Народно събрание
брой: 105, от дата 18.12.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.27


Закон за личната помощ

 

УКАЗ № 304
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за личната помощ, приет от 44-то Народно събрание на 6 декември 2018 г.
Издаден в София на 13 декември 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за личната помощ
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Законът урежда условията и реда за предоставянето и ползването на лична помощ от хора с увреждания.
Чл. 2. Законът има за цел чрез осигуряване на лична помощ да подпомогне хора с увреждания да упражняват основните си права, да имат възможности за избор, независим живот, активно включване и участие в обществото и достъп до услуги и дейности.
Чл. 3.Лична помощ е механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.
Чл. 4. Предоставянето на лична помощ се основава на принципите, предвидени в Закона за хората с увреждания, ефективност и ефикасност на предоставянето на помощта и зачитане на личното пространство, достойнството, самостоятелността и независимостта на хората с увреждания.
Глава втора
ОРГАНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНА ПОМОЩ
Чл. 5. (1) Държавната политика за предоставяне на лична помощ на хора с увреждания се осъществява от Министерството на труда и социалната политика.
(2) Предоставянето на лична помощ се осъществява от доставчици на лична помощ по реда на глава пета.
Чл. 6. Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане:
1. планира, разпределя, контролира и отчита средствата за финансирането на личната помощ;
2. издава задължителни методически указания за предоставянето на лична помощ; методическите указания се публикуват на интернет страницата на агенцията;
3. участва в процеса по включване на ползвателите на лична помощ в механизма лична помощ;
4. вписва юридическите лица по чл. 18, ал. 2 в регистъра на доставчиците на социални услуги по чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане;
5. ежегодно до 31 март изготвя отчет за броя на ползвателите на лична помощ по възраст, местоживеене, брой одобрени часове и размера на средствата за заплащане на личната помощ, както и анализ и оценка на постигнатите цели при предоставянето на личната помощ;
6. осъществява контрол за предоставянето на лична помощ и изразходването на отпуснатите средства;
7. осъществява и други правомощия, предвидени в закона.
Чл. 7. Директорите на дирекции „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане:
1. организират изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ съгласно глава трета от Закона за хората с увреждания;
2. осъществяват наблюдение на предоставяната лична помощ и изразходването на отпуснатите средства; при необходимост уведомяват инспектората на Агенцията за социално подпомагане.
Глава трета
ПОЛЗВАТЕЛИ НА ЛИЧНА ПОМОЩ
Чл. 8. (1) Ползвател на лична помощ е човек с увреждане, довело до ограничения в способността му за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на основните му права и пълноценно участие в обществото.
(2) Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му представител.
(3) Ползвателят на лична помощ, упълномощеното от него лице или лицето по ал. 2:
1. избира асистенти;
2. участва в договарянето на условията на заетостта;
3. участва в управлението и контрола на вида и времетраенето на положения труд;
4. подписва месечния отчет на асистента за отработените от него часове;
5. уведомява писмено доставчика на лична помощ за конфликт с асистента.
Чл. 9. (1) Ползвател на лична помощ може да е дете с увреждания, което получава месечни помощи по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, или лице, което получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване.
(2) Ползвател на лична помощ може да бъде и потребител на социални услуги в общността, с изключение на социалните услуги в общността от резидентен тип и в специализирани институции.
Чл. 10. Ползвател на лична помощ може да бъде и чужденец с увреждания, който има разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, чужденец с увреждания, на когото е предоставено убежище, статут на бежанец или хуманитарен статут, чужденец с увреждания, ползващ се от временна закрила, и лице, за което това е предвидено в международен договор, по който Република България е страна, при условие че степента на трайно намалена работоспособност или видът и степента на увреждане са определени по реда на действащото законодателство в Република България.
Глава четвърта
ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ
Чл. 11. Механизмът лична помощ се основава на гарантирана от държавата финансова подкрепа, индивидуалните потребности и избор на хората с увреждания.
Чл. 12. (1) Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания.
(2) Броят на часовете за лична помощ се определя в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания въз основа на четири степени, както следва:
1. първа степен на умерена зависимост/затруднения – при нужда от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния живот от няколко пъти на месец или необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност;
2. втора степен на тежка зависимост/затруднения – при нужда от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния живот до два пъти на ден или необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност;
3. трета степен на много тежка зависимост/затруднения – при нужда от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния живот не повече от четири пъти на ден или необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност;
4. четвърта степен на тотална зависимост/затруднения – при нужда от помощ и постоянна подкрепа от друго лице за реализиране на различни дейности в ежедневния живот повече от четири пъти на ден, поради пълната загуба на физическа, умствена, интелектуална или сетивна автономност.
Чл. 13. (1) Човек с увреждане, който иска да му бъде предоставена лична помощ, подава лично, чрез упълномощено от него лице или чрез лице по чл. 8, ал. 2 заявление – декларация по образец за предоставяне на лична помощ. В заявлението лицето декларира, че не получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности и посочва асистент. Когато в заявлението не е посочен асистент, доставчикът на лична помощ може да предложи асистент на лицето с увреждания. Към заявлението се прилага направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания с определения брой часове.
(2) Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания, което получава месечни помощи по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, в заявление-декларацията по ал. 1 заявителят дава съгласие до 380 лв. от помощта – като конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите, да се превеждат на кмета на общината от Агенцията за социално подпомагане, след сключването на трудовия договор и определяне на асистент на детето с увреждания. Средствата са за сметка на ежегодно определения със закона за държавния бюджет на Република България размер на месечната помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца и за часовете, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания. Копие от заявлението се изпраща служебно в Агенцията за социално подпомагане. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда сумата на кмета на общината.
(3) Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, в заявление-декларацията по ал. 1 заявителят дава съгласие добавката да се превежда на Агенцията за социално подпомагане от Националния осигурителен институт след сключването на трудовия договор и определянето на асистент на човека с увреждане. Копие от заявлението се изпраща служебно в Националния осигурителен институт. Въз основа на съгласието в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда получените средства за добавката на кмета на общината.
(4) Когато броят на часовете, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания, е по-голям от броя на часовете, които се заплащат със средствата по ал. 2 или 3, доставчикът на лична помощ е длъжен да предостави на ползвателя на лична помощ пълния брой часове, определени в направлението.
(5) Ползвателят на лична помощ продължава да ползва месечната помощ или добавката по ал. 2 или 3, ако доставчикът на лична помощ не може да сключи договор с асистент.
Чл. 14. (1) Документите по чл. 13, ал. 1 се подават до кмета на общината по настоящия адрес на човека с увреждане. Документите може да се подават лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Документите може да се приемат и в дома на човека с увреждане при доказана с медицински документ необходимост.
(2) При констатиране на непълноти в документите кметът на общината дава на заявителя 7-дневен срок за отстраняването им.
(3) В срок до 7 дни от постъпването на документите по ал. 1 или изтичането на срока по ал. 2, след проверка за съответствие с изискванията на закона, кметът на общината подготвя сключването на споразумение между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ.
(4) Редът и срокът за предоставянето и ползването на личната помощ, както и правата и задълженията на страните, се определят в споразумението по ал. 3.
(5) В 7-дневен срок от сключването на споразумението по ал. 3 доставчикът на лична помощ сключва трудов договор с асистента.
(6) Споразумението, съответно договорът, се изменя при промяна на една от страните.
Чл. 15. (1) При промяна на обстоятелство, свързано с предоставянето и ползването на личната помощ, ползвателят на лична помощ, упълномощено от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2 уведомява доставчика на лична помощ в 7-дневен срок от настъпването на промяната. Уведомлението се подава лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(2) Когато е необходимо да се определи нов брой часове за лична помощ, се извършва нова индивидуална оценка на потребностите от лична помощ по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания.
Чл. 16. Ползването на лична помощ се прекратява:
1. при смърт на ползвателя на личната помощ;
2. по искане на ползвателя на личната помощ, упълномощеното от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2 до доставчика на личната помощ;
3. с изтичането на срока на индивидуалната оценка на потребностите.
Чл. 17. Министърът на труда и социалната политика издава наредба по прилагането на тази глава.
Глава пета
ДОСТАВЧИК НА ЛИЧНА ПОМОЩ
Чл. 18. (1) Доставчик на личната помощ по закона е общината по настоящия адрес на ползвателя.
(2) Кметът на общината с договор може да възложи дейностите на доставчик на личната помощ на:
1. български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;
2. физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
(3) Лицата по ал. 2 трябва да:
1. са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в търговския регистър и в предмета им на дейност да е включено предоставяне на лична помощ или асистентски услуги;
2. имат опит в предоставянето на социални услуги за хора с увреждания;
3. нямат изискуеми и неплатени данъчни, осигурителни или други публични задължения;
4. разполагат с обособено помещение и оборудване за съхраняване на документите на ползвателите на лична помощ на територията на съответната община; помещението трябва да отговаря на установените стандарти за достъпност на хората с увреждания;
5. разполагат с финансов и административен капацитет за осъществяване на дейностите като доставчик на личната помощ.
(4) За предоставянето на личната помощ на деца с увреждания лицето по ал. 2 трябва да притежава лиценз за предоставяне на социална услуга за деца, издаден по реда на чл. 43б от Закона за закрила на детето.
(5) За сключването на договора по ал. 2 представителят или упълномощеното от него лице представя доказателства в общината за изпълнение на изискванията на ал. 3, т. 4 и 5 и ал. 4. За останалите обстоятелства кметът на общината извършва служебна проверка.
(6) За реда за избор на доставчик на лична помощ по ал. 2, съдържанието на договора и финансирането се прилагат съответните разпоредби на Закона за социално подпомагане и правилника за прилагането му.
Чл. 19. Юридическите лица по чл. 18, ал. 2 може да предоставят лична помощ след вписване в регистъра по чл. 6, т. 4.
Чл. 20. При промяна на обстоятелство, свързано с извършването на дейности по предоставянето на лична помощ, юридическите лица по чл. 18, ал. 2 уведомяват кмета на общината в 7-дневен срок от настъпването на промяната. Уведомлението се подава лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. В този случай се прилага наредбата по чл. 17.
Чл. 21. (1) Кметът на общината вписва в регистъра по чл. 17, ал. 6 от Закона за социално подпомагане ползвателите и асистентите на лична помощ на територията на съответната община.
(2) Доставчикът на лична помощ по чл. 18, ал. 1 или 2:
1. организира и ръководи дейността по предоставянето на личната помощ;
2. провежда разяснително-информационна дейност за предоставянето на личната помощ;
3. сключва и прекратява трудовите договори с асистентите;
4.осигурява условия за повишаване на квалификацията на служителите и персонала;
5. поддържа индивидуално досие на всеки ползвател на лична помощ;
6. представя отчет на кмета на общината за предоставената лична помощ, изготвен въз основа на отчетите на асистентите на личната помощ;
7. поддържа актуален списък за кандидатите за асистенти и професионалния им опит;
8. може да провежда обучение на асистентите и ползвателите на лична помощ по ред, определен с наредбата по чл. 17;
9. поддържа регистър за жалбите и сигналите по предоставянето на личната помощ;
10. посредничи за уреждане на споровете между ползвателя на лична помощ и неговия асистент;
11. осъществява и други дейности, свързани с предоставянето на личната помощ.
(3) Доставчикът на лична помощ по чл. 18, ал. 1 или 2 е длъжен да заплати и предостави на ползвателя на личната помощ всички часове, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания.
Чл. 22. (1) Кметът на общината въз основа на отчетите на доставчиците на лична помощ по чл. 18, ал. 2, както и на анализ и оценка на постигнатите цели при предоставянето, изготвя отчет за броя на ползвателите на лична помощ по възраст, местоживеене и брой ползвани часове и размера на средствата за заплащане на личната помощ.
(2) Отчетът се предоставя на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане ежегодно до 31 януари. Отчети се представят и по искане на изпълнителния директор.
Чл. 23. За неуредените в тази глава въпроси се прилагат разпоредбите на глава четвърта от Закона за социално подпомагане.
Глава шеста
АСИСТЕНТИ
Чл. 24. Асистентът е физическо лице, избрано от ползвателя на лична помощ, упълномощеното от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2, да предоставя лична помощ съгласно споразумението по чл. 14, ал. 3.
Чл. 25. Асистентът е лице, което не е:
1. поставено под запрещение;
2. осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ.
Чл. 26. (1) Кандидатът за асистент подава до доставчик на лична помощ по чл. 18, ал. 1 или 2 заявление по образец, към което прилага:
1. автобиография;
2. копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
3. декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ.
(2) Доставчикът на лична помощ извършва събеседване с кандидата за асистент.
Чл. 27. (1) Асистентът предоставя лична помощ въз основа на трудов договор, сключен с доставчика на лична помощ.
(2) Асистентът представя на доставчика на лична помощ по чл. 18, ал. 1 или 2 месечен отчет по образец за отработените часове, подписан и от ползвателя на личната помощ, упълномощеното от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2.
Чл. 28. При промяна на обстоятелство по чл. 25, настъпила след сключването на трудовия договор за предоставяне на личната помощ, асистентът уведомява доставчика на личната помощ не по-късно от три дни от настъпване на промяната. В този случай се прилага наредбата по чл. 17.
Чл. 29. При конфликт с ползвателя на лична помощ асистентът писмено информира доставчика на личната помощ, който предприема действия по посредничество за разрешаването му.
Глава седма
ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ  И ОТЧЕТНОСТ
Чл. 30. (1) Личната помощ се финансира със средства от:
1. държавния бюджет, чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика;
2. дарения, завещания, спонсорства, предоставени от физически или юридически лица;
3. Европейските структурни и инвестиционни фондове;
4. проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции и донори;
5. други източници.
(2) Личната помощ може да се финансира и със средства от бюджетите на общините по решение на съответния общински съвет.
Чл. 31. Часовата ставка за положен труд по механизма лична помощ се определя въз основа на:
1. коефициент 1,4 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за съответната година;
2. социалноосигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на работодателя, ако асистентът не е осигурен на друго основание, и
3. допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.
Чл. 32. (1) Възнаграждението на асистента се определя въз основа на отработените часове за един календарен месец чрез отчета по чл. 27, ал. 2.
(2) Отчетът се представя на доставчика на личната помощ в първите три работни дни на месеца, следващ отчетния месец, и подлежи на проверка. Възнаграждението се заплаща до 20-о число на месеца, следващ отчетния месец.
(3) Когато отчетът е представен след изтичането на срока по ал. 2, но не по-късно от 10 дни, асистентът и ползвателят на личната помощ, упълномощеното от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2 представят в срок три работни дни писмени обяснения за причините за забавянето. В този случай възнаграждението се заплаща в срок до 5 работни дни от представяне на обясненията.
Чл. 33. Средствата за финансирането на личната помощ, съгласно определения месечен брой часове, се превеждат от Агенцията за социално подпомагане на кмета на общината.
Чл. 34. Ползвателят на личната помощ, упълномощеното от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2 може да управлява и разпределя в рамките на месеца индивидуално определените часове съгласно споразумението по чл. 14, ал. 3.
Чл. 35. Кметът на общината до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася, представя в Агенцията за социално подпомагане финансов отчет за изразходваните средства по ползватели на лична помощ.
Глава осма
КОНТРОЛ
Чл. 36. (1) Министърът на труда и социалната политика упражнява контрол за изпълнението на закона.
(2) Кметовете на общини и доставчиците на лична помощ по чл. 18, ал. 2 упражняват контрол за предоставянето на личната помощ.
Чл. 37. (1) В изпълнение на контролните си правомощия изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане оправомощава длъжностни лица, които:
1. извършват проверки;
2. посещават без ограничение териториалните структури и доставчиците на лична помощ и изискват обяснения, документи, справки и сведения за всеки ползвател на лична помощ;
3. получават от ползвателя на лична помощ, упълномощеното от него лице или лицето по чл. 8, ал. 2 необходимата информация за получаваната лична помощ;
4. дават задължителни предписания;
5. съставят актове за установяване на административни нарушения.
(2) За резултатите от проверката по ал. 1, т. 1 се съставя протокол, към който се прилагат събраните документи, справки и обяснения.
Чл. 38. Ползвател на лична помощ, упълномощеното от него лице или лице по чл. 9, ал. 2, което декларира неверни данни или наруши правилата за ползване на личната помощ, се наказва с глоба от 100 до 300 лв.
Чл. 39. (1) На доставчик на лична помощ, който наруши разпоредбите на закона, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв.
(2) При повторно нарушение имуществената санкция е в двоен размер.
Чл. 40. Асистент, който не изпълнява задълженията си, се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
Чл. 41. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от длъжностните лица по чл. 37, ал. 1, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане или оправомощени от него длъжностни лица.
(2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на закона:
1. „Независим живот“ е възможността на човека с увреждане да взема самостоятелно решения за живота си и да ги осъществява, получавайки необходимата подкрепа.
2. „Повторно“ е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което е наложено наказание за същото по вид нарушение.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) До 31 декември 2020 г. максималният брой часове, финансирани от държавния бюджет за лична помощ, се определят съгласно чл. 12, ал. 2, както следва:
1. за първа степен на умерена зависимост/затруднения – до 15 часа месечно право на лична помощ;
2. за втора степен на тежка зависимост/затруднения – до 42 часа месечно право на лична помощ;
3. за трета степен на много тежка зависимост/затруднения – до 84 часа месечно право на лична помощ;
4. за четвърта степен на тотална зависимост/затруднения – до 168 часа месечно право на лична помощ.
(2) До 31 декември 2020 г. коефициентът на часовата ставка за положен труд по чл. 31 е, както следва:
1. за 2019 г. – 1,0;
2. за 2020 г. – 1,2.
§ 3. До 31 декември 2020 г. ползвателите на лична помощ са:
1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.
§ 4. (1) От 1 април 2019 г. документите за изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ по глава трета от Закона за хората с увреждания се подават в специализираните отдели в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане.
(2) Предоставянето и финансирането на личната помощ се осъществяват от 1 септември 2019 г.
(3) До предоставянето на лична помощ хората с трайни увреждания, които ползват социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“, финансирани със средства от държавния бюджет, продължават да ги ползват по досегашния ред.
§ 5. От 1 януари 2021 г. политиката за предоставянето на лична помощ на хората с увреждания се осъществява от Държавната агенция за хората с увреждания.
§ 6. (1) Методическите указания по чл. 6, т. 2 се издават в 6-месечен срок от влизането в сила на закона.
(2) В 6-месечен срок от влизането в сила на закона министърът на труда и социалната политика издава наредбата по чл. 17.
(3) В 6-месечен срок от влизането в сила на закона образците на документите, свързани с предоставянето и ползването на личната помощ, се утвърждават от изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане.
§ 7. До 30 юни 2020 г. Министерството на труда и социалната политика изготвя анализ за предоставянето на личната помощ и внася в Народното събрание доклад, който може да съдържа предложения за усъвършенстване на законодателството в областта на личната помощ.
§ 8. Изпълнението на закона се възлага на Министерския съвет.
§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 6 декември 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
10892