Народно събрание
брой: 103, от дата 13.12.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.1


Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
 
УКАЗ № 292
На основание чл.98, т.4 от Конституция-та на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за държавния бюджет на Република България за 2019 г., приет от 44-то Народно събрание на 29 ноември 2018 г.
Издаден в София на 10 декември 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Чл. 1. (1) Приема държавния бюджет за 2019 г. по приходите, помощите и даренията, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ
25 693 299,8
1.
Данъчни приходи
23 133 200,0
1.1.
Корпоративен данък
2 576 200,0
1.2.
Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на юридически лица
99 700,0
1.3.
Данъци върху доходите на физически лица
3 861 000,0
1.4.
Данък върху добавената стойност
10 830 000,0
1.5.
Акцизи
5 330 700,0
1.6.
Данък върху застрахователните премии
39 700,0
1.7.
Мита и митнически такси
236 900,0
1.8.
Други данъци
159 000,0
2.
Неданъчни приходи
2 560 099,8

(2) Приема държавния бюджет за 2019 г. по разходите, бюджетните взаимоотношения и вноската в общия бюджет на Европейския съюз, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
II.
РАЗХОДИ
13 323 731,6
1.
Текущи разходи
10 444 825,8
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
5 143 286,0
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
955 507,3
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
885 181,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
70 326,3
1.3.
Лихви
633 338,6
1.4.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 283 573,1
2.
Капиталови разходи
2 764 222,7
2.1
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
2 329 926,8
2.2.
Капиталови трансфери
434 295,9
3.
Прираст на държавния резерв (нето)
19 233,1
4.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
14 350,0
5.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
81 100,0
5.1.
По централния бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
80 000,0
5.2.
По бюджета на съдебната власт
600,0
5.3.
По бюджета на Народното събрание
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – НЕТО
11 486 769,2
1.
Предоставени трансфери за:
11 505 227,2
 
в т.ч.
 
1.1.
Общините
3 745 750,5
1.2.
Държавното обществено осигуряване
4 231 661,6
1.3.
Националната здравноосигурителна каса
1 437 589,0
 
в т.ч.
 
1.3.1.
– от Министерството на здравеопазването
43 000,0
1.4.
Сметката за средствата от Европейския съюз на Националния фонд
862 582,2
1.5.
Сметката за средствата от Европейския съюз на Държавния фонд „Земеделие“
294 833,8
2.
Получени трансфери от:
18 458,0
 
в т.ч.
 
2.1.
Държавното обществено осигуряване
7 400,0
2.1.1.
– за Министерството на труда и социалната политика
7 150,0
2.1.2.
– за Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
250,0
2.2.
Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите
5 058,0
IV.
ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
1 282 127,7

(3) Утвърждава бюджетното салдо по държавния бюджет за 2019 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 V.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)
-399 328,7

 
(4) Утвърждава нето операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо по държавния бюджет за 2019 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
VІ.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
399 328,7

Чл. 2. (1) Приема бюджета на съдебната власт за 2019 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
116 000,0
1.
Неданъчни приходи
116 000,0
1.1.
Съдебни такси
100 000,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
2 148,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
8 842,0
1.4.
Други приходи
5 010,0
II.
РАЗХОДИ
704 317,0
1.
Текущи разходи
677 347,0
2.
Капиталови разходи
26 370,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
26 370,0
3.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
600,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
588 317,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
588 317,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Определя бюджетните разходи на органите на съдебната власт за 2019 г., както следва:

Органи на съдебната власт
Сума
(хил. лв.)
1
2
Висш съдебен съвет
51 032,9
Върховен касационен съд
19 811,6
Върховен административен съд
17 521,8
Прокуратура на Република България
260 000,0
Съдилища на Република България
343 842,4
Национален институт на правосъдието
3 538,1
Инспекторат към Висшия съдебен съвет
7 970,2
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
600,0
Всичко:
704 317,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от органите на съдебната власт, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.
112 743,6
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.
102 725,0

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Висшия съдебен съвет.
(5) Висшият съдебен съвет може да изразходва средства от наличностите по сметки от предходни години за покриване на неотложни разходи на органите на съдебната власт, в случай че не се нарушава бюджетното салдо по държавния бюджет.
(6) В приходите по ал. 1 се включват и приходите от нотариални такси, събирани по реда на чл. 86, т. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, вземанията по изпълнителните листове, издавани в полза на органите на съдебната власт и събирани от Националната агенция за приходите по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, както и сумите от продажба на конфискувано или отнето в полза на държавата имущество с акт на орган на съдебната власт след при­спадане на разходите по чл. 3, ал. 12 от Закона за Националната агенция за приходите.
(7) В едномесечен срок от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. Висшият съдебен съвет представя в Министерския съвет, в Сметната палата и в Министерството на финансите утвърдените бюджети на органите на съдебната власт.
Чл. 3. (1) Приема бюджета на Народното събрание за 2019 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ
1 500,0
1.
Неданъчни приходи
1 500,0
1.1.
Държавни такси
341,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
1 374,0
1.3.
Други приходи
-215,0
II.
РАЗХОДИ
79 300,0
1.
Текущи разходи
65 163,0
2.
Капиталови разходи
13 637,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
13 637,0
3.
Резерв за непредвидени и/или неотложни разходи
500,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
77 800,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
77 800,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разходите на Народното събрание по ал. 1 по функционални области, както следва:

Наименование на функционалната област
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Функционална област „Представителен и ефективен Парламент“
46 957,0
 
в т.ч. Резерв за неотложни и непредвидени разходи
500,0
2.
Функционална област „Осигуряващи дейности“
30 800,0
3.
Функционална област „Съпътстваща дейност“ (Икономически и социален съвет)
1 054,0
4.
Функционална област „Мониторинг на фискалната политика“ (Фискален съвет)
489,0
 
Всичко:
79 300,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Народното събрание, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.
39 042,8
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.
34 365,6

(4) Утвърдените с ал. 3 максимални размери на ангажиментите за разходи и на новите задължения за разходи могат да се увеличават с до 20 на сто по решение на Народното събрание.
(5) В срок до 31 януари 2019 г. председателят на Народното събрание разпределя бюджета на Народното събрание по програми в рамките на утвърдените разходи по функционални области по ал. 2 и го представя за информация на Сметната палата и на Министерството на финансите.
(6) Икономията на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-нисък ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, се отразява в намаление на съответните разходи чрез промяна на бюджетното взаимоотношение с централния бюджет.
(7) При недостиг на средства по ал. 1, II, т. 1 в частта за възнагражденията на народните представители и свързаните с тях регламентирани допълнителни разходи, формирани по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при по-висок ръст на средномесечните заплати на наетите по трудово и служебно правоотношение в обществения сектор по данни на Националния статистически институт от прогнозния, заложен в разчетите по ал. 1, II, т. 1, до 10 на сто от недостига е за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по ал. 1, II, т. 3, а останалата част се покрива от централния бюджет.
(8) Икономията на разходите за персонал на парламентарните служители може да се използва текущо или с натрупване за изплащането на допълнителни възнаграждения и дължимите за тях осигурителни вноски и/или за други разходи.
(9) В срок един месец от обнародването на постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. председателят на Народното събрание представя в Сметната палата и в Министерството на финансите месечно разпределение на утвърдените годишни размери на показатели по ал. 1 по бюджета на Народното събрание съгласно Единната бюджетна класификация.
Чл. 4. (1) Приема бюджета на Сметната палата за 2019 г., както следва:

Показатели
Сума(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ
40,0
1.
Неданъчни приходи
40,0
1.1.
Глоби, санкции и наказателни лихви
40,0
II.
РАЗХОДИ
18 390,0
1.
Текущи разходи
17 466,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
15 518,0
2.
Капиталови разходи
924,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
924,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
18 350,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
18 350,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Сметната палата, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.
2 872,0
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.
2 872,0

Чл. 5. (1) Приема бюджета на Администрацията на президента за 2019 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
7 327,0
1.
Текущи разходи
7 127,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
4 995,0
2.
Капиталови разходи
200,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
200,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
7 327,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
7 327,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Администрацията на президента, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.
2 300,0
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.
2 300,0

Чл. 6. (1) Приема бюджета на Министерския съвет за 2019 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ
14 230,0
1.
Неданъчни приходи
14 230,0
1.1.
Държавни такси
597,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
10 156,0
1.3.
Други приходи
3 477,0
II.
РАЗХОДИ
95 086,0
1.
Текущи разходи
90 411,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
58 934,0
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
5 500,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
5 500,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
150,0
2.
Капиталови разходи
4 675,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
4 675,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
80 856,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
83 924,0
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-3 068,0
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-3 068,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО
(І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет“
10 593,0
2.
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
496,2
3.
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България
27 286,3
4.
Политика в областта на правото на вероизповедание
5 703,9
5.
Политика в областта на архивното дело
6 891,2
6.
Бюджетна програма „Администрация“
12 403,4
7.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
31 712,0
7.1.
Бюджетна програма „Други дейности и услуги“
22 748,2
7.2.
Бюджетна програма „Убежище и бежанци“
8 963,8
 
Всичко:
95 086,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерския съвет, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.
46 194,0
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.
36 500,0

(4) Одобрява разпределението на субсидията за вероизповеданията, регистрирани по реда на Закона за вероизповеданията, както следва:

Наименование
Сума
(хил. лв.)
1.
За подпомагане на Българските православни църковни общини в чужбина и свещенослужителите, работещи зад граница
1 200,0
2.
За ремонт и строителство на храмове и манастири на Българската православна църква в страната
2 900,0
3.
За ремонт и строителство на молитвени домове на Мюсюлманското вероизповедание в Република България
460,0
4.
За ремонт и строителство на молитвени домове на Католическата църква в Република България
70,0
5.
За ремонт на синагоги и подпомагане на Религиозната общност на евреите в Република България
70,0
6.
За ремонт и строителство на храмове на Арменската Апостолическа православна църква в Република България
70,0
7.
За ремонт и строителство на молитвени домове на други регистрирани вероизповедания в Република България
120,0
8.
За ремонт на молитвени домове – паметници на културата
350,0
9.
За издаване на религиозна литература и представителни научни издания
60,0
10.
За насърчаване на междурелигиозния диалог, религиозната толерантност и превенция на дискриминацията
40,0
11.
Резерв за възникнали извънредни ситуации
160,0
 
Всичко:
5 500,0

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Конституционния съд за 2019 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
3 317,0
1.
Текущи разходи
3 217,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 917,0
2.
Капиталови разходи
100,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
100,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
3 317,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
3 317,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Конституционния съд, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.
400,0
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.
400,0

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Омбудсмана за 2019 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ
 
II.
РАЗХОДИ
3 159,0
1.
Текущи разходи
3 108,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
2 048,0
2.
Капиталови разходи
51,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
51,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
3 159,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
3 159,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Омбудсмана, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.
1 110,0
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.
1 110,0

Чл. 9. (1) Приема бюджета на Министерството на финансите за 2019 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ
115 600,0
1.
Неданъчни приходи
115 600,0
1.1.
Държавни такси
114 090,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
764,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
1 901,0
1.4.
Други приходи
-1 155,0
II.
РАЗХОДИ
521 211,0
1.
Текущи разходи
505 064,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
312 833,0
1.2.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
12 758,0
2.
Капиталови разходи
16 147,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
16 147,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
405 611,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
402 980,6
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
3 058,0
2.1.
 Получени трансфери (+)
5 058,0
2.1.1.
– от Националната здравноосигурителна каса
5 058,0
2.2.
 Предоставени трансфери (-)
-2 000,0
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-427,6
3.1.
 Предоставени трансфери (-)
-427,6
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси
100 745,1
2.
Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи
326 742,9
3.
Политика в областта на защитата на обществото и икономиката от финансови измами, контрабанда на стоки, изпиране на пари и финансиране на тероризма
45 154,6
4.
Политика в областта на управлението на дълга
2 464,1
5.
Други бюджетни програми (общо), в т.ч.:
11 389,9
5.1.
Бюджетна програма „Национален компенсационен жилищен фонд“
11 389,9
6.
Бюджетна програма „Администрация“
34 714,4
 
Всичко:
521 211,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на финансите, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.
241 847,0
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.
206 470,0

Чл. 10. (1) Приема бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ
59 789,0
1.
Неданъчни приходи
59 789,0
1.1.
Държавни такси
47 753,8
1.2.
Приходи и доходи от собственост
7 845,2
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
250,0
1.4.
Други приходи
3 940,0
II.
РАЗХОДИ
132 669,6
1.
Текущи разходи
118 466,6
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
26 103,7
2.
Капиталови разходи
8 203,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
8 203,0
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
6 000,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
72 880,6
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
75 643,2
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-2 762,6
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-2 762,6
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на развитието на ефективна дипломатическа служба
110 295,5
2.
Политика в областта на публичната дипломация
853,2
3.
Политика в областта на активната двустранна и многостранна дипломация
21 520,9
 
Всичко:
132 669,6

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на външните работи, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.
105 805,3
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.
105 755,3

(4) Утвърждава целеви текущи и капиталови трансфери за чужбина за официална помощ за развитие и хуманитарна помощ общо в размер на 6 000 хил. лв., които не могат да бъдат разходвани за други цели, като не повече от 5 на сто от тези средства могат да се разходват за администриране на помощта.
Чл. 11. (1) Приема бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ
44 000,0
1.
Неданъчни приходи
44 000,0
1.1.
Държавни такси
50,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
29 320,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
300,0
1.4.
Други приходи
14 330,0
II.
РАЗХОДИ
1 414 211,0
1.
Текущи разходи
1 310 813,3
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
995 922,3
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
2 828,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
2 828,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 060,0
2.
Капиталови разходи
103 397,7
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
103 397,7
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 370 211,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 398 309,1
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-28 098,1
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-28 098,1
2.1.1.
– за държавните висши училища
-28 098,1
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на отбранителните способности
1 331 231,0
2.
Политика в областта на съюзната и международната сигурност
82 980,0
 
Всичко:
1 414 211,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на отбраната, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.
397 771,3
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.
411 259,7

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на отбраната за държавните висши училища, както следва:

Наименование
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Военна академия „Г. С. Раковски“
7 490,0
2.
Национален военен университет „Васил Левски“
14 754,1
3.
Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
5 854,0
 
Всичко:
28 098,1

Чл. 12. (1) Приема бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ
175 000,0
1.
Неданъчни приходи
175 000,0
1.1.
Държавни такси
87 564,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
40 500,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
60 000,0
1.4.
Други приходи
-13 064,0
II.
РАЗХОДИ
1 514 790,2
1.
Текущи разходи
1 499 843,2
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
1 377 853,2
2.
Капиталови разходи
14 947,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
14 947,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 339 790,2
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 401 432,2
2.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-61 642,0
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-61 642,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването на обществения ред
877 714,0
2.
Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси
212 048,0
3.
Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации
257 810,0
4.
Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи
167 218,2
 
Всичко:
1 514 790,2

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на вътрешните работи, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.
197 000,0
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.
160 501,0

Чл. 13. (1) Приема бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ
61 500,0
1.
Неданъчни приходи
61 500,0
1.1.
Държавни такси
61 264,0
1.2.
Глоби, санкции и наказателни лихви
36,0
1.3.
Други приходи
200,0
II.
РАЗХОДИ
274 808,0
1.
Текущи разходи
263 197,0
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
199 972,0
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
690,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
690,0
2.
Капиталови разходи
11 611,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
11 611,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
213 308,0
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
213 308,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на правосъдието
93 867,5
2.
Политика в областта на изпълнение на наказанията
171 307,0
3.
Бюджетна програма „Администрация“
9 633,5
 
Всичко:
274 808,0

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на правосъдието, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.
78 395,0
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.
73 393,0

(4) В разходите по ал. 1 са включени средства за персонал за увеличаване на персонала на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ със сто тридесет и четири щатни бройки и на Главна дирекция „Охрана“ с шестдесет и шест щатни бройки за обезпечаване на възложените им със закони функции. Разпоредбите на § 16, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за администрацията (обн., ДВ, 15 от 2012 г.; изм., бр. 96 от 2015 г., бр. 57 и 98 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 80 от 2018 г.) не се прилагат при увеличението на числеността на персонала на дирекциите.
Чл. 14. (1) Приема бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2019 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ
26 000,0
1.
Неданъчни приходи
26 000,0
1.1.
Държавни такси
21 550,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
50,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
6 000,0
1.4.
Други приходи
-1 600,0
II.
РАЗХОДИ
1 364993,9
1.
Текущи разходи
362 603,9
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
109 261,9
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
3 690,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
3 420,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
270,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 227428,0
2.
Капиталови разходи
2 390,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
2 390,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
1 338993,9
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 331843,9
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
7 150,0
2.1.
 Получени трансфери (+)
7 150,0
2.1.1.
– от Държавното обществено осигуряване
7 150,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на заетостта
106 473,1
2.
Политика в областта на трудовите отношения
14 646,4
3.
Политика в областта на социалната закрила и равните възможности
198 827,9
4.
Политика в областта на хората с увреждания
436 997,6
5.
Политика в областта на социалното включване
597 988,7
6.
Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие
870,3
7.
Политика в областта на свободното движение, миграцията и интеграцията
145,0
8.
Бюджетна програма „Администрация“
9 044,9
 
Всичко:
1 364993,9

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на труда и социалната политика, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.
1 183471,0
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.
1 186914,9

Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ
37 500,0
1.
Неданъчни приходи
37 500,0
1.1.
Държавни такси
29 260,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
6 400,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
2 000,0
1.4.
Други приходи
-160,0
II.
РАЗХОДИ
548 575,9
1.
Текущи разходи
528 675,9
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
245 964,3
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
104 126,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
104 126,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
20 800,0
2.
Капиталови разходи
19 900,0
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
10 700,0
2.2.
Капиталови трансфери
9 200,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
511 075,9
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
554 075,9
2.
Бюджетни взаимоотношения с дру­ги бюджетни организации (+/-)
-43 000,0
2.1.
 Предоставени трансфери (-)
-43 000,0
2.1.1.
– за Националната здравноосигурителна каса
-43 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве
101 125,0
2.
Политика в областта на диагностиката и лечението
392 658,5
3.
Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия
34 397,8
4.
Бюджетна програма „Администрация“
20 394,6
 
Всичко:
548 575,9

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на здравеопазването, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.
300 727,1
2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.
300 727,1

(4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2019 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски.
(5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2019 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“.
Чл. 16. (1) Приема бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ
14 855,0
1.
Неданъчни приходи
14 855,0
1.1.
Държавни такси
730,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
13 828,7
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
40,0
1.4.
Други приходи
256,3
II.
РАЗХОДИ
664 974,6
1.
Текущи разходи
645 476,4
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
372 573,1
1.1.1.
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
44 712,1
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
6 358,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
6 358,0
2.
Капиталови разходи
11 148,2
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
11 148,2
3.
Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина
8 350,0
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) –
(+/-)
652 119,6
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
1 206 642,5
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-549 522,9
2.1.
Получени трансфери (+)
1 875,0
2.2.
Предоставени трансфери (-)
-551 397,9
2.2.1.
в т.ч. за Българската академия на науките
-94 112,5
2.2.2.
за държавните висши училища
-457 285,4
3.
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (+/-)
-5 000,0
3.1.
Предоставени трансфери (-)
-5 000,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО
(І-ІІ+ІІІ)
2 000,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
-2 000,0
1.
Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето)
-2 000,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот
578 388,6
2.
Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал
80 448,7
3.
Бюджетна програма „Администра­ция“
6 137,3
 
Всичко:
664 974,6

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на образованието и науката, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.
291 415,3
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.
290 765,3

(4) Определя трансферите от бюджета на Министерството на образованието и науката за Българската академия на науките и за държавните висши училища, както следва:

Наименование
Сума
(хил. лв.)
1.
Българска академия на науките
94 112,5
2.
Технически университет – София
48 946,7
3.
Технически университет – Варна
10 277,4
4.
Технически университет – Габрово
5 548,2
5.
Русенски университет „А. Кънчев“
13 686,8
6.
Университет по хранителни технологии – Пловдив
6 974,5
7.
Химико-технологичен и металургичен университет – София
6 383,2
8.
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
4 588,4
9.
Лесотехнически университет – София
8 725,7
10.
Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
15 085,2
11.
Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
4 947,6
12.
Университет за национално и световно стопанство – София
24 657,5
13.
Икономически университет – Варна
9 801,4
14.
Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
4 310,5
15.
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
66 120,4
16.
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
12 182,4
17.
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
24 012,1
18.
Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
16 212,1
19.
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
8 333,7
20.
Национална спортна академия „Васил Левски“ – София
16 104,5
21.
Аграрен университет – Пловдив
8 002,4
22.
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
3 404,9
23.
Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
4 636,9
24.
Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ – София
4 770,2
25.
Национална художествена академия – София
5 513,5
26.
Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
4 265,4
27.
Висше училище по телекомуникации и пощи – София
2 044,9
28.
Медицински университет –
София
36 253,9
29.
Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна
24 391,2
30.
Медицински университет – Пловдив
21 699,3
31.
Медицински университет – Плевен
10 277,9
32.
Тракийски университет – Стара Загора
21 194,4
33.
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
2 916,2
34.
Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
1 016,0
 
Всичко:
551 397,9

Чл. 17. (1) Приема бюджета на Министерството на културата за 2019 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ
26 000,0
1.
Неданъчни приходи
26 000,0
1.1.
Държавни такси
500,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
25 800,0
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
80,0
1.4.
Други приходи
-380,0
II.
РАЗХОДИ
194 396,2
1.
Текущи разходи
186 741,5
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
115 649,1
1.1.1.
в т.ч. Персонал без делегирани бюджети
5 743,1
1.2.
Субсидии и други текущи трансфери
16 500,0
1.2.1.
Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
15 400,0
1.2.2.
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
1 100,0
1.3.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
243,6
2.
Капиталови разходи
7 654,7
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
7 654,7
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
168 396,2
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
168 396,2
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО
(І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
1.
Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство
20 888,8
2.
Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование
168 345,7
3.
Бюджетна програма „Администрация“
5 161,7
 
Всичко:
194 396,2

(3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. от Министерството на културата, както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
 1.
Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г.
78 299,9
 2.
Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г.
78 299,9

Чл. 18. (1) Приема бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2019 г., както следва:

Показатели
Сума
(хил. лв.)
 
1
2
I.
ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И
ДАРЕНИЯ
51 978,5
1.
Неданъчни приходи
51 978,5
1.1.
Държавни такси
51 300,0
1.2.
Приходи и доходи от собственост
435,2
1.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
950,0
1.4.
Други приходи
-706,7
II.
РАЗХОДИ
52 627,1
1.
Текущи разходи
50 913,4
 
в т.ч.
 
1.1.
Персонал
31 778,3
1.2.
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
60,0
2.
Капиталови разходи
1 713,7
2.1.
Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт
1 713,7
III.
БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (ТРАНСФЕРИ) – (+/-)
648,6
1.
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет (+/-)
66 298,6
2.
Бюджетни взаимоотношения с други бюджетни организации (+/-)
-65 650,0
2.1.
Получени трансфери (+)
6 000,0
2.1.1.
– от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
6 000,0
2.2.
Предоставени трансфери (-)
-71 650,0
2.2.1.
в т.ч. за Българската академия на науките
-675,0
2.2.2.
за Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
-69 100,0
IV.
БЮДЖЕТНО САЛДО
(І-ІІ+ІІІ)
0,0
V.
ОПЕРАЦИИ В ЧАСТТА НА ФИНАНСИРАНЕТО – НЕТО
0,0

(2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва:

Наименование на областта на политика/бюджетната програма
Сума
(хил. лв.)
 
1