Министерски съвет
брой: 58, от дата 13.7.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.19


Постановление № 136 от 9 юли 2018 г. за изменение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата, одобрена с Постановление № 140 на Министерския съвет от 1998 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136
ОТ 9 ЮЛИ 2018 Г.
за изменение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата,
одобрена с Постановление № 140 на Министерския съвет от 1998 г.

(обн., ДВ, бр. 73 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2000 г., бр. 66 от 2003 г.,
бр. 51 от 2005 г., бр. 14 от 2006 г., бр. 58 от 2011 г. и бр. 21 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. На ред 10 в колона „Наименование на действията, за които се събира държавна такса“ думите „За разглеждане на заявление за регистрация на организация за колективно управление на авторски права“ се заменят със „За разглеждане на заявление за регистрация за извършване на дейност по колективно управление на права“.
§ 2. На ред 11 се правят следните изменения:
1. В колона „Наименование на действията, за които се събира държавна такса“ думите „За извършване на промени в регистрацията на организация за управление на авторски права и/или за изменение на издадено удостоверение“ се заменят със „За вписване на промени в регистрация за извършване на дейност по колективно управление на права“.
2. В колона „Размер на таксата (в лв.)“ числото „60“ се заменя с „47“.
§ 3. На ред 12 се правят следните изменения:
1. В колона „Наименование на действията, за които се събира държавна такса“ думите „За заличаване на регистрация на организация за колективно управление на авторски права в случаите по чл. 40в, ал. 1, т. 7 от Закона за авторското право и сродните му права“ се заменят със „За издаване на удостоверение на лице, регистрирано за извършване на дейност по колективно управление на права“.
2. В колона „Размер на таксата (в лв.)“ числото „30“ се заменя с „13“.
§ 4. На ред 13 в колона „Наименование на действията, за които се събира държавна такса“ думите „За разглеждане на заявление за утвърждаване на размерите на възнагражденията по чл. 40е от Закона за авторското право и сродните му права или за изменение или допълнение на размерите на възнагражденията по чл. 40е“ се заменят със „За утвърждаване на тарифа по чл. 94р от Закона за авторското право и сродните му права, включително за изменението и допълнението ù“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. По висящите производства, по които до влизането в сила на това постановление са внесени дължимите такси по Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на културата, не се довнасят такси.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
6843