Народно събрание
брой: 87, от дата 19.10.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове

 

УКАЗ № 227
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г.
Издаден в София на 15 октомври 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.; доп., бр. 30 от 2013 г. и бр. 44 от 2018 г.)
§ 1. Декларацията по член единствен се изменя така:
„Република България заявява, че оправомощени да издават удостоверението по чл. 3, ал. 1 от конвенцията са следните органи:
1.Министерството на правосъдието – за актове на съдилищата и нотариусите;
2. Националният център за информация и документация – за образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение и от Министерството на образованието и науката и неговите звена;
3.областните администрации – за документи, издавани от кметовете и общинските администрации;
4. Министерството на външните работи – за всички останали актове.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на т. 3 от Декларацията по член единствен, която влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
8981