Министерски съвет
брой: 104, от дата 14.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 285 от 10 декември 2018 г. за приемане на Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285 ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за приемане на Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
НАРЕДБА
за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията, редът и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние;
2. условията, редът и правилата за функциониране на Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, състояща се от електронна система за издадените електронни винетки и Електронна система за събиране на тол такси;
3. условията и редът за събиране на таксите по чл. 10, ал. 1 и 2, чл. 10а, ал. 2 и чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата, начините за изчисляването и заплащането им;
4. срокът на валидност на винетните такси;
5. начините за изчисляването и заплащането на дължимите тол такси;
6. редът за осигуряване на оперативна съвместимост между системите на доставчиците на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и системите на лицето, събиращо пътни такси;
7. принципите на действие на Европейска услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ), техническите изисквания за оперативна съвместимост на ЕУЕСТ, създаването и поддържането на Национален регистър на областите на ЕУЕСТ, Национален регистър на доставчиците на ЕУЕСТ и Регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние;
8. създаването и поддържането на Национален регистър на областите на ЕУЕСТ, Национален регистър на доставчиците на ЕУЕСТ и Регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние;
9. условията и редът за водене на Националния електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ и на Регистъра на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние, условията за вписване, документите, които следва да бъдат представени от заявителя за доказване на обстоятелствата по чл. 10и, ал. 1 и по чл. 10з, ал. 3 от Закона за пътищата, както и основанията за заличаване от регистъра;
10. изискванията, на които трябва да отговарят доставчиците на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние, за да бъдат регистрирани в националните електронни регистри на съответните видове доставчици;
11. условията и редът за задължително застраховане на лицата на декларирани данни;
12. компетентността и правомощията на Помирителната комисия по чл. 10з, ал. 5 от Закона за пътищата.
Чл. 2. При събирането на пътни такси не се допуска пряко или непряко дискриминация въз основа на националността на ползвателя на платената пътна мрежа, държавата или мястото му на регистрация или тази на съответното пътно превозно средство, както и да се дискриминират финансово или по друг начин лицата, които не ползват редовно пътната мрежа.
Глава втора
ТАКСИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТЕНАТА ПЪТНА МРЕЖА НА БАЗА ВРЕМЕ И НА БАЗА ИЗМИНАТО РАЗСТОЯНИЕ
Раздел I
Видове такси
Чл. 3. (1) Смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние включва:
1. заплащане на такса за ползване на платената пътна мрежа – винетна такса за пътни превозни средства по чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата;
2. заплащане на такса за изминато разстояние – тол такса за пътни превозни средства по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата.
(2) Пътните такси по ал. 1 се заплащат по реда на тази наредба от собствениците или ползвателите на пътни превозни средства, които ползват платената пътна мрежа.
(3) Ползването на платената пътна мрежа включва преминаването по нея, включително всяко навлизане и/или престой в нейния обхват.
(4) Агенция „Пътна инфраструктура“ сигнализира пътищата и пътните съоръжения, за които се събират такси по ал. 1.
(5) Агенция „Пътна инфраструктура“ осъществява съобразно своите компетенции правомощията на държавата във връзка с функциониране на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, както и дейността по практическото прилагане, въвеждането, функционирането и контрола на Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата.
Раздел II
Винетни такси и електронни винетки
Чл. 4. (1) Винетните такси предоставят право на едно пътно превозно средство, попадащо в категорията по чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата, да ползва за определен срок платената пътна мрежа.
(2) Винетните такси се събират в съответствие с Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 79 от 2008 г.), и съобразно периода им на валидност, както следва:
1. годишна винетка с валидност за срок една година считано от заявената при заплащането й начална дата на действие;
2. тримесечна винетка с валидност три месеца считано от заявената при заплащането й начална дата на действие;
3. месечна винетка с валидност един месец считано от заявената при заплащането й начална дата на действие;
4. седмична винетка с валидност 7 календарни дни считано от заявената при заплащането й начална дата на действие;
5. уикенд винетка с валидност от 12,00 ч. в петък до 23,59 ч. в неделя на същата седмица.
(3) Началната дата на действие на електронната винетка, заявена при заплащането й, не може да е по-късна от 30 дни след датата на закупуването й.
(4) При установено ползване на платената пътна мрежа от пътно превозно средство, попадащо в категорията по чл. 10а, ал. 7 от Закона за пътищата, за което не е заплатена такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата и за което не се заплати такса по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата, минималната пътна такса, която се дължи за това ползване, е винетна такса с валидност за уикенд.
Чл. 5. (1) Винетната такса се дължи от собственика или от ползвателя на пътното превозно средство, като може да бъде заплатена в левове по електронен път и чрез банков превод, чрез картово разплащане и в брой – в пунктовете за продажба, както и чрез терминали за самотаксуване.
(2) При заплащане на винетната такса собственикът или ползвателят декларират регистрационния номер на пътното превозно средство, категорията му и периода на валидност на винетната такса съгласно периодите, посочени в чл. 4, ал. 2, като същата важи само за пътното превозно средство, чийто регистрационен номер правилно е бил деклариран от съответното лице.
(3) Отговорността при неправилно декларирани данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство, категорията му или периода на валидност на винетната такса е съответно на собственика или на ползвателя, като в случай на неправилно декларирани данни се счита, че за пътното превозно средство не е заплатена дължимата винетна такса.
(4) При промяна в регистрационния номер на пътното превозно средство собственикът или ползвателят следва в срок до 3 работни дни да заяви тази промяна в централното управление или в областните управления на Агенция „Пътна инфраструктура“ или по електронен път, като съответните длъжностни лица отразяват новите данни относно регистрационния номер на пътното превозно средство в електронната система за издадените електронни винетки след справка в Националния регистър на пътните превозни средства в срок до два работни дни от получаването на съответното заявление.
Чл. 6. (1) При заплащането на винетната такса се издава електронна винетка, която представлява електронен документ с текстови запис по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(2) Електронната винетка съдържа уникален идентификационен номер, данни за регистрационния номер на пътното превозно средство, държавата, в която е регистрирано, неговата категория, датата на заплащане на таксата и периода на валидност.
(3) При издаване на електронна винетка тя се изпраща под формата на електронно съобщение на електронен адрес, в случай че такъв е посочен при закупуването й, като същата се отразява и в електронната система за издадените електронни винетки, поддържана от Агенция „Пътна инфраструктура“. При заплащане на винетната такса по начин, различен от предвидения в чл. 7, ал. 2, ползвателят получава платежен документ, потвърждаващ заплащането на съответната такса за заявения период и пътно превозно средство.
(4) Удостоверяването на заплащането на винетната такса се извършва от съответните контролни органи чрез проверка за съществуването на надлежно генерирана и валидна електронна винетка в електронната система по ал. 3, като ползвателите не са задължени при проверка да представят издадената им електронна винетка или доказателства за извършеното плащане.
(5) Управителният съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ приема с решение правила за условията и реда за поддържането на електронната система за издадените електронни винетки и осигуряването на достъп до нея от съответните лица, оправомощени със закон да осъществяват контрол относно заплащането на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа.
Чл. 7. (1) Агенция „Пътна инфраструктура“ осигурява възможност на ползвателите на платената пътна мрежа да заплатят без допълнителни такси и разноски винетната такса в брой, чрез банков превод или чрез картово плащане, в пунктове за продажба, разположени в близост до граничните контролно-пропускателни пунктове, в областните градове на страната и по протежение на платената пътна мрежа, както и чрез терминали за самотаксуване, разположени по платената пътна мрежа, в областните градове на страната и на граничните контролно-пропускателни пунктове или в близост до тях.
(2) Винетната такса може да бъде заплатена без допълнителни такси и разноски и по електронен път чрез електронната страница на Агенция „Пътна инфраструктура“ и чрез мобилно приложение, като агенцията осигурява разработването и поддръжката на съответните софтуерни продукти.
(3) Чрез пунктовете за продажба по ал. 1 се предоставят услуги по заплащане на дължими пътни такси, включително посредством закупуването на маршрутна карта.
(4) Пунктове за продажба по ал. 1 се разкриват от Агенция „Пътна инфраструктура“ и/или от търговци по чл. 10з, ал. 2 и чл. 10и, ал. 1 от Закона за пътищата, сключили договор с агенцията при еднакви публично оповестени общи условия и цени.
(5) Агенция „Пътна инфраструктура“ разкрива пунктове за продажба в областните пътни управления и/или в пунктовете на Национално тол управление, открити по републиканската пътна мрежа, в които осигурява безпрепятствана възможност на ползвателите на платената пътна мрежа да получат услугите, посочени в ал. 3.
(6) Агенция „Пътна инфраструктура“ може да разкрива пунктовете за продажба и чрез възлагане на дейностите по ал. 3 на търговци, сключили договор при общи условия и цени и съобразно техническите възможности на електронната система за събиране на пътни такси по реда на чл. 10, ал. 14 от Закона за пътищата, отговарящи на изискванията, определени с решение на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, като агенцията определя местата, на които да се разкрият пунктове за продажба, и осигурява елементи от техническото и софтуерното оборудване за изпълнение на дейностите по ал. 3.
(7) Дейност по разкриване и опериране на пункт за продажба може да се извършва и от търговци по чл. 10з, ал. 2 и чл. 10и, ал. 1 от Закона за пътищата, в случай че осигурят за своя сметка техническо и софтуерно оборудване за целите на предоставяне на услугите, посочени в ал. 3. Приложимите към договорите, сключвани с тях, общи условия се определят с решение на управителния съвет на агенцията.
Раздел III
Тол такси
Чл. 8. (1) Тол таксата предоставя право на едно пътно превозно средство, попадащо в категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата, да измине разстояние между две точки от съответния път или пътен участък, които принадлежат към платената пътна мрежа.
(2) Тол таксите се диференцират в зависимост от техническите характеристики на пътя или пътния участък, от изминатото разстояние, от категорията на пътното превозно средство, броя на осите и екологичните му характеристики и се определят за всеки отделен път или пътен участък.
(3) За всяко пътно превозно средство по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата, което ползва по смисъла на тази наредба път или пътен участък от платената пътна мрежа, се дължи заплащане на съответната тол такса в зависимост от действително изминатото разстояние, което се удостоверява чрез Електронната система за събиране на тол такси с точност до 100 метра.
(4) Правото да се заплати по-ниската такса по чл. 10б, ал. 6 от Закона за пътищата за пътните превозни средства по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата, които отговарят на категория „ЕВРО III“, „ЕВРО IV“, „ЕВРО V“, „ЕВРО VI“ и по-висока, и „EEV“, се удостоверява със свидетелството за регистрация на пътното превозно средство – част I (оригинал или заверено копие), когато в него е вписана някоя от посочените екологични категории, и/или със сертификат за съответствие по Резолюция СЕМТ/СМ(2001)9 Final, Резолюция СЕМТ/СМ(2005)9 FINAL, Резолюция ITF/TMB/TR(2008)12 и валиден сертификат за техническа изправност. При условие че в свидетелството за регистрация не е вписана категорията ЕВРО/EURO на пътното превозно средство и то не притежава валиден сертификат за съответствие, за всички пътни превозни средства с дата на първоначална регистрация след 30 септември 2001 г. се приема, че отговарят най-малко на категория „ЕВРО III“ и могат да се ползват от правото да се заплаща по-ниска такса съгласно чл. 10б, ал. 6 от Закона за пътищата.
Чл. 9. (1) При определяне размера на тол таксите Министерският съвет включва само такса за инфраструктура и при спазване на принципа на възстановяване само на инфраструктурните разходи в съответствие с Методиката, основана върху основните принципи за изчисляване, съдържащи се в приложение III на Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (ОВ, L 187 от 20 юли 1999 г.), изменена с Директива 2006/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. за изменение на Директива 1999/62/ЕО относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури (ОВ, L 157 от 9 юни 2006 г.), наричана по-нататък „Директива 1999/62/ЕО“. Среднопретеглената тол такса се обвързва със строителните разходи, разходите за експлоатация и за поддържане на съответната инфраструктура, като разходите, които се вземат предвид, са свързани с мрежата или с частта от мрежата, за която се налагат такси за инфраструктура, и с превозните средства, подлежащи на таксуване. Взетите предвид разходи могат да бъдат възстановявани частично или изцяло посредством събирането на тол такси.
(2) Размерът на тол таксата се променя според екологичните категории на моторните превозни средства съгласно приложение № 2 към § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата, включително нивото на РМ и NOx, така че нито една тол такса да не надвишава с над 100 % таксата, събирана от еквивалентни превозни средства, които отговарят на най-стриктните стандарти за вредни емисии.
Чл. 10. (1) Електронната система за събиране на тол такси е съвкупност от централни и периферни софтуерни продукти, интегрирани компютърни системи и технически средства, чрез които се осъществява събиране, пренос, обмен и обработване на данни относно гео­позиционирането и изминатото разстояние от пътните превозни средства в рамките на платената пътна мрежа, масата им, декларираните за пътното превозно средство тол данни, изчисляване на дължимите такси за изминато разстояние, установяване на размера им и тяхното събиране.
(2) Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез Електронната система за събиране на тол такси събира и обработва декларирани тол данни за всяко пътно превозно средство от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата, което ползва платената пътна мрежа, като тол данните се събират и обработват по реда на тази наредба.
(3) Въз основа на получените декларирани тол данни Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез Електронната система за събиране на тол такси определя изминатото разстояние от пътя и пътните участъци, за които се дължи тол такса, изчислява дължимата такса и я начислява на задължения субект по реда на тази наредба.
(4) Агенция „Пътна инфраструктура“ осигурява възможност за ползвателите на платената пътна мрежа да заплатят без допълнителни такси и разноски тол такса в левове по електронен път и чрез банков превод, чрез картово разплащане и в брой в пунктовете за продажба по чл. 7.
(5) Тол такса може да бъде заплатена без допълнителни такси и разноски по електронен път чрез електронната страница на Агенция „Пътна инфраструктура“ и чрез мобилно приложение, като агенцията осигурява разработването и поддръжката на съответните софтуерни продукти.
Чл. 11. (1) Размерът на тол таксите се определя при установяване на действително изминатото разстояние между две точки от обхвата на платената пътна мрежа, изчислено с точност до 100 метра, като в случай че е установено, че дадено пътно превозно средство се е намирало последователно в две отделни точки на платената пътна мрежа, се приема, че е изминало разстоянието между тях, преминавайки по най-краткия маршрут.
(2) При определяне размера на дължимите тол такси, в случаите на установено ползване, когато не е възможно да се установи действително изминатото разстояние поради причини, които не се дължат на техническа неизправност на поддържаната от Агенция „Пътна инфраструктура“ Електронна система за събиране на тол такси, и в случай че не се заплати такса по чл. 10, ал. 2 от Закона за пътищата за съответната категория пътно превозно средство, се приема, че съответното пътно превозно средство е изминало разстояние, съответстващо на най-дългата отсечка между две точки от платената пътна мрежа, в който случай ползвателят заплаща максимална такса по чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата.
Чл. 12. (1) Действително изминатото разстояние между две точки от платената пътна мрежа се установява чрез Електронната система за събиране на тол такси посредством събирането и обработването на декларирани тол данни по смисъла на Закона за пътищата.
(2) Ползвателите на платената пътна мрежа могат да предоставят на Агенция „Пътна инфраструктура“ данните, необходими за начисляване на дължимата такса, директно, чрез доставчик на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние или посредством лице, извършващо дейност като доставчик на декларирани данни.
Чл. 13. (1) Налични бордови устройства в пътни превозни средства, отговарящи на съответните технически изисквания за целите на тол таксуването, могат да бъдат използвани за целите на подаване на декларирани тол данни, в случай че съответният собственик или ползвател е сключил договор с лице, предоставящо услуга по електронно събиране на пътни такси, или е регистрирал бордовото устройство в определени от Агенция „Пътна инфраструктура“ пунктове.
(2) Данните за таксуване, генерирани от бордовите устройства, се използват за отчитане на навлизането, движението по или напускането на платената пътна мрежа от ползвателя на пътя, като същите се обработват от лицето, предоставящо услуга по електронно събиране на пътни такси, и се предават на Агенция „Пътна инфраструктура“ в съответния изискуем формат и с необходимото съдържание освен в случаите по ал. 3 и по чл. 14.
(3) Ползвател на платената пътна мрежа, който притежава бордово устройство, може да избере да предоставя данни за целите на тол таксуването директно на Агенция „Пътна инфраструктура“, като регистрира бордовото устройство в определени от агенцията пунктове.
(4) В случаите по ал. 3 при извършване на регистрацията съответният ползвател следва да поддържа баланс, като внесе авансова сума, която представлява предплащане за ползване на платената пътна мрежа на база изминато разстояние, и от която сума се приспадат начислените и дължими тол такси за съответното пътно превозно средство. Процедурата по регистрация на бордови устройства по ал. 3, периодът за поддържане на баланса, неговият размер и правилата за неговото усвояване се определят с решение на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, което се публикува на интернет страницата на агенцията.
(5) Агенция „Пътна инфраструктура“ организира разпространението и поддръжката на бордови устройства, отговарящи на съответните технически изисквания, за целите на тол таксуването в съответните области на събиране на такса за изминато разстояние.
(6) В случай че дадено бордово устройство преустанови подаването на данни, съответният собственик или ползвател на пътното превозно средство е длъжен незабавно да уведоми доставчика на услугата по електронно събиране на такса за изминато разстояние, с който има сключен договор, или Агенция „Пътна инфраструктура“ – в случаите по ал. 3, като в противен случай се прилага чл. 11, ал. 2.
(7) В случаите по ал. 6 доставчикът на услуга по електронно събиране на такса за изминато разстояние, съответно Агенция „Пътна инфраструктура“ – в случаите по ал. 3, следва в срок един час от получаването на уведомлението да включи съответното бордово устройство в списъка на невалидните бордови устройства, като осигури отразяването на тази промяна в Електронната система за събиране на тол такси.
(8) При надлежно включване на бордово устройство в списъка по ал. 7, осъществено в рамките на започнало и продължаващо ползване на платената пътна мрежа, на съответния ползвател се предоставя възможност в срок до 12 часа от уведомлението по ал. 6 да декларира чрез доставчика на услуга по електронно събиране на такса за изминато разстояние, с когото има сключен договор, или чрез Агенция „Пътна инфраструктура“ – в случаите по ал. 3, реално изминатото разстояние и маршрут.
(9) Въз основа на декларацията по ал. 8 Агенция „Пътна инфраструктура“ изчислява дължимите тол такси от съответния ползвател на платената пътна мрежа след проверка за достоверността на декларираните данни, освен в случаите, в които се установи, че бордовото устройство не предава данни поради умишлените действия на съответния ползвател или поради невключването му, или при установяване на грешно декларирани данни, в които случаи се прилага чл. 11, ал. 2.
Чл. 14. (1) Ползвателите на платената пътна мрежа могат да изберат да предоставят данни относно географското позициониране и изминатото разстояние на пътните превозни средства на Електронната система за събиране на тол такси и чрез услугите на лице, действащо като доставчик на декларирани данни, отговарящо на изискванията на чл. 32, ал. 1 и сключило договор с Агенция „Пътна инфраструктура“.
(2) Доставчикът на декларирани данни събира данните по ал. 1, които предава на Агенция „Пътна инфраструктура“ чрез Електронната система за събиране на тол такси, в стандартизиран формат, определен от агенцията, който позволява допълването им с данни, необходими за формиране на декларирани тол данни, въз основа на които се извършва изчисление на дължимите тол такси.
(3) Данните относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътното превозно средство в обхвата на платената пътна мрежа, събрани от доставчика на декларирани данни, може да бъдат предоставяни и на доставчик на услуга по електронно събиране на такса за изминато разстояние, който от името и за сметка на ползвателя на пътната мрежа да обработва и предоставя на Електронната система за събиране на тол такси съответните декларирани тол данни.
Чл. 15. (1) Въз основа на събраните декларирани тол данни Агенция „Пътна инфраструктура“ извършва изчисление на дължимите тол такси съгласно тарифата по чл. 10, ал. 6 от Закона за пътищата посредством Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, като генерира отчет, установяващ размера на дължимите пътни такси за съответното пътно превозно средство.
(2) В случай че съответният ползвател на платената пътна мрежа е сключил и разполага с действащ договор с доставчик на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние, сметката по ал. 1 се изпраща на този доставчик за събиране на вземанията по правилата, предвидени в общите условия на договора по чл. 27, ал. 1.
(3) Доставчикът на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние заплаща от името и за сметка на регистрираните при него ползватели, с които има сключен валиден и действащ договор, дължимите от последните тол такси на Агенция „Пътна инфраструктура“ в сроковете, посочени в приложимите общи условия. Отношенията между ползвателя на платената пътна мрежа и съответния доставчик на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние се уреждат въз основа на договор за електронно събиране на пътни такси, в който се уговарят и начините, и сроковете за събиране на заплатените тол такси от страна на съответния ползвател.
(4) В случай че съответният ползвател на платената пътна мрежа няма сключен и действащ договор с доставчик на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние, той следва да заплати начислените му тол такси в срок 7 календарни дни от получаването на сметката по ал. 1 на предварително деклариран от него или от негово име електронен адрес.
(5) В случаите по чл. 13, ал. 3 Агенция „Пътна инфраструктура“ служебно събира дължимите суми, установени по реда на този член, от наличния баланс по чл. 13, ал. 4 в срок 7 календарни дни от връчването на сметката по ал. 1 на регистрирания ползвател на платената пътна мрежа.
Раздел IV
Маршрутни карти
Чл. 16. (1) Пътни превозни средства от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата, които не разполагат с бордово устройство или с такова за спътниково позициониране, монтирано в пътното превозно средство, и сключен договор с доставчик на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние или с лице, извършващо дейност като доставчик на декларирани данни, могат да ползват платената пътна мрежа след предварително заплащане на тол такса за деклариран предварително заявен маршрут.
(2) При предварителното заплащане на тол такса се издава маршрутна карта, която позволява на едно пътно превозно средство от категорията по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата да премине еднократно разстояние в обхвата на платената пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнителни, предварително посочени междинни точки, които не могат да са повече от четири.
(3) Маршрутната карта може да се закупи не по-рано от 7 календарни дни преди датата на пътуването от потребител, регистриран в електронната система за събиране на пътни такси, и не по-рано от 24 часа преди датата на пътуването – от нерегистриран потребител, като и в двата случая е валидна за срок 24 часа от декларираната начална дата и час на пътуването.
(4) Ползвателите на платената пътна мрежа могат да закупят маршрутна карта по електронен път, както и чрез картово разплащане, и в брой в пунктовете за продажба, както и на терминали за самотаксуване.
(5) Размерът на тол таксата, която се заплаща от съответния ползвател на платената пътна мрежа, се определя по тарифата по чл. 10, ал. 6 от Закона за пътищата въз основа на заявените от ползвателя начални, междинни и крайни точки на пътуване.
Глава трета
СУБЕКТИ НА СИСТЕМАТА ЗА СЪБИРАНЕ НА ПЪТНИ ТАКСИ
Раздел I
Права и задължения на лицето, събиращо пътни такси
Чл. 17. (1) Лице, събиращо пътни такси, е правен субект, който е определен да оперира с Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, както и да установява и да събира съответните пътни такси чрез тази система.
(2) Функциите на лице, събиращо пътни такси по смисъла на тази наредба, се осъществяват от Агенция „Пътна инфраструктура“.
Чл. 18. (1) При осъществяването на своите функции като лице, събиращо пътни такси, Агенция „Пътна инфраструктура“:
1. оперира и управлява Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, като управлява процесите и контролира правилното отчитане на дължимите такси и събирането им;
2. управлява процесите по събиране на такси за ползване на платената пътна мрежа по време – винетни такси, и такси за изминато разстояние – тол такси;
3. контролира и отчита получаването на декларирани тол данни от доставчиците на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние по отношение на потребители, които имат сключен договор с тези лица, и обработва данните за целите на тол таксуването;
4. изчислява и събира дължимата такса за изминато разстояние;
5. обработва информацията, предоставяна й от доставчиците на декларирани данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от ползватели на платената пътна мрежа, с които имат сключен договор, като определя и начислява дължимата такса на ползвателя на платената пътна мрежа;
6. поддържа системите за заплащане на винетни такси и генериране на електронни винетки и маршрутни карти, организира разпространяването и поддръжката на бордови устройства, отговарящи на съответните технически изисквания за целите на тол таксуването, в съответните области на събиране на такса за изминато разстояние на агенцията;
7. регистрира ползватели на платената пътна мрежа, притежаващи бордови устройства, които не са сключили договор с доставчик на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние или с доставчик на декларирани данни за целите на тол таксуването, контролира наличността по баланса по чл. 13, ал. 4 и извършва дейностите по усвояване на дължимите суми от наличността по него;
8. организира дейността по създаване, водене и поддържане на Националния електронен регистър на националните доставчици на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и на доставчиците на европейска услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (доставчици на ЕУЕСТ), както и на регистър на намиращите се на територията на Република България области на ЕУЕСТ;
9. регистрира националните доставчици на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и доставчиците на ЕУЕСТ в съответните регистри по чл. 35 и по чл. 42;
10. сключва договори с националните доставчици на услуга за електронно събиране на такса, с доставчиците на ЕУЕСТ и с доставчиците на декларирани данни при еднакви общи условия и цени, които предварително приема и публикува на интернет страницата си;
11. осъществява надзор и контрол върху дейността на националните доставчици на услуга за електронно събиране на такса, на доставчиците на ЕУЕСТ и на доставчиците на декларирани данни с оглед на установяване на обстоятелството дали дейността им съответства на нормативните изисквания, приложими към събирането на пътни такси за изминато разстояние;
12. уведомява Европейската комисия и лицата, отговорни за поддържането на съответни регистри в останалите държави – членки на Европейския съюз, при настъпване на обстоятелствата, предвидени в тази наредба;
13. администрира приходите, които са постъпили от таксите за ползване на платената пътна мрежа;
14. изготвя методически указания и инструкции за правилното събиране на такси за изминато разстояние – тол такси;
15. организира дейностите по осъществяване на комуникацията с ползвателите по отношение на платените пътища, размера на пътните такси и начините за заплащането им.
(2) На граничните контролно-пропускателни пунктове в направление „изход“ от Република България Агенция „Митници“ осъществява контрол за заплащане на таксите по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, като предоставя възможност за заплащане на таксите по чл. 10, ал. 2, чл. 10а, ал. 2 и чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата чрез осигурен достъп до Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 11 от Закона за пътищата.
Чл. 19. (1) Лицето, събиращо пътни такси, изготвя отчет за област на пътните такси съгласно Решение 2009/750/ЕО за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи (ОВ, L 268/11 от 13 октомври 2009 г.), наричано по-нататък „Решение 2009/750/ЕО“, определящ областите, в които е оправомощено да събира пътни такси.
(2) Лицето, събиращо пътни такси, изготвя и актуализира заявление за област на ЕУЕСТ и за предоставяне на електронна услуга за събиране на пътни такси, в което се определят общите условия за доставчиците на ЕУЕСТ и за националните доставчици на услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние за достъп до неговите области на събиране на такси за изминато разстояние и се конкретизират технологиите, които могат да бъдат използвани, както и финансовите условия, на които националните доставчици на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и доставчиците на ЕУЕСТ следва да отговарят.
(3) Заявлението за област на пътните такси задължително съдържа:
1. изисквания към националните доставчици на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и към доставчиците на ЕУЕСТ по отношение на осигуряване на оперативна съвместимост;
2. описание на политиката за събиране на пътни такси, включително, но не само, на възможностите за достъп до електронната система за събиране на тол такси, на данните, свързани с определяне на тол таксата, и на процедурата по предоставяне на информация за невалидни бордови устройства;
3. въпроси, които подлежат на уредба в договора между лицето, събиращо пътни такси, и националните доставчици на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и на доставчиците на ЕУЕСТ, включително формат, в който се предоставят данни за ползвателя на платената пътна мрежа по отношение на ползваните платени пътни участници, срокове и честота на изпращане на тези данни, тяхната точност/вярност, допустимият процент неплатени или неточни пътни такси, очакваното ниво на оперативна готовност;
4. права и задължения на страните, включително условия и срокове за тяхното изпълнение;
5. цена на услугата, начини и срокове на фактуриране и плащане;
6. размер, срокове и начин на предоставяне на банкова гаранция като обезпечение за изпълнение на задълженията на съответните доставчици на услуга за електронно събиране на пътни такси и на ЕУЕСТ;
7. последици при прекратяване на договора от някоя от страните;
8. отговорност при неизпълнение на задължения по договора;
9. информация, която страните са длъжни да предоставят една на друга;
10. условия и ред за решаване на спорове между страните.
(4) Агенция „Пътна инфраструктура“ публикува на своята интернет страница актуален списък на пътните участъци, за ползването на които се дължи такса по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата.
(5) Лицето, събиращо пътни такси, води отчет на данните, предоставени му от доставчиците на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние относно невалидни бордови устройства, и ги използва в процедурата по правоприлагане и спомагателните дейности.
Чл. 20. (1) Лицето, събиращо пътни такси, сключва договори при общи условия, определени в заявлението за област по чл. 19, ал. 2, на недискриминационна основа, с всеки национален доставчик на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и доставчик на ЕУЕСТ, който желае да предоставя услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние в рамките на областта/областите за събиране на такси за изминато разстояние, попадаща/попадащи в полето на неговата отговорност, в случай че отговаря на предвидените в Закона за пътищата и тази наредба изисквания.
(2) Лицето, събиращо пътни такси, сключва договори с доставчици на декларирани данни, отговарящи на условията на чл. 32, ал. 1, при общи условия, като прилага еднакви общи условия и цени към тези договори.
(3) На интернет страницата си лицето, събиращо пътни такси, поддържа актуален публичен списък с всички доставчици на услугата за електронно събиране на такса, на доставчиците на ЕУЕСТ и на доставчиците на декларирани данни, с които има договорни отношения.
Чл. 21. Лицето, събиращо такси за платено ползване на пътища, приема в своята област за предоставяне на услугата всяко работещо бордово устройство, предоставено от доставчиците на услугата, с които има договорни отношения, в случай че бордовите устройства на доставчиците на ЕУЕСТ отговарят на изискванията по приложение IV от Решение 2009/750/ЕО, а бордовите устройства на националните доставчици на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние – на съответните технически изисквания за целите на тол таксуването в съответните области на пътни такси на агенцията, всички посочени в отчета за област на пътните такси, освен ако предоставените устройства са включени в списъка на невалидните бордови устройства.
Раздел II
Изисквания за регистрация към доставчиците на Европейска услуга за електронно събиране на такси за изминато разстояние
Чл. 22. (1) Доставчици на ЕУЕСТ са правни субекти, отговарящи на изискванията на ал. 2 и регистрирани в държавата членка, в която са установени, които предоставят на потребител на ЕУЕСТ достъп до ЕУЕСТ.
(2) Търговци, регистрирани в Република България, се вписват в Национален електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ, в случай че отговарят на изискванията, определени в чл. 10з, ал. 3 от Закона за пътищата.
Чл. 23. (1) Доставчикът на ЕУЕСТ отговаря на изискванията, посочени в чл. 10з, ал. 3, т. 2 от Закона за пътищата, в случай че има доказани технологични умения и техническо оборудване, необходими за изготвяне и подаване на декларирани тол данни, чрез които може без прекъсване да изпълнява изискванията на лицето, събиращо пътни такси, определени в правилата на област на пътните такси и в сключения с него договор.
(2) За доказване на обстоятелствата по ал. 1 доставчикът представя справка-декларация за наличното техническо оборудване.
Чл. 24. (1) Доставчикът на ЕУЕСТ отговаря на изискването за компетентност, посочено в чл. 10з, ал. 3, т. 3 от Закона за пътищата, в случай че разполага с квалифициран персонал с професионална квалификация по професии и специалности от области на образование „Стопанско управление и администрация“, „Информатика“ и „Техника“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 от Закона за професионалното образование и обучение или техен еквивалент и опит при предоставянето на услуги, свързани с електронно събиране на такси или в други свързани области.
(2) За доказване на обстоятелството по ал. 1 доставчикът представя справка-декларация за образованието, професионалната квалификация и опита на персонала, който ще е зает в осъществяването на дейността по предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние.
Чл. 25. (1) Доставчикът на ЕУЕСТ отговаря на изискването за финансова стабилност, посочено в чл. 10з, ал. 3, т. 4 от Закона за пътищата, в случай че разполага с достатъчно финансови ресурси, с които да може да гарантира изпълнението на задълженията си по предоставянето на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние.
(2) Финансовата стабилност се доказва чрез представяне на следните документи:
1. годишен финансов отчет за предходните две години, изготвен съгласно изискванията на Закона за счетоводството, от данните на който може да се изчисли коефициентът за обща ликвидност за всяка от последните две приключили финансови години на дружеството, и този коефициент трябва да е равен или по-голям от едно;
2. документ, удостоверяващ липсата на публични задължения, установени с акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или ако задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
3. документ, удостоверяващ липсата на висящи изпълнителни дела;
4. документ, удостоверяващ липсата на вписано пристъпване към изпълнение на особен залог по реда на Закона за особените залози.
(3) Агенция „Пътна инфраструктура“ изиск­ва по служебен път информацията по ал. 2, т. 2 по реда на чл. 87, ал. 11 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за съответното лице.
(4) Когато поради датата на учредяване лицето не разполага с документите по ал. 2, т. 1, то представя бизнес план, от който следва да са видни планираните парични потоци и финансирания, с оглед на осъществяване на дейността за период не по-малък от една година.
Чл. 26. (1) Доставчикът на ЕУЕСТ отговаря на изискването за добра репутация, посочено в чл. 10и, ал. 3, т. 6 от Закона за пътищата, когато:
1. не е обявен в несъстоятелност или не е в открито производство по несъстоятелност, не е в открито производство по стабилизация или не е в процедура по ликвидация;
2. не е заличен от Националния електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ или от еквивалентен регистър в друга държава членка;
3. лицата – членове на органи за управление и контрол на съответния търговец, не са били осъждани за умишлено престъпление от общ характер или лишени от правото да упражняват търговска дейност;
4. лицата – членове на органи за управление и контрол на съответния търговец, не са били управител и/или член на управителен или контролен орган на дружество, обявено в несъстоятелност, или на дружество – доставчик на услуги, което е било заличено от регистъра.
(2) За удостоверяване на липсата на обстоятелствата по ал. 1, т. 1 и 2 доставчикът на ЕУЕСТ представя декларация, подписана от представляващия юридическото лице, а за обстоятелствата по т. 3 и 4 – отделни декларации, подписани от всяко едно от лицата, за които се отнасят съответните обстоятелства.
Чл. 27. (1) Лицата, които са вписани в съответния национален регистър на доставчиците на ЕУЕСТ на държава членка, сключват договор при общи условия за електронно събиране на такси, определени в заявление за област на ЕУЕСТ и за предоставяне на електронна услуга за събиране на пътни такси съгласно чл. 19, ал. 2, с лицето, събиращо пътни такси.
(2) Доставчикът на ЕУЕСТ предоставя банкова гаранция във връзка с изпълнението на задълженията му за събиране на пътни такси.
(3) Сумата на банковата гаранция по ал. 2 се определя в договора по ал. 1, като не може да надхвърля размера на средномесечната сума на таксите, определени от лицето, събиращо пътни такси, на базата на използването на пътищата – обект на таксуване, платени от всички потребители – клиенти на доставчика на ЕУЕСТ. Средномесечната сума се определя въз основа на сумата на всички такси за изминато разстояние, платени от доставчика на ЕУЕСТ през предходната година.
(4) При първоначално сключване на договора сумата на банковата гаранция се определя на базата на очакваните средномесечни транзакции, свързани с таксата за изминато разстояние, които доставчикът на ЕУЕСТ ще плати за съответната област на събиране на такса за изминато разстояние съгласно броя договори и средната такса за изминато разстояние на договор, заложена в бизнес плана на доставчика на ЕУЕСТ.
(5) Лицето, събиращо пътни такси, преразглежда на годишна база сумата на изискваната банкова гаранция всяка година на базата на декларациите за таксата за изминато разстояние, подадени за потребителите – клиенти на съответния доставчик на ЕУЕСТ.
(6) Банковата гаранция по ал. 2 трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е в полза на лицето, събиращо пътни такси, което има право да се удовлетвори от сумата по гаранцията при неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на доставчика на ЕУЕСТ;
2. да е със срок една година;
3. да е безусловна и неотменима и да не може да се променя без предварително писмено съгласие от лицето, събиращо пътни такси;
4. да е издадена от банка, която притежава лиценз за извършване на банкова дейност, издаден от Българската народна банка при условията и по реда на Закона за кредитните институции, или от банка, получила разрешение за извършване на банкова дейност от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз.
Чл. 28. (1) Доставчикът на ЕУЕСТ, регистриран в съответния регистър по чл. 22, ал. 2, се задължава в срок 24 месеца след неговата регистрация да осигури чрез предоставените от него услуги покритие на всички български и чуждестранни пътни участъци, които обхващат всички области на ЕУЕСТ. В случай на промяна на областите на ЕУЕСТ или при наличие на друга причина, която нарушава пълното покритие върху всички области на ЕУЕСТ, доставчикът се задължава да възстанови пълното покритие в срок 6 месеца от уведомяването на Агенция „Пътна инфраструктура“ от доставчика на ЕУЕСТ за липсата на пълно покритие върху всички области на ЕУЕСТ или от установяване на това обстоятелство по реда на чл. 38, ал. 2.
(2) На интернет страницата си доставчикът на ЕУЕСТ информира потребителите на услугата относно покритите от него области на ЕУЕСТ и договорната си политика по отношение на потребителите на ЕУЕСТ, както и за всяка промяна в посочената информация.
(3) Доставчикът на ЕУЕСТ изготвя и подава годишна декларация пред Агенция „Пътна инфраструктура“ за покритите от него области на ЕУЕСТ в срок до 31 януари на следващата година.
(4) В случай че доставчикът на ЕУЕСТ не може да поддържа изискванията, свързани с пълното покритие върху всички области на ЕУЕСТ, той може да заяви това обстоятелство пред Агенция „Пътна инфраструктура“ и да поиска да бъде регистриран като национален доставчик на услуги, ако изпълнява изискванията, предвидени в тази наредба по отношение на вписването на тези лица в съответния регистър.
Чл. 29. (1) Доставчиците на ЕУЕСТ предоставят на потребителите на услугата бордово оборудване, което отговаря на съответните технически изисквания, посочени в Решение 2009/750/ЕО.
(2) Доставчикът на ЕУЕСТ контролира функционирането на предоставените от него бордови устройства и приема процедура, която да осигури предприемането на подходящи и своевременни мерки за непрекъснато и безпроблемно предоставяне на услугата.
(3) Доставчикът на ЕУЕСТ съхранява списък с невалидни бордови устройства, предоставени от него. Списъкът съдържа идентификационния номер на съответното бордово устройство, регистрационния номер на моторното превозно средство, за което е предоставено, времето и причината, поради която е станало невалидно. Този списък се съхранява при стриктно спазване на правилата на Общността по отношение на защитата на личните данни, установени в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации.
(4) Доставчикът на ЕУЕСТ добавя съответното бордово устройство в списъка с невалидни бордови устройства, в случай че:
1. потребителят, на когото е предоставено бордовото устройство, има неплатени задължения за такси за изминато разстояние и е изтекъл определен в договора между тях срок;
2. функционирането е нарушено по начин, който не позволява на доставчика на ЕУЕСТ да изготви правилно декларацията за такса за изминато разстояние и/или ако бордовото устройство е изгубено, откраднато, не функционира или е унищожено.
(5) Доставчикът на ЕУЕСТ незабавно уведомява потребителя, с когото има сключен договор, и лицето, събиращо пътни такси, за включването на съответното бордово устройство в списъка по ал. 3.
Раздел III
Изисквания за регистрация към националните доставчици на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние
Чл. 30. (1) Националните доставчици на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние са търговци, регистрирани в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз, отговарящи на изискванията по чл. 10з, ал. 3, т. 1, 3 – 6 от Закона за пътищата и притежаващи техническо оборудване, отговарящо на съответните изисквания, необходими за целите на тол таксуването в съответните области на пътни такси на Агенция „Пътна инфраструктура“, които предоставят на потребителите достъп до услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние за преминаване по платената пътна мрежа в Република България.
(2) Лицата, които отговарят на изискванията, посочени в ал. 1, и които желаят да осъществяват дейност като национални доставчици на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние, се вписват в Национален електронен регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние.
(3) Към лицата по ал. 2 са приложими всички изисквания, които се отнасят за регистрацията и дейността на доставчиците на ЕУЕСТ по раздел II, с изключение на разпоредбата на чл. 28.
(4) Лицата, които са вписани в регистъра по ал. 2, сключват договор при общи условия за електронно събиране на такси, определени в заявление за област на ЕУЕСТ и за предоставяне на електронна услуга за събиране на пътни такси съгласно чл. 19, ал. 2, с лицето, събиращо пътни такси.
Раздел IV
Доставчик на декларирани данни
Чл. 31. (1) Доставчик на декларирани данни е лице, което събира и предоставя данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътни превозни средства на потребители, с които той е сключил договор, във формат, подходящ за обработване от Електронната система за събиране на тол такси.
(2) Данните по ал. 1 се предоставят под формата на стандартизирани декларации на лицето, събиращо пътни такси, и/или на доставчиците на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние, в зависимост от съществуващите договорни отношения между доставчика на декларирани данни и посочените субекти. Агенция „Пътна инфраструктура“ определя изискванията към формата и съдържанието на данните, които се предоставят от тези лица.
(3) За осъществяването на дейностите по ал. 1 и 2 доставчикът на декларирани данни предоставя устройства за спътниково позициониране и/или бордови устройства на потребителите на услугата за електронно събиране на такси за изминато разстояние.
(4) Доставчикът на декларирани данни няма задължение за изчисляване и събиране на пътни такси, дължими от регистрираните при него ползватели на платената пътна мрежа, начислени с помощта на предоставените от него данни по ал. 1.
Чл. 32. (1) Дейност като доставчик на декларирани данни може да осъществява търговец, който отговаря на следните изисквания, съответствието с които предварително се удостоверява от Агенция „Пътна инфраструктура“:
1. притежава валиден сертификат съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалентен документ;
2. разполага с техническо оборудване, необходимо за събиране и предоставяне на данни относно географското позициониране и изминатите участъци от платената пътна мрежа, и специализиран персонал с опит и с необходимата квалификация, чрез които може непрекъснато да изпълнява изискванията на лицето, събиращо пътни такси, определени в общите условия, приложими към тези лица, и в сключения договор по чл. 33;
3. е сключил договор за застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 10к, ал. 3 от Закона за пътищата;
4. има добра репутация.
(2) За доказване на обстоятелствата по ал. 1, т. 2 и 4 се прилагат изискванията на чл. 23 и 26.
(3) Предмет на задължително застраховане по ал. 1, т. 3 е професионалната отговорност на доставчика на декларирани данни за вреди, причинени на доставчика на услуга за електронно събиране на пътни такси и/или на лицето, събиращо пътни такси, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.
(4) Застрахователят покрива отговорността на застрахования в границите на определените в договора застрахователни суми, като размерът на минималната застрахователна сума е 500 000 лв. за период една година. Когато в застрахователния договор е определен лимит за едно събитие, той не може да е по-малък от 50 на сто от застрахователната сума.
(5) Застрахователните договори могат да се сключват за срокове, по-големи от една година, и да покриват застрахователни суми, по-големи от минималната по ал. 4.
Чл. 33. Доставчикът на декларирани данни, който отговаря на изискванията на чл. 32, сключва договор с лицето, събиращо пътни такси, при общи условия или с доставчик на услуги за електронно събиране на такси за изминато разстояние.
Чл. 34. Доставчикът на декларирани данни е отговорен пред лицето, събиращо пътни такси, и/или пред доставчика на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние за това, че неговата електронна система работи по начин, който позволява данните да са достоверни и да са доставени в изискуемия формат и съдържание.
Глава четвърта
РЕГИСТРИ
Раздел I
Национален електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ
Чл. 35. (1) Агенция „Пътна инфраструктура“ води и поддържа Национален електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ.
(2) В регистъра по ал. 1 се съдържа информация относно:
1. доставчиците на ЕУЕСТ, регистрирани съгласно чл. 22, ал. 2;
2. доставчиците на ЕУЕСТ, заличени съгласно чл. 38, ал. 3.
(3) Регистърът по ал. 1 е публичен, безплатен и електронно достъпен.
Чл. 36. (1) Лицата, които желаят да бъдат регистрирани като доставчици на ЕУЕСТ, подават до Агенция „Пътна инфраструктура“ заявление, към което прилагат документите по чл. 22 – 26.
(2) Заявлението по ал. 1 може да се подаде и по електронен път на адрес ntd@api.bg. Заявление-образец в електронна форма се публикува на официалната интернет страница на Агенция „Пътна инфраструктура“ – www.api.bg. Заявлението, подадено по електронен път, се подписва от заявителя с електронен подпис.
(3) В 14-дневен срок от получаването на заявлението по ал. 1 се извършва проверка на редовността на заявлението и на приложените документи. При непълнота и/или нередовност на предоставените документи по ал. 1 или когато представените документи не удостоверяват съответствието по чл. 22 – 26, Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява заявителя и определя 14-дневен срок за отстраняване на нередовностите.
(4) В 30-дневен срок от получаването на заявлението или от отстраняването на непълнотите и/или нередовностите по предоставените документи доставчикът на ЕУЕСТ се вписва в регистъра по чл. 22, ал. 2 въз основа на заповед на председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.
(5) Когато лицето, заявило вписване, не отговаря на условията по чл. 22 или не отстрани непълнотите и/или нередовностите в указания по ал. 3 срок, се постановява отказ за вписване.
(6) Отказът за вписване се извършва въз основа на заповед на председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(7) Представянето на документите по чл. 22 – 26 не се изисква, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията, или достъпът до нея се предоставя от съответния административен орган на Агенция „Пътна инфраструктура“ по служебен път като вътрешна електронна административна услуга чрез средата за междурегистров обмен.
Чл. 37. (1) В случай на промяна в данните на регистрирания доставчик той се задължава да предостави информация за променените данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ в 15-дневен срок от настъпването им. Агенция „Пътна инфраструктура“ актуализира регистъра, като включва променените данни и посочва датата на всяка промяна.
(2) Когато Агенция „Пътна инфраструктура“ е информирана по служебен път за настъпила промяна, агенцията актуализира регистъра и информира регистрирания доставчик за направените промени.
(3) В случай че доставчикът не изпълни задължението си по ал. 1 в определения срок, Агенция „Пътна инфраструктура“ има правата по чл. 38, ал. 3.
Чл. 38. (1) Най-малко веднъж годишно Агенция „Пътна инфраструктура“ потвърждава съответствието на дейността на доставчиците на ЕУЕСТ с правните разпоредби, регулиращи дейността им, като за удостоверяване на това съответствие председателят на управителния съвет на агенцията издава писмено потвърждение, което се изпраща на съответния вписан в регистъра доставчик.
(2) В случай на несъответствие Агенция „Пътна инфраструктура“ изготвя доклад, като уведомява писмено доставчика на ЕУЕСТ, че следва да отстрани несъответствието в 30-дневен срок от уведомяването.
(3) В случай че несъответствието не е отстранено в срока по ал. 2 или лицето престане да отговаря на изискванията по чл. 22, ал. 2, Агенция „Пътна инфраструктура“ заличава доставчика на ЕУЕСТ от Националния електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ.
(4) Заличаването се извършва въз основа на заповед за заличаване, издадена от председателя на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 39. (1) Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява Европейската комисия и лицата, отговорни за поддържането на съответни регистри в останалите държави – членки на Европейския съюз, при всеки отказ за вписване и при всяко заличаване на субект от Националния електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ.
(2) В срок до 15 декември на съответната календарна година Агенция „Пътна инфраструктура“ предоставя информацията, съдържаща се в регистъра по чл. 22, ал. 2, на Европейската комисия и на лицата, отговорни за поддържането на съответните регистри във всяка държава – членка на Европейския съюз.
(3) Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява Европейската комисия и всяка държава членка, в случай че открие несъответствие в информацията, съдържаща се в съответен национален регистър на доставчиците на ЕУЕСТ на друга държава членка.
Раздел II
Национален електронен регистър на областите на ЕУЕСТ
Чл. 40. (1) Агенция „Пътна инфраструктура“ води и поддържа Национален електронен регистър на области на ЕУЕСТ.
(2) В регистъра по ал. 1 се съдържа информация относно намиращите се на територията на Република България области на ЕУЕСТ, в това число информация относно:
1. лицето, събиращо пътни такси;
2. използваните технологии за събиране на такса за изминато разстояние;
3. данните, необходими за начисляване на таксата за изминато разстояние;
4. заявлението за област на ЕУЕСТ;
5. доставчиците на ЕУЕСТ, сключили договори за ЕУЕСТ с лицето, събиращо пътни такси, които действат в тяхната област на компетентност.
(3) Регистърът по ал. 1 е публичен, безплатен и електронно достъпен.
Чл. 41. (1) Агенция „Пътна инфраструктура“ следи за актуалността на информацията в регистъра по чл. 40, ал. 1.
(2) В срок до 15 декември на съответната календарна година Агенция „Пътна инфраструктура“ предоставя информацията, съдържаща се в регистъра по чл. 40, ал. 1, на Европейската комисия и на лицата, отговорни за поддържането на съответните регистри във всяка държава – членка на Европейския съюз.
(3) Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява Европейската комисия и всяка държава членка, в случай че открие несъответствие в информацията, съдържаща се в съответен национален регистър на области на ЕУЕСТ на друга държава членка.
Раздел III
Национален електронен регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние
Чл. 42. (1) Агенция „Пътна инфраструктура“ води и поддържа Национален електронен регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние.
(2) В регистъра по ал. 1 се съдържа информация относно:
1. доставчиците на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние, които са регистрирани съгласно чл. 30, ал. 2;
2. заличените от регистъра доставчици на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние.
(3) Регистърът по ал. 1 е публичен, безплатен и електронно достъпен.
Чл. 43. (1) Към Националния електронен регистър на националните доставчици на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние са приложими всички правила, които се отнасят за вписването, проверката за съответствие на заявените обстоятелства, следенето за актуалността на информацията и заличаването на субекти от Националния електронен регистър на доставчиците на ЕУЕСТ по раздел I с изключение на тези по чл. 39.
(2) Когато заявителят е чуждестранно лице, той представя съответните еквивалентни документи, необходими при регистрация, издадени от компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
Глава пета
УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ
Чл. 44. Споровете между лицето, събиращо пътни такси, и доставчик на ЕУЕСТ или национален доставчик на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние, свързани с техните договорни отношения или процеса на договаряне, се разрешават от Помирителната комисия по чл. 10з, ал. 5 от Закона за пътищата.
Чл. 45. (1) Помирителната комисия разглежда спорове, свързани с договорните отношения или процеса на договаряне между лицата по чл. 44, като извършва проверка дали налаганите от лицето, събиращо пътни такси, договорни условия спрямо различните доставчици са недискриминационни, дали отразяват коректно разходите и рисковете на страните по договора и дали не е налице необоснован отказ за сключване на договор от страна на лицето, събиращо пътни такси, или поставяне на необосновани или прекомерни изисквания във връзка със сключването на такъв.
(2) В срок един месец от получаването на молба за намеса Помирителната комисия заявява дали разполага с всички документи, необходими за уреждане на спора, като уведомява страните за това.
(3) Помирителната комисия извършва проучване, като има право да изисква необходимата информация от доставчиците на ЕУЕСТ или от доставчиците на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние, както и от лицето, събиращо пътни такси, и от всички трети страни, ангажирани с предоставянето на ЕУЕСТ или на услуга по електронно събиране на такса за изминато разстояние на територията на съответната държава членка.
(4) В срок 4 месеца от получаването на молбата за намеса Помирителната комисия постановява решение с мнозинство от гласовете на членовете в състава си, с което дава указания във връзка с разрешаване на възникналия спор, с който е сезирана, и определя срок за изпълнението им.
(5) В случай че страната по спора, по отношение на която са дадени указания по ал. 4, не ги изпълни в указания от Помирителната комисия срок, насрещната страна по спора може да отнесе спора пред съответния компетентен съд или арбитраж.
(6) Помирителната комисия обменя информация относно своята работа, ръководни принципи и практики с другите органи за разрешаване на спорове в другите държави членки.
(7) Правилата за работа на Помирителната комисия се уреждат с правилник, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството или от оправомощено от него длъжностно лице.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Област на ЕУЕСТ“ е област на събиране на такса за изминато разстояние, която попада в приложното поле на Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността.
2. „Област на събиране на такса за изминато разстояние“ е район от територията на Европейския съюз, част от европейската пътна мрежа или инфраструктура, като тунел, мост или фериботна линия, където се събира такса за изминато разстояние.
3. „Европейска услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ)“ е услуга за плащане на такса за изминато разстояние, която допълва националните или местните услуги на държавите членки за електронно събиране на такса за изминато разстояние.
4. „Ползвател на пътното превозно средство“ е всяко лице, което е различно от собственика и фактически ползва пътното превозно средство.
5. „Потребител на ЕУЕСТ“ е физическо или юридическо лице, което сключва договор с доставчик на ЕУЕСТ с цел получаване на достъп до ЕУЕСТ.
6. „Потребител на услугата за електронно събиране на такси за изминато разстояние“ е юридическо или физическо лице, собственик и/или ползвател, и/или водач на превозни средства по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата.
7. „Бордово устройство“ е устройство, което е монтирано в пътните превозни средства по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата и което се състои от необходимите хардуерни и софтуерни компоненти, подходящи за събиране, съхраняване, обработка и дистанционно получаване/предаване на тол данни.
8. „Устройство за спътниково позициониране“ е устройство, което е монтирано в пътните превозни средства по чл. 10б, ал. 3 от Закона за пътищата, което се състои от необходимите хардуерни и софтуерни компоненти, подходящи за събиране, съхраняване, обработка и дистанционно получаване/предаване на данни относно географското позициониране и изминатото разстояние от пътното превозно средство, във формат, подходящ за обработване от електронната система за събиране на тол такси.
9. „Инфраструктурните разходи“ са разходи по смисъла на приложение III на Директива 1999/62/ЕО.
10. „Такса за инфраструктура“ е такса, налагана с цел да се възстановят разходите, направени в държава членка, по отношение на изграждане, поддържане, експлоатация и развитие на инфраструктурата.
11. „Среднопретеглена такса за инфраструктура“ е общият приход от таксата за инфраструктура за даден период, разделен на пробега в километри, пропътуван от превозните средства по пътните участъци, за които се плаща таксата през същия период.
§ 2. Наредбата въвежда изискванията на Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури и Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността, както и изискванията на Решение 2009/750/ЕО за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 10, ал. 7 от Закона за пътищата.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ с изключение на чл. 4 – 7, които влизат в сила от 1 януари 2019 г., и чл. 3, ал. 1 и чл. 8 – 16, които влизат в сила от 16 август 2019 г.
10927