Министерски съвет
брой: 60, от дата 20.7.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 144 от 16 юли 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 144
ОТ 16 ЮЛИ 2018 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 7 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 9 от 2017 г. и бр. 47 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. моторни превозни средства от категориите L, М1 и N1 по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 1, т. 2, буква „а“ и т. 3, буква „а“ от Закона за движението по пътищата (ЗДП);“
б) създава се нова т. 2:
„2. моторни превозни средства от категориите М2, М3, N2 и N3 по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 2, букви „б“ и „в“ и т. 3, букви „б“ и „в“ от ЗДП;“
в) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея накрая се добавя „и т. 2“;
г) досегашната т. 3 става т. 4 и в нея думите „по т. 1 и 2“ се заменят с „по т. 1 – 3“.
2. В чл. 3, ал. 1 думите „категориите L2, L2е, L4, L5, L5е“ се заменят с „категория L“, а думите „букви „в“, „г“, „ж“, „и“ и „к“ се заличават.
3. В чл. 8:
а) в ал. 2:
аа) в т. 1 и 2 след думите „всяко ИУМПС“ се добавя „по чл. 2, ал. 1, т. 1“;
бб) създават се т. 3 – 5:
„3. ниво на повторна употреба и оползотворяване не по-ниско от 96 на сто от теглото на всяко ИУМПС по чл. 2, ал. 1, т. 2, прието по ал. 1;
4. ниво на повторна употреба и рециклиране не по-ниско от 90 на сто от теглото на всяко ИУМПС по чл. 2, ал. 1, т. 2 от категории М2 и М3, прието по ал. 1;
5. ниво на повторна употреба и рециклиране не по-ниско от 94 на сто от теглото на всяко ИУМПС по чл. 2, ал. 1, т. 2 от категории N2, N3 и G, прието по ал. 1.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Всяка от целите по ал. 2, т. 2, 4 и 5 се постига, като не повече от 20 на сто от теглото на отпадъците от стъкло, получени при разкомплектуването на ИУМПС, могат да бъдат рециклирани в бетонови центрове.“;
в) в ал. 4 думите „целите по ал. 2“ се заменят с „целите по ал. 2, т. 1 и 2“;
г) създава се нова ал. 5:
„(5) Количеството ИУМПС (брой), необходимо за постигане на целите по ал. 2, т. 3 – 5 от всяко лице, което пуска на пазара МПС, се изчислява по формулата по приложение № 2а.“;
д) досегашната ал. 5 става ал. 6.
4. В чл. 12:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст накрая се добавя „поотделно за ИУМПС от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 следната информация:“;
бб) създава се т. 10:
„10. мерки за изграждане на системата за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ИУМПС, които включват:
а) описание на системата за разделно събиране на ИУМПС и план за разширяването ù;
б) описание на системата за предварително третиране на ИУМПС, която включва най-малко една шредерна инсталация за ИУМПС, чийто оператор притежава разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;
в) план за осигуряване на нови площадки и съоръжения;
г) описание на дейностите за повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ИУМПС, в т.ч. дейностите с код R5 за рециклиране на стъкло от ИУМПС, и план за разширяването им.“;
б) създава се ал. 6:
„(6) Към програмата по ал. 1 организацията представя сключени договори с лица по чл. 17, осигуряващи спазването на изискванията по ал. 1, т. 10.“
5. Създава се чл. 12а:
„Чл. 12а. В договорите по чл. 81, ал. 4, т. 4 от ЗУО, сключвани от организацията по оползотворяване на ИУМПС, се посочват и:
1. количествата ИУМПС, които следва да бъдат шредирани и третирани съгласно програмата по чл. 12;
2. мерки за осигуряване на капацитет за третиране, включително шредиране на количествата ИУМПС, посочени в програмата.“
6. В чл. 15:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст накрая се добавя „поотделно за ИУМПС от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 следната информация:“;
бб) създава се т. 7:
„7. мерки за изграждане на системата за събиране, повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ИУМПС, които включват:
а) описание на системата за разделно събиране на ИУМПС и план за разширяването ù;
б) описание на системата за предварително третиране на ИУМПС, която включва шредерна инсталация за шредиране на ИУМПС, чийто оператор притежава разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО, и план за осигуряване включването на нови площадки и съоръжения в системата;
в) описание на системата за повторно използване, оползотворяване и рециклиране на ИУМПС, която включва дейности с код R5 за рециклиране на стъкло от ИУМПС, и план за разширяването ù.“;
б) създава се ал. 6:
„(6) Към програмата по ал. 1 се представят и договорите с лица по чл. 17, осигуряващи спазването на изискването по ал. 1, т. 7 и по чл. 15а.“
7. Създава се чл. 15а:
„Чл. 15а. Договорите по чл. 81, ал. 4, т. 4 от ЗУО, сключвани от лицата по чл. 14, съдържат и реквизитите по чл. 12а.“
8. В чл. 17:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Операторите на центрове за разкомплектуване на ИУМПС доказват, че разполагат със собствена или наета шредерна инсталация по смисъла на § 1, т. 26 от допълнителните разпоредби, или сключват договор за предаване на ИУМПС, получени от разкомплектуване, на оператор с разрешение по чл. 35 от ЗУО за дейности по шредиране на ИУМПС.“
9. В чл. 20, ал. 3 думите „по чл. 2“ се заменят с „по ал. 2“.
10. В чл. 27:
а) в ал. 1, т. 1 накрая се добавя „поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“;
б) в ал. 5:
аа) в т. 1 след думите „по чл. 2, ал. 1, т. 1“ се добавя „и 2“;
бб) в т. 2 след думите „по чл. 2, ал. 1, т. 1“ се добавя „и 2“;
в) в ал. 9 думите „по подходящ начин“ се заменят с „на интернет страницата на ИАОС“.
11. В чл. 28, ал. 1:
а) в т. 1:
аа) в буква „а“ накрая се добавя „и т. 2“;
бб) в буква „б“ накрая се добавя „и т. 2“;
б) в т. 2 след думите „по чл. 2, ал. 1, т. 1“ се добавя „и 2“;
в) в т. 3 след думите „по чл. 2, ал. 1, т. 1“ се добавя „и 2“.
12. В чл. 30 думите „по подходящ начин“ се заменят с „чрез публикуване на интернет страницата на ИАОС“.
13. В чл. 34:
а) в ал. 2 след думите „по чл. 8“ се добавя „поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“;
б) в ал. 3 след думите „по чл. 8“ се добавя „поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“;
в) в ал. 5 думата „технически“ се заменя с „електронен“.
14. В чл. 35, ал. 2:
а) в т. 1 накрая се добавя „поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“;
б) в т. 3 накрая се добавя „поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“;
в) в т. 6 след думата „количеството“ се добавя „образувани“ и след абревиатурата „ИУМПС“ се добавя „от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 поотделно“;
г) в т. 10:
аа) основният текст се изменя така:
„10. разходите поотделно за ИУМПС, образувани от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2, за:“;
бб) в буква „а“ думите „на ИУМПС“ се заличават;
вв) в буква „б“ думите „на ИУМПС“ се заличават;
гг) в буква „в“ думите „на ИУМПС“ се заличават;
д) в т. 12 след абревиатурата „ИУМПС“ се поставя запетая и се добавя „образувани от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“ и накрая се добавя „поотделно“;
е) в т. 13 след абревиатурата „ИУМПС“ се поставя запетая и се добавя „образувани от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 поотделно“;
ж) в т. 14 накрая се добавя „поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“.
15. В чл. 36, ал. 2:
а) в т. 3 накрая се добавя „поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“;
б) в т. 5 накрая се добавя „поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“;
в) в т. 6 след думата „количеството“ се добавя „образувани“ и след абревиатурата „ИУМПС“ се добавя „от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 поотделно“;
г) в т. 12:
аа) основният текст се изменя така:
„12. разходите поотделно за ИУМПС, образувани от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2, за:“;
бб) в буква „а“ думите „на ИУМПС“ се заличават;
вв) в буква „б“ думите „на ИУМПС“ се заличават;
гг) в буква „в“ думите „на ИУМПС“ се заличават;
д) в т. 14 след абревиатурата „ИУМПС“ се поставя запетая и се добавя „образувани от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“ и накрая се добавя „поотделно“;
е) в т. 15 след абревиатурата „ИУМПС“ се поставя запетая и се добавя „образувани от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 поотделно“;
ж) в т. 16 накрая се добавя „поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“.
16. В чл. 38, ал. 2, т. 2 след думите „по чл. 8“ се добавя „поотделно за категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2“.
17. В чл. 40:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Банковата гаранция е с период на действие и се подновява съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗУО.“;
б) в ал. 3 думите „с решението по чл. 88, ал. 2, т. 3 ЗУО за“ се заменят със „след определяне изпълнението на задълженията и целите със заповед на министъра на околната среда и водите по чл. 39 при“.
18. Член 41 се отменя.
19. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) точка 26 се изменя така:
„26. „Шредерна инсталация за ИУМПС“ е съоръжение за разкъсване на парчета или за раздробяване на ИУМПС, включително чрез използване на система за сепарация, с цел получаване на отпадъци, подходящи за оползотворяване или за директна повторна употреба.“;
б) създава се т. 27:
„27. „Шредиране“ е дейност по третиране на отпадъци от ИУМПС, извършвана в шредерна инсталация по т. 26.“
20. Параграфи 4 и 5 от преходните и заключителните разпоредби се отменят.
21. Приложение № 2 към чл. 8, ал. 4 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 8, ал. 4
Изчисляване на количеството ИУМПС, необходимо за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2 за съответната година
Количеството ИУМПС, необходимо за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2 за съответната година, се изчислява по формулата:
КР = ПП ооп/инд. х Кгод. х 0,65,
където:
КР е количеството ИУМПС (брой), необходимо за изпълнение на целите по чл. 8 от организацията по оползотворяване или лицето, което изпълнява задълженията си индивидуално за съответната година;
ПП ооп/инд. – МПС (брой), са пуснатите на пазара за текущата година от членовете на съответната организация по оползотворяване на ИУМПС или от съответното лице, което изпълнява задълженията си индивидуално;
Кгод. – коефициент за текущата година, определен като съотношение по следната формула:
Кгод. = ПР10/ПП10,
където:
*ПР10 е средноаритметично на приетите на площадки за събиране и съхраняване и в центрове за разкомплектуване на ИУМПС (брой) на територията на страната през предходните 10 календарни години;
*ПП10 е средноаритметично на пуснатите на пазара МПС (брой) през предходните 10 календарни години.
*Стойностите на ПР10 и ПП10 и Кгод. се определят ежегодно от изпълнителния директор на ИАОС и се публикуват на интернет страницата на ИАОС до 15 април на текущата година.“
22. Създава се приложение № 2а към чл. 8, ал. 5:
„Приложение № 2а
към чл. 8, ал. 5
Изчисляване на количеството ИУМПС, необходимо за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 3 – 5 за съответната година
Количеството ИУМПС, необходимо за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 3 – 5 за съответната година, се изчислява по формулата:
КР = ПП ооп/инд. х  0,25,
където:
КР е количеството ИУМПС (брой), необходимо за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 3 – 5 от организацията по оползотворяване или лицето, което изпълнява задълженията си индивидуално за съответната година;
ПП ооп/инд. – МПС (брой), пуснати на пазара за предходната* година от членовете на съответната организация по оползотворяване на ИУМПС или от съответното лице, което изпълнява задълженията си индивидуално.
*Когато през предходната година организация по оползотворяване или съответното лице, което изпълнява задълженията си индивидуално, не е пуснало на пазара никакви МПС (брой), при определянето на целите по чл. 8, ал. 2, т. 3 – 5 се вземат предвид количествата МПС, предвидени и съответстващи на прогнозния му пазарен дял в утвърдената програма по чл. 53, ал. 1 от ЗУО за текущата година.“
23. В приложение № 4 към чл. 25, ал. 1 думите:
„Компоненти от ИУМПС или МПС:
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................,
       (идентификация и описание)
са годни за повторна употреба
................ г.
(дата)
се изменят така:
„I. Компоненти от ИУМПС или МПС от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1:
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................,
       (идентификация и описание)
са годни за повторна употреба
................ г.
(дата)
II. Компоненти от ИУМПС или МПС от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 2:
1. ..............................................................................
2. ..............................................................................,
       (идентификация и описание)
са годни за повторна употреба
................ г.
(дата)
24. В приложение № 5 към чл. 27, ал. 1 и 8:
а) в таблица 1:
аа) създава се нова колона трета с наименование „Категория“;
бб) досегашните колони трета, четвърта и пета стават съответно колони четвърта, пета и шеста;
вв) в забележката се създава изречение второ:
„В колона 3 се записва категорията по чл. 2, ал. 1.“;
б) в таблица 2:
аа) създава се нова колона трета с наименование „Категория“;
бб) досегашните колони трета, четвърта и пета стават съответно колони четвърта, пета и шеста;
вв) в забележката се създава изречение второ:
„В колона 3 се записва категорията по чл. 2, ал. 1.“
25. Приложение № 6 към чл. 34, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 34, ал. 1
ОТЧЕТ
за изпълнението на целите за повторна употреба и рециклиране и повторна употреба и оползотворяване на ИУМПС по чл. 8 за ................г.
ДАННИ ЗА:
[  ] Организация по оползотворяване на ИУМПС.
[  ] Лице, което изпълнява задълженията си индивидуално.
(маркира се с „Х“)
Наименование: ...........................................................
ЕИК ..............................................................................
Седалище и адрес на управление: ...........................
.....................................................................................,
телефон: ........................................................................,
факс: .............................................................................,
e-mail: ..........................................................................
Лице за контакти:
Име:...............................................................................
Длъжност: ...................................................................,
телефон:.........................................................................,
факс: ..............................................................................,
e-mail: ...........................................................................
1. Количество МПС, пуснато на пазара на Република България от лицето/организацията от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 ................... (брой)
2. Количество МПС, пуснато на пазара на Република България от лицето/организацията от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 2 ................... (брой)
3. Количество ИУМПС, необходимо за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2 от лицето/организацията ................................... (брой)
4. Количество ИУМПС, необходимо за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 3 – 5 от лицето/организацията .................................. (брой)
Изпълнение на целите за повторна употреба и рециклиране и повторна употреба и оползотворяване на ИУМПС по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2

Количество ИУМПС за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2
Компоненти от разкомплектуваните ИУМПС, предадени за повторна употреба
Рециклирани ИУМПС
Оползотворени ИУМПС, в т.ч. рециклирани
Ниво на повторна употреба и оползотворяване на ИУМПС
Ниво на повторна употреба и рециклиране на ИУМПС
(брой)
(тон)
(тон)
(тон)
(тон)
%
%
 
 
 
 
 
 
 

Изпълнение на целите за повторна употреба и рециклиране и повторна употреба и оползотворяване на ИУМПС по чл. 8, ал. 2, т. 3 – 5

Количество ИУМПС за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 3 – 5
Компоненти от разкомплектуваните ИУМПС, предадени за повторна употреба
Рециклирани ИУМПС
Оползотворени ИУМПС, в т.ч. рециклирани
Ниво на повторна употреба и оползотворяване на ИУМПС
Ниво на повторна употреба и рециклиране на ИУМПС
(брой)
(тон)
(тон)
(тон)
(тон)
%
%
 
 
 
 
 
 
 

§ 2. В Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, приета с Постановление № 256 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2016 г. и бр. 47 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 62:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Банковата гаранция е с период на действие и се подновява съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗУО.“;
б) в ал. 3 думите „с решението по чл. 88, ал. 2, т. 3 ЗУО за“ се заменят със „след определяне изпълнението на задълженията и целите със заповед на министъра на околната среда и водите по чл. 61 при“.
2. Член 63 се отменя.
§ 3. В Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, приета с Постановление № 351 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 6 и 51 от 2013 г., бр. 66 от 2015 г. и бр. 30 от 2016 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 68, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и нейния размер“.
2. В чл. 69:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Банковата гаранция е с период на действие и се подновява съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗУО.“;
б) в ал. 3 думите „с решението по чл. 88, ал. 2, т. 3 ЗУО за“ се заменят със „след определяне изпълнението на задълженията и целите със заповед на министъра на околната среда и водите по чл. 68 при“.
3. Член 70 се отменя.
4. В чл. 73, ал. 2 думите „съгласно чл. 82, ал. 1, т. 1“ се заменят със „съгласно чл. 82, ал. 1, т. 3“.
§ 4. В Наредбата за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти, приета с Постановление № 352 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 2 от 2013 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. Mаслата, постъпващи в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДАДРВВЗ), се считат за пуснати на пазара през годината, в която се освобождават от агенцията като продукти.“
2. В чл. 44, ал. 1, т. 2 след думите „държава – членка на ЕС“ се поставя запетая и се добавя „и/или продадени на ДАДРВВЗ“.
3. В чл. 45 се създава ал. 7:
„(7) Ежегодно до 31 март председателят на ДАДРВВЗ предоставя на изпълнителния директор на ИАОС информация относно освободените от агенцията масла за предходната година съгласно приложение № 3.“
4. В чл. 55, ал. 5 се създава т. 4:
„4. оригинали на отчети по образец съгласно наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО, попълнени за организацията по оползотворяване или за лицето, което пуска на пазара масла и изпълнява задълженията си индивидуално, от лицата по чл. 28, ал. 1 за извършване на дейности по оползотворяване на отработени масла.“
5. В чл. 57 се създава т. 13:
„13. документи, удостоверяващи количеството на закупените от ДАДРВВЗ масла при тяхното освобождаване като продукти.“
6. В чл. 58, ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „в т.ч. закупените от ДАДРВВЗ при тяхното освобождаване като продукти“.
7. В чл. 60, т. 2 след думите „в т.ч.“ се добавя „закупените от ДАДРВВЗ масла при тяхното освобождаване като продукти, както и“.
8. В чл. 61, ал. 1, т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „в т.ч. закупените от ДАДРВВЗ при тяхното освобождаване като продукти“.
9. В чл. 64:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Банковата гаранция е с период на действие и се подновява съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗУО.“;
б) в ал. 3 думите „с решението по чл. 88, ал. 2, т. 3 ЗУО за“ се заменят със „след определяне изпълнението на задълженията и целите със заповед на министъра на околната среда и водите по чл. 63 при“.
10. Член 65 се отменя.
11. В чл. 68, ал. 2 думите „съгласно чл. 82, ал. 1, т. 1“ се заменят със „съгласно чл. 82, ал. 1, т. 2“.
12. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 6 след думите „държава – членка на ЕС“ се поставя запетая и се добавя „и/или лице, което закупува масла от ДАДРВВЗ при тяхното освобождаване“;
б) в т. 20 се създава изречение второ: „Маслата, предоставени на ДАДРВВЗ, се считат за пуснати на пазара след освобождаването им от ДАДРВВЗ като продукти.“
13. В приложение № 1, в заглавието на анекс 1 накрая се поставя запетая и се добавя „в т.ч. закупени от ДАДРВВЗ“.
14. Създава се приложение № 3 към чл. 45, ал. 7:
„Приложение № 3
към чл. 45, ал. 7

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСВОБОДЕНИ МАСЛА ОТ ДАДРВВЗ
ЗА ……………….. ГОДИНА
ОСВОБОДЕНИ МАСЛА
1
2
3
4
5
Наименование на лицето (*)
ЕИК
Дата на продажба
Количество (т)
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
Общо количество (т)
 
(*) Попълват се данните за лицата, на които са продадени маслата при тяхното освобождаване от резерва, като се отбелязва количеството в тонове до три знака след десетичната запетая.
Председател на ДАДРВВЗ:
Подпис и печат ………………………….
Дата …………………………...............…….

§ 5. В Наредбата за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, приета с Постановление № 221 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2012 г.; изм., бр. 30 от 2016 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 59:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Банковата гаранция е с период на действие и се подновява съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗУО.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Банковата гаранция по ал. 1 се връща на заявителя заедно с решението по чл. 87, ал. 2 от ЗУО за отказ за издаване на разрешение по чл. 81, ал. 1 от ЗУО или след определянето на изпълнението на задълженията и целите със заповед на министъра на околната среда и водите по чл. 56 или 58 при прекратяване действието на разрешението.“
2. Член 60 се отменя.
§ 6. В Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, приета с Постановление № 271 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2013 г. и бр. 30 от 2016 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9 ал. 2 се изменя така:
„(2) Целта по ал. 1, т. 2, буква „а“ се постига, като не повече от 20 на сто от теглото на отпадъците от опаковки от стъкло могат да бъдат рециклирани в бетонови центрове.“
2. В чл. 23, ал. 3 думата „постоянен“ се заменя с „настоящ“.
3. В чл. 24:
а) ал. 1, т. 1:
аа) в буква „а“ числото „400“ се заменя с „350“;
бб) в буква „б“ числото „600“ се заменя с „550“;
вв) в буква „в“ числото „800“ се заменя със „750“;
б) създава се ал. 3:
„(3) За населените места с районно деление минималният общ обем на съдовете се осигурява, като по ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“ се отчита броят на жителите в района въз основа на последните данни за населението по настоящ адрес на ГД „ГРАО“ на МРРБ, актуални към 1 януари на текущата година.“
4. В чл. 33:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Кметът на общината подписва договор само с една организация по оползотворяване. Изключение правят Столичната община и градовете с население над 300 000 души с районно деление.“
5. В чл. 69:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Банковата гаранция е с период на действие и се подновява съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗУО.“;
б) създава се ал. 4:
„(4) Банковата гаранция по ал. 1 се връща на заявителя заедно с решението по чл. 87, ал. 2 от ЗУО за отказ за издаване на разрешение по чл. 81, ал. 1 от ЗУО или след определяне на изпълнението на задълженията и целите със заповед на министъра на околната среда и водите по чл. 67 при прекратяване действието на разрешението.“
6. Член 70 се отменя.
7. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.
§ 7. В Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 30 от 2016 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. моторни превозни средства (МПС) от категории M1, M2, M3, N1, N2 и N3 по смисъла на чл. 149, ал. 1, т. 1, т. 2, букви „а“, „б“ и „в“ и т. 3, букви „а“, „б“ и „в“ от Закона за движение по пътищата съгласно приложение № 2;“.
2. В § 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 14 – 16:
„14. „Изцяло електрическо превозно средство“ означава превозно средство, задвижвано от:
а) система от едно или повече устройства за съхранение на електрическа енергия, едно или повече устройства за управление на електрическа мощност и една или повече електрически машини за преобразуване на съхранената електрическа енергия в механична енергия, която се предава към колелата за задвижване на превозното средство;
б) спомагателно електрическо задвижване, монтирано на превозно средство, задвижвано с педали.
15. „Хибридно моторно превозно средство“ е превозно средство с най-малко два различни двигателя с преобразуване на енергия за задвижване на превозното средство и две различни системи за съхраняване на енергия за целите на задвижването (в превозното средство).
16. „Хибридно електрическо превозно средство“ е хибридно превозно средство, което за своето задвижване ползва енергия и от двата източника на акумулирана енергия/мощност в превозното средство:
а) гориво за изгаряне;
б) устройство за съхраняване на електрическа енергия/мощност (например акумулаторна батерия, кондензатор, маховик/генератор и т.н.).“
3. Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 3, ал. 1, т. 2

РАЗМЕР НА ПРОДУКТОВАТА ТАКСА ЗА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (МПС)
Възраст на
МПС
Вид на двигателя
Моторни
превозни
средства с двигатели с вътрешно
горене
(категории
M1 и N1)
Моторни
превозни
средства с
двигатели с вътрешно
горене
(категории
M2 и N2)
Моторни
превозни
средства с
двигатели с вътрешно
горене
(категории
M3 и N3)
Хибридни
моторни
превозни
средства и хибридни електрически превозни
средства
(категории
M1 и N1)
Изцяло електрически превозни средства** (категории
M1 и N1)
(лв./бр.)
(лв./бр.)
(лв./бр.)
(лв./бр.)
(лв./бр.)
Нови*
125
625
938
100
102
До 5 години
194
970
1455
170
От 5 до
10 години
290
1450
2175
240
Над 10 години
310
1550
2325
255
* Нови МПС за целта на наредбата са тези МПС, за които е налице едно от следните условия:
1. Моторни превозни средства, които не са изминали повече от 6000 км и се пускат на пазара за първи път или се придобиват за лична употреба в резултат на въвеждането им на територията на Република България от друга държава – членка на ЕС, или внасяне на МПС от държава извън ЕС, или
2. Не са изминали повече от 6 месеца считано от датата на първата им регистрация.
** Заплаща се продуктова такса от 1 януари 2022 г.

4. Приложение № 11 към чл. 10, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 11
към чл. 10, ал. 1


по ред
Първичен счетоводен документ, издаден или получен през месеца
Вид автомобил
Възраст на МПС*
Тарифен
код или
Код по ПРОДПРОМ
Брой
Единичен размер на таксата**
Дължима сума
(номер)
(дата)
 
 
 
 
(лв.)
(лв.)
1
2
3
4
5
6
(5) ´ (6)
МЕСЕЧНА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПУСНАТИ НА ПАЗАРА МПС
№ ....................... от ........................... г.
1. Данни за отчетния период
1.1. От ……………………….. до ……………………………. г.
2. Данни за лицето, което пуска на пазара МПС
2.1.
Пълно наименование:
2.2. Адрес:
2.3. ЕИК:
2.5. Телефон/факс:
2.4. ИН по ЗДДС:
2.6. E-mail:
2.7. Лице за контакт:
3. Количество на пуснатите на пазара МПС

по ред
Първичен счетоводен документ, издаден или получен през месеца
Вид автомобил
Възраст на МПС*
Тарифен
код или
Код по ПРОДПРОМ
Брой
Единичен размер на таксата**
Дължима сума
(номер)
(дата)
 
 
 
 
(лв.)
(лв.)
1
2
3
4
5
6
(5) х (6)
 
 
 
Моторни
превозни
средства с
двигатели с вътрешно
горене
(категории
M1 и N1)
Нови
 
 
 
 
 
 
 
До 5 години
 
 
 
 
 
 
 
От 6 до
10 години
 
 
 
 
 
 
 
Над 10 години
 
 
 
 
 
 
 
Хибридни
моторни
превозни
средства и
хибридни
електрически превозни
средства
(категории
M1 и N1)
Нови
 
 
 
 
 
 
 
До 5 години
 
 
 
 
 
 
 
От 6 до
10 години
 
 
 
 
 
 
 
Над 10 години
 
 
 
 
 
 
 
Изцяло
електрически превозни
средства
Нови
 
 
 
 
 
 
 
До 5 години
 
 
 
 
 
 
 
От 6 до
10 години
 
 
 
 
 
 
 
Над 10 години
 
 
 
 
 
 
 
Моторни
превозни
средства с вътрешно
горене
(категории
M2 и N2)
Нови
 
 
 
 
 
 
 
До 5 години
 
 
 
 
 
 
 
От 6 до
10 години
 
 
 
 
 
 
 
Над 10 години
 
 
 
 
 
 
 
Моторни
превозни
средства с
двигатели с вътрешно
горене
(категории
M3 и N3)
Нови
 
 
 
 
 
 
 
До 5 години
 
 
 
 
 
 
 
От 6 до
10 години
 
 
 
 
 
 
 
Над 10 години
 
 
 
 
* Възрастта на МПС е съгласно колона 1 на приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 2.
** Единичният размер на таксата е съгласно приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 2.
1. В колона 1 производителите попълват №/дата на първичен счетоводен документ, а лицата, които внасят МПС и/или ги въвеждат от страни – членки на ЕС, попълват №/дата на Интрастат протокол, Единен административен документ за допускане за свободно обръщение и крайна употреба или вносна фактура (инвойс), издадени или получени през месеца.
2. Лицата попълват колона 2 с информация от съответния документ по колона 1 в зависимост от това, дали внасят (въвеждат) или произвеждат МПС.
Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося за попълване на неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:
Изготвил:
 
Лице, представляващо търговеца по закон или упълномощаване
(име, подпис и печат)

Преходни и заключителни разпоредби
§ 8. В двумесечен срок от влизането в сила на постановлението организациите по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, представят пред министъра на околната среда и водите актуализираната програма по чл. 53 от ЗУО.
§ 9. В шестмесечен срок от влизането в сила на постановлението организациите по оползотворяване на излезли от употреба моторни превозни средства и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, доказват изискването за наличие на шредерна инсталация или договор с оператор, притежаващ разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО за дейности по шредиране на ИУМПС, като представят актуалните договори и документи.
§ 10. За отчетната 2018 г. организациите по оползотворяване на ИУМПС и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, представят доклад по чл. 34 и 36 от Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства (Наредбата за ИУМПС), придружен с отчет по чл. 34, ал. 1 и 2 за количествата ИУМПС от категориите по чл. 2, ал. 1, т. 1 в сроковете по Наредбата за ИУМПС.
§ 11. В срок до 15 април 2020 г. организациите по оползотворяване на ИУМПС и лицата, изпълняващи задълженията си индивидуално, представят доклад по чл. 34 и 36 от Наредбата за ИУМПС общо за отчетните 2018 г. и 2019 г., придружен с отчет по чл. 34, ал. 1 и 2 за количествата ИУМПС за всяка от двете отчетни години относно категориите по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за ИУМПС.
§ 12. В двумесечен срок от влизането в сила на постановлението организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки представят пред министъра на околната среда и водите актуализираната програма по чл. 53 от ЗУО.
§ 13. В § 6 т. 2 – 4 влизат в сила от 1 януари 2019 г.
§ 14. До 31 декември 2021 г. не се заплаща продуктова такса за изцяло електрически превозни средства.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
7058