Министерство на финансите
брой: 72, от дата 31.8.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.109


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки (обн., ДВ, бр. 8 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 39 и 58 от 2015 г., бр. 75 от 2016 г. и бр. 104 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на случаите по чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове“.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 10 думите „в едномесечен срок след изтичане на всяко тримесечие“ се заменят с „до 10-о число след изтичане на данъчния период“.
2. В ал. 5 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво“.
§ 3. В чл. 7, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво“.
§ 4. В чл. 11 навсякъде след думата „разходомер“ се добавя „или измервателна система за течности, различни от вода“.
§ 5. В чл. 14, ал. 2 след думата „разходомер“ се добавя „или измервателна система за течности, различни от вода“.
§ 6. В чл. 15, ал. 1 след думата „разходомер“ се добавя „или измервателна система за течности, различни от вода“.
§ 7. В чл. 15а, ал. 2 в изречение първо след думaта „разходомер“ се добавя „или измервателна система за течности, различни от вода“ и в изречение второ след думата „разходомерите“ се добавя „или измервателна система за течности, различни от вода“.
§ 8. В чл. 17, ал. 3 в изречение първо след думата „разходомер“ се добавя „или измервателна система за течности, различни от вода“ и в изречение трето след думата „разходомерите“ се добавя „или измервателна система за течности, различни от вода“.
§ 9. В чл. 18, ал. 2 в изречение първо след думата „разходомер“ се добавя „или измервателна система за течности, различни от вода“ и в изречение трето след думата „разходомера“ се добавя „или измервателна система за течности, различни от вода“.
§ 10. В чл. 19 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „разходомер“ се добавя „или измервателна система за течности, различни от вода“.
2. В ал. 4 след думата „разходомера“ се добавя „или измервателна система за течности, различни от вода“.
§ 11. В чл. 20 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „разходомер“ се добавя „или измервателна система за течности, различни от вода“.
2. В ал. 4 след думата „разходомера“ се добавя „или измервателна система за течности, различни от вода“.
§ 12. В чл. 22, ал. 1, т. 2 след думата „разходомер“ се добавя „или измервателна система за течности, различни от вода“.
§ 13. В чл. 30 се създават ал. 3 – 5:
„(3) За преобразуване на горната топло­творна способност, изразена в киловати, в горна топлотворна способност, изразена в гигаджаули, се прилага формулата:
ГТС (GJ) = ГТС (kWh) х 3,6 х 10-3, където:
ГТС (GJ) е горната топлотворна способност, изразена в гигаджаули;
ГТС (kWh) – горната топлотворна способност, изразена в киловатчаса;
3,6 х 10-3 – коефициент за преобразуване.
(4) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 – 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, с изключение на лицата, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, изразяват количествата природен газ в мерна единица киловатчас.
(5) Лицата по чл. 57а, ал. 1, т. 2 – 3 и т. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове, които от обекти за компресиране на природен газ извършват продажба на крайни потребители за битови или стопански нужди и за моторно гориво, изразяват количествата природен газ в мерна единица кг или куб. метри.“
§ 14. В чл. 34, ал. 1 след думата „системи“ се добавя „за течности, различни от вода“.
§ 15. В глава шеста, раздел VII се създава чл. 44а:
„Чл. 44а. (1) В случаите, когато се осъществява внос на територията на страната на кокс или въглища през съоръжения за митническо складиране или временно складиране на стоки (митнически или временен склад), точките за контрол при въвеждане и извеждане на акцизните стоки са местата, през които стоките постъпват или напускат склада.
(2) В точките за контрол по ал. 1 се използват средства за измерване и контрол на маса.
(3) За целите на прилагане на чл. 103в, ал. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове при внос или въвеждане на кокс и въглища на пристанище, включително чрез съоръжение за временно или митническо складиране, измерването се извършва:
1. на местата за въвеждане в съответния обект чрез метод „драфт сървей“ от независима инспектираща организация, притежаваща акредитация, за което се съставя съответният документ;
2. на местата за извеждане от съответния обект със средство за измерване и контрол на маса.
(4) В случаите по ал. 3, т. 1 по искане на лицето вместо измерване чрез метод „драфт сървей“ се допуска използването на средство за измерване и контрол на маса.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 16. Разходомерите по чл. 11, 14, 15, 15а, 17, 18, 19, 20, 22 и 34, пуснати в употреба съг­ласно Закона за измерванията, могат да се използват от лицата, които ги притежават, ако изпълняват предвиденото си предназначение и при последващи проверки се установи съответствие на метрологичните им характеристики с изискванията към тях.
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Владислав Горанов
7903