Министерски съвет
брой: 100, от дата 4.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.28


Постановление № 269 от 29 ноември 2018 г. за структурни промени в системата на здравеопазването

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269 ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г.
за структурни промени в системата на здравеопазването
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Закрива Дома за медико-социални грижи за деца – Силистра, считано от 3 декември 2018 г.
Чл. 2. (1) Министърът на здравеопазването да определи състава на ликвидационната комисия и да сключи договор с членовете й до 15 декември 2018 г.
(2) Ликвидационната комисия по ал. 1 да извърши всички действия по ликвидация на лечебното заведение по чл. 1 до 31 януари 2019 г.
Чл. 3. Трудовите правоотношения с работещите в лечебното заведение по чл. 1 да се уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.
Чл. 4. Активите, пасивите, както и другите права и задължения на лечебното заведение по чл. 1 се поемат от Министерството на здравеопазването.
Чл. 5. Документите от архива на закритото лечебно заведение по чл. 1 с изключение на документите, предадени от ликвидационната комисия по чл. 2, ал. 1 на съответните регионален държавен архив и териториално поделение на Националния осигурителен институт, се предават за съхранение до изтичането на определените им за това срокове на Регионална здравна инспекция – Силистра.
Чл. 6. Разходите за ликвидацията на лечебното заведение по чл. 1, включително за обезщетенията по Кодекса на труда, се изплащат от бюджета на Министерството на здравеопазването.
Чл. 7. Създава от 3 декември 2018 г. Център за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания – Силистра, към Министерството на здравеопазването като юридическо лице на бюджетна издръжка за специфичните си функции със седалище Силистра и с предмет на дейност:
1. подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация;
2. продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания и обучение на родителите им за поемане на грижата в семейна среда;
3. осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална услуга резидентен тип;
4. осигуряване на специализирани палиативни грижи за деца.
Чл. 8. (1) Определя численост на персонала на центъра по чл. 7 25 щатни бройки.
(2) Трудовото правоотношение с директора на центъра по чл. 7 възниква въз основа на конкурс. Конкурсът се обявява от министъра на здравеопазването.
Чл. 9. (1) Центърът по чл. 7 се създава на основата на материално-техническата база, ползвана от Дома за медико-социални грижи за деца – Силистра.
(2) Министърът на здравеопазването да издаде заповед за предоставяне на недвижимите и движимите вещи – държавна собственост, ползвани от Дома за медико-социални грижи за деца – Силистра, които преминават към центъра по чл. 7.
(3) Документите относно недвижимите и движими вещи по ал. 2 се предават на центъра по чл. 7.
Чл. 10. Издръжката на центъра по чл. 7 до края на 2018 г. се осигурява от одобрените средства за издръжка на Дома за медико-социални грижи за деца – Силистра, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 148 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г.; изм., бр. 1 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 се създава т. 19:
„19. директорите на центровете за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания.“
2. В приложението към чл. 2, ал. 3:
а) в пореден № 14 в колона „Обща численост на персонала“ числото „1396“ се заменя с „1371“;
б) създава се пореден № 19:

19.
Центрове за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания
25

§ 2. (1) В срок до три месеца от влизането в сила на постановлението министърът на здравеопазването да обяви и проведе конкурс по Кодекса на труда за заемане на длъжността директор на Центъра за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания – Силистра.
(2) До провеждането на конкурс длъжността директор на Центъра за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания – Силистра, се заема по трудово правоотношение, възникнало на основание  чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда.
§ 3. В срок до един месец от влизането в сила на постановлението министърът на здравеопазването да утвърди структурата на Центъра за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания – Силистра, броя на леглата и щатното разписание по длъжности.
§ 4. В срок до един месец от влизането в сила на постановлението министърът на здравеопазването да издаде заповедта по чл. 9, ал. 2 и да предаде документите по чл. 9, ал. 3.
§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 35, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2001 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 84 от 2007 г. и бр. 44 от 2013 г.).
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  Красимир Каракачанов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
10633