Министерски съвет
брой: 72, от дата 31.8.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Постановление № 181 от 24 август 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите, приет с Постанов­ление № 346 на Министерския съвет от 2008 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 ОТ 24 АВГУСТ 2018 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2009 г., бр. 34 и 52 от 2010 г., бр. 2 и 97 от 2011 г., бр. 6, 22 и 58 от 2012 г., бр. 63 и 88 от 2014 г., бр. 64 и 100 от 2015 г., бр. 100 от 2016 г. и бр. 40 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. Точка 12 се изменя така:
„12. планира, организира и контролира:
а) внедряването на нови информационни и комуникационни технологии в агенцията;
б) поддръжката на компютърната техника и програмното осигуряване;
в) осигуряването на взаимодействие с автоматизираните информационни системи, функциониращи в други държавни органи и институции;“.
2. Точка 13 се отменя.
§ 2. В чл. 21, т. 1 накрая се добавя „и програмите по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм“.
§ 3. В чл. 21б, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. осъществява специфични одитни дейности по програмите за териториално сътрудничество през програмните периоди 2007 – 2013 г. и  2014 – 2020 г., финансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Фонд „Връщане“ и от Фонд „Външни граници“, Програма „Еразъм+“ и Българо-швейцарската програма за сътрудничество;“.
§ 4. В приложението към чл. 6, ал. 3 се правят следните изменения:
1. На ред „дирекция „Одити на средствата по регионална политика“ числото „20“ се заменя с „24“.
2. На ред „дирекция „Одити на средствата по социална политика и образование“ числото „20“ се заменя със „17“.
3. На ред „дирекция „Одити на средствата по териториално сътрудничество и други програми“ числото „12“ се заменя с „11“.
§ 5. В Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г., бр. 32, 36, 54, 76 и 86 от 2016 г., бр. 9, 44, 86 и 94 от 2017 г. и бр. 24 от 2018 г.), се създава ред 67а:

67а.
5
Ръко-
вод-
но ниво 5Б
Началник на отдел в Изпълни-
телна агенция „Одит на средствата от ЕС“
маги-
стър
II
младши
5 го-
дини
слу-
жеб-
но

Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
8031