Българската академия на науките   София
брой: 58, от дата 13.7.2018 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.98


Конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018-2019 г.

 

41. – Българската академия на науките обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2018 – 2019 г. в съответствие с Решение № 341 на МС от 21.05.2018 г. В срок от 13.08.2018 г. до 12.10.2018 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка. За справки – в обучаващите организации или в БАН – администрация, ул. 15 ноември № 1, стая 310, тел. 9795260.
Приложение
Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия на науките, броя места по форма на обучение и обучаващи организации – конкурс 2018 – 2019 г.

Шифър
Области на висше образование, професионални направления и докторски програми
Образователна и научна степен доктор
Обучаваща
организация
редовно
задочно
1
2
3
4
5
1.3.
Педагогически науки (Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии)
1
-
ИМИ
4.6.
Информатика и компютърни науки (Информатика)
1
-
ИМИ
4.5.
Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)
1
-
И-т по механика
4.5.
Математика (Механика на деформируемото твърдо тяло)
1
 
И-т по механика
4.5.
Математика (Механика на флуидите)
1
 
И-т по механика
4.5.
Математика (Приложна механика)
1
 
И-т по механика
4.5.
Математика (Биомеханика)
1
 
И-т по механика
5.1.
Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)
1
1
И-т по механика
5.6.
Материали и материалознание (Технология на композитните материали)
1
 
И-т по механика
5.1.
Машинно инженерство (Роботи и манипулатори)
1
1
И-т по роботика
5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на принципите и методите на кибернетиката в техническите науки)
1
1
И-т по роботика
5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Елементи и устройства на автоматиката и изчислителната техника)
1
1
И-т по роботика
4.5.
Математика (Изчислителна математика)
1
-
ИИКТ
4.5.
Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)
1
 
ИИКТ
4.6.
Информатика и компютърни науки (Информатика)
1
-
ИИКТ
5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Автоматизирани системи за обработка на информация и управление)
1
 
ИИКТ
5.2.
Електротехника, електроника и автоматика (Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката)
1
 
ИИКТ
5.3.
Комуникационна и компютърна техника (Компютърни системи, комплекси и мрежи)
1
-
ИИКТ
5.3.
Комуникационна и компютърна техника (Комуникационни мрежи и системи)
1
 
ИИКТ
4.1.
Физически науки (Теоретична и математическа физика )
1
 
ИЯИЯЕ
4.2.
Химически науки (Електрохимия (вкл. химически източници на тока)
1
 
ИЕЕС
4.2.
Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология)
2
 
ИИХ
4.1.
Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
1
-
ЦЛСЕНЕИ
4.2.
Химически науки (Технология на полупроводниковите материали и електронни елементи)
1
 
ЦЛСЕНЕИ
4.1.
Физически науки (Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси)
1
 
ИФТТ
4.1.
Физически науки (Физика на кондензираната материя)
2
 
ИФТТ
4.1.
Физически науки (Физика на вълновите процеси)
2
-
И-т по електроника
4.1.
Физически науки (Математическо моделиране и приложение на математиката във физиката)
1
 
И-т по електроника
4.1.
Физически науки (Физика на атомите и молекулите)
1
-
И-т по електроника
4.1.
Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
1
-
ИОМТ
4.1.
Физически науки (Физика на вълновите процеси)
1
 
ИОМТ
4.2.
Химически науки (Физикохимия)
1
 
ИОМТ
4.4.
Науки за земята (Минералогия и кристалография)
1
 
ИМК
5.6.
Материали и материалознание (Материалознание и технология на машиностроителните материали)
1
 
ИМСТЦХА
5.6.
Материали и материалознание (Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура)
2
1
ИМСТЦХА
5.6.
Материали и материалознание (Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиране)
-
2
ИМСТЦХА
5.13.
Общо инженерство (Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации (технологии и средства за сигурност и защита на критична инфраструктура при криза)
-
2
ИМСТЦХА
4.2.
Химически науки (Химия на твърдото тяло)
1
 
ИОНХ
4.2.
Химически науки (Органична химия)
1
-
ИОХЦФ
4.2.
Химически науки (Теоретична химия)
1
 
ИОХЦФ
4.2.
Химически науки (Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества)
1
 
ИОХЦФ
4.2.
Химически науки (Физикохимия)
1
 
ИФХ
4.2.
Химически науки (Електрохимия (вкл. химични източници на ток)
1
 
ИФХ
4.2.
Химически науки (Полимери и полимерни материали)
2
 
И-т по полимери
4.2.
Химически науки (Химична кинетика и катализ)
2
 
И-т по катализ
4.2.
Химически науки (Химия на твърдото тяло)
1
 
И-т по катализ
4.1.
Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
1
 
ЦЛПФ-Пл
4.3.
Биологически науки (Молекулярна генетика)
1
-
ИМолБ
4.3.
Биологически науки (Физиология на животните и човека)
-
1
И-т по невробиология
7.1.
Медицина (Фармакология)
-
1
И-т по невробиология
4.3.
Биологически науки (Микробиология)
1
 
ИМикрБ
4.3.
Биологически науки (Имунология)
1
 
ИМикрБ
5.11.
Биотехнологии (Технология на биологично активните вещества)
1
 
ИМикрБ
4.3.
Биологически науки (Биофизика)
1
-
ИБФБМИ
4.3.
Биологически науки (Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (изследване на биологично активни молекули с in silico подходи)
1
-
ИБФБМИ
4.6.
Информатика и компютърни науки (Информатика)
1
-
ИБФБМИ
4.3.
Биологически науки (Физиология на животните и човека)
1
1
ИБИР
4.3.
Биологически науки (Имунология)
2
 
ИБИР
4.3.
Биологически науки (Антропология)
2
-
ИЕМПАМ
4.3.
Биологически науки (Вирусология)
1
 
ИЕМПАМ
4.3.
Биологически науки (Морфология)
1
1
ИЕМПАМ
4.3.
Биологически науки (Зоология)
1
 
ИБЕИ
4.3.
Биологически науки (Хидробиология)
1
 
ИБЕИ
4.3.
Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)
1
 
ИБЕИ
4.3.
Биологически науки (Ботаника)
2
 
ИБЕИ
6.5.
Горско стопанство (Горски култури, селекция и семепроизводство)
2
1
И-т за гората
6.5.
Горско стопанство (Лесовъдство, вкл. дендрология)
1
-
И-т за гората
4.3
Биологически науки (Биохимия)
1
 
ИФРГ
4.4.
Науки за Земята (Физическа география и ландшафтознание)
1
-
НИГГГ
4.4.
Науки за Земята (Картография и ГИС)
1
 
НИГГГ
4.4.
Науки за Земята (Океанология)
1
-
ИО-Вн
4.4.
Науки за Земята (Геология на океаните и моретата)
1
-
ИО-Вн
4.1.
Физически науки (Астрономия и небесна механика)
1
-
ИА НАО
4.1.
Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)
2
-
ИА НАО
4.1.
Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство)
1
2
ИКИТ
4.4.
Науки за Земята (Дистанционни изследвания на Земята и планетите)
2
2
ИКИТ
5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация (Динамика, балистика и управление на полета на летателни апарати)
2
 
ИКИТ
2.1.
Филология (Български език)
2
-
ИБЕ
2.1.
Филология (Общо и сравнително езикознание)
2
 
ИБЕ
2.1.
Филология (Българска литература (Стара българска литература)
1
 
И-т за литература
2.1.
Филология (Българска литература (Възрожденска литература)
1
 
И-т за литература
2.1.
Филология (Българска литература (Нова и съвременна българска литература)
1
 
И-т за литература
2.1.
Филология (Теория и история на литературата)
1
1
И-т за литература
2.2.
История и археология (Стара история и тракология)
1
 
ИБалкЦТ
2.2.
История и археология (Средновековна обща история)
1
 
ИБалкЦТ
2.2.
История и археология (Нова и най-нова обща история)
1
 
ИБалкЦТ
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Теория и история на културата)
1
-
ИБалкЦТ
2.2.
История и археология (История на България)
1
 
ИИстИ
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Етнография)
3
1
ИЕФЕМ
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Фолклористика)
2
 
ИЕФЕМ
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Музеология)
1
1
ИЕФЕМ
8.1.
Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразително
изкуство (Народни изкуства)
1
1
ИЕФЕМ
8.3.
Музикално и танцово изкуство (Музикознание, музикално и танцово изкуство (Етномузикология)
1
 
ИЕФЕМ
8.1.
Теория на изкуствата (Теория и история на културата)
1
 
ИИИзк.
8.1.
Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства)
1
 
ИИИзк.
8.3.
Музикално и танцово изкуство (Музикознание и музикално изкуство)
1
 
ИИИзк.
8.4.
Театрално и филмово изкуство (Театрознание и театрално изкуство)
1
 
ИИИзк.
8.4.
Театрално и филмово изкуство (Кинознание, киноизкуство и телевизия)
1
 
ИИИзк.
2.2.
История и археология (Стара история (Праистория)
3
 
НАИМ
2.1.
Филология (Теория и история на литературата)
1
 
КМНЦ
3.8.
Икономика (Народно стопанство, вкл. рег. икономика и история на народното стопанство)
 
3
ИИконИ
3.8.
Икономика (Политическа икономика)
 
1
ИИконИ
3.8.
Икономика (Икономика и управление)
 
1
ИИконИ
3.8.
Икономика (Световно стопанство и МИО)
 
2
ИИконИ
3.8.
Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка)
 
2
ИИконИ
3.8.
Икономика (Статистика и демография)
 
1
ИИконИ
3.6.
Право (Гражданско и семейно право)
-
3
ИДП
3.6.
Право (Стопанско/търговско право)
1
1
ИДП
3.6.
Право (Правна социология)
-
1
ИДП
3.6.
Право (Административно право и административен процес)
-
2
ИДП
3.6.
Право (Международно право и международни отношения)
2
2
ИДП
3.6.
Право (Международно частно право)
1
1
ИДП
2.2.
История и археология (История на България)
1
 
ИИНЧ
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Социология)
1
-
ИИНЧ
3.2.
Психология (Консултативна психология)
1
-
ИИНЧ
3.2.
Психология (Обща психология)
-
1
ИИНЧ
3.2.
Психология (Педагогическа и възрастова психология)
1
1
ИИНЧ
3.2.
Психология (Психология на труда и инженерна психология)
1
1
ИИНЧ
3.2.
Психология (Социална психология)
1
2
ИИНЧ
2.3.
Философия (История на философията)
1
 
ИИОЗ
2.3.
Философия (Логика)
1
-
ИИОЗ
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Социология)
1
1
ИИОЗ
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Наукознание)
1
-
ИИОЗ

6844