Министерски съвет
брой: 75, от дата 11.9.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 192 от 5 септември 2018 г. за допълнение на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192
ОТ 5 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.
за допълнение на Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 30 и 68 от 2017 г. и бр. 2 и 54 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 11, ал. 5 се създава т. 5:
„5. когато е налице пълно или частично нефункциониране на информационни системи или регистри, данните от които са необходими при кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Параграф 1 се прилага и за започнатите процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ преди влизането в сила на постановлението.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател: Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
8204