Президент на Републиката
брой: 94, от дата 13.11.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.26


Указ № 251 за назначаване на Светлан Христов Стоев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания със седалище в Копенхаген

 

УКАЗ № 251
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Светлан Христов Стоев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания със седалище в Копенхаген.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 2 ноември 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9970