Национален осигурителен институт
брой: 82, от дата 5.10.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.40


Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация

 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Наредба за изменение на Наредба № 1 от 2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация (обн., ДВ, бр. 17 от 2007 г.; изм., бр. 6 от 2009 г. и бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 14 от 2012 г., бр. 23 от 2014 г.; изм., бр. 94 от 2014 г.; доп., бр. 4 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 7 и 103 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „от 2-“ се заличават.
2. В т. 4 думите „от 2-“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2018 г.
Председател на Надзорния съвет:  Бисер Петков
8760