Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН    София
брой: 100, от дата 4.12.2018 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.57


конкурси за доценти и главен асистент

 

618. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурси за академични длъжности по научно направление 4.3. Биологически науки, както следва: доценти по 01.06.26 Морфология (невроморфология) за нуждите на секция „Експериментална морфология“ – двама; главен асистент по 01.06.26 Морфология за нуждите на секция „Патология“ – един, всички със срок за подаване на документите 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая 209, тел.: 02/979 23 11.
10420