Министерство на финансите
брой: 58, от дата 13.7.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.77


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г., бр. 39, 71 и 105 от 2008 г., бр. 4 и 100 от 2009 г., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16 от 2012 г., бр. 20 и 110 от 2013 г., бр. 1 от 2015 г., бр. 8 и 70 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 26, ал. 1, т. 3 думите „морските пространства на Република България“ се заменят с „териториалното море на страната“.
§ 2. В чл. 28, ал. 1, т. 1, буква „г“ думите „морските пространства на Република България“ се заменят с „териториалното море на страната“.
§ 3. В чл. 51 се създава ал. 6:
„(6) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл. 58, ал. 1, т. 9 от закона на златните монети, които не са включени в списъка по чл. 160а, ал. 1, т. 3 от закона или в заповедта по чл. 175, ал. 5 от закона, вносителят следва да представи пред компетентното митническо учреждение документ, издаден от управителя на Българската народна банка, с който да удостовери, че са налице едновременно условията по чл. 160а, ал. 1, т. 2 от закона.“
§ 4. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. Алинеи 5 и 6 се отменят.
2. В ал. 7 думите „включен в описа по ал. 5“ се заличават.
3. Алинеи 8, 9 и 10 се отменят.
§ 5. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „описани в регистрационен опис по образец – приложение № 2, който е подаден не по-късно от 45 дни от датата на регистрация“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „описани в регистрационен опис по образец – приложение № 3, който е подаден не по-късно от 45 дни от датата на повторната регистрация“ се заличават.
3. В ал. 4 думите „се отразява в дневника за покупките за съответния данъчен период“ се заменят с „или документът, с който е начислен данък при дерегистрацията, се отразява в дневника за покупките за съответния данъчен период със съответстващите на наличните активи данъчна основа и данък“.
4. Алинея 5 се отменя.
5. В ал. 6 думите „на ал. 1 – 5“ се заменят с „на ал. 1 – 4“ и думите „чл. 84 ЗДДС“ се заменят с „чл. 84 от закона“.
6. Алинеи 7 и 8 се отменят.
§ 6. В чл. 66 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4:
а) в основния текст след думите „по чл. 79, ал. 5“ се добавя „и 6“;
б) в т. 7 след думите „по чл. 79, ал. 5“ се добавя „и 6“.
2. В ал. 5 основният текст се изменя така:
„(5) Корекциите по чл. 79а от закона се извършват за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит или годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 от закона, когато не е упражнено право на данъчен кредит, или съответно за всяка от годините, следващи годината на фактическото използване, в случай че имотът не е използван повече от една година от годината на упражняване на право на данъчен кредит, или годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 от закона, когато не е упражнено право на данъчен кредит, чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:“.
3. В ал. 6 основният текст се изменя така:
„(6) Корекциите по чл. 79б от закона се извършват за всяка от годините, следващи годината на упражняване на право на данъчен кредит или годината, през която изтича срокът по чл. 72, ал. 1 от закона, когато не е упражнено право на данъчен кредит, чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:“.
4. Алинеи 7 и 8 се отменят.
5. Създават се ал. 9, 10, 11 и 12:
„(9) Протоколите по ал. 3 се посочват в колона 12 „Начислен ДДС за доставки по к. 11 и начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи“ на дневника за продажбите, а протоколите по ал. 4, 5 и 6, с които се определя размерът на увеличението/намалението на размера на данъчния кредит, се посочват в колона 11 „ДДС с право на пълен данъчен кредит“ на дневника за покупките.
(10) Когато датата на дерегистрация на лицето по закона не съвпада с последния данъчен период на календарната година, се приема, че за целите на чл. 79а, ал. 7 и чл. 79б, ал. 6 от закона последният данъчен период на календарната година е данъчният период, за който възникват задълженията по чл. 111 от закона за лицето.
(11) За целите на чл. 79а, ал. 7 и чл. 79б, ал. 6 от закона не се смятат за налични стоките и услугите, за които на основание чл. 111 от закона към датата на дерегистрация се смята, че лицето извършва доставка.
 (12) За целите на чл. 79а и чл. 79б от закона 5-годишният срок, съответно 20-годишният срок, спира да тече за всяка календарна година, през която стоката, съответно недвижимият имот, не се използва за дейностите, посочени в чл. 69 и 70 от закона. Срокът се възобновява за всяка календарна година, през която стоката, съответно недвижимият имот, започне отново да се използва за дейностите, посочени в чл. 69 и 70 от закона.“
§ 7. В чл. 73, ал. 1 изречение първо се изменя така: „Всички данъчно задължени лица са длъжни да определят облагаемия си оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от закона след изтичане на всеки календарен месец за предходните 12 месеца преди текущия, както и ежедневно за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия.“
§ 8. В чл. 74, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „а когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия, в справката се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е достигнат оборотът по чл. 96, ал. 1 от закона“.
2. Точка 3 се отменя.
§ 9. В чл. 77, ал. 2, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „в справката се включва и облагаемият оборот за текущия месец до датата, на която е подадено заявление по чл. 109 от закона“.
§ 10. В глава шестнадесета, раздел IV се създава чл. 100а:
„Златни монети – инвестиционно злато
Чл. 100а. (1) В заповедта по чл. 175, ал. 5 от закона се включват златните монети, които отговарят на условията по чл. 160а, ал. 1, т. 2 от закона.
(2) Лицето, което е заявило искане за удостоверяване на златни монети като инвестиционно злато в случаите по чл. 160а, ал. 2 от закона, е задължено да предостави на Българската народна банка надеждна информация и документи по ред, определен от Българската народна банка, че монетите отговарят на условията по чл. 160а, ал. 1, т. 2 от закона.
(3) Български златни монети, които отговарят на условията на чл. 160а, ал. 1, т. 2 от закона, се включват в заповедта по чл. 175, ал. 5 от закона или се изключват от заповедта, когато престанат да отговарят на условията, по предложение на Българската народна банка.
(4) Златни монети, за които е издаден документ по чл. 160а, ал. 1, т. 4 от закона, се включват в заповедта по чл. 175, ал. 5 от закона по предложение на Българската народна банка.“
§ 11. В чл. 111е след думите „данък върху добавената стойност“ се поставя запетая и се добавя „глоби или имуществени санкции във връзка с нарушения по закона“.
§ 12. В чл. 111ж, ал. 3 думите „чл. 83, ал. 4 от“ се заличават.
§ 13. В чл. 111з, ал. 3 и 5 думите „чл. 83, ал. 4 от“ се заличават.
§ 14. В глава седемнадесета „а“ се създават чл. 111к, 111л и 111м:
„Публичен електронен регистър на лицата по чл. 176в, ал. 15 от закона
Чл. 111к. (1) Публичният електронен регистър по чл. 176в, ал. 15 от закона е част от регистъра по чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) В регистъра се вписва идентификационен номер по чл. 84 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона, име/наименование на лицата, прогнозно средномесечно потребление на горива, получени по реда на чл. 176в, ал. 1, т. 2 и 3 от закона, общо по раздели на приложение № 35 и в мерна единица за съответното гориво, посочена в акцизен данъчен документ/електронен административен документ, дата на вписване, дата на промяна на прогнозното средномесечно потребление на горива, обявено по реда на чл. 111л, ал. 3, и дата на заличаване.
Вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона
Чл. 111л. (1) Вписването в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона се извършва след подаване на уведомление по образец – приложение № 38, по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от НАП, в 7-дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване на течни горива или датата на освобождаване на течни горива за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, които са предназначени за собствено потребление.
(2) Датата на вписване в регистъра е датата на подаване на уведомлението по ал. 1.
(3) При промяна на обстоятелства относно прекратяване и/или възобновяване на дейността в обект, въвеждане в експлоатация на нов обект, отклонение повече от 10 на сто от обявеното прогнозно средномесечно потребление на горива се подава уведомление за промяна на обстоятелствата в 7-дневен срок преди настъпването им по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от Националната агенция за приходите.
(4) При определяне на данъчните основи по чл. 176в, ал. 1, т. 2 и 3 от закона не се включват горивата, които са предназначени за собствено потребление от лице по чл. 176в, ал. 13 и 14.
Заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона
Чл. 111м. (1) Заличаването от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона се извършва по искане на задълженото лице или по инициатива на органа по приходите.
(2) По искане на лицето заличаването от регистъра се извършва чрез подаване на уведомление по образец – приложение № 38, по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от НАП. В този случай датата на заличаване в регистъра е датата на подаване на уведомлението.
(3) По инициатива на органа по приходите заличаването от регистъра се извършва след проверка относно наличието на обстоятелствата по чл. 176в, ал. 14 от закона. Когато се установи, че лицето не отговаря на изискванията за вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона, компетентният орган по приходите издава акт за заличаване на вписването в регистъра. Датата на връчване на акта е дата на заличаване на вписването в регистъра. Актът, с който се заличава вписването в регистъра, подлежи на обжалване по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 15. В чл. 113 ал. 9 се изменя така:
„(9) В случаите на дерегистрация, без последваща регистрация в рамките на един данъчен период, декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 от закона и отчетните регистри по чл. 125, ал. 3 от закона се подават само на хартиен и технически носител в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.“
§ 16. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Декларирането по реда на ал. 1 се извършва чрез подаване на съответния образец по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс освен в случаите, когато законът и този правилник изискват друго.“
2. Алинея 5 се отменя.
3. В ал. 10 думите „чл. 126, ал. 2 и ал. 3, т. 1“ се заменят с „чл. 126, ал. 2, ал. 3, т. 1 и ал. 4“.
§ 17. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби се създават т. 8 и 9:
„8. За целите на чл. 64, ал. 1, т. 3 „дълготрайни активи, използвани от данъчно задълженото лице в рамките на независимата му икономическа дейност“ не включва стоки, които лизингодател придобива с цел да ги предоставя по договор за лизинг, ако след изтичане на договора е прехвърлено правото на собственост върху стоките.
9. „Териториалното море на Република България“ е по смисъла на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.“
§ 18. В приложение № 1 се правят следните изменения:
1. В раздел „Б“ ред „? Чл. 96, ал. 1 от ЗДДС – задължителна регистрация при облагаем оборот съгласно чл. 96, ал. 1 ЗДДС за последните 12 последователни месеца преди текущия ________________ лв.“ се изменя така:
? Чл. 96, ал. 1 от ЗДДС – задължителна регистрация при облагаем оборот съгласно чл. 96, ал. 1 ЗДДС________________                              лв.“
2. В раздел „В“ ред „Справка за облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС по месеци за последните 12 месеца преди текущия“ се изменя така: „Справка за облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС по месеци за последните 12 месеца преди текущия или справка за облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС по месеци за последните 12 месеца и за текущия месец до датата, на която е достигнат оборотът, когато оборотът е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия.“
3. В раздел „Г“ редове „Дата: ________________Длъжност: ________ Подпис и печат: ______“ се изменят така: „Дата: __________________ Длъжност: ________ Подпис: ________“.
4. В забележката думите „Този формуляр се попълва задължително на машина.“ се заличават.
§ 19. Приложения № 2 към чл. 61, ал. 1, № 3 към чл. 61, ал. 2 и № 7 към чл. 60, ал. 5 се отменят.
§ 20. В приложение № 8 се правят следните изменения:
1. В раздел „Б“:
а) ред „? Чл. 107, т. 4, буква „а“ от ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на юридическо лице – търговец със или без ликвидация“ се изменя така: „? Чл. 107, т. 4, буква „а“ от ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на юридическо лице – търговец с ликвидация“;
б) ред „? Чл. 107, т. 4, буква „б“ от ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на регистрирано лице – кооперация“ се изменя така: „? Чл. 107, т. 4, буква „б“ от ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на регистрирано лице – кооперация с ликвидация“;
в) ред „? Чл. 107, т. 4, буква „в“ от ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на регистрирано лице – юридическо лице, което не е търговец“ се изменя така: „? Чл. 107, т. 4, буква „в“ от ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване с ликвидация на регистрирано лице – юридическо лице, което не е търговец“;
г) ред „? Чл. 107, т. 4, буква „г“ ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на неперсонифицираното лице или осигурителната каса“ се заличава.
2. В раздел „В“ ред „Дата: ________ Длъжност: ________ Подпис и печат: ______“ се изменя така: „Дата: ________ Длъжност: ________ Подпис: ________“.
3. Забележката се заличава.
§ 21. В приложение № 9 се правят следните изменения:
1. Ред „Печат на данъчнозадълженото лице:“ се заличава.
2. В забележката думите „Този формуляр се попълва задължително на машина.“ се заличават.
§ 22. В приложения № 13 и 19 се правят следните изменения:
1. Ред „Дата на съставяне: .............. Длъжност: ............ Подпис и печат: ................“ се изменя така: „Дата на съставяне: .......... Длъжност: ............ Подпис: .........“.
2. В забележката думите „Този формуляр се попълва задължително на машина.“ се заличават.
§ 23. В приложение № 20 се правят следните изменения:
1. Ред „Дата: ........ Подпис и печат ........“ се изменя така: „Дата .......... Подпис .........“.
2. В забележката думите „Този формуляр се попълва задължително на машина.“ се заличават.
§ 24. В приложение № 23:
1. Ред „Дата: ....... Подпис и печат .........“ се изменя така: „Дата .......... Подпис .........“.
2. Забележката се заличава.
§ 25. В приложение № 25 се правят следните изменения:
1. Ред „Дата ...... Длъжност ............ подпис и печат ..........“ се изменя така: „Дата ........ Длъжност ......... Подпис ........“.
2. Ред „Date ...... Position .......... Signature and seal ............“ се изменя така: „Date .......... Position .......... Signature ...............“.
§ 26. В приложения № 27 и 29 се правят следните изменения:
1. Ред „Дата: ________ Длъжност: ________ Подпис и печат: __________“ се изменя така: „Дата: _____________ Длъжност: ___________ Подпис: _____________“.
2. В забележката думите „Този формуляр се попълва задължително на машина.“ се заличават.
§ 27. Създава се приложение № 38 към чл. 111л, ал. 1:
„Приложение № 38
към чл. 111л, ал. 1
Вх. № .......................                                                            До ТД на НАП ……………………………………….
Дата .........................
УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗА ВПИСВАНЕ, ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ ОТ РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 176В, АЛ. 15 ОТ ЗДДС
От ................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(име/наименование на лицето)
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/ЛНЧ/ 
ЛН/Служебен № от
регистъра на НАП

ИН по ЗДДС:
B
G
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес по чл. 8 от ДОПК: ...............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

? За вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС
 ? За промяна на обстоятелствав подадено уведомление
 ? За заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС

Прогнозно средномесечно потребление на горива за собствено потребление, получавани при условията на чл. 176в, ал. 14 от ЗДДС

№ по ред
Данни за обектите, в които се потребява гориво за собствено потребление
Данни за декларираните от задълженото лице съдове/съоръжения съгласно изискванията на чл. 118, ал. 8 от ЗДДС, декларирани по реда на чл. 59в от Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (Наредба № Н-18 от 2006 г.) по обекти, в които се потребява гориво за собствено потребление
Машина, съоръжение, МПС, инсталация и др., потребяваща гориво за собствено потребление от съдове/съоръжения, декларирани по реда на чл. 59в от Наредба № Н-18 от 2006 г.
Вид на обекта
Адрес – населено място, област, улица, №
Номер, вид на съда, вместимост, вид гориво
Адрес – населено място, област, улица, №
Вид (машина, съоръжение, МПС или др.)
Брой
Разходна норма на гориво съгласно техническата документация
Вид на горивото
Мерна единица
Прогноз-но средномесечно потребление на горива
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прогнозно средномесечно потребление на горива (по вид на горивото)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата на съставяне:……………..                                                                        Подпис:…………………..
Забележки:
1. Уведомление за вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС се подава при първоначално възникване на обстоятелства съгласно чл. 176в, ал. 14 от ЗДДС.
2. Уведомление за промяна на обстоятелства се подава при прекратяване и възобновяване на дейността в обект, въвеждане в експлоатация на нов обект, отклонение повече от 10 на сто от декларираното прогнозно средномесечно потребление на горива. Когато промяната на тези обстоятелства е в резултат на промяна на данните, посочени в колони от 6 до 11, в уведомлението се отразяват настъпилите промени.
3. Уведомление за заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС се подава при отпадане на обстоятелства съгласно чл. 176в, ал. 14 от ЗДДС.
4. Данните в колони от 2 до 5 се попълват за всеки вид от съоръженията, МПС и др. за всеки един обект.
5. В колона 2 „Вид“ се описва в свободен текст предназначението на обекта, в който се потребява гориво за собствено потребление.
6. В колона 3 „Адрес – населено място, област, улица, №“ се описва местоположението, адресът, на който се намира обектът, в който се потребява гориво за собствено потребление. При липса на точен административен адрес се записва описание за достъпване на обекта.
7. В колона 4 „Номер, вид на съда, вместимост, вид гориво“ се описват данните за съдовете/съоръженията съгласно изискванията на чл. 118, ал. 8 от ЗДДС, декларирани по реда на чл. 59в от Наредба № Н-18 от 2006 г.
8. В колона 5 „Адрес – населено място, област, улица, №“ се описва адресът по местонахождение на съдовете/съоръженията съгласно изискванията на чл. 118, ал. 8 от ЗДДС, декларирани по реда на чл. 59в от Наредба № Н-18 от 2006 г.
9. В колона 6 „Вид“ се описва видът на машината, съоръжението, МПС, инсталацията и др., потребяващи гориво за собствено потребление.
10. В колона 7 „Брой“ се описва броят на машините, съоръженията, МПС, инсталациите и др., потребяващи гориво за собствено потребление от даден вид.
11. В колона 8 „Разходна норма на гориво съгласно техническата документация“ се вписва разходната норма на гориво на посочените на същия ред машини, съоръжения, МПС, инсталации и др., които съгласно техническата документация имат една и съща разходна норма. При машини, съоръжения и др. с различна разходна норма се прави запис на отделен ред.
12. В колона 9 „Вид на горивото“ се записва видът на горивото, което се потребява от посочените на същия ред машини, съоръжения, МПС, инсталации и др., по раздели на приложение № 35.
13. В колона 10 „Мерна единица“ се вписва мерната единица за съответното гориво по акцизен данъчен документ или електронен административен документ (литри или килограми).
14. В колона 11 „Прогнозно средномесечно потребление на горива“ се вписва прогнозното средномесечно потребление на горива, получавани при условията на чл. 176в, ал. 14 от ЗДДС.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. Корекциите по чл. 79а от закона за стоки или недвижими имоти, налични към 1 януари 2017 г., за които не е ползван данъчен кредит на основание чл. 70 от закона при закупуването, вноса или придобиването, включително когато са извършени корекции на основание § 42, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ, бр. 97 от 2016 г.), се извършват, като 5-годишният срок, съответно 20-годишният срок се брои считано от годината на производството, закупуването, придобиването или вноса.
§ 29. (1) За данъчните периоди до влизане в сила на този правилник се прилагат досегашните образци на приложения № 1, 8, 9, 13, 19, 20, 23, 25, 27 и 29.
(2) До влизане в сила на § 14 и 27 от този правилник освобождаването от задължение за предоставяне на обезпечение от лицата по чл. 176в, ал. 14 от закона се извършва чрез подаване на декларация в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите в 7-дневен срок преди датата на възникване на данъчното събитие при вътреобщностно придобиване на течни горива или датата на освобождаване на течни горива за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, които са предназначени за собствено потребление.
(3) Лицата, подали декларация по ал. 2 и по § 40 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 97 от 2017 г.), се считат за вписани в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона.
(4) Датата на вписване в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от закона на лицата по ал. 3 е датата на подаване на декларацията.
(5) Лицата по ал. 3 подават уведомление по образец – приложение № 38, по електронен път чрез електронна услуга, предоставена от НАП, в периода от 1 октомври до 31 декември 2018 г.
§ 30. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 14 и 27, които влизат в сила три месеца след влизане в сила на този правилник.
Министър: Владислав Горанов
6796