Народно събрание
брой: 98, от дата 27.11.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.14


Закон за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия

 

УКАЗ № 271
На основание чл.98, т.4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия, приет от 44-то Народно събрание на 15 ноември 2018 г.
Издаден в София на 21 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за филмовата индустрия (обн., ДВ, бр. 105 от 2003 г.; изм., бр. 28, 94 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53 и 98 от 2007 г., бр. 42 и 74 от 2009 г., бр. 99 от 2010 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 31 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 95 от 2016 г. и бр. 20, 77 и 88 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 6 се създават ал. 3, 4, 5 и 6:
„(3) Агенцията е администратор на помощ по смисъла на Закона за държавните помощи за схемите по чл. 26, ал. 1.
(4) Агенцията информира министъра на финансите за предоставянето на държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1 при условията и по реда на Закона за държавните помощи.
(5) Агенцията изготвя обобщена информация за всяка схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2, която предоставя на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в Закона за държавните помощи и чл. 11, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 г. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (ОВ, L 187/1 от 26 юни 2014 г.), наричан по нататък „Регламент (ЕС) № 651/2014“.
(6) Агенцията събира, поддържа и съхранява информацията за извършените от нея действия при предоставяне на държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1. Срокът за съхранение на информацията е за период не по-кратък от 10 години, считано от датата, на която е предоставена последната индивидуална държавна помощ или минимална помощ.“
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 3:
„3. национална комисия за разпространение на филми;“
 б) досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно т. 4, 5 и 6.
2. В ал. 2 думите „устройствения правилник на агенцията“ се заменят с „правилника за прилагане на закона“.
§ 3. Създава се чл. 10а:
„Чл. 10а. (1) Националната комисия за разпространение на филми се назначава със заповед на изпълнителния директор на агенцията за срок две години. Тя се състои от 5 членове, 4 от които предложени от професионалните сдружения и юридическите лица с нестопанска цел в областта на филмовата индустрия и един член, определен от агенцията.
(2) Националната комисия за разпространение на филми разглежда постъпилите проекти, оценява ги по критериите по чл. 27, ал. 1, т. 1, 2 и 5 и ги класира за държавно подпомагане с мотивирано решение за всеки проект.“
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „филмопроизводството“ се заменя с „производството на филми“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Финансовата комисия извършва експертна оценка съгласно критериите по чл. 27, ал. 1, т. 3 и 4 и предлага на изпълнителния директор на агенцията размера на държавното подпомагане за всеки проект за производство и разпространение на филми, за фестивали и за показ на филми.“
§ 5. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Комисиите по чл. 8, ал. 1 извършват оценка на проектите, с които се кандидатства за държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1.
(2) Организацията на дейността на Националния съвет за кино и на комисиите по чл. 8, ал. 1 се определя с правилника за прилагане на закона.“
§ 6. В чл. 16, ал. 3 т. 4 се отменя.
§ 7. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. Ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България се предвиждат:
1. субсидия за агенцията, която включва и средствата за държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1, като годишният размер на субсидията не може да бъде по-малък от сумата на средностатистическите бюджети за предходната година съответно на 7 пълнометражни игрални филма, 14 пълнометражни документални филма и 160 минути анимация;
2. средства за членски внос в международни организации, фондове и програми в областта на филмовата индустрия, в които членува Република България;
3. средства за издръжка на агенцията;
4. средства за финансиране на национални фестивали, организирани от агенцията.“
§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:  
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Средствата, набрани по чл. 16, ал. 3 и чл. 17, т. 1, се разходват за държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. до 5 на сто за схема по чл. 26, ал. 1, т. 2 – за финансиране на разпространението на филми;
2. до 5 на сто за схема по чл. 26, ал. 1, т. 3 – за финансиране на показ на филми;
3. до 5 на сто за схема по чл. 26, ал. 1, т. 3 – за финансиране на фестивали;
4. не по-малко от 85 на сто за схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 – за финансиране на производството на филми, от които:
а) до 5 на сто – за филми по чл. 30а;
б) до 10 на сто – за дебютни филми;
в) до 20 на сто – за филми по чл. 28, ал. 1, т. 2, когато има осигурено финансиране от чуждестранен копродуцент.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Годишният бюджет на всяка схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 не може да надвишава размерите, определени в чл. 4, параграф 2, буква „аа“ от Регламент (ЕС) № 651/2014.“
§ 9. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Държавното подпомагане на филмовата индустрия се предоставя като:
1. схема за държавна помощ за производство на филми при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 651/2014;
2. схема за държавна помощ за разпространение на филми при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 651/2014;
3. схема за минимална помощ за фестивали и показ на филми при спазване на изискванията и сроковете на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis (ОВ, L 352/1 от 24 декември 2013 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 1407/2013“.
(2) Условията и редът за отпускане на средствата за държавно подпомагане по ал. 1 се определят с правилника за прилагане на закона при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) № 651/2014 и Регламент (ЕС) № 1407/2013.“
2. В ал. 3 в изречение второ в началото се добавя „Когато плащането е на траншове“.
3. Алинеи 4, 5 и 6 се изменят така:
„(4) Възстановяването на неправомерна и несъвместима държавна помощ или неправилно използвана държавна помощ се извършва при условията и по реда на Закона за държавните помощи.
(5) За държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1 не може да кандидатства:
1. член на национална художествена комисия, националната комисия за разпространение на филми или на финансовата комисия – до изтичането на мандата на съответната комисия, в която участва;
2. служител на агенцията.
(6) Когато правомощията на член на комисия по ал. 5, т. 1 са прекратени предсрочно, той не може да кандидатства за държавно подпомагане до изтичането на мандата на съответната комисия, в която е участвал.“
4. Създава се нова ал. 7:
„(7) За държавно подпомагане по чл. 26, ал. 1 не може да кандидатства лице, свързано с лице по ал. 5.“
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея думите „финансово подпомагане по този закон“ се заменят с „държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1“.
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея думите „на проекти за финансово подпомагане от агенцията“ се заменят със „за държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1“.
§ 10. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) За държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1 може да кандидатства лице, вписано в регистъра по чл. 19, ал. 1, което няма просрочени задължения към агенцията и/или просрочени публични задължения към държавата.
(2) Лицето по ал. 1 кандидатства с проект, който отговаря на изискванията за допустими разходи по чл. 54, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 651/2014, съответно по Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(3) Не се допуска държавно подпомагане на проекти, които проповядват насилие, верска, расова или етническа нетърпимост или съдържат порнография.“
§ 11. В чл. 27, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Проектите, с които се кандидатства за държавно подпомагане по чл. 26, ал. 1, се оценяват като културни продукти съобразно:“.
2. В т. 4 думите „управлението и промоцията на проекта“ се заменят с „тяхното управление и промоция“.
§ 12. В глава пета в наименованието на раздел II думата „филмопроизводството“ се заменя с „производството на филми“.
§ 13. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Държавно подпомагане по схема по чл. 26, ал. 1, т. 1 се предоставя за проекти за:
1. производство на български филми, включително дебютни филми;
2. производство на филми при условията на копродукция с държави – страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, съставена в Страсбург на 2 октомври 1992 г. (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 30 от 2004 г.) (ДВ, бр. 86 от 2004 г.), и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия и аудио-визията;
3. производство на филми при условията на копродукция с Българската национална телевизия или с друг телевизионен оператор с национален обхват;
 4. дейности на предпроизводствен етап за писане на сценарий и създаването на филм по т. 1 – 3.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Националният съвет за кино ежегодно предлага квота за финансиране на проекти за дебютни филми.“
4. В ал. 6 думите „Размерът на средствата за държавно“ се заменят с „Интензитетът на държавното“ и навсякъде думите „бюджета на проекта“ се заменят с „допустимите разходи“.
5. В ал. 7 в изречение първо накрая се добавя „като този процент не може да надвишава 80 на сто от общия бюджет на филма“ и се създава изречение трето: „Минималното равнище на производствената дейност на територията на Република България е до 50 на сто от общия производствен бюджет на филма.“
§ 14. Член 29 се отменя.
§ 15. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Държавното подпомагане за проекти по чл. 28, ал. 1 се предоставя след провеждане на конкурс, обявен със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Условията и редът за провеждане на конкурса се определят с правилника за прилагане на закона.
(2) С кандидатите, придобили право да бъдат финансирани, се сключва договор за държавно подпомагане.
(3) С договора по ал. 2 се предоставя държавна помощ по смисъла на Закона за държавните помощи, като датата на неговото влизане в сила се счита за дата, на която е предоставена помощта.“
 § 16. В чл. 30а след думата „подпомагане“ се добавя „за производство“ и накрая се добавя „и на правилника за неговото прилагане“.
§ 17. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „на проекти“ се добавя „за производство на филми“ и накрая се добавя „и на правилника за неговото прилагане“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 18. В глава пета в наименованието на раздел ІІІ думите „на разпространението и показа“ се заменят със „за разпространение“.
§ 19. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Държавно подпомагане за разпространение на филми се предоставя по схема по чл. 26, ал. 1, т. 2 за:
1. български филми;
2. филми, създадени при условията на копродукция с държави – страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия;
3. европейски филми.
(2) Интензитетът на държавното подпомагане за разпространение на филми по ал. 1, т. 1 и 2 е до 50 на сто от допустимите разходи, а за разпространение на филми по ал. 1, т. 3 е до 25 на сто от допустимите разходи.“
§ 20. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Държавното подпомагане за филми по чл. 32 се предоставя след провеждане на конкурс, обявен със заповед на изпълнителния директор на агенцията. Условията и редът за провеждане на конкурса се определят с правилника за прилагане на закона.
(2) С кандидатите, които са придобили правото да бъдат финансирани, се сключва договор за държавно подпомагане.
(3) С договора по ал. 2 се предоставя държавна помощ по смисъла на Закона за държавните помощи, като датата на неговото влизане в сила се счита за дата, на която е предоставена помощта.“
§ 21. Член 34 се отменя.
§ 22. В чл. 35 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „по сключените договори до погасяване на предоставеното държавно финансиране“ се заличават.
§ 23. В глава пета се създава раздел IV с чл. 35а – 35д:
„Раздел IV
Държавно подпомагане за фестивали и показ на филми
Чл. 35а. Държавното подпомагане за фестивали и показ на филми се предоставя по схема за минимална помощ по чл. 26, ал. 1, т. 3.
Чл. 35б. (1) Държавното подпомагане за фестивали се предоставя за създаването на рекламни материали, филмови копия, субтитрирането, представянето и популяризирането на български филми на международни и национални кинофестивали, седмици и панорами на българското кино.
(2) Интензитетът на помощта по ал. 1 не може да надвишава 50 на сто от допустимите разходи съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013.
(3) Държавното подпомагане за фестивали се предоставя след влизането в сила на договор за държавно подпомагане, сключен между кандидата и агенцията.
Чл. 35в. (1) Държавно подпомагане за показ на филми се предоставя за:
1. български филми;
2. филми, създадени при условията на копродукция с държави – страни по Европейската конвенция за кинематографската копродукция, и с други държави, с които Република България има сключени спогодби в областта на филмовата индустрия;
3. европейски филми.
(2) Държавното подпомагане за показ на филми по ал. 1, т. 1 и 2 е в размер до 50 на сто от средната цена на билета за предходната година в съответния киносалон или киносалон в кинокомплекс, умножена по броя на местата в него и по броя на прожекциите на филма, за който се кандидатства, като размерът не може да надвишава определените в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 размери.
(3) Държавното подпомагане за показ на филми по ал. 1, т. 3 е в размер до 25 на сто от общите приходи от продадените билети в съответния киносалон или киносалон в кинокомплекс за съответния филм, като размерът не може да надвишава определените в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 размери.
(4) Държавното подпомагане за показ на филми се предоставя въз основа на проект, който може да включва до 4 филма.
(5) Държавното подпомагане за фестивали се предоставя след влизането в сила на договор за държавно подпомагане, сключен между кандидата и агенцията.
Чл. 35г. (1) Държавното подпомагане за показ на филми се предоставя по искане на лице, което извършва показ на филми в киносалони на територията на Република България. Към искането лицето предоставя на агенцията и информация за дейността си по чл. 43.
(2) Условията и редът за предоставяне на държавното подпомагане за показ на филми се определят с правилника за прилагане на закона.
(3) С цел недопускане надвишаване на размерите, определени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, помощта се изразява като парични безвъзмездни средства и използваните стойности са в брутно изражение преди облагане с данъци или други такси.
(4) Помощта, изплащана на траншове, се сконтира към стойността й към момента на нейното предоставяне. Лихвеният процент, който се използва за сконтиране, е сконтовият процент, приложим към момента на отпускане на помощта.
Чл. 35д. За държавно подпомагане за фестивали и показ на филми може да кандидатства лице, вписано в регистъра по чл. 19, ал. 1, което няма просрочени задължения към агенцията и/или просрочени публични задължения към държавата.“
§ 24. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните допълнения:
1. В т. 23 накрая се добавя „както и късометражен филм, първи и втори филми на режисьора, документален филм или филм с малък бюджет или друг филм с трудна търговска реализация“.
2. Създава се т. 24:
„24. „Схема за помощ“ е понятие по смисъла на т. 35 от допълнителните разпоредби на Закона за държавните помощи.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 25. За държавно подпомагане по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 може да кандидатства проект, който до влизането в сила на този закон е преминал оценка за културен продукт и изпълнението по него не е започнало.
§ 26. Схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 се прилагат от влизането в сила на правилника за прилагане на закона.
§ 27. В срок един месец от влизането в сила на този закон Министерският съвет приема правилника за прилагане на закона и привежда устройствения правилник на Изпълнителната агенция „Национален филмов център“ и тарифата по чл. 25 в съответствие с този закон.
§ 28. В Закона за културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от 2009 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 80 от 2009 г.; изм., бр. 92 и 93 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 54 от 2011 г., бр. 15, 38, 45, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 16, 52 и 74 от 2016 г., бр. 96 от 2017 г. и бр. 7, 77 и 89 от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 64, ал. 3 думите „чл. 58, ал. 1 и 3, чл. 62, ал. 1 и чл. 64, ал. 1“ се заменят с „ал. 1, чл. 58, ал. 1 и 3 и чл. 62, ал. 1“.
2. В чл. 200д думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
3. В чл. 229, ал. 2 думите „а в случаите по чл. 196, ал. 2 – от кмета на съответната община“ се заличават.
§ 29. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 15 ноември 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
10267