Народно събрание
брой: 96, от дата 20.11.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране

 

УКАЗ № 264
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране, приет от 44-то Народно събрание на 8 ноември 2018 г.
Издаден в София на 13 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране
Член единствен. Ратифицира Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране, подписано в Брюксел на 21 май 2014 г., заедно с Протокола за поправка.
Законът е приет от 44-то Народно съб­рание на 8 ноември 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
10069