Президент на Републиката
брой: 72, от дата 31.8.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 210 за награждаване на о.з. генерал-лейтенант Галимир Стоянов Пехливанов с орден „За военна заслуга“ първа степен

 

УКАЗ № 210
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам о.з. генерал-лейтенант Галимир Стоянов Пехливанов с орден  „За военна заслуга“ първа степен за големите му заслуги за развитието и укрепването на Българската армия, за дългогодишната му и безупречна служба и за приноса му за нацио­налната сигурност на Република България.
Издаден в София на 21 август 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
8015