и общински институции, организации и предприятия от публичния сектор, както и на институциите, органите, службите или агенциите на Европейския съюз, централното управление, регионалните местни и други органи на публичната власт, на други органи, регулирани от публичното право, или на предприятия от публичния сектор на държавитечленки на Европейския съюз, както и не може да закупува пряко от тях дългови инструменти.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Българската народна банка не може да закупува нито на първичния, нито на вторичния пазар дългови инструменти, емитирани от българската държава и общините, както и от български държавни и общински институции, организации и предприятия от публичния сектор.“
3. Алинея 4 се отменя.
§ 13. Създава се чл. 59а:
„Чл. 59а. (1) Българската народна банка може да събира годишни такси за покриване на административните разходи, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране на поднадзорни лица.
(2) Редът за определяне на размера и начинът на събиране на таксите по ал. 1 се определят с наредба на Българската народна банка.“
§ 14. В допълнителните разпоредби се създават § 1в и 1г:
„§ 1в. „Банкова тайна“ е информацията по чл. 62, ал. 2 от Закона за кредитните институции.
§ 1г. „Професионална тайна“ е информацията по чл. 63, ал. 1 от Закона за кредитните институции, чл. 158, ал. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи и чл. 116 от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Разпоредбите на чл. 64, ал. 1, т. 14а и на глава единадесета „а“ от Закона за кредитните институции не се прилагат от датата на прекратяване на тясното сътрудничество по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 или от датата, на която дерогацията по отношение на Република България съгласно чл. 139 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се отменя в съответствие с чл. 140, параграф 2 от ДФЕС.
§ 16. Българската народна банка издава:
1. наредбата по чл. 25, ал. 7 в тримесечен срок от влизането в сила на този закон;
2. наредбата по чл. 59а, ал. 2 в срок до 31 октомври 2019 г.;
3. наредбите по чл. 11а, ал. 1, чл. 74, ал. 4 и § 1, т. 50 от Закона за кредитните институции в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
§ 17. (1) Банките привеждат дейността си в съответствие с изискванията на този закон в срок до три месеца от влизането в сила на наредбите по § 16, т. 3.
(2) В срока по ал. 1 банките представят в БНБ списък на лицата, заемащи ключови позиции. Към списъка се прилагат данни и документи, удостоверяващи пригодността на лицата за заемане на съответните длъжности.
(3) Българската народна банка може да разпореди банката да освободи лице по ал. 2, ако прецени, че то не отговаря на изискванията по чл. 11а, ал. 1 от Закона за кредитните институции.
§ 18. (1) Във връзка с осъществяване от страна на ЕЦБ на оценките, необходими за участие в единния надзорен механизъм на Европейския съюз чрез установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ, кредитните институции в Република България са длъжни да:
1. предоставят на ЕЦБ данни и документи, които тя изисква;
2. предоставят на ЕЦБ достъп до счетоводните регистри, копия или извлечения от тях;
3. осигуряват на ЕЦБ пълен пасивен достъп до счетоводните системи;
4. предоставят на ЕЦБ писмени или устни обяснения;
5. осигуряват предоставяне на ЕЦБ на изисквана информация по т. 13 или достъп до такава от трети лица, дали съгласие за това.
(2) В рамките на извършваната оценка съгласно чл. 7, параграф 2, буква „б“, второ тире от Регламент (ЕС) № 1024/2013, кредитните институции, установени в Република България, предоставят възможност на ЕЦБ да извършва проверки на място в техните служебни помещения и в помещенията на други предприятия, включени в надзора на консолидирана основа.
(3) Задълженията за кредитните институции, установени в Република България, се отнасят и за трети лица, на които ЕЦБ е възложила да извършват дейности, свързани с оценката съгласно чл. 7, параграф 2, буква „б“, второ тире от Регламент (ЕС) № 1024/2013, при спазване на изискванията за опазване на банковата и професионалната тайна.“
§ 19. В Закона за кредитните институции (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38, 44, 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22, 27, 35, 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г. и бр. 7, 15, 16, 20, 22, 51 и 77 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10:
а) в ал. 1 думите „един от тях“ се заменят с „едно от тях“;
б) създава се ал. 7:
„(7) Членовете на управителния съвет (съвета на директорите) и на надзорния съвет трябва да притежават колективно достатъчно знания, умения и опит за осигуряване управлението на рисковете в дейността с оглед стабилното управление на банката.“
2. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) Най-малко един от членовете на надзорния съвет или от неизпълнителните членове на съвета на директорите на банка трябва да e независим.
(2) Независим член на съвета може да бъде лице, което:
1. не е служител в банката или лице, заемащо длъжност, съответстваща на висш ръководен персонал в дружество от група, която е обект на пруденциална консолидация по смисъла на глава 2, дял II, част първа от Регламент (ЕС) № 575/2013, включително когато предприятието майка е със седалище в трета държава;
2. не притежава пряко или непряко квалифицирано дялово участие в банката;
3. не е член на управителния съвет или изпълнителен член в съвета на директорите в банката или в дружество от група, която е обект на пруденциална консолидация по смисъла на глава 2, дял II, част първа от Регламент (ЕС) № 575/2013, включително когато предприятието майка е със седалище в трета държава, и не е заемал такава длъжност през последните 5 години;
4. не е бил член на управителен орган на банката в продължение на повече от 12 последователни години;
5. няма съществени финансови или делови отношения с банката;
6. не получава значителни плащания или други облаги извън възнаграждението за изпълняваните от него функции;
7. не е съпруг, роднина по права линия без ограничение или по съребрена до втора степен на член на управителния съвет или на изпълнителен член на съвета на директорите в банката или в дружество от група, която е обект на пруденциална консолидация по смисъла на глава 2, дял II, част първа от Регламент (ЕС) № 575/2013, включително когато предприятието майка е със седалище в трета държава, и не се намира във фактическо съжителство с такова лице.
(3) За значимите банки и банките, чиито акции са допуснати до търговия на регулиран пазар, независимите членове по ал. 1 трябва да са не по-малко от една трета.“
3. В чл. 11:
а) в ал. 1, т. 2 думите „достатъчни за съответното образование квалификация и професионален опит в банковата дейност“ се заменят с „достатъчни квалификация и професионален опит в банковия или финансовия сектор за изпълнение на съответните функции“;
б) създава се нова ал. 4:
„(4) Българската народна банка отказва да издаде одобрение по ал. 3, когато лицето не отговаря на изискванията по ал. 1 и 2 или ако не са представени необходимите данни и документи или представените съдържат непълна, противоречива или невярна информация.“;
в) досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6;
г) досегашната ал. 6 се отменя.
4. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) Лицата, заемащи ключови позиции в банка, трябва да отговарят на изискванията по чл. 11, ал. 1, т. 1 и т. 38 и да притежават достатъчно знания, умения и опит за изпълнение на техните функции съобразно критерии, определени с наредба.
(2) Лицата, заемащи ключови позиции, са:
1. главният финансов директор и ръководителите на службите за вътрешен одит, за нормативно съответствие и за управление на риска, когато не са членове на управителния съвет (съвета на директорите) или на надзорния съвет;
2. управителите на клонове на банката в други държави;
3. други лица, които според банката имат значително влияние върху нейното управление.
(3) Документите, с които се удостоверява спазването на изискванията по ал. 1, се определят с наредбата по ал. 1.
(4) Българската народна банка извършва оценка за пригодността на лицата по ал. 2 с оглед съответствието с изискванията по ал. 1.
(5) Банките уведомяват БНБ в 10-дневен срок от датата на назначаването относно всяко новоназначено лице по ал. 2 и прилагат документираната оценка, извършена от страна на банката по отношение на съответствието с изискванията по ал. 1.
(6) Българската народна банка извършва оценката по ал. 4 в срок до 4 месеца от получаване на уведомлението.
(7) В случай че до изтичане на срока по ал. 6 БНБ не отправи писмени възражения до банката относно назначението на съответното лице, се приема, че не са налице основания за отстраняването му.
(8) В случай че в рамките на срока по ал. 6 БНБ отправи писмени възражения до банката срещу назначаването на лице по ал. 2, банката в едномесечен срок от получаването им предприема мерки във връзка с направените възражения или освобождава лицето от съответната длъжност, като уведомява БНБ за предприетите действия. В случай че БНБ не приеме предприетите от страна на банката мерки, банката трябва да освободи лицето по ал. 2 в едномесечен срок от уведомлението за това.
(9) Алинеи 58 се прилагат и при повторна оценка, в случаите на извършени промени в обхвата на съответната длъжност или преназначаване на лица по ал. 2.“
5. В чл. 64, ал. 1 се създава т. 14а:
„14а. Европейската централна банка (ЕЦБ), когато тази информация е необходима за осъществяване на нейните задачи по Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (OB, L 287/63 от 29 октомври 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1024/2013“.“
6. В чл. 73:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Управителният орган на всяка банка приема и периодично актуализира в съответствие с най-добрите международно признати практики за корпоративно управление на банки политики, правила и процедури за организацията на банката, включващи най-малко:
1. управленската и организационната структура на банката с точно определени, прозрачни и последователни нива на отговорности;
2. правомощията и отговорностите на администраторите, включително разпределението на функциите на членовете в управителните и контролните органи на банката;
3. стратегията и плана за дейността на банката;
4. стратегиите и политиките за поемане, управление, наблюдение, контрол и редуциране на рисковете, на които е изложена или може да бъде изложена банката, включително рисковете, породени от макроикономическата среда, в която действа в съответната фаза на икономическия цикъл;
5. реда за изготвяне и обхвата на управленската информация;
6. организацията на оперативния контрол, включително правилата и процедурите по одобряване, изпълнение и отчитане на операциите;
7. рамката за вътрешен контрол, която включва независими служби за управление на риска, нормативно съответствие и вътрешен одит;
8. политиките за подбор и оценка на членовете на управителните и контролните органи на банката, за въвеждане в работата и обучението на членовете на управителните и контролните органи на банката и за насърчаване на многообразието на широк кръг качества и умения в тях;
9. политиката за предотвратяване конфликт на интереси;
10. политиката за възлагане на дейности на външни изпълнители;
11. системите за превенция срещу риска от изпирането на пари.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Политиките, правилата и процедурите по ал. 1 трябва да са всеобхватни и да съответстват на големината, естеството, мащаба и сложността на извършваната от банката дейност и на рисковете, на които тя е изложена, както и да осигуряват нейното разумно и ефективно управление.“;
в) досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5;
г) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думите „структура на банката“ се добавя „включително към политиките, правилата и процедурите по ал. 1“;
д) досегашната ал. 6 става ал. 7.
7. В чл. 73в, ал. 1 изречение първо се изменя така: „Всяка значима банка създава комитет за подбор на кандидати за членове на управителните и контролните органи.“
8. В чл. 74, ал. 4 след думата „създава“ се добавя „подходяща и ефективна“ и се създава изречение второ: „Минималните изисквания към процедурата се определят с наредба.“
9. В чл. 79:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) При упражняване на макропруденциалния надзор по ал. 2 Българската народна банка:
1. събира информация за нуждите на макропруденциалния си мандат;
2. наблюдава, идентифицира и оценява въздействието на системни рискове върху кредитните институции и банковата система;
3. разработва и въвежда мерки, насочени към ограничаване на системни рискове по смисъла на чл. 458, параграф 2, буква „г“ от Регламент (ЕС) № 575/2013;
4. разработва и въвежда мерки, насочени към ограничаване на системни рискове, свързани с акумулиране на прекомерен кредитен растеж; мерките засягат кредитната дейност на банките и могат да включват:
а) изисквания за съотношението между размера на кредита и стойността на обезпечението (LTV);
б) изисквания за съотношението между размера на кредита и годишния доход на кредитополучателя (LTI);
в) изисквания за съотношението между размера на текущите плащания във връзка с обслужването на дълга и месечния доход на кредитополучателя (DSTI);
г) изисквания по отношение на максималния срок на договора за кредит;
д) изисквания по отношение на начина за изплащане на кредита;
е) други изисквания, свързани с предоставянето на кредит;
5. разработва и въвежда мерки, свързани с ограничаване на риска от концентрации към определени икономически сектори и отрасли;
6. разработва и въвежда допълнителни минимални ликвидни изисквания;
7. извършва други действия, които са необходими за постигането на целта по ал. 2.“;
б) досегашните ал. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 стават съответно ал. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13.
10. Създава се глава единадесета „а“ с чл. 121б – 121д:
„Глава единадесета „а“
ТЯСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Чл. 121б. (1) Считано от датата, от която започва тясното сътрудничество съгласно решението на ЕЦБ за установяване на тясно сътрудничество по чл. 7, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, БНБ спазва насоките и исканията, издадени от ЕЦБ, и предприема необходимите мерки за изпълнение на правните актове на ЕЦБ по Регламент (ЕС) № 1024/2013, включително като издава необходимите административни актове.
(2) По отношение на значимите поднадзорни лица или значими поднадзорни групи по смисъла на Регламент (ЕС) № 1024/2013, установени в Република България, БНБ издава индивидуални административни актове единствено при искане, издадено от ЕЦБ в изпълнение на задачите й по упражняване на пруденциален надзор по чл. 4, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013, и в пълно съответствие с него.
(3) По отношение на по-малко значимите поднадзорни лица или по-малко значимите поднадзорни групи по смисъла на Регламент (ЕС) № 1024/2013, установени в Република България, в случаите по изпълнение на задачите на ЕЦБ по чл. 4, параграф 1, букви „а“ и „в“ от Регламент (ЕС) № 1024/2013, БНБ издава индивидуални административни актове единствено при искане, издадено от ЕЦБ, и в пълно съответствие с него, освен ако в Регламент (ЕС) № 1024/2013 или в правен акт на ЕЦБ не е предвидено друго. В случай на издадени от ЕЦБ искания БНБ издава индивидуални административни актове по изпълнение на задачите по чл. 4, параграф 1, букви „б“, „г“„ж“ и „и“ от Регламент (ЕС) № 1024/2013 в пълно съответствие с тях.
(4) По отношение на изпълнение на задачите по чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 БНБ прилага издадените от ЕЦБ искания за прилагането на по-високи изисквания за капиталови буфери или за прилагането на по-строги мерки, имащи за цел отстраняване на системните или макропруденциалните рискове на равнището на кредитните институции, в случаите, когато ЕЦБ прецени, че такива по-високи изисквания или по-строги мерки са необходими.
Чл. 121в. Българската народна банка уведомява своевременно ЕЦБ за издадените актове по чл. 121б.
Чл. 121г. В случай на издадени от ЕЦБ искания за налагане на имуществени санкции или глоби в рамките на установеното тясно сътрудничество се прилагат разпоредбите на глава петнадесета.
Чл. 121д. За целите на обмена на информация по чл. 6 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 БНБ предоставя на ЕЦБ цялата информация, необходима за изпълнение на задачите на ЕЦБ по същия регламент, включително такава, която съставлява банкова и професионална тайна.“
11. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 50 и 51:
„50. „Значима банка“ е банка, определена от БНБ като значима предвид нейната големина и вътрешна организация, както и с оглед естеството, мащаба и сложността на извършваната от нея дейност. Условията и редът за определяне на банка като значима се определят с наредба.
51. „Главен финансов директор“ е лицето, което носи отговорност за дейностите по управление на финансовите ресурси, за финансовото планиране и финансовата отчетност.“
§ 20. В Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (обн., ДВ, бр. 62 от 2015 г.; изм., бр. 59 от 2016 г., бр. 85, 91 и 97 от 2017 г., бр. 15 и 20 от 2018 г.) в чл. 38, т. 8 думите „чл. 73, ал. 6“ се заменят с „чл. 73, ал. 7“.
§ 21. В Закона за ипотечните облигации (обн., ДВ., бр. 83 от 2000 г.; изм., бр. 59 от 2006 г., бр. 52 и 59 от 2007 г. и бр. 24 от 2009 г.) в § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби думите „чл. 73, ал. 4“ се заменят с „чл. 73, ал. 5“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 13 декември 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Емил Христов
11073