Министерство на образованието и науката
брой: 80, от дата 28.9.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.114


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (ДВ, бр. 80 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 5 съюзът „и“ се замества с предлога „на“;
б) създава се т. 10:
„10. електронното управление и медийната грамотност.“
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Минималният задължителен брой, както и разпределението по възрастови групи, на педагогическите ситуации от тематичната област по ал. 1, т. 5 – безопасност на движението, са посочени в приложение № 5.“
§ 2. В приложение № 1 към чл. 14, ал. 2, т. 1 се правят следните допълнения:
1. В област на компетентност „Права на човека“ в колона „Първи гимназиален етап на средна степен“ след думата „несправедливостите“ се добавя „(напр. с корупцията, дискриминацията, неравноправието); запознат е с принципите и целите на електронното управление и може да участва на практика в прилагането му за лични и за обществени цели“.
2. В област на компетентност „Власт, политика и демократични ценности“ в колона „Прогимназиален етап на основната степен“ в края на текста след думата „нарушаване“ се добавя „(напр. авторитаризъм, корупция)“.
§ 3. В приложение № 5 към чл. 11, ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред „Безопасност и движение по пътищата“ се изменя така:

Безопасност на движението по пътищата
9
6
6
6
5
5
5
4
4
4
1
1

2. След ред „Превенция и противодействие на корупцията“ се създава нов ред:

Електронно управление и медийна грамотност
 
 
 
1
1
1
1
 
1
1
4
 

3. Ред „ОБЩО“ се изменя така:

ОБЩО
20
17
17
19
22
22
23
22
28
29
21
27

4. В края на приложението след забележките се добавя следната забележка:
„Съгласно одобрено от министъра на образованието и науката учебно съдържание по тематична област „Безопасност на движението по пътищата“ в детските градини се провеждат педагогически ситуации по образователни направления „Околен свят“ и „Конструиране и технологии“ с минимален годишен брой съответно за:
– първа възрастова група – 5;
– втора възрастова група – 5;
– трета възрастова група – 6;
– четвърта възрастова група – 7.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Вълчев
8539