Министерство на финансите
брой: 63, от дата 31.7.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.43


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-7 от 2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 75 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 22 т. 3 се изменя така:
„3. при поискване – данни за продадената електрическа енергия, отчетена от конкретно средство за търговско измерване на електрическа енергия:
а) идентификационен номер на средство за търговско измерване;
б) потребител, ЕИК;
в) количество продадена електрическа енергия;
г) адрес на потребление.“
§ 2. В чл. 23 т. 6 се изменя така:
„6. при поискване – данни за количествата пренесен природен газ, отчетени от конкретно средство за търговско измерване на природен газ:
а) средство за търговско измерване/тип/наименование, сериен номер/идентификационен номер;
б) кубични метри при стандартни условия;
в) горна топлотворна способност, изразена в GJ;
г) средна стойност на горната топлотворна способност в kcal/нм3, изчислена като сума на отделните стойности, разделена на техния брой от отчетния период, от публикуваните от оператора на газопреносната мрежа по зони;
д) горна топлотворна способност, изразена в kWh на база средната стойност, изчислена като сума на отделните стойности, разделена на техния брой от отчетния период, от публикуваните от оператора на газопреносната мрежа по зони;
е) местонахождение на средството за търговско измерване;
ж) потребител, ЕИК/ИНРЛ.“
§ 3. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Информацията по чл. 22 и по чл. 32, ал. 2 от Наредба № Н-1 от 2014 г. се предоставя съгласно приложение № 11.
(2) Информацията по чл. 23 и по чл. 32, ал. 3 от Наредба № Н-1 от 2014 г. се предоставя съгласно приложение № 12.“
§ 4. Създава се приложение № 11 към чл. 24, ал. 1:
„Приложение № 11
към чл. 24, ал. 1

Наименование на регистрираното лице:
Идентификационен номер на регистрираното лице:
Отчетен период: от/до
1.
Обобщена информация за продадената електрическа енергия, съдържаща данни за цялата фактурирана електрическа енергия, измерена в мегаватчаса за съответното тримесечие
1.1.
битови потребители
стопански потребители
износ
изведена за ЕС
на регистрирани лица
 

2.
Данни за продадената електрическа енергия за периода по видове потребители
2.1.
Стопански потребители
наименование
ЕИК
количество продадена електрическа енергия
номер и дата на фактура
2.2.
Битови потребители – общо за периода
2.3.
Количество използвана електрическа енергия за собствени нужди – общо за периода
 
2.4.
Количество използвана електрическа енергия за производство или поддържане на производство на електрическа енергия
 

§ 5. Създава се приложение № 12 към чл. 24, ал. 2:
„Приложение № 12
към чл. 24, ал. 2

Наименование на регистрираното лице:
Идентификационен номер на регистрираното лице:
Отчетен период: от/до
 

 
 
1.
Потребени количества природен газ за собствени нужди
m3 при стандартни условия
ГТС (GJ)
 
средната стойност на ГТС (kcal/нм3), изчислена като сума на отделните стойности, разделена на техния брой от отчетния период, от публикуваните от оператора на газопреносната мрежа по зони
ГТС (kWh), изразена на база средната стойност, изчислена като сума на отделните стойности, разделена на техния брой от отчетния период, от публикуваните от оператора на газопреносната мрежа по зони
предназначение
(за стопански нужди или моторно гориво)

 
 
2.
Данни за типа на средствата за търговско измерване (при промяна)
тип/наименование на средството за измерване
сериен номер/ идентификационен номер
година на производство
дата на въвеждане в експлоатация
номер на удостоверение за одобрен тип или нанесената маркировка за съответствие и допълнителната метрологична маркировка

 
3.
Информация за извършените метрологични проверки на средствата за търговско измерване в случаи на извършени проверки през отчетния период
тип/наименование на средството за измерване
сериен номер
срок на валидност на проверката
 

 
4.
Протокол за конфигуриране на коригиращото устройство за обем (енергия) 
номер на протокол
дата
производител/тип
сериен номер

 
 
 
5.
Данни за измереното, разпределеното и пренесеното количество природен газ за периода по получатели, местонахождение на средствата за търговско измерване
 
измерено/разпределено/пренесено количество
местонахождение на средството за търговско измерване
получател
ЕИК/ИНРЛ
m3 при стандартни условия
ГТС (GJ)
средната стойност на ГТС
(kcal/нм3), изчислена като сума на отделните стойности, разделена
на техния брой от отчетния период, от публикуваните от
оператора
на газопреносната мрежа по зони
ГТС (kWh), изразена на база средната стойност, изчислена като сума на отделните стойности, разделена на техния брой от отчетния период, от публикуваните от оператора на газопреносната мрежа по зони
 
количество по фактура
доставено/
измерено количество
количество по фактура
доставено/измерено количество
количество по фактура
доста-вено/
изме-рено коли-чество
адм. адрес
вид потребител/метан-станция, стопански или битов потребител или регистрирано лице

Министър: Владислав Горанов
7182