Президент на Републиката
брой: 94, от дата 13.11.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.26


Указ № 253 за назначаване на Румен Петров Петров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Алжирската демократична и народна република със седалище в гр. Алжир

 

УКАЗ № 253
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Румен Петров Петров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Алжирската демократична и народна република със седалище в гр. Алжир.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 5 ноември 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9972