Народно събрание
брой: 65, от дата 7.8.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.11


Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс

 

УКАЗ № 204
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 26 юли 2018 г.
Издаден в София на 1 август 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс (oбн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.; изм., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43 от 2016 г., бр. 8, 13, 63, 86, 96 и 102 от 2017 г. и бр. 42 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 61 ал. 2 се отменя.
§ 2. Член 113 се изменя така:
„Искове на и срещу потребители
Чл. 113. Исковете на и срещу потребители се предявяват пред съда, в чийто район се намира настоящият адрес на потребителя, а при липса на настоящ адрес – по постоянния.“
§ 3. В чл. 115 ал. 2 се изменя така:
„(2) Исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увреденото лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи се предявяват пред съда, в чийто район към момента на настъпване на застрахователното събитие се намира настоящият или постоянният адрес на ищеца, неговото седалище, или по местонастъпване на застрахователното събитие.“
§ 4. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „съдебното дирене“ се заменят с „първото по делото заседание“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Възражение за неподсъдност на делото по чл. 108, ал. 2, чл. 113 и чл. 115, ал. 2 може да се прави от ответника най-късно в срока за отговор на исковата молба и да се повдига служебно от съда до приключване на първото по делото заседание.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 – 3“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Заварените до влизането в сила на този закон съдебни производства се довършват по досегашния ред, независимо от промяната на подсъдността.
§ 6. В Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 103 от 2017 г. и бр. 42 от 2018 г.) в чл. 144 думите „с изключение на чл. 61, ал. 2“ се заличават.
§ 7. В Закона за изменение и допълнение на Закона за особените залози (ДВ, бр. 105 от 2016 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 50 навсякъде думите „1 септември 2018 г.“ се заменят с „1 януари 2020 г.“.
2. В § 52, ал. 5 думите „1 септември 2018 г.“ се заменят с „1 януари 2020 г.“.
3. В § 54 думите „1 септември 2018 г.“ се заменят с „1 януари 2020 г.“.
§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 1 и 6, които влизат в сила от 1 септември 2018 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 юли 2018 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
7366