Президент на Републиката
брой: 97, от дата 23.11.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 266 за назначаване на Елена Радкова Шекерлетова за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Германия със седалище в Берлин

 

УКАЗ № 266
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Елена Радкова Шекерлетова за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Германия със седалище в Берлин.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 14 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
10296