Президент на Републиката
брой: 62, от дата 27.7.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.40


Указ № 193 за освобождаване на Драгомир Здравков Димитров от длъжността председател на Държавна агенция „Разузнаване“, считано от 24 юли 2018 г.

 

УКАЗ № 193
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 16, ал. 2 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам Драгомир Здравков Димитров от длъжността председател на Държавна агенция „Разузнаване“, считано от 24 юли 2018 г.
Издаден в София на 20 юли 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
7219