Министерски съвет
брой: 56, от дата 6.7.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.41


Постановление № 126 от 2 юли 2018 г. за изменение и допълнение на Постановление № 184 на Министерския съвет от 2012 г. за привеждане в съответствие на категориите на служителите по Закона за Министерството на вътрешните работи и ранговете на служителите по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ от резерва със званията на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126
ОТ 2 ЮЛИ 2018 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 184 на Министерския съвет от 2012 г. за привеждане в съответствие на категориите на служителите по Закона за Министерството на вътрешните работи и ранговете на служителите по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ от резерва със званията на военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 67 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В наименованието думата „категориите“ се заменя с „длъжностите“, след думите „Министерството на вътрешните работи“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думата „резерва“ се добавя „и по Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ от резерва“.
§ 2. В член единствен думите „категориите на служителите по чл. 170 от Закона за Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „длъжностите на служителите по чл. 143, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи“, след думите „вътрешните работи“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думата „резерва“ се добавя „и ранговете на служителите по чл. 36 от Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ от резерва“.
§ 3. Приложението към член единствен се изменя така:
„Приложение
към член единствен

Звания по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България
Длъжности на служителите по Закона за Министерството
на вътрешните работи
Рангове по Закона за Държавна агенция „Национална
сигурност“
Рангове по Закона за Държавна агенция
„Разузнаване“
Сухопътни войски и Военновъздушни сили
Военноморски сили
Длъжности на служителите на Министерството на вътрешните работи
ДАТО
Главна дирекция „Охрана“ на Министерството на правосъдието
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ на Министерството на правосъдието
ДКСИ
Бюро по защита при главния прокурор
ранг
степен
ранг
степен
Сержантски звания
Старшински звания
Младши изпълнителски длъжности
Изпълнителски персонал
Младши сержант
Старшина II степен
 
 
 
 
Водач на
автомобил
III степен, той и сътрудник по охраната, Технически сътрудник
 
сътрудник
III степен
сътрудник
IV степен
Сержант
Старшина
I степен
Полицай, Пожарникар, Пожарникар/Спасител, Спасител (ГДПБЗН), Младши инспектор
ІІІ степен (ГДПБЗН), Младши автоконтрольор
IІ степен, Водач на оперативен автомобил
IІ степен, Водач на специален автомобил
IІ степен (ГДПБЗН)
Младши агент IV – III степен
Сътрудник по охраната II – III степен; Водач на специален автомобил
II степен
Надзирател
ІІ степен,
Технически сътрудник ІІІ – ІІ степен,
Водач на
следово куче
Сътрудник по охраната, той и водач на автомобил, Водач на автомобил
II степен, той и сътрудник по охраната
Полицай, Водач на оперативен автомобил
II степен
сътрудник
II степен
сътрудник
IIIIII степен
Старши сержант
Главен старшина
Старши полицай, Старши пожарникар, Старши пожарникар/Старши спасител, Старши спасител
(ГДПБЗН), Младши
инспектор ІІ степен
(ГДПБЗН), Младши
автоконтрольор I ст.,
Водач на оперативен
автомобил I степен,
Водач на специален
автомобил
I степен (ГДПБЗН)
Младши агент II – I
степен
Сътрудник по охраната
I степен;
Водач на специален автомобил
I степен
Надзирател
І степен,
Технически сътрудник
І степен,
Водач на
специален
автомобил,
Готвач
(затворническа кухня)
Старши сътрудник
по охраната, той и водач на автомобил, Водач на автомобил
I степен, той и сътрудник по охраната, Главен технически сътрудник
Старши полицай, Водач на оперативен автомобил
I степен
сътрудник
I степен
главен
сътрудник
IV – III
степен
 
 
 
 
 
 
 
 
Изпълнителски персонал с контролни функции
Старшина
Мичман
Началник на противопожарен участък, Командир на отделение, Командир на екип (ГДПБЗН), Началник на дежурна смяна (ГДПБЗН), Главен боцман, Командир на кораб до 20 БРТ, Младши експерт, Младши разузнавач, Младши полицейски инспектор, Младши инспектор
І степен (ГДПБЗН),
Младши оперативен дежурен, Младши инструктор,
Борден техник
 
Младши
инструктор
по охраната
Младши инструктор по охраната (дежурен) в ГДИН, Младши инструктор по охраната в Териториална служба (ТС), Младши инспектор, Командир на отделение
Младши
специалист
Младши полицейски инспектор
главен
сътрудник
II – I
степен
главен
сътрудник
II – I
степен
Звания за офицерски кандидати
 
 
 
Офицерски кандидат –
1-ви клас
Офицерски кандидат –
1-ви клас
 
 
 
Офицерски кандидат –
2-ри клас
Офицерски кандидат –
2-ри клас
 
 
 
Младши офицерски звания
Изпълнителски длъжности
Експертен персонал
Лейтенант
Лейтенант
Разузнавач VI-V степен, Полицейски инспектор VI – V степен, Инспектор VI – V степен (ГДПБЗН), Инспектор по ЗН VI – V степен, Специалист VI – V степен, Младши разследващ полицай, Борден инженер VI – V степен, Разследващ полицай, Пилот, Старши инструктор, Командир на кораб до 100 БРТ
Агент IV – I
степен
Инспектор III – V степен
в ОД/ОЗ
„Охрана“
Инспектор VІІ – VІ
степен в ГДИН,
Инспектор
VІІ – VІ
степен в ТС, Главен
надзирател ІV – ІІІ
степен
Специалист VI – V степен
Полицейски инспектор VI – V
степен
Младши агент
IV степен
Младши разузнавач
IV – III
степен
Старши лейтенант
Старши лейтенант
Старши разследващ
полицай, Разузнавач
IV – III степен, Полицейски инспектор IV – III степен, Инспектор IV – III степен (ГДПБЗН), Инспектор по ЗН IV – III степен, Началник на смяна (ГКПП), Специалист IV – III степен, Борден инженер IV – III степен, Командир на кораб над 100 БРТ, Старши щурман, Главен инструктор, Асистент, Преподавател (ЦСПП), Старши преподавател (ЦСПП)
Старши агент IV – I степен
Инспектор III – V степен в ГД „Охрана“, Инспектор
I – II в ОД/ОЗ „Охрана“
Инспектор V – ІІІ степен в ГДИН,
Инспектор
V степен в ТС, Главен надзирател
ІІ степен
Специалист IVIII степен
Полицейски инспектор IV – III
степен
Младши агент
III степен
Младши разузнавач
II – I
степен
Капитан
Капитан-
лейтенант
Главен разследващ полицай, Разузнавач III степен, Полицейски инспектор III степен,
Инспектор II
I степен
(ГДПБЗН), Инспектор по ЗН II
I степен, Специалист III степен, Старши пилот, Главен щурман, Старши инспектор, Старши оперативен дежурен, Главен асистент, Преподавател (АМВР), Старши преподавател (АМВР)
Главен агент III – I степен
Инспектор
I – II степен
в ГД „Охрана“
Инспектор IІ – I степен
в ГДИН,
Инспектор
ІV степен в ТС, Главен надзирател
І степен
 
Полицейски инспектор II – I
степен, Специалист
II – I
степен
Младши агент
II – I
степен
Разузнавач
IV – III
степен
Старши офицерски звания
Ръководни длъжности
Експертен персонал с контролно-аналитични функции и експертен персонал с ръководни функции
Майор
Капитан III ранг
Началник на група,
Началник на участък, Ръководител на секция, Началник на група кораби, Началник на ГКПП II – III степен, Заместник-началник (БГПК – Видин), Заместник-началник (ГКПП)
 
Началник на сектор в ОД „Охрана“
Началник на група НОД
 
 
Старши агент
IVI
степен
Разузнавач
III
степен
Подполковник
Капитан II ранг
Началник на сектор, Началник на РУ в ОДМВР, Началник на ЗЖУ III – II степен, Заместник-началник на ЗЖУ III – II степен, Заместник-началник
I степен (ГПУ), Началник (БГПК – Видин), Заместник-началник (БГПК –
Созопол), Началник
II степен (ГПУ), Началник I степен (ГКПП), Началник (РСПБЗН), Ръководител на катедра, Професор, Доцент, Заместник-директор (ЦСПП), Държавен инспектор, Главен разследващ полицай (в отдел в главна дирекция), Главен инспектор
Началник на сектор
Началник на сектор в ГД „Охрана“,
Началник на ОЗ „Охрана“
Началник на сектор в ГДИН, Началник на сектор ЗО, Началник на сектор РСИН, Началник на сектор „Пробация“, Началник на сектор „НОД“,
Началник на сектор „Арести“, Началник на сектор в ПД, Началник на сектор в затвор,
Зам.-началник на затвор
Началник на сектор
Началник на сектор, Държавен инспектор
Главен агент
II – I
степен
Старши разузнавач
IV – III
степен
 
 
 
 
 
 
 
 
Ръководен персонал
Полковник
Капитан
I ранг
Заместник-директор на дирекция, Заместник-
командир на СОБТ,
Директор на териториално звено, Началник на СОВН, Заместник-началник (СОВН), Началник на отдел, Заместник-началник на отдел, Началник на ЗЖУ I степен, Заместник-началник на ЗЖУ
I степен, Началник на ГПУ
I степен, Началник
Началник на отдел
Директор на ОД „Охрана“, Началник на отдел в ГД „Охрана“
Началник на отдел в ГДИН,
Началник на затвор,
Началник на ОСИН,
Началник на ОСИН,
той и началник на РСИН
Началник на отдел
Началник на отдел
Специален агент
II – I
степен
Старши разузнавач
Главен разузнавач
II – I
степен
 
IV – III
степен
 
 
(БГПК – Созопол), Началник (РСПБЗН), Началник РУ в СДВР, Заместник-началник РУ в СДВР, Заместник-ректор, Декан, Заместник-декан,
Директор (ЦСПП)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Висши офицерски
звания
 
Висш ръководен персонал
Бригаден генерал
Флотилен адмирал
 
 
 
 
Директор
Заместник-
директор
Държавен агент
II степен
Главен разузнавач
II степен
Генерал-майор
Контраадмирал
Заместник-директор на главна дирекция, Директор (дирекция в главна дирекция),
Командир на СОБТ,
Директор, Ректор
Директор на дирекция
Заместник главен
директор
Заместник главен
директор
 
Директор
Държавен агент
I степен
Главен разузнавач
I степен
 
 
Висши ръководни длъжности
 
 
 
Генерал-лейтенант
Вицеадмирал
Заместник главен
секретар,
Директор на главна
дирекция
 
Главен
директор
Главен
директор
 
 
 
 
 
Генерал
Адмирал
Главен секретар
Главен секретар
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
6632