Народно събрание
брой: 61, от дата 24.7.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.4


Решение за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса

 

РЕШЕНИЕ
за избор на управител на Националната здравноосигурителна каса
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 1 и 5 от Закона за здравното осигуряване
РЕШИ:
Избира Дечо Петров Дечев за управител на Националната здравноосигурителна каса с мандат до 12 март 2020 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 20 юли 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Емил Христов
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
7176