Министерски съвет
брой: 91, от дата 2.11.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.25


Решение № 769 от 29 октомври 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Златни пясъци“, община Варна, област Варна

 

РЕШЕНИЕ № 769 ОТ 29 ОКТОМВРИ 2018 Г.
за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж „Златни пясъци“, община Варна, област Варна
На основание чл. 8н, ал. 2 и 3 и чл. 8о във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Решение № 533 на Министерския съвет от 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Златни пясъци“, община Варна, област Варна (ДВ, бр. 65 от 2018 г.), проведен на 20 септември 2018 г. конкурс за определяне на концесионер, протокол на конкурсната комисия за резултатите от конкурса, назначена със Заповед № Р-124 на министър-председателя на Република България от 22 август 2018 г., доклад на председателя на конкурсната комисия за резултатите от конкурса и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил конкурса за предоставяне на концесия за обект – изключителна държавна собственост – морски плаж „Златни пясъци“, община Варна, област Варна, и за концесионер на морския плаж – „ЛАМС ХОЛДИНГ ГРУП“ – ООД, с ЕИК: 102092557, със седалище – Бургас.
2. В съответствие с резултатите от проведения конкурс конкретизира условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно възнаграждение за всяка календарна година, определен съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионно плащане за морските плажове – обекти на концесия по реда на чл. 8, ал. 2 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с По­с­тановление № 9 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2015 г.; посл. изм. и доп., бр. 59 от 2016 г.), съгласно предложения от „ЛАМС ХОЛДИНГ ГРУП“ – ООД, размер на отчисленията на базата за изчисляване на размера на концесионното плащане (роялти) 18 на сто без данък върху добавената стойност (ДДС).
2.2. За целия срок на договора за концесия предложените цена за един чадър в размер до 12 лв. с ДДС при ставка 20 на сто и за един шезлонг в размер до 12 лв. с ДДС при ставка 20 на сто, без да се увеличават.
2.3. Предложение за размер на инвестиции за подобряване на облика на морския плаж в размер 6 834 531,60 лв. с ДДС за целия срок на концесията.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с „ЛАМС ХОЛДИНГ ГРУП“ – ООД, в едномесечен срок от влизането в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на концесионния договор, включително да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на договора.
3.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
4. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 533 на Министерския съвет от 2018 г. и подадената от „ЛАМС ХОЛДИНГ ГРУП“ – ООД, оферта за участие в конкурса.
5. При отказ за сключване на договора по т. 4 спечелилият конкурса участник губи гаранцията за участие в конкурса.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Коми­сията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на Закона за концесиите.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
9655